Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır? | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır konusu, Miras bırakanın vefat etmesi sonucu mirasçılara kalan ve herkesin ortak olduğu mallara arasında paylaşımdan dolayı aralarında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan dava yoludur.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?

Miras paylaşımı konusunda bir uyuşmazlığa düşülürse o zaman kanun koyucunun öngördüğü paylar oranında herkes miras üzerinde bir paya sahip olur. Bu miras içerisinde taşınmazlar varsa mirasçılar bu taşınmazlar üzerinde ortak mülkiyete sahip olurlar.

Bu ortaklıktan kurtulmak kendi payına düşeni talep etmek ya da yapılan taksi sözleşmesi ile kendine düşen payın bedelini isteyen mirasçının ortaklığın giderilmesi için başlattığı bu hukuki sürece izale-işuyu denir. | Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

İzale-i Şuyu Veya Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın giderilmesi ve her bir mirasçının payına düşen oranın bedelini alarak ortak mülkiyetin ortadan kalkması için açılan davaya da ortaklığın giderilmesi davası veya izale-i şuyu davası denir.

Ortaklığın giderilmesinin davasının açılmasının sebebi ortak bir hakka yani kendi payları oranında mülkiyet hakkına sahip olan mirasçıların yaşadıkları uyuşmazlığın giderilmesi ve ortaklığın bitmesi için şu şekilde işler.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Bu süreç Taraflar gayrimenkul üzerinde kendi paylarını verememişler ve uyuşmazlık pay oranının halledilememesinden çıkmaktadır.

O zaman yetkili mahkemeye giderle ve davaya bakan hakim taşınmaz mal üzerinde hakka sahip olan mirasçılara paylarını verir ya da taşınmazı satar ve taşınmazın satışından elde ettiği bedeli mirasçıların payları oranında böler ve verir. Satış ancak ve ancak açık artırma şeklinde yapılır. | Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkemeler Nerelerdir?

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i şuyu) davasında yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Davayı açacak mirasçılar davayı gayrimenkulün bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine giderek davayı açabilirler.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Ortaklığın giderilmesi davasını mal üzerinde hak sahibi olan taraflardan biri veya birkaçı açabilir. Mirasçı olmakla beraber o taşınmaz üzerinde bir hakka yani bir paya sahip olamayan kişi izale-i şuyu davasını açamaz. Yalnız o taşınmaz üzerinde bir hak sahibi olduğunu iddia ediyor ve hak kaybına uğradığını iddia ediyorsa durum farklıdır fakat bu durumda da zaten dava türü farklı olmaktadır. | Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonuç

Sonuç olarak izale-i şuyu davaları taşınmaz üzerinde pay sahibi olan ve uyuşmazlığa düşen mirasçılar tarafından gayrimenkulün bulunduğu sulh mahkemesine açılır

Hakim malı ya payları oranında bölerek dağıtır ya da taşınmazı açık artırma ile satar ve bedeli yine pay sahibi olanların payları oranında böler ve onlara takdim eder.

Ortaklığın giderilmesi veya aynen taksime karar verilen bağımsız bölümlerin tespit edilen değeri üzerinden %04,55 oranında harç alınması,

Depo edilmemesi halinde ise aynı hak diğer hissedarlara tanınması tarafların ivaz bedelini kesin süre içerisinde depo etmemesi durumunda ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmektedir.

Üzerindeki paydaşlığı taşınmazın üzerindeki ortaklıkları nedeniyle belirtilen yerlerin satılarak ortaklığın satış yolu ile giderilmesine,

Satıştan elde edilecek gelirin  bilirkişi raporundaki oranlar ve bu oranlar bakı kalmak üzere tapu kayıtlarındaki payları oranında taraflara dağıtılması şeklinde olmaktadır.

Makalemizde Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır – Yargıtay Kararı

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI. TEBLİGAT PARÇASINA DOSYA İÇERİSİNDE RASTLANMADIĞINDAN KARARIN DAVALININ İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ EKİNDE BİLDİRİLEN ADRESİNE TEBLİĞ EDİLEREK İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİNİN BEKLENMESİ.

Dava, bir adet taşınmazda ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi üzerine davalı A. M. vekili tarafından süresi içinde istinaf kanun yolu başvurusunda bulunulmuştur.

Kararın davalı borçlu H. M.’e tebliğine ilişkin tebligat parçasına dosya içerisinde rastlanmadığından kararın adı geçen davalının istinaf başvuru dilekçesi ekinde bildirilen adresine tebliğ edilerek istinaf başvuru süresinin beklenmesi ve ondan sonra istinaf incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – PAYDAŞLIĞI GİDERİLMESİ İSTENİLEN TAŞINMAZLARIN TARIMSAL ARAZİ VE YETERLİ TARIMSAL ARAZİ OLUP OLMADIĞI.

MİRASÇILARIN KİŞİSEL YETENEKLERİ EHİL OLUP OLMADIKLARI. DAVALILARIN DAVANIN ESASIYLA İLGİLİ OLARAK GÖSTERDİĞİ DELİLLER HİÇ TOPLANIP DEĞERLENDİRİLMEDEN KARAR VERİLMİŞ OLDUĞU.

ÖZET: Somut olayda, mahkemece paydaşlığın giderilmesi istenilen taşınmazların tarımsal arazi ve yeterli tarımsal arazi olup olmadığı, mirasçıların kişisel yetenekleri, ehil olup olmadıkları, birden fazla ehil mirasçı varsa bu mirasçılardan asgari geçimini bu yeterli gelirli tarım arazisinden sağlayan mirasçının bulunup bulunmadığının araştırılması,

Asgari geçimini yeter tarım arazisinden sağlayan mirasçı bulunmaması halinde, mirasçılardan taşınmazı satın almak isteyen varsa bu şahıslardan taşınmazların değeri konusunda tekliflerin toplanması,

Mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere 6 aya kadar süre verilmesi,

Mirasçı tarafından talep edilmesi halinde 6 aylık ek süre verilmesi, belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verilmesi gerekir.

Makalede Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır? konusu yer almıştır. Diğer makale ler için Ankara Avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

230 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri