Atla

Ölüm Aylığı Tespit Davası


Ölüm Aylığı Tespit Davası

Ölüm Aylığı Tespit Davası

Ölüm Aylığı Tespit Davası

İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle, işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli İş Mahkemesidir. İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihai kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür. 

İş mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Şu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri üç bin Türk lirasını geçmeyen davalar hakkındaki nihai kararlar kesindir

Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir

Ölüm sigortası ile, Ölüm aylığı bağlanması, Ölüm toptan ödemesi yapılması, Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, Cenaze ödeneği verilmesi olarak sıralayabiliriz.

Yargıtay Kararı - Ölüm Aylığı Tespit Davası

10.Hukuk Dairesi Esas:  2012/13683 Karar: 2012/13422 Karar Tarihi: 04.07.2012

ÖLÜM AYLIĞININ TESPİTİ DAVASI - BOŞANILAN EŞ ADINA BANKA HESABI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI - MUHTAR VE AZALARIN TÜMÜNÜN TANIK SIFATIYLA DİNLENMESİ GEREĞİ - EKSİK İNCELEME HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Boşanılan eş İş Kanunu hükümleri kapsamında yer almakta ise adına ödeme yapılabilecek özel olarak açılan banka hesabı bulunup bulunmadığı belirlenmeli; inceleme konusu dava yönünden ise boşanan eşlerin kayıtlı oldukları Köylere ilişkin olarak yeniden geniş kapsamlı jandarma komutanlığı araştırması yapılmalı, anılan köylerde 2004 yılından itibaren görev yapan muhtar ve azaların tümünün tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerine başvurulmalı, böylelikle olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği, toplanan kanıtlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. Makalede Ölüm Aylığı Tespit Davası Bilgi Amaçlı olarak hazırlanmıştır. Diğer makale için Ankara Avukat ana sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mahkemece, "Davanın kabulü ile davacıya …… Tarım Bağ-Kur sicil numaralı babası A. B.'dan dolayı 2926 sayılı Kanun'a göre bağlanan ölüm aylığının ödenmeye devam edilmesi gerektiğinin tespiti ile aksi yöndeki Kurumun 14.06.2016 tarih ve ….. sayılı işleminin iptaline" karar verilmesi gerekirken,

Yerinde olmayan gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bu nedenlerle davacı vekilinin istinaf isteminin kabulü ile 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b.1 bendi uyarınca yerel mahkeme kararının kaldırılmasına ve yerine "davanın kabulüne" karar verilmiştir.

5510 sayılı Yasa'nın 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı ayrı ayrı tüzel kişiliğe sahip ve ayrı ayrı yasalara göre sosyal güvence sağlayan Kurumlardır.

Kurumlar ve sigortalılar (iştirakçiler) ayrı olduğundan her Yasa kendi sigortalıları bakımından hüküm ifade etmektedir. Açıkça atıf yapılmadıkça diğer yasa hükümleri dikkate alınamayacağından, bir sigortalının eşinden ölüm aylığı alması halinde babasından (veya annesinden) da ölüm aylığı alması olanaklıdır.

İCRA TAKİBİ - İTİRAZ - İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASININ AÇILMASI 

Davalıya, yaşamını yitiren sigortalı üzerinden hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla aylık bağlandığı, ancak boşandığı eşiyle talep konusu dönemde fiilen birlikte yaşadığının belirlenmesi üzerine, davacı Kurumca talep konusu dönemde yersiz olarak ödenen aylıkların ödenmesi için davalıya tebligat yapılmıştır.

İdari yollarla ödenmemesi üzerine hakkında icra takibi yapılmış, yapılan icra takibine davalı tarafından itiraz edilmiştir. Bu durum üzerine davacı Kurum tarafından, itirazın iptali ile takibin devamına, % 20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsili istemine ilişkin eldeki dava açılmıştır.

TESPİTLER

Mahkemedeki beyanında ise; davalı ve boşanmış olduğu eşini tanımadığı şeklinde beyanda bulunduğu, apartman sakinleri sözlü beyanlarında; davalının bu adresten taşındığı, taşınmadan önce birlikte yaşadıkları şeklinde beyanda bulundukları, mahalle bakkalı sözlü beyanında; davalının eşi ve çocukları ile birlikte yaşadığı, nereye taşındıkları hususunda bilgi sahibi olmadığı şeklinde beyanda bulunduğu,

Kurum denetmeni tarafından düzenlenen rapor ile davalı ve boşanmış olduğu eşinin 01.11.2008-31.08.2009 tarihleri arasında boşanmış oldukları halde fiilen birlikte yaşadıklarının tespit edildiği,

Mahkemece yapılan yargılamada; Nüfus Müdürlüğünden, davalı ve boşanmış olduğu eşine ait yerleşim yeri adreslerinin istenildiği, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından, kayıtlı adreslerin istenildiği, mahalle muhtarlığı ve kolluk vasıtasıyla yukarıda belirtilen davalı adresinde araştırma yapıldığı,

Davalının oturduğu binanın yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin dinlenilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Davalının boşanmış olduğu eşine ait Nüfus Müdürlüğünden bildirilen adres bilgilerinde; 07.08.2009 tarihi öncesine ait bilgi bulunmamaktadır. Mahalle sakini ve esnaflık yapan ...’ın Kurum denetmenine verdiği imzalı beyanı ile mahkemedeki beyanı arasında çelişki oluştuğu halde giderilmediği anlaşılmaktadır.

KARAR

Mahkemece, tüm uyuşmazlık dönemini kapsar şekilde, davalının boşanmış olduğu eşine ait adres hareketleri Nüfus Müdürlüğünden temin edilmeli, mahalle sakini ve esnaflık yapan ...’ın beyanları arasındaki çelişki giderilmeli,

Mahalle bakkalı kolluk vasıtasıyla tespit edilerek dinlenilmeli, davalının boşanmış olduğu eşine ait tespit edilecek adreslerde, oturup oturmadığı, kimlerin oturduğu, muhtar, kapıcı, komşu, yönetici gibi kişiler dinlenilmek suretiyle ve kolluk vasıtasıyla araştırılmalı ve yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde uyuşmazlık konusu dönemle sınırlı araştırma yapılarak sonucuna göre karar verilmelidir.

ÖZET: Sonuç olarak, “evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almağa hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir” hükmü yürürlükten kalkmamış olup, uygulanmaya devam etmiştir. 02.07.1973 tarihinden sonra 506 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla hem eşten hem de ana/babadan gelir veya aylığın ikisi bir arada alınamayacak ve hak sahibi aksini talep etmediği sürece bu ölüm aylıklarından fazla olanı ödenecektir.

Kaldı ki 5510 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında kazanılmış haktan da söz etmek mümkün değildir. Bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi gerekir.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ - EVLİLİĞİN SON BULMASI İLE KOCASINDAN DA AYLIK ALMAĞA HAK KAZANAN KİMSEYE BU AYLIKLARDAN FAZLA OLANININ ÖDENECEĞİ - KAZANILMIŞ HAKTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ - DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Sonuç olarak, “evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almağa hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir” hükmü yürürlükten kalkmamış olup, uygulanmaya devam etmiştir. 02.07.1973 tarihinden sonra Kanun kapsamında hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla hem eşten hem de ana/babadan gelir veya aylığın ikisi bir arada alınamayacak ve hak sahibi aksini talep etmediği sürece bu ölüm aylıklarından fazla olanı ödenecektir. Kaldı ki ilgili madde kapsamında kazanılmış haktan da söz etmek mümkün değildir. Bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi gerekir.


 


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Ölüm Aylığı Tespit Davası - Yorum
    Özdinçer -
    28 Kasım 2016

    Ölüm Aylığı Tespit Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim .

    Cevapla
Yorum Bırak