Atla

Senet Nasıl Doldurulur


Senet Nasıl Doldurulur

Senet Nasıl Doldurulur

Senet Nasıl Doldurulur

Hukuken senedin anlamı, bir vakanın kanıtını oluşturmak için özel ve tüzel kişiler tarafından imza altına alınan ve imzalayan kişinin aleyhine kanıt olan yazılı belgedir. Senetler çoklukla mali bir borçlanma veya ekonomik ilişkiler nedeniyle kullanılır.

Bu noktada iki kişinin karşılıklı imza altına aldıkları akit (sözleşme) veya kontrattan yapısı itibariyle ayrılır. Genel kullanımda Bono veya diğer adıyla senet, alacak ve verecek ilişkileri için vadeli ve vadesiz seçenekli olmak üzere kullanılır. Ekonomik özellikleri senetlerin kredi, ödeme ve borç ispatı aracı olarak kullanılabilir.

Hukuki olarak basılı ve belirli bir formatı bulunan senet örnekleri, isteyen herkes tarafından satın alınabilir ve kullanılabilir.

Hazır format üzerinde bulunan ve detaylı şekilde borç/alacak ilişkisini belirleyen kuralların, usulüne uygun bir şekilde doldurulması hem borçlu kişi ve hem de alacaklı kişinin haklarını korumak için zorunludur.

Hukuki yönden senedin geçerliliğin olması için senet doldururken aşağıda maddeler halinde sıraladığımız detayları uygulamanız gereklidir.

Ödeme Günü Nasıl Doldurulur

Önceden belirlenmiş bir ödeme günü olduğu durumlarda, bu bölüme ödemenin yapılacağı günün tarihi rakam yoluyla yazılır. Senetler ödeme tarihi var olarak hazırlanabildiği gibi, ödeme tarihi bulunmadan açık tarihli olarak düzenlenebilir.

Ödeme tarihi sabit olarak belirlenmişse, senedin ödeme günü geldiğinde ödeme gerçekleşmezse, alacaklı kişinin hukuki yollara başvurma hakkı oluşur. Ödeme tarihi bulunmayan senetlerde görüldüğü zaman ödeme esastır.

Senet Üst Kısım Bilgileri Nasıl Doldurulur

Türk Lirası: Borç/ alacak ilişkisini düzenlemek için hazırlanan senedin, bahse konu borç tutarının rakamla yazıldığı bölümdür. Yazılan rakamın önü ve arkasına " # " simgeleri yerleştirilerek, rakamın daha sonradan değiştirilmesi engellenir.

Kuruş: Bu bölüm bahse konu borcun varsa küsuratının yazıldığı bölümdür. Küsurat yoksa üzeri çizilmelidir.

No: Birden fazla senedin olması durumunda, senet numarasının yazılması gereken bölümdür.

Vade: Üst tarafta rakamla yazılmış olan senedin ödeme gününün aynısı bu bölüme de yazılır. Daha açık bir anlatım olması için bu bölüme senedin ödeme ayı (Ocak, Mart vb. gibi)yazıyla yazılmalıdır.

Alacaklı: Bu bölüme alacaklı olan kişi özel kişiyse açık isim soy ismi, tüzel bir kişiyse unvanı açık olarak yazılmalıdır. Tüzel kişiliklerde kaşe vurulması da mümkündür.

Borç/Alacak Miktarı Nasıl Doldurulur

Senedin düzenlenme amacı olan söz konusu borç miktarı, daha önce üst kısımda rakamla yazılmıştı. Bu bölümde ise önüne ve arkasına " # " simgesi gelecek şekilde yazıyla yazılır.

Böylece borç miktarının açıkça ortaya çıkarılması sağlanır. Ayrıca bu bölümde üst bölümde de borca konu alacak/borcun Türk Lirası veya yabancı para cinsinden olup olmadığı açıkça yazılmalıdır.

Borç/Alacak Miktarı 

Bu bölüme bahse konu borcun küsuratı varsa yazıyla yazılır.

Borcun Sebebi

Bu bölüme açık bir şekilde borcun nereden kaynaklandığı yazılır. Bir mal karşılığı oluşan borç ise " malen " nakit bir para için hazırlanmış bir senetse " madden " ibaresi konulmalıdır.

Mahkeme

Senede taraf olan kişilerin, yani alacaklı ve borçlunun doğacak anlaşmazlıkları hangi mahkemenin yetkili olduğunu belirlediği bölümdür.

Taraflar aynı ildeyse o il, farklı illerdeyse anlaştıkları il olmak üzere sonuna Türkiye Mahkemeleri ibaresi yazılarak belirtilir.

Borçlu Kişi:

Borçlu özel kişiyse isim soy isim yanında, T.C. Kimlik no ve açık adres bilgileri de yazılmalıdır. Borçlu Tüzel kişilikse unvan resmi olarak yazılmalıdır, en iyi yöntem doğrudan kaşe vurulmasıdır.

Düzenlendiği Tarih Nasıl Doldurulur

Borca konu senedin hazırlandığı tarih, alacaklı ve borçlu tarafın, herhangi bir anlaşmazlığa düşmesi halinde kanıttır ve ihmal edilmemelidir.

Borçlunun İmzası Nasıl Doldurulur

Borçlu özel bir kişiyse isim soy isim ve sağ yanına imza şeklinde imza altına alınmalıdır. Borçlu tüzel bir kişiyse açık unvanın elle yazılması veya vurulan kaşe nin altına veya üstüne imza edilmesi gerekir.

Tüzel kişiliklerde imzayı atanın, şirketin imza yetkisine sahip olup olmadığı önemlidir, çünkü imza yetkisine sahip değilse doğrudan kendi adına imza atmış olur ve bahse konu borcu da kanun karşısında yüklenmiş olur.

Kefil: Borca konu olarak düzenlenmiş olan senet için anlaşılmışsa kefil bu bölüme isim soy isim ve imza atar. Kefil anlaşmazlık veya borcun ödenmemesi durumunda, ikinci borçlu hükmünde senet de sorumluluk sahibidir.

Kefil Bilgileri Nasıl Doldurulur

 Senet de Kefil zorunluluğu yoktur, ancak karşılıklı anlaşmayla belirlenmiş bir kefil varsa, o kişinin isim soy isim, T.C. Kimlik numarası, adres bilgileri gibi tüm bilgilerin bu bölüme yazılması gereklidir.

Senet Özetleri Nasıl Doldurulur

Bu bölüm alacaklı kişi için arşivleme sırasında borç bilgilerine kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla doldurulur.

Benzer şekilde borca konu sendin hazırlanmasıyla ilgili tüm konuların özetinin yer aldığı bu bölüm, borçlu içinde bilgilerin tekrarı ve değiştirilememesi anlamını taşıdığında önemli bir güvenlik önlemi gibidir. Bununla birlikte bu bölümün doldurulma zorunluluğu hukuken yoktur.

Senet Muhteviyatı ve Dayanağı Nasıl Doldurulur

Bu bölüm hazırlanan senedin hangi nedenle oluşan borca istinaden hazırlandığının yazılması gereken bölümdür. Örneğin Kira, mal satışı veya nakit alacak gibi detaylı bir şekilde yazılması gerekir.

Doldurulması zorunluluğu yoksa da, borcun nedeninin belirtilmesi doğacak anlaşmazlıklarda hukuken daha ayrıntılı bilgi oluşmasını sağlar. Bu kurallara dikkat edilerek hazırlanmış bir senet, herhangi bir anlaşmazlık durumunda karşılıklı olarak hukuki hakların korunması konusunda yardımcı olacaktır.

Bu maddelerin dışında art niyet, ödeyememe, anlaşmazlık gibi konularda ispat olması gereken bu belge düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenleri aşağıda ayrıca listeledik.

1)  Senedi Borçlu olan kişi, doğrudan el yazısıyla hazırlamalıdır.

2) Senet imza altına alınmadan önce mutlaka tüm bilgiler alacaklı ve borçlu tarafından dikkatle okunmalıdır.

3) Senet imza altına alındıktan sonra, senedin bir kopyası (fotokopisi) borçlu tarafından alınmalıdır.

4) Senetle birlikte düzenlenmiş ayrıca bir sözleşme olması halinde, her iki tarafta da bu sözleşmenin birer nüshası bulunmalıdır.

5) Ödenmiş senetlerde, senedin üzerine " bedeli ödenmiştir, tahsil edilmiştir " ibareleri düşülmeli ve senedin özellikle imza olan bölümü senetten yırtılarak alınmalıdır.

6) Ödendikten sonra senet bir süre daha saklanarak, herhangi bir sahte senet olayına karşı önlem olarak muhafaza edilmeye devam edilmelidir. Yanı sıra ilgili senet için " şu tahrili ve şu senede ilişkin hazırlanmıştır " ibaresi düşülmüş bir ödeme makbuzu alınmalıdır.

7) Son olarak " üzerini sen doldurursun " gibi bir söyleme başvurarak, boş bir senede imza atılmamalıdır.

Diğer makaleler için Ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Somut olayda, takip konusu senette keşide yeri ayrıca yazılı değil ise de, tanzim eden şirket adı ve kaşesi yanında geçen İST. sözcüğünün İstanbul ilini ifade ettiği açık olup bunun geçerli bir düzenleme yeri olarak kabulü gerekir. Bu durumda, takibe dayanak belge kambiyo senedi vasfını haiz bono niteliğindedir.

O halde mahkemece, borçlunun sair itiraz ve şikayet nedenlerinin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine olayda uygulama yeri bulunmayan kanun maddesi dayanak yapılarak eksik inceleme ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.  

ÖZET: Somut olayda takip konusu senedin düzenlenme yerinin “....” olduğu, bu hali ile yukarıda açıklandığı üzere düzenlenme yerinin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek açıklıkta yer almadığı görülmektedir. Bu durumda, düzenlenme yeri belirlenmeyen bu belgenin kambiyo vasfı bulunmamaktadır.

Hukuk Genel Kurulu’nun 02.10.1996 gün ve 1996/12-5 sayılı kararında da benimsendiği üzere, bu husus icra mahkemesince re’sen nazara alınarak İİK'nun 170a/2. maddesi uyarınca borçlu yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan, icra takibinin ... 6. İcra Müdürlüğü’nün 2014/7567 E. sayılı dosyası ile başlatıldığı, borçlunun yetki itirazının ... 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin02.09.2014 tarih, 2014/508 E. - 2014/493 K. sayılı kararı ile kabulüne karar verildiği, alacaklının 6100 sayılı HMK’nun 20. maddesinde öngörülen yasal süredeki talebiyle, icra takip dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesi üzerine, İcra Müdürlüğü'ne geldiği, dolayısıyla ... 6. İcra Müdürlüğü'nde başlatılan takibin numarası, icra takip dosyası kapsamından kolaylıkla tespit edilebileceğinden, borçlu vekiline bu yönde kesin süre verilerek sonucuna gidilmesi de doğru görülmediğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak