Atla

Senet İcraya Nasıl Verilir


Senet İcraya Nasıl Verilir

Senet İcraya Nasıl Verilir

Senet İcraya Nasıl Verilir

senet icra takibi nasıl yapılır ile ilgili diğer konu başlıkları, senet icra takibi nasıl yapılır, senet icra takibi nasıl başlatılır, ödenmeyen senet icraya nasıl verilir, teminat senedi nasıl icraya konulur, icra dosyası nasıl hazırlanır, icra dosyası hazırlama, senet icra süresi, senet icraya nasıl verilir, icra takip formları, senet örneği, senet icra takibi zamanaşımı, icra hukuku, icra davaları, icra avukatı vekalet ücretleri, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

SENET İCRAYA NASIL VERİLİR

Senet İcraya Nasıl Verilir, Alacaklı ilamlı (mahkeme kararlı)icra takibi , ilamsız  icra takibi ve kambiyo senetlerine özgü icra takibi olmak üzere 3 çeşit icra takip izleyeceğiz yol vardır. Senetlerde icra kambiyo senedine özgü takip yolunu, Sözleşme, kira alacağı, belgeye karşı alacaklarda ise ilamsız icra takibi yolu vardır. İcra takibi yapılarak ödenmeyen alacağın icraya başvuru bulunmak için bir avukata vekalet vererek takip yapacağınız gibi alacaklı kendisi de en yakın icra dairesine gerekli başvuruyu yapabilir. Senetlerde  3 yıl gibi bir zaman aşım süresi mevcuttur. Senet ödeme tarihi 3 yılı geçmiş ise ilamsız icra takibi yapabilir.

Harç Hesabı - Senet İcraya Nasıl Verilir

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: …/…

H   A   R   Ç      H   E   S   A   B   I

------------------------------------------

Başvurma Harcı         :                       24,30.-TL

Peşin Harç                  :                       00,00.-TL

Vekalet Harcı             :                         3,75.-TL

TOPLAM                   :                       00,00.-TL

Posta Gideri               :                         8,00.-TL

Dosya Gideri              :                         0,60.-TL

T.B.B Pulu                 :                         5,90.-TL

GENEL TOPLAM    :                      XX,XX.-TL

…/…/…

10 örnek ödeme emri tebliğe gönderildi. …/…/…

Damga pullarının tamam olduğu görülen kambiyo senedi niteliğindeki senet aslı kasaya kondu.

Müdür. Yard.

Gönderilen ödeme emri …/…/… tarihinde

……………………………..’e tebliğ edildi.

Takip talebi - Senet İcraya Nasıl Verilir

TAKİP TALEBİ

T.C.

… İcra Dairesi

Dosya No:

1- 1-Alacaklının   ve  varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası, alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adıyla hesap    bilgileri ve yerleşim yerindeki adresi,  alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi:: 
2- Borçlunun  ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası: 
3- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri: 
4- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli   alacaklarda faizin  miktarı ile işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi: 
5- Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,soyadı, yerleşim yerindeki adresi: 
6- Takip, ilâma  veya  ilâm hükmündeki belgeye müstenit ise ilâm veya belgeyi veren   makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti: 
7- Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi: 
8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı değilse borcun sebebi: 
9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği: 

Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(İİK m.8, 58)

    ......../......../...............

 Alacaklı veya Vekilinin

              İmzası

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 48’e karşılık gelmektedir.

 İCRA TALEBİNDE ÖDEME EMRİ     

 T.C.  

                                                                                                                      Örnek No:10*

...................... İcra Dairesi

Dosya No : ........................

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ

HACİZ YOLU İLE YAPILACAK

TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve

vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik  numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi

: 
2- Borçlunun  ve  varsa  kanuni  temsilcisinin  adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası: 
3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi: 
4- Senet ve tarihi: 
5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri: 

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10)

gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.

 (İİK m.168)

             ..../..../...........

 İcra Müdürü

           Mühür ve İmza

İcra Dairesi Hesap Bilgileri:

Banka Adı:

IBAN No       :

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163’e karşılık gelmektedir.

Ankara avukat

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak