Rekabet Yasağı Cezai Şart

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2014/10834 Karar: 2014/17252 Karar Tarihi: 10.11.2014

CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ – MUTLAK TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDEKİ DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU – İŞ MAHKEMESİNİN DAVAYA BAKMAKLA GÖREVLİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNİN DOĞRU OLMADIĞI

ÖZET:  Mutlak ticari dava niteliğindeki davaya bakma görevi asliye ticaret mahkemesine ait olmasına rağmen, yerel mahkemece, açıklanan bu hususlar dikkate alınmadan, iş mahkemesinin davaya bakmakla görevli olduğundan bahisle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

Rekabet Yasağı Cezai Şart – Dava Dilekçe Örneği

…  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                                 :

TC KİMLİK NUMARASI   :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                : Av. İlkay Uyar Kaba

ADRES                                 :

DAVALI                               :

ADRESİ                                :

DAVA DEĞERİ                  :(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

KONU                                   : Rekabet yasağına aykırı davranılması nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan ……. TL cezai şartın tahsili istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Davacı …………………öngörülmüştür.

2-) Davalı işçi …………………………… TL cezai şart ödeyeceği öngörülmüştür. (EK 2)

3-) Taraflar ……………………………halinde duruma ilişkin izahat vereceklerdir.

4-) Davalı işçi, ……………………………………..z işvereni zarara uğratacağı açıktır.

5-) Açıklanan …………………..……… TL’nin tahsil edilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 6098 S. K. m. 444, 445, 446, 447; 6100 S. K. m. 1, 5; 6102 S.m. 4, 5

HUKUKİ DELİLLER        :

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız ……. ……… TL’nin tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

Davacı Vekili  Av. İlkay Uyar Kaba

Ankara Avukat