Resmi Evrakta Sahtecilik

 • Resmi evrakta sahtecilik suç duyurusu, ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir
 • Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 •  Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 •  Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Davası Nasıl Görülür

 1.  Delillerin toplanmasını isteme,
 2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,
 3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
 4.  5271 sayılı Ceza Muhakesi Kanunu’nun 153. maddesine uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,
 5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.
 6. Yargıtay Kararlarına göre Resmi Evrakta Sahtecilik, Özel Dairece lehe olduğu kabul edilen 765 sayılı Türk Ceza Yasasının, 6. Bab 3. faslında düzenlenen evrakta sahtecilik suçlarının hukuki konusu ise kamunun güvenidir. Belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, gerçek bir belgeye eklemeler yapılması, tamamen veya kısmen değiştirilmesi eylemlerinin kamu güvenini sarstığı kabul edilerek suç sayılıp, yaptırıma bağlanmıştır. Bu nedenle de fiilen bir zararın ortaya çıkması aranmamakta, zarar olasılığı yeterli görülmektedir. Resmi evrakta sahtekarlık suçunda, evrakın sahte olarak düzenlenmesi yeterli olup, kullanılması suçun oluşması için gerekli değildir.
 7. Bunlardan resmi belgenin aslında ya da yiten asıl belgenin yerine geçen onaylı örneği üzerinde sahtecilik; görevli memur tarafından görevi nedeniyle işlenmiş ise TCK’nun 339. maddesi uygulanacaktır. Sahteciliğin, sahteliği ispat edilmedikçe geçerli bir resmi evrak üzerinde yapılması halinde ise, TCK’nun 339. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi uygulanacaktır.

Yargıtay Kararı – Resmi Evrakta Sahtecilik

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas:  2013/6-39 Karar: 2014/372 Karar Tarihi: 16.09.2014

RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU –  DAVA ZAMANAŞIMININ DOLMUŞ BULUNDUĞU – ÖZEL DAİRENİN SANIK HAKKINDA DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ NEDENİYLE VERDİĞİ DÜŞME KARARININ İSABETLİ OLUŞU – DÜŞME KARARININ ONANMASI

ÖZET: Daha ağır cezayı gerektiren başka bir suçu oluşturma ihtimali bulunmayan ve 13.05.1996, 26.10.1996, 30.05.1997 ve 12.06.1997 tarihlerinde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak on beş yıllık dava zamanaşımı, soruşturma izni ile kovuşturma izni verilmesi arasında geçen üç ay dört günlük sürenin ilavesi halinde bile, en son tarihli işlenen suç yönüyle dahi 16.09.2012 tarihinde ve Özel Dairenin 14.11.2012 günlü kararından önce dolmuş bulunmaktadır. Bu itibarla; Özel Dairenin sanık hakkında dava zamanaşımının gerçekleşmesi nedeniyle verdiği düşme kararı isabetli olduğundan onanmasına karar verilmelidir.

YARGITAY KARARI: RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK

T.C. YARGITAY 7.Ceza Dairesi Esas:  2013/9599 Karar: 2014/13314 Karar Tarihi: 28.05.2014

RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU – SANIĞIN KAÇAKÇILIK VE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLARINDAN AÇILAN DAVA DOSYASINDAKİ EYLEMİ İLE TEMYİZ İNCELEMESİNE KONU EYLEMİ – ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TESPİTİ GEREĞİ

ÖZET: Sanığın Kaçakçılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik suçlarından açılan dava dosyasındaki eylemi ile temyiz incelemesine konu mahkemenin 2008/298 Esas sayılı dava dosyasındaki eylemi nedeniyle hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerekir. (5237 S. K. m. 43, 204) Ankara avukat