Atla

Site Yönetimi Avukat ve Danışmanlık


Site Yönetimi Avukat ve Danışmanlık

Site Yönetimi Avukat ve Danışmanlık

Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık

Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık, Ülkemizde  şehirleşmenin artması üzerine birden çok katlı  binaların artmasıyla Apartman ve Sitelerde oturmanın neticesinde toplu yaşaman alanlarında  uyulması gereken bir takım kuralların getirilmesi ihtiyacı üzerine  kanun koyucu Site Ve Apartmanlarda uyulması gereken kuralları içeren yasalar yapmıştır.

Ülkemizde bu konuyu düzenleyen yasa 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasıdır Modern toplum yaşantısında artık gelişen şehir yapısı, modern insanların site hakimiyetinin olduğu bir yaşama sahip olmasına yol açıyor.

Özellikle de büyük kentlerde son yıllarda fazlasıyla yaygın hale gelen site yapılaşması sonucunda çok yüksek nüfusların söz konusu olmaya başlaması nizami, adil ve modern standartlarda site ihtiyaçlarının karşılanması, hizmetlerin sunumu ve modern yapının şekillendirilebilmesi için resmi bir yapı olarak site yönetimleri hizmet vermeye başladı.

Çok yoğun nüfusun söz konusu olduğu büyük kapsamlı sitelerde mevcut olan yönetimin işleyişi açısından çok daha kapsamlı problemler ile karşı karşıya kalınabiliyor. Site sakinlerinin istek ve gereksinimlerinin en doğru biçimde karşılanması ve beraberinde de daha yüksek seviyelerdeki rakamların söz konusu olduğu idari ve ekonomik yönetimin en şeffaf şekilde gerçekleştirilebilmesi gibi pek çok faktör öne çıkıyor. Bu durumda site yönetimi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin çok daha önemli bir pozisyona ulaşmasına yol açıyor.

Apartman ve Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Neden Önemlidir

Türkiye' de her geçen kentleşmenin artış göstermesi çerçevesinde birden çok katlı binaların sayısal yönden paralel olarak artış göstermesine apartman ve sitelerde oturmanın sonucunda toplu yaşam alanlarında aykırı harekette bulunulmaması gereken çeşitli kural ve şartların getirilmesi gereksinimi kapsamında kanun kapsamında ‘Site ve Apartmanlarda Uyulması Gereken Kuralları' içeren düzenlemeler içeren yasalar hazırlanmıştır.

Türkiye' de bu konu düzenlemeleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası olurken apartman ve site yönetimi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti yönetimlerin bu gibi yasal uygulamalarda daha doğru adım alabilmelerinde önemli bir destek sağlamaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası kapsamında birden fazla daire, dükkan, iş yeri , mağaza, depo, mahzen gibi ayrı ayrı ve müstakil kullanıma müsait olan bağımsız bölümleri mevcut olan ve aynı parseli paylaşan apartman ya da bloklar içerisinde kat mülkiyetinin ve bir apartman yönetiminin oluşturulması hüküm kapsamında bulunmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu' un 28. Maddesi çerçevesinde kat maliklerine ana gayrimenkulün yönetim tarzını, kullanma hedefini ve biçimini, yönetici ve denetçilerin ücretini, yönetim ile ilgili diğer konuları düzenlemekte olan ve her bir kat malikini doğrudan sorumluluk altına alan bir sözleşme yapısında bulunan yönetim planı düzenleme yetkisi de veriliyor.

Kat Maliklerinin Uyması Gerekli Olan Kurallar

Günümüzde ilgili kanun kapsamında kat maliklerinin kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde kat mülkiyeti kanunun ilgili hükümleri ile saklı kalacak şekilde Türk Medeni Kanunu' un maliklere vermiş olduğu her bir hak ve yetkiye sahip olurlar.

 

apartman site yönetim danışmanlığı

Kat malikleri, kat malikleri kuruluna katılım gerçekleştirmek ve bir yönetici ya da üç kişiden oluşan bir yönetim kurulu seçme konusunda görevli olur. Talep edilmesi durumunda  da yönetim kurulu kararı ile kat malikleri arasından bir denetçi ya da üç kişilik bir denetim kurulu ataması gerçekleştirilebilir.

Kat malikleri yöneticiyi her durumda haklı bir nedenin çıkması neticesinde görevden uzaklaştırabilmek ve yenisinin seçimini gerçekleştirebilmektedir. Ana gayrimenkulün her bir yerine arsa payları oranı üzerinde ortak mülkiyet hükümleri çerçevesine malik olurlarken, bu haklar arsa payı ile paralel orantıda bulunur. Kat malikleri haklarının kullanımını gerçekleştirmeleri esnasında doğruluk kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir.

Kat maliklerinin birbirlerini rahatsız etmemeleri, birbirlerine ait olan hakları yok saymamaları yükümlülükleri bulunur. Bunun dışında kat maliklerinin yönetim planı kurulunun vermiş olduğu kararlara uygun hareket etme yükümlülüğü bulunur.

Özellikle kiracılar ya da konuttan faydalanan kişilerde kat maliklerinin olduğu gibi bu hususlardan müteselsilen sorumlu bulunur. Kat malikleri her bir kat malikinin onayı olmadığı sürece, ana gayrimenkulün ortak alanlarında inşaat, onarım ve tesisler gibi farklı renklerde dış badana boya işlemlerini gerçekleştirememektedir.

site yönetimi avukatları

Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

ANKARA 'da faaliyet göstermekte olan büromuz, SİTE ve APARTMAN Yöneticiliğini temsilen  müvekkillerinin her türlü hukuksal sorunlarına karşı HIZLI VE ETKİLİ çözüm yolları bulmaktadır. İlk-Ay Hukuk Bürosu Olarak Ankara'da birçok Site ve Apartman Yöneticiliğine Avukatlık ve Danışmalık hizmeti vermektedir. 

Site veya Apartmanda yaşarken,  yaşamın doğurduğu anlaşmazlıklara hukuksal çözüm yolları sunmaktadır. Apartman Yönetici ve denetçinin seçilmesi, görev ve sorumlukları ve uyuşmazlıklarında ki danışmanlık, Apartman Karar defterleri ve diğer belgelerin tutulması kayıt aşaması, Demirbaş, genel giderler, en önemlisi Aylık aidatların toplanmasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü Kapıcının, işe alınması, Kapıcı sözleşmesinin hazırlanması.

Kapıcının işe alınması çalıştırılması, izin, ücret alacağı ve kıdem ihbar tazminatı, işten çıkarılması konularındaki açılacak davaların takibi, Site ve Apartman Yöneticiliği ile  Kat malikleri veya kiracıları ile ilgili olarak uygulamada meydana gelen sorunlar ve karşılıklı dava takibi, hizmetleri sunmaktadır.

Site Yönetimi Sorunu Aidatların Ödenmemesi ve İcra Takibi

Apartma ve Site Aidatlarının ödenmemesi durumunda Site veya Apartman yöneticiliği, kendi marifeti veya  Avukat marifeti ile icra takibi açabilir. İcra Takibi açılmadan önce borçu kat maliki veya kiracıya ihtarname gönderilmelidir. Gönderilen ihtarnamenin kayıtlı ve yazılı  posta ile yapılması her zaman faydalıdır. Kat malikleri ve kiracılar, apartmanın ortak giderlerine katılmak zorundadır  

SIKÇA SORULAN SORULAR

TALEP: Davacı vekili 08/06/2015 havale tarihli dilekçesi ile davalılar hakkında Adana 13. İcra dairesinin 2014/14221 esas sayılı takip dosyası ile aidat alacağından dolayı takip başlattıklarını,

Adresinde bulunan sitenin ilgili bağımsız bölümünün davalı N. M. tarafından kullanıldığını, bağımsız bölüm malikinin ise diğer davalı.... A.Ş. olduğunu, yapılan takibe her iki davalının da itiraz, ettiğini vetakibin durduğunu, davanın kabulü ile takibin devamına ve davalıların tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini talep edilmiştir.

ÖZET: Kat maliki sıfatı ile dahi, her hangi bir kat malikleri kurulu kararına ihtiyaç duymadan sitenin ortak giderleri ile ilgili olarak borcunu ödemeyen kat malikine karşı dava açabilir ve takip yapabilir.

Bu sebeple davacı tarafın aktif husumet ehliyeti olmadığına yönelik istinaf sebebi de varit görülmemiştir. İzah olunan sebepler ve dosya kapsamına göre kamu düzenini ilgilendirir başkaca bir aykırılık da görülmediğinden davalının istinaf talebinin reddine karar verilmiştir.

ÖZET: Dava konusu anataşınmazda kat mülkiyeti kurulmuş olduğu anlaşılmıştır. Dava dilekçesinde davacının maliklerden olduğu, kat maliki olan davalıların apartman ortak giderlerini ödemediği iddiasıyla iş bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu uyuşmazlık, niteliği itibariyle Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanmaktadır. Davanın yukarıda belirtilen niteliğine göre taraflar arasındaki uyuşmazlığın …………….. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

ÖZET: Mahkemece, dava konusu aidat bedeli dışındaki ortak gider aidat alacağına dair karar ve işletme defterleri, apartmana ait fatura, makbuzlar, kesin hesap raporları ile diğer kayıt ve belgeler getirtilerek,

Uzman bir bilirkişi marifetiyle araştırılarak davalının sorumlu olduğu borcun tespit ettirilmesi ve oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, yetersiz araştırma ve eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

ÖZET: Söz konusu toplantıda yöneticinin seçilecek yeni yönetim tarafından ibra edilmesine, yöneticiye ücret ödenmesine, yöneticinin apartmanın rutin işleri sayılarak bu hususta yetkilendirilmesine, genel giderler için daire başına 90 TL aidattoplanmasına ilişkin alınan kararların nitelikli çoğunluk gerektiren kararlardan olmadığı anlaşılmıştır.

Mahkemece, kat malikleri kurulu kararının salt yönetici seçimine ilişkin kısmı ile dükkanlardan aidat alınmamasına yönelik kısmının iptaline karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken ve davacı muhalif de olsa toplantıda hazır bulunmakla toplantı sayısının (pay ve paydaş yönünden) sağlandığı gözetilmeden davanın tümden kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

ÖZET: Mahkemece taşınmaza ait mimari proje, tesisat projesi uygulanarak davaya konu yerde ayrı ısıtma sistemi olup olmadığının tespiti, ayrı ısıtma sistemi yok ise davalının açıklanan yasa ve yönetim planı hükümleri uyarınca sorumlu olacağının gözetilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme sonucu hüküm kurulması doğru görülmemiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Site Yönetimi Avukat ve Danışmanlık - Yorum
  YAPRAK UZUNLU -
  5 Ağustos 2016

  Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir

  Cevapla
 • Site Yönetimi Avukat ve Danışmanlık - Yorum
  SULTAN ULUTAN -
  5 Ağustos 2016

  İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır.

  Cevapla
 • Site Yönetimi Avukat ve Danışmanlık - Yorum
  Helin -
  6 Şubat 2017

  Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • Site Yönetimi Avukat ve Danışmanlık - Yorum
  Ertepınar -
  13 Mart 2017

  İyi aksamlar kat malikleri toplantisina katilan bir kat maliki yasal olarak toplanti tarihinden sonra ne kadar sure icinde kararin iptali icin dava acabilir tesekkur ederim

  Cevapla
Yorum Bırak