Senet İcraya Nasıl Verilir?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Senet İcraya Nasıl Verilir?

Senet İcraya Nasıl Verilir?

Senet İcraya Nasıl Verilir?

Senet İcraya Nasıl Verilir? İcra takibinde ilk basamak  İcra Müdürlüğü’nde alacağın miktarını içeren dosyayı açmakla başlar. Burada alacağın herhangi geçerli bir evrak veya faturaya dayandırılabilmesi olası ve kuvvetlendirici bir ihtimaldir.

Kimi zaman senede dayandırılır, kimi zaman mahkeme ilanına, kimi zaman faturaya ya da hiç birşeye dayanmadan alacağın miktarını belirterek de dosya açılır. Senete, mahkeme ilanına , faturaya vs. dayandırmak alacağın ispatı açısından önemlidir.

Bu yolla mahkemeye delil göstermiş olmakla birlikte mahkemenin hemen sonuçlanmasını da sağlamış olursunuz. Dosyayı açtıktan sonraki işlem ise dosyadaki borç miktarını içeren tebligatın borçlu tarafa İcra Müdürlüğü’nce gönderilme işlemidir.

Sonrasında borçlu ya borcu kabul eder ve öder ya da  kendisi için kanunda yazılı olan itiraz etmek, menfi tespit davası açmak vs. gibi yasal yollara başvurur.

Senet İcraya Nasıl Verilir, Alacaklı ilamlı (mahkeme kararlı) icra takibi , ilamsız  icra takibi ve kambiyo senetlerine özgü icra takibi olmak üzere 3 çeşit icra takip izleyeceğiz yol vardır.

Senetlerde icra kambiyo senedine özgü takip yolunu, Sözleşme, kira alacağı, belgeye karşı alacaklarda ise ilamsız icra takibi yolu vardır. İcra takibi yapılarak ödenmeyen alacağın icraya başvuru bulunmak için bir avukata vekalet vererek takip yapacağınız gibi alacaklı kendisi de en yakın icra dairesine gerekli başvuruyu yapabilir.

Senetlerde  3 yıl gibi bir zaman aşım süresi mevcuttur. Senet ödeme tarihi 3 yılı geçmiş ise ilamsız icra takibi yapabilir.

Senet İcraya Nasıl Verilir Örnek Yargı Kararı

ŞİKAYET DAVASI – İMZAYA VE BORCA İTİRAZ YASAL BEŞ GÜNLÜK SÜREDE OLDUĞU – BORÇLUNUN İSTİNAF BAŞVURUSU KABUL EDİLEREK ÖDEME EMRİ TEBLİĞ TARİHİ DÜZELTİLEREK İMZAYA VE BORCA İTİRAZ İNCELENEREK KARAR VERİLMEK ÜZERE DOSYANIN İLK DERECE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ

Tebligat Kanunun 35. maddesine göre tebligat yapılabilmesi için kişinin dosyadaki adresine daha önce usulüne uygun tebligat yapılmış olması gerekir.

Somut olayda, borçluya daha önce usulüne uygun yapılmış bir tebligat bulunmamaktır.

Davacı borçlu A. O. G. gerçek kişi tacir olsa bile, tüzel kişi olmadığından Tebligat Kanunu’nun 35/4 hükmü uygulanmaz. Bilinen son adreslerden birinde usulüne uygun tebligat yapılmadığından, Tebligat Kanunun 35/1, 2. 3 madde hükümleri koşulları oluşmamıştır.

Bu durumda, ödeme emri tebligatı T.K.nın 35/1, 2, 3 maddesine aykırı olup usulsüzdür.

Tebligatını usulüne uygun yapılmadığı durumlarda, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi gereğince tebliğ tarihinin belirlenmesi zorunludur. Anılan maddede; “Tebliğ usulüne aşkın yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih tebliği tarihi addolunur” hükmüne yer verilmiştir.

Şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihi esas olup, karşı tarafça bu tarihin aksi ancak yazılı belge ile ispatlanabilir. Hukuk Genel Kurulunun 12/02/1969 tarih ve 1969/172-107 sayılı kararında da benimsendiği üzere, beyan edilen öğrenme tarihinin aksi tanık beyanıyla ispat edilemez.

Borçlu 31/07/2017 tarihinde takipten haberdar olduğunu belirtmiş aksi de alacaklı tarafından iddia ve ispat edilmemiştir. Şu halde, Tebligat Kanunu’nun 32.maddesi gereğince ödeme emri tebliğ tarihinin 31/07/2017 kabul edilmesi zorunludur.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, İİK.nın 168/5. maddesi hükmüne göre, borçlunun, borçlu olmadığını veya borcun itfa edildiğini, mehil verildiğini, alacağın zamanaşımına uğradığını ve yetki itirazını ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş günlük sürede icra mahkemesine yapması zorunludur.

Aynı maddenin birinci fıkrasının dördüncü bendi gereği imzaya itiraz; üçüncü bendi gereği de takibin müstenidi olan senedin kambiyo senedi vasfına haiz olmadığına yönelik şikayet yine ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş günlük süre içerisinde icra mahkemesine yapılmalıdır.

Takipten haberdar olma tarihine göre 31/07/2017 tarihinde yapılan İİK.nın 168/4-5. maddesi gereğince imzaya ve borca itiraz yasal beş günlük sürede olduğundan borçlunun istinaf başvurusu kabul edilerek yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ödeme emri tebliğ tarihi düzeltilerek imzaya ve borca itiraz incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor