Resmi Vasiyetname, Resmi Vasiyetnamenin İptali

Resmi Vasiyetname Nedir ?

Resmi Vasiyetname İki tanık huzurunda Sulh Ha­kimi, Noter veya kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli tarafından düzenlenir. Vasiyetnamenin Türkçe olması lazımdır. Vasiyet yapan Türkçe bilmiyorsa; diyecekleri tercüman aracılı­ğıyla alınır ve yazıldıktan sonra, vasiyetnamenin muhtevası yine tercüman aracılığıyla anlatılır.

Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyet­namenin aslını saklamak zorundadır. Vasiyetçi, okuma-yazma bilmiyorsa; memur va­siyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üze­rine miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içer­diğini beyan eder.

Bu durumda tanıklar, hem miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından miras bırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularım içerdiğini ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar

Resmi Vasiyetnamenin İptali Nedir

Resmi Vasiyetnamenin İptaliMirasbırakanın vasiyetnamesiyle hakkı zarara uğrayan mirasçılar veya lehine vasiyet yapılanlar tarafından Vasiyetnamenin İptali Davası açılabilir.

Resmi Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır

Resmi Vasiyetnamenin İptali Davası, Vasiyetname mirasbırakanm tasarruf ehliyeti bulu madiği bir sırada yapılmışsa, Vasiyetname yanılma, aldatma, korkutma veya zorla ma sonucunda yapılmışsa, Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise, Vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılması durumunda Resmi Vasiyetnamenin İptali Davası Açılır.

Yargıtay Kararı – Resmi Vasiyetname, Resmi Vasiyetnamenin İptali

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2015/9476 Karar: 2016/9176 Karar Tarihi: 08.06.2016 – Resmi Vasiyetname, Resmi Vasiyetnamenin İptali

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI – HAKİMİN İPTAL SEBEBİYLE BAĞLI OLUP SADECE ESASA İLİŞKİN SEBEPLERE DAYANILARAK İPTAL DAVASI AÇILMIŞSA ŞEKLE İLİŞKİN İPTAL SEBEPLERİNİ İNCELEYEMEYECEĞİ – TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda; davacı vekili tarafından, müvekkilinin mirastan çıkarılma sebeplerinin gerçekleşmediği ve murisin vasiyetname sırasında akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiaları ile söz konusu vasiyetnamenin iptali talep edilmiş olmasına rağmen, mahkemece; şekil eksikliği yönünden inceleme yapılarak bu gerekçe ile davaya konu vasiyetnamenin iptaline karar verilmiş olması, taleple bağlılık ilkesine aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

 

Mahkemece; okuma, yazma bilmeyenlerin vasiyet düzenleme usulü 4721 Sayılı TMK 535. maddesinde düzenlendiği, bu maddeye göre tanıkların, hem miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini; hem de vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından mirasbırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalamaları gerektiğinin belirtildiğini, murisin düzenlediği vasiyetname incelendiğinde, tanıkların murisi tasarrufa ehil gördüklerine dair herhangi bir beyanlarının bulunmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne ….tarafından düzenlenen 29/06/2012 tarihli düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin iptaline karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

 

Medenî Kanunumuzun 557. maddesinde, şu sebeplerin bulunması durumunda bir ölüme bağlı tasarrufun iptali için dava açılabileceği belirtilmiştir; tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise, tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa. Bu iptal sebepleri dışında başka bir sebepten ölüme bağlı tasarrufun iptaline karar verilebilmesi mümkün değildir. Bunun yanında; hâkim iptal sebebiyle bağlı olup, örneğin sadece esasa ilişkin sebeplere dayanılarak iptal davası açılmışsa, şekle ilişkin iptal sebeplerini inceleyemez.

Somut olayda; davacı vekili tarafından, müvekkilinin mirastan çıkarılma sebeplerinin gerçekleşmediği ve murisin vasiyetname sırasında akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiaları ile söz konusu vasiyetnamenin iptali talep edilmiş olmasına rağmen, mahkemece; şekil eksikliği yönünden inceleme yapılarak bu gerekçe ile davaya konu vasiyetnamenin iptaline karar verilmiş olması, hüküm tarihinde yürürlükte olan 6100 sayılı HMK’nun 26.maddesinde vurgulanan taleple bağlılık ilkesine aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA

Makale konusu olan Resmi Vasiyetname, Resmi Vasiyetnamenin İptali davası bilgi amaçlı anlatılmıştır. Diğer makaleleri okumak için Ankara avukat sayfasına göz atabilirsiniz.