Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz | Ankara Avukat

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz Nedir İtiraz Nasıl Yapılır? Ödeme emri için itirazın gecikmesi durumu şu şekilde meydana gelmektedir; şayet borçlu olan kişi bir kusuru olmamasına rağmen yedi gün içerisinde gelen ödeme emrine itiraz etmemiş ise bu noktada itiraz daha sonra yapılabilir.

Bu duruma ise Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz adı verilmektedir. Ödeme emrine yapılan gecikmiş itiraz; İcra ve İflas Kanunu kapsamında 65. Maddeye göre düzenlenmiştir.

Yapılacak olan gecikmiş itirazların paraya çevrilmesi işlemlerinin tamamlanmasına kadar yapılabilir. İtiraz kapsamında süreyi kaçıran kişilerin gecikmiş itirazda bulunma hakkı vardır. Ancak bu noktada kişinin kusuru olmadan ve engel, mazeret sebebi ile itiraz etmemiş olması gerekmektedir.

Borçlu olan kişi, belirlenen süre içerisinde itiraz etmemişse, bu noktada geçerli bir sebep olması ve borçlunun kusuru kaynaklı gecikmelerin olmaması gerekmemektedir.

İcra Takibine İtiraz Nedir?

HMK gecikmiş itiraz belirli şartların karşılanması durumunda yapılabilmektedir. Gelen ödeme emrine bir hafta içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir.

Bir hafta içerisinde yapılmayan itirazlarda kişi hakkını kaybedebilir. Ancak borçlu olan kişinin geçerli sebepleri bulunuyorsa ve kendi kusuru kaynaklı değilse, daha sonra da itiraz edilmek mümkün olur.

Gecikmiş itirazlarda, borçlunun itiraz etmesine engel olan mazeretlerin ortadan kalkmasından itibaren 3 gün içerisinde itiraz etmesi gerekir. İlk 3 gün içerisinde itiraz yapılmamışsa bu noktada İcra Mahkemesi, süre aşımı sebebiyle reddedecektir.

Gecikmiş itirazlarda yapılan itirazların İcra Mahkemelerine yapılması gerekmektedir. Ödeme emrine yapılacak olan itirazların avukat desteği ile yapılması ve profesyonel bir yardım alınması oldukça önemlidir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Gecikmiş itiraz ceza kapsamında borçlu olan kişinin itiraz edebilmesi için gerekli olan ilk şart, borçlu olan kişinin iradesi dışında durumlar meydana gelmesidir.

Borçlu kişinin kendi kusuru olmadan meydana gelen sebepler nedeniyle itiraz edemediği durumlarda mahkeme gecikmiş itirazları kabul edebilir. Bu noktada geçerli olan sebepler ise:

  • Borçlu kişinin oldukça ağır bir hastalık geçiyor olması (doktorlardan rapor alınması gerekmektedir, bu raporlar sağlık müdürlüğü tarafından onaylanmalıdır. )
  • Borçlu olan kişi belirli afetler sebebiyle itirazda bulunamamış olması gerekmektedir.

Bu gibi sebeplerle gecikmiş olarak itiraz yapılabilir.

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz Nasıl Yapılır?

Takip talebini alan icra müdürü,takip talebinin bu kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar verirse ödeme emri düzenler.Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılır.

Ödeme emrinin takip talebine uygun olarak düzenlenmesi gerekir.Ödeme emri ile takip talebi ise,bu durum bir hakkın yerine getirilmemesi sebebiyle süresiz şikayet nedeni kabul edilmektedir.

Ödeme emri tebliği,icra takibinde borçluya yönelik olarak yapılan ilk icra takip işlemidir.Ödeme emri ile alacaklının borçludan talep ettiği alacak miktarı ile bu alacağın dayanağı gösterilir ve böylelikle borçlunun aleyhine başlatılan takibe karşı koyabilmesi amaçlanır.

Nasıl dava açılırken davalıya dava dilekçesi tebliğ edilerek kendisini savunma imkanı tanınıyorsa,icra takibinde de borçluya ödeme emri gönderilerek takibe karşı koyma imkanı tanınmaktadır.Bu açıdan ödeme emri takibin en önemli ve en temel işlemidir.Ödeme emrinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için borçluya usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi gerekir.

Ödeme emrinden sonra yapılması gereken icra takip işlemlerinin geçerliliği,ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olmasına bağlıdır.Borçluya usulüne uygun olarak bir ödeme emri tebliğ edilmeden icra takibine devam edilemez.Aksi takdirde ödeme emri ve ardından yapılan bütün işlemler geçersizdir,hiçbir hukuki sonu doğurmaz.

Bu tür işlemler borçlunun veya ilgililerin şikayeti üzerine takibin her aşamasında iptal edilebilir. Takibin en önemli işlemlerinden birisi olan ödeme emrinin usulüne uygun tebliğ edilmemesi,takibin esaslı unsuru olan işlemlerdeki noksanlık sebebiyle kanunun ağır biçimde ihlali ve kamu düzenine aykırı sayılmalıdır.

Ödeme emri tebliğ edilmeden icra takibine devam edilmiş ise,bu durum kamu düzeninin ihlali sonucunu doğurduğundan, ödeme emri prosedürünü izleyen bütün takip işlemlerinin takibin her aşamasında icra organları tarafından re’sen iptali gerekir.

Yargıtay eski kararlarından bu yana kanunun emredici hükümlerine veya takibin esaslı unsurunu teşkil eden hususlara aykırı işlemlere karşı şikayetin süresiz olduğu görüşündedir. Ödeme emri,ilk icra takip işlemidir.Ödeme emri gönderilmeden borçluya itiraz etme imkanı tanınmadan,takibin diğer aşamalarına geçilmesi mümkün değildir.

Buna uyulmazsa,borçlu süresiz şikayet yoluna başvurarak yapılmış olan işlemlerin iptalini isteyebilir. Ödeme emrinde alacaklı veya vekilinin banka hesap numarası yer almaz.

Borçlu borcunu ödemek isterse,Adalet Bakanlığınca icra dairesi adına açılmış olan banka hesabına yatıracaktır. Alacaklının bildirdiği banka hesap numarası,borçlu tarafından icra dairesi adına yatırılan paranın.bu hesaba aktarılması amacıyladır.

Böylelikle icra memuru bankaya yatırılan parayı alacaklının banka hesabına havale ederek kendisi doğrudan bir ödeme yapmayacaktır.

Ödeme emrinde borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi,borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise,teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarı yer alacaktır (m.60,2). Ödeme emrinin amacı borçluya kendisini savunmasına imkan tanımaktır.

Ödeme emri gönderilmeden borçluya karşı takibin yürütülmesi mümkün değildir.Borçluya yanlışlıkla ikinci kez ödeme emri gönderilirse,ikinci kez gönderilen ödeme emrine karşı borçlunun yeniden itiraz imkanı doğar.

Takip talebindeki kayıtlar hemen hemen tüm takip yolları için,özellikleri ve başvurulacak yolun belirtilmesi dışında müşterek iken,ödeme emri düzenlenmesi ve gönderilmesi her takip yolu için farklılık gösterir.

İcra müdürü borçlu sayısından bir fazla ödeme emri düzenler.Bir nüshası borçluya verilir,diğeri icra dosyasına konur.

Ancak,alacaklı isterse,bir nüsha daha düzenlenerek ücretsiz olarak kendisine verilir.Nüshalar arasında fark bulunursa borçludaki esas alınır.(m.60,III,IV) İcra müdürü,takip talebinden en geç ü gün içinde bir ödeme emri düzenleyerek borçluya veya borçlu birden fazla ise borçlulara gönderir.

Ödeme emri ve takibe ilişkin belgelerin borçluya gönderilen tebligata eklenmesi zorunludur.Aksi halde borçlunun süresi içinde ileri süreceği şikayet üzerine ödeme emri iptal edilir. Ödeme emri,tebliği ile hüküm ve sonuçları doğar.

Ödeme emrini alan borçlu,ödeme emri usulüne ve kanuna uygun gönderilmişse iki şekilde davranabilir.

Ödeme emrine itiraz edebilir veya isteyerek ya da istemeyerek itiraz süresini geçirebilir ve dolayısıyla itiraz etmez.

Ödeme Emrine İtiraz Ne Zaman Yapılır?

Ödeme Emrine İtiraz, Borçlu, kendi kusuru olmaksızın, 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edememişse, Gecikmiş itirazda bulunabilir. Borçlu mazeretinin son bulduğu günden itibaren 3 gün içerisinde Ödeme Emrine İtiraz ve gecikmiş itirazını yapabilir.

Bu süreden sonra yapılacak geçikmiş itiraz geçerli olmaz, icra dairesi tarafından süre aşımı olduğu için reddedilir.

Ödeme Emrine Gecikmiş itiraz borçlunun haczedilmiş olan bütün mallarının paraya çevrilme işlemi bitinceye kadar yapılabilir.

Ödeme Emrine Gecikmiş itiraz, engelin kalktığı günden itibaren 3 gün içerisinde , mazereti gösterir delilerle birlikte, yazılı olarak takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır.

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz Nasıl Görülür?

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz davasında dosya üzerinde incelenir. Gerek görülürse duruşma yapılır. Borçlunun mazeretinin haklı olup olmadığı araştırılır. Mazeret haklı bulunursa itiraz kabul edileceğinden icra takibi durur.    

Alacaklı, duran takibe devam etmek için  6 ay içerisinde icra mahkemesinde borçlunun itirazının kaldırılması ister,  1 yıl içerisinde itirazın iptali davası açar

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz Nasıl Yapılır?

Borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Verilen süre içerisinde bildirim yapılmazsa borçlunun itirazı kabul edilmez.

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır.

Borçlu hiçbir sebep göstermeksizin itiraz etmişse imzayı kabul etmiş sayılır. İtirazda sebep gösterilmişse borçlu bu sebeplerle bağlıdır. Ancak senet metninden anlaşılan itirazlar ileri sürülebilir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz Sıkça Sorulan Sorular

ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – KURUMUN 6183 SAYILI KANUNA TABİ OLARAK ÇIKARDIĞI ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ NEDENİYLE DAVA AÇILMASI İÇİN ÖNCELİKLE KURUMA MÜRACAAT ŞARTI ARANMADIĞI – İŞİN ESASINA GİRİLEREK BAKILMASI GEREĞİ

ÖZET: Kurumun 6183 sayılı Kanuna tabi olarak çıkardığı ödeme emirlerinin iptali nedeniyle dava açılması için öncelikle Kuruma müracaat şartı aranmadığından eldeki davada usulden ret kararının hatalı olduğu, işin esasına girilerek bakılması gerekirken aksi yönde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ – ÖDEME EMİRLERİNİN DAVA DIŞI İŞYERİNDEN BİLDİRİMİ YAPILMASI GEREKENLERE Mİ AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ LÜZUMU.

ÖDEME EMRİ DAYANAKLARININ KURUMDAN CELP EDİLEREK ÖDEME EMİRLERİNE KONU BORCA İLİŞKİN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş, öncelikle, 9 adet ödeme emrinin dava dışı işyerinden bildirimi yapılması gereken 7 kişiye mi ait olduğu yada davacıya ait inşaat işyerinde fiilen çalıştığı halde,

Davalı Kuruma bildirimi yapılmayan tespite konu 7 kişiye mi ait olduğu Kurumdan sorularak, ödeme emri dayanakları (tahakkuk dayanağı belgeler, komisyon kararı ve varsa buna yönelik itiraz dilekçeleri ile ekleri vs.) kurumdan celp edilerek, ödeme emirlerine konu borca ilişkin kişiler belirlenerek sonucuna göre karar verilmelidir.

ESKİ HALE GETİRME ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ BELGELENDİRİLMİŞ MAZERET DURUMU.

DAVACININ OTURUMA RAHATSIZ OLMASI NEDENİYLE KATILAMAMASI NEDENİNE DAYANAN DİLEKÇENİN ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİP BU İSTEMİN KABULÜ GEREĞİ.

ESKİ HALE GETİRME – ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – BELGELENDİRİLMİŞ MAZERET DURUMU

ÖZET: Davacının, kanunun öngördüğü süre içerisinde sunduğu dilekçe ve eki istirahat raporuyla isteği dışında duruşmaya katılamaması nedeniyle eski hale getirme talebinde bulunduğunun ve anılan resmi sağlık kurumundan alınmış sağlık raporunun sahteliğinin de iddia edilmemiş olması karşısında;

Belgelendirilmiş mazeret durumu gözetilerek dilekçe eski hale getirme istemi olarak değerlendirilip, bu istemin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde karar tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

ÖDEME EMİRLERİNİN VE TAKİPLERİN İPTALİ VE TAZMİNAT İSTEMİ – İFLAS ERTELEMEYE İLİŞKİN TEDBİR KARARININ BORÇLARIN BİR KISIM DÖNEMİNİ KAPSADIĞI.

İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN SONRA TAHAKKUK EDEN VE ÖDENMESİ GEREKEN BORÇLAR İÇİN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ GEREĞİ.

ÖZET: Dosya kapsamından dava dışı şirket hakkında iflasın ertelenmesine ilişkin tedbir kararı verildiği, takip dosyalarındaki prim borçlarının 2005/5- 2012/2 dönemine ilişkin olduğu iflas ertelemeye ilişkin tedbir kararının borçların bir kısım dönemini kapsadığı açıktır.

Yapılacak iş, davacının iflas erteleme tedbir kararına ilişkin Kurum alacaklarının ödenmemesine yönelik haklı bir neden ileri sürdüğü anlaşıldığından, ihtiyati tedbir kararından sonra tahakkuk eden ve ödenmesi gereken borçlar için ödeme emirlerinin iptaline, karar vermekten ibarettir.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

81 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri