Muvazaalı İşlemin İptali Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Muvazaalı İşlemin İptali Davası

Muvazaalı İşlemin İptali Davası

Muvazaalı İşlemin İptali Davası

Türk hukuk sistemindeki Borçlar Kanunu’ nun 18. Maddesi çerçevesinde muvazaa durumuna ilişkin gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. | Muvazaalı İşlemin İptali Davası

Bu doğrultuda da akdin biçim ya da koşullarının tefsir ve tayini noktasında tarafların, hem hatalı hem de kasıtlı gerçek hedeflerini ‘gizlemeyi’ temel alacak şekilde gerçekleştirdikleri işlemi muvazaalı işlem teşkil etmektedir.

Günümüz Türkiye’ sinde de görülebilen muvazaalı işlemler genel olarak mirastan mal kaçırma ya da alacaklılardan mal kaçırma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Temelde gerçek bir satış işlemi söz konusu olmasa da bir taşınmazın ya da taşınırın gerçek değerinin çok altına satışının ya da herhangi bir ücret almadan satışının ‘kağıt üzerinde’ yapıldığı satış işlemleridir.

Yani satışa konu olan tarafların gerçekleştirdikleri sözleşmenin kendi aralarında esas olarak herhangi bir hüküm teşkil etmemesi veya başkalarına karşı görünen sözleşmeden başka bir sözleşme hükmü teşkil etmesi hususundaki anlaşmalar muvazaa kapsamında bulunur.

Taraflar arasında hüküm teşkil etmeyecek bu sözleşmeler, niceliklerine göre mutlak muvazaa, adi muvazaa, basit muvazaa ve vasıfsız muvazaa şeklinde değerlendirilmektedir.

Söz konusu mutlak muvazaa durumunda tarafların gerçekleştirdikleri sözleşme esas olarak kendilerini bağlamaz, sadece üçüncü şahıslara yönelik sözleşme gerçekleştirilmiş gibi görünmesi hedefi taşır.  Borçlu veya muris taşınmazına dair satış işlemi gerçekleştirmiş izlenimi oluşsa da taşınmaz borçlu/muris yetkisi altında bulunur. | Muvazaalı İşlemin İptali Davası

Muvazaa Satış İptali Davası Zamanaşımı

Bunun yanı sıra söz konusu ‘satış’ işlemi ile başlayarak, satış değerinin gerçek miktarı ortaya çıkartılır. Özellikle de söz konusu satış bedeli ile gerçek bedeli arasındaki farkın ne boyutta olduğu gözlemlenir.

Söz konusu sözleşmenin reelde satış ya da vefat edinceye dek bakmaya karşı atanmış mirasçı durumu söz konusu olup, olmadığı ve gerçekten bakımın gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediği incelenir. Bu incelemeler sonucunda mahkeme tarafından muvazaa satış iptali davası hükmü alınır. | Muvazaalı İşlemin İptali Davası

Muvazaalı İşlemin İptali Davası | Sıkça Sorulan Sorular

MUVAZAALI İŞLEMİN İPTALİ DAVASI - DAVALILAR ARASINDA YAPILAN SATIŞLARIN DAVACI ALACAĞININ TAHSİLİNE ENGEL OLMAYA YÖNELİK VE MUVAZAALI OLDUĞU - MUVAZAANIN VARLIĞI KABUL EDİLMEK SURETİYLE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

Dava BK maddesine dayalı olarak açılmış iptal davasıdır. Davalılar arasında yapılan satışların, olayların gelişimi ile dosya kapsamı değerlendirildiğinde, davacı alacağının tahsiline engel olmaya yönelik ve muvazaalı olduğu anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca mahkemece, muvazaanın varlığı kabul edilmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken davanın reddi isabetli değildir. Dava BK 18. maddesine dayalı olarak açılmış iptal davasıdır.

[Toplam:10    Ortalama:5/5]

2 Sorular

Avukata Soru Sor