Mirasın Reddi Davası

A. MİRASIN REDDİ DAVASI, B. MİRASIN REDDİ DAVASI NEREDE AÇILIR, C. M,RASIN REDDİ DAVASI SÜRE

Mirasın reddi davası, Murisin,  mirasından daha fazla borcu olması halinde; mirasçıların miras bırakanın borçlarından sorumlu olmamak için mirası reddetme hakları vardır. Bu husus Medeni kanunun 605 maddesinde düzenlenmiştir. Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ayrıca murisin öldüğü tarihte ödemeden aciz ve borca batık olduğu açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, mirasçılar mirası reddetmiş sayılır.

Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Üç aylık süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe murisin ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Mirasın Reddi Davası – Süresi

Mirasın Reddi Davasında süreler şu şekildedir. Eğer murisin öldüğü tarihte ödemeden aciz ve borca batık olduğu açıkça belli değilse veya resmen tespit edilmiş ise miras, üç ay içinde ret olunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe murisin ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Ancak tedbir olarak terekenin yazımını gerektiren hallerde, yazım sürecinin zaman alacağı dikkate alınarak; mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimince taraflara bildirilmesiyle başlar. Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hakimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir

Mirasın Ölüm Halinde Reddi: Bir kişi kendisine kalan mirası reddetmeden ölecek olursa, mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer. Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin murisine mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin murisinden geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça da sona ermez. Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/15033 Karar: 2016/2628 Karar Tarihi: 02.03.2016

MİRASIN REDDİNİN İPTALİ İSTEMİ – HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİ NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN KABULÜ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, Türk Medeni Kanununun maddesi gereğince mirasın reddinin iptali isteğine ilişkindir. Mahkemece, hak düşürücü sürenin geçmesi nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulü doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse alacaklıları veya iflas idaresi kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde ret tarihinde başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler (TMK m. 617/1).

Mirasın reddinin iptali davasının koşulları; davanın mirasın reddedildiği günden itibaren altı aylık hak düşürücü süre içinde açılması, borçlu mirasçının alacaklıları zararlandırma kastı ile hareket ettiğinin alacaklı tarafından kanıtlanması, borçlunun alacaklıya teminat göstermemesi, borçlunun mevcut mallarının borçlarına ödemeye yetmemesi ve borcunu ödemekten imtina etmesidir.

Somut olayda; davalılar…. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 29.11.2012 günü ret beyanında bulunmuştur. Anılan mahkemece bu beyanın 30.04.2013 günü tesciline karar verilmiş, görülmekte olan dava 19.06.2013 günü açılmıştır. Ret beyanı Sulh hakimi tarafından tutanakla tespit edilmekle beyan tarihinden itibaren sonuç doğurmuştur.

Türk Medeni Kanunu’nun 617. maddesinin açık hükmü karşısında ret beyanı ile davanın açıldığı gün arasında altı aylık hakdüşürücü sürenin geçtiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, hak düşürücü sürenin geçmesi nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA,

Mirasın Reddi Davası  – Şartları

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır, reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir.

Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

Mirasın Reddi Davası – Miras Reddi Yapamıyacaklar Kimlerdir

Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya murisin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

Mirasın Reddi Davası

Mirasın Reddi Davası

Mirasın Reddi Davası – Tasviyesi

Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebri icra takibi yapılması da, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

Yasal yada atanmış mirasçının mirası reddetmesi halinde; yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.

Mirası reddeden atanmış mirasçının payı ise; murisin ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, murisin en yakın yasal mirasçılarına kalır.

Yasal mirasçıların tamamı tarafından ret olunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve miras bırakanın borçları ödenir, arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler, bu durumda sulh hakimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara mirasın ret edildiği bildirilir; eğer sonraki mirasçılar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar. Bunun üzerine miras, iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir.

Malvarlığı borcuna yetmeyen bir mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler. Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir, tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.

Ödemeden aciz bir murisin mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar. Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle adet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır. İyi niyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olurlar.