Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz

İcra Ödeme Emri Nedir

Takip talebini alan icra müdürü,takip talebinin bu kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar verirse ödeme emri düzenler.Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılır.Ödeme emrinin takip talebine uygun olarak düzenlenmesi gerekir.Ödeme emri ile takip talebi ise,bu durum bir hakkın yerine getirilmemesi sebebiyle süresiz şikayet nedeni kabul edilmektedir.

Ödeme emri tebliği,icra takibinde borçluya yönelik olarak yapılan ilk icra takip işlemidir.Ödeme emri ile alacaklının borçludan talep ettiği alacak miktarı ile bu alacağın dayanağı gösterilir ve böylelikle borçlunun aleyhine başlatılan takibe karşı koyabilmesi amaçlanır.Nasıl dava açılırken davalıya dava dilekçesi tebliğ edilerek kendisini savunma imkanı tanınıyorsa,icra takibinde de borçluya ödeme emri gönderilerek takibe karşı koyma imkanı tanınmaktadır.Bu açıdan ödeme emri takibin en önemli ve en temel işlemidir.Ödeme emrinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için borçluya usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi gerekir.Ödeme emrinden sonra yapılması gereken icra takip işlemlerinin geçerliliği,ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olmasına bağlıdır.Borçluya usulüne uygun olarak bir ödeme emri tebliğ edilmeden icra takibine devam edilemez.Aksi takdirde ödeme emri ve ardından yapılan bütün işlemler geçersizdir,hiçbir hukuki sonu doğurmaz.Bu tür işlemler borçlunun veya ilgililerin şikayeti üzerine takibin her aşamasında iptal edilebilir.

Takibin en önemli işlemlerinden birisi olan ödeme emrinin usulüne uygun tebliğ edilmemesi,takibin esaslı unsuru olan işlemlerdeki noksanlık sebebiyle kanunun ağır biçimde ihlali ve kamu düzenine aykırı sayılmalıdır.Ödeme emri tebliğ edilmeden icra takibine devam edilmiş ise,bu durum kamu düzeninin ihlali sonucunu doğurduğundan,ödeme emri prosedürünü izleyen bütün takip işlemlerinin takibin her aşamasında icra organları tarafından re’sen iptali gerekir.Yargıtay eski kararlarından bu yana kanunun emredici hükümlerine veya takibin esaslı unsurunu teşkil eden hususlara aykırı işlemlere karşı şikayetin süresiz olduğu görüşündedir.

Ödeme emri,ilk icra takip işlemidir.Ödeme emri gönderilmeden borçluya itiraz etme imkanı tanınmadan,takibin diğer aşamalarına geçilmesi mümkün değildir.Buna uyulmazsa,borçlu süresiz şikayet yoluna başvurarak yapılmış olan işlemlerin iptalini isteyebilir.

Ödeme emrinde nelerin bulunacağı 60.maddede belirtilmiştir.Buna göre ödeme emri;

  • Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere,58’ince maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları,
  • Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi,borç,teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,
  • Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine yedi gün içinde bu cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi;Aksi takdirde icra takibinde senedin kendisinden sadır alacağı,senet altındaki imzayı reddettiği takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak olan duruşmada hazır bulunması;buna uymazsa vaki itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verileceği (m.60,II.b.3),
  • Borcun tamamına veya bir kısmına yakın yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi ihtarını (m.60,II,b.3)
  • Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yedi günlük süre içinde 74.maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik edileceği;mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını (m.60,II,b.4)
  • Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği ihtarını (m.60,II,b.5) içerir.

Ödeme emrinde alacaklı veya vekilinin banka hesap numarası yer almaz.Borçlu borcunu ödemek isterse,Adalet Bakanlığınca icra dairesi adına açılmış olan banka hesabına yatıracaktır.Alacaklının bildirdiği banka hesap numarası,borçlu tarafından icra dairesi adına yatırılan paranın.bu hesaba aktarılması amacıyladır.Böylelikle icra memuru bankaya yatırılan parayı alacaklının banka hesabına havale ederek kendisi doğrudan bir ödeme yapmayacaktır.Ödeme emrinde borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi,borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise,teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarı yer alacaktır (m.60,2).

Ödeme emrinin amacı borçluya kendisini savunmasına imkan tanımaktır.Ödeme emri gönderilmeden borçluya karşı takibin yürütülmesi mümkün değildir.Borçluya yanlışlıkla ikinci kez ödeme emri gönderilirse,ikinci kez gönderilen ödeme emrine karşı borçlunun yeniden itiraz imkanı doğar.

Takip talebindeki kayıtlar hemen hemen tüm takip yolları için,özellikleri ve başvurulacak yolun belirtilmesi dışında müşterek iken,ödeme emri düzenlenmesi ve gönderilmesi her takip yolu için farklılık gösterir.

İcra müdürü borçlu sayısından bir fazla ödeme emri düzenler.Bir nüshası borçluya verilir,diğeri icra dosyasına konur.Ancak,alacaklı isterse,bir nüsha daha düzenlenerek ücretsiz olarak kendisine verilir.Nüshalar arasında fark bulunursa borçludaki esas alınır.(m.60,III,IV)

İcra müdürü,takip talebinden en geç ü gün içinde bir ödeme emri düzenleyerek borçluya veya borçlu birden fazla ise borçlulara gönderir.             Ödeme emri ve takibe ilişkin belgelerin borçluya gönderilen tebligata eklenmesi zorunludur.Aksi halde borçlunun süresi içinde ileri süreceği şikayet üzerine ödeme emri iptal edilir.

Ödeme emri,tebliği ile hüküm ve sonuçları doğar.Ödeme emrini alan borçlu,ödeme emri usulüne ve kanuna uygun gönderilmişse iki şekilde davranabilir.Ödeme emrine itiraz edebilir veya isteyerek ya da istemeyerek itiraz süresini geçirebilir ve dolayısıyla itiraz etmez.

Ödeme Emrine İtiraz, Borçlu, kendi kusuru olmaksızın, 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edememişse, Gecikmiş itirazda bulunabilir. Borçlu mazeretinin son bulduğu günden itibaren 3 gün içerisinde Ödeme Emrine İtiraz ve gecikmiş itirazını yapabilir. Bu süreden sonra yapılacak geçikmiş itiraz geçerli olmaz, icra dairesi tarafından süre aşımı olduğu için reddedilir. Ödeme Emrine Gecikmiş itiraz borçlunun haczedilmiş olan bütün mallarının paraya çevrilme işlemi bitinceye kadar yapılabilir. Ödeme Emrine Gecikmiş itiraz, engelin kalktığı günden itibaren 3 gün içerisinde , mazereti gösterir delilerle birlikte, yazılı olarak takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır.

Ödeme Emrine Gecikmiş itiraz Nasıl Görülür

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz davasında dosya üzerinde incelenir. Gerek görülürse duruşma yapılır. Borçlunun mazeretinin haklı olup olmadığı araştırılır. Mazeret haklı bulunursa itiraz kabul edileceğinden icra takibi durur.    Alacaklı , duran takibe devam etmek için  6 ay içerisinde icra mahkemesinde borçlunun itirazının kaldırılması ister,  1 yıl içerisinde itirazın iptali davası açar

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz Nasıl Yapılır

İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur.

Takibe itiraz edildiği, alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir.

Borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Verilen süre içerisinde bildirim yapılmazsa borçlunun itirazı kabul edilmez. Adresini değiştiren borçlu yurt içinde yeni adres bildirmediği ve tebliğ memurunca yurt içinde yeni adresi tespit edilemediği takdirde, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligat borçlunun kendisine yapılmış sayılır.

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır.

Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki imzayı reddediyorsa, bunu itirazında ayrıca ve açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra takibi yönünden senetteki imzayı kabul etmiş sayılır. Resmi senetler için imza inkarında bulunulamaz. İmzaya itiraz haricindeki tüm itirazlar borca itiraz niteliğindedir.

Borçlu hiçbir sebep göstermeksizin itiraz etmişse imzayı kabul etmiş sayılır. İtirazda sebep gösterilmişse borçlu bu sebeplerle bağlıdır. Ancak senet metninden anlaşılan itirazlar ileri sürülebilir.

İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez.

Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse alacaklının talebi üzerine icra memuru takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur.

Ödeme emrine itiraz eden borçlunun mal beyanında bulunma zorunluluğu yoktur.

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz