Satış Vaadi Sözleşmesi İptali

ile ilgili diğer konu başlıkları, satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır, satış vaadi sözleşmesi örneği, satış vaadi sözleşmesi zamanaşımı, satış vaadi sözleşmesi noter harcı, satış vaadi sözleşmesi nedir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, satış vaadi sözleşmesi mirasçıları bağlar mı, arsa satış vaadi sözleşmesi örneği, satış vaadi sözleşmesi iptali, gayrimenkul sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi iptali

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

  •  SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDİR : Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, Alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek, alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterlerce düzenlenen sözleşme satış vaadi sözleşmesidir.
  • İleride yapılacak olan asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir.

Satış Vaadi Sözleşmesi iptali – Nasıl Yapılır

  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlemeye noterler yetkilidir ve ancak; noterlerce düzenlenen satış vaadi sözleşmesi geçerlidir.
  • Tapuya şerh edilmesi şarttır. Ancak alıcı satış vaadi sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemez.
  • Satıcının da bu işleme katılması gerekir aksi halde alıcı mahkeme yoluyla adına tescil isteyebilir.
  • Tapuya şerh edilen şahsi haklar üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilir.
  • Tarafların hak ve borçları açıkça tereddüte meydan vermeyecek şekilde ve taşınmazın bedeli ve ödenme şekli sözleşmede belirtilir.

Yargıtay Kararı – Satış Vaadi Sözleşmesi iptali

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2014/9188 Karar: 2014/13369 Karar Tarihi: 25.11.2014

ÖZET: Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Satış vaadi sözleşmesinde kadastro tutanağına itiraz sonucunda ferağ verileceği kararlaştırıldığından, taşınmazda kadastro tutanağına itiraz sonucu 09.07.1991 tarihinde tapuya tescil edildiğinden, zamanaşımı süresinin başlangıcı olarak ifa olanağının mevcut olmadığı satış vaadi sözleşmesi tarihinin esas alınması doğru değildir. Kaldı ki davacı mahkemeye başvurmak ve harcını da yatırmak suretiyle 30.06.1998 tarihinde davayı açmıştır. Satış vaadi sözleşmesi ise 01.01.1988 tarihli olup mahkemece davanın açıldığı tarih olarak 06.07.1998 tarihinin kabulü ile davanın zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile reddi doğru görülmemiştir. Bu nedenle, işin esası hakkında sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. (818 S. K. m. 125, 128, 140) (4721 S. K. m. 2)

Satış Vaadi Sözleşmesi iptali

Ankara avukat