Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık     

  A-  APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ AVUKATLIK VE HUKUKİ DANIŞMANLIK

 • Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık, Ülkemizde  şehirleşmenin artması üzerine birden çok katlı  binaların artmasıyla Apartman ve Sitelerde oturmanın neticesinde toplu yaşaman alanlarında  uyulması gereken bir takım kuralların getirilmesi ihtiyacı üzerine  kanun koyucu Site Ve Apartmanlarda a uyulması gereken kuralları içeren yasalar yapmıştır. Ülkemizde bu konuyu düzenleyen yasa 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasıdır
 • Kat Mülkiyeti Kanununa  göre birden fazla daire,dükkan,işyeri,mağaza,depo,mahzen gibi ayrı ayrı ve müstakil kullanıma müsait bağımsız bölümleri olan ve aynı parselde bulunan apartman veya bloklarda kat mülkiyetinin ve bir apartman yönetiminin oluşturulmasını hükme bağlamıştır.
 • Kat Mülkyeti Kanununun 28 maddesi kat maliklerine anagayrimenkulün (Apartmanın,blokun) yönetim tarzını,kullanma maksat ve şeklini,yönetici ve denetçilerin ücretini,yönetime ait diğer hususları düzenleyen ve tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme mahiyetinde olan yönetim planı düzenleme yetkisini de vermiştir

       B- KAT MALİKLERİNİN GÖREVLERİ  VE UYACAKLARI KURALLAR

 • Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde kat mülkiyeti kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler(Md15,16)
 • Kat malikleri;kat malikleri kuruluna katılmakla ve bir yönetici veya üç kişiden oluşan yönetim kurulu seçmekle görevlidirlerİstenirse yine yönetim kurulu kararıyla kat malikleri arasından bir denetçi veya üç kişilik denetim kurulu atanabilirKat malikleri yöneticiyi her zaman haklı bir sebebin çıkması sonucu görevden uzaklaştırabilir ve yenisini seçebilirler(Md34,41)
 • Ana gayrimenkulun bütün ortak yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler,bu hak arsa payı ile oranlıdır,
 • Kat malikleri haklarını kullanırken doğruluk kaidelerine uymak zorundadır,
 • Kat malikleri,birbirini rahatsız etmemek,birbirlerinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler,
 • Kat malikleri yönetim planı hükümlerine uymakla yükümlüdürler (Md18)
 • Kat malikleri,kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdür(Md32)
 • Kiracılar veya konuttan yararlananlar da kat malikleri gibi yukarıda sayılan hükümlerden müteselsilen sorumludurlar(Md18)
 • Kat malikleri anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile sağlamlığını tirizlikle korumaya mecburdurlar(Md19)
 • Kat malikleri bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça,anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat,onarım ve tesisler,değişik renkte dış badana boya yapamazlar(Md19)
 • Kat malikleri ana gayrimenkulün tavan,yaban,duvar ile birbirlerine bağlı bölümlerin bağlantı yerlerinde bu bölüm maliklerinin ortak rızası olmadan anayapıya zarar vermeyecek onarım,tesis değişiklik yapamazlar(Md19)
 • Kat malikleri kusurları ile anagayrimenkule,diğer bağımsız bölümlere verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur(Md19)
 • Kat maliklerinden her biri kapıcı,kaloriferci,bahçıvan,be kçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlüdür(Md20/a)

        C-  SİTE VE APARTMAN HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • ANKARA ‘da faaliyet göstermekte olan büromuz, SİTE ve APARTMAN Yöneticiliğini temsilen  müvekkillerinin her türlü hukuksal sorunlarına karşı HIZLI VE ETKİLİ çözüm yolları bulmaktadır.
 • İlk-Ay Hukuk Bürosu Olarak Ankarada birçok Site ve Apartman Yöneticiliğine Avukatlık ve Danışmalık hizmeti vermektedir.
 • Büro Olarak Sitede veya Apartmanda yaşarken,  yaşamın doğurduğu anlaşmazlıklara hukuksal çözüm yolları sunmaktadır.
 • Apartman Yönetici ve denetçinin seçilmesi, görev ve sorumlukları ve uyuşmazlıklarındaki danışmanlık
 • Apartman Karar defterleri ve diğer belgelerin tutulması kayıt aşaması
 • Demirbaş, genel giderler, en önemlisi Aylık aidatların toplanmasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Kapıcının, işe alınması, Kapıcı sözleşmesinin hazırlanması. Kapıcının işe alınması çalıştırılması, izin, ücret alacağı ve kıdem ihbar tazminatı, işten çıkarılması konularındaki açılacak davaların takibi,
 • Site ve Apartman Yöneticiliği ile  Kat malikleri veya kiracıları ile ilgili olarak uygulamada meydana gelen sorunlar ve karşılıklı dava takibi, hizmetleri sunmaktadır.

        D-  APARTMAN AİDATLARI VE ORTAK GİDERLERİ HAKKINDA

 1. Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin BorçlarıA) Kat Maliklerinin borçları:I – Genel kural:Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.(Mülga son fıkra: 14/11/2007-5711/24 md.)II – Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:Madde 19 – Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

       E- APARTMAN VE SİTE AİDAT ALACAKLARI İCRA TAKİBİ

 •  Apartma ve Site Aidatlarının ödenmemesi durumunda Site veya Apartman yöneticiliği, kendi marifeti veya  Avukat marifeti ile icra takibi açabilir.
 • İcra Takibi açılmadan önce borçu kat maliki veya kiracıya ihtarname gönderilmelidir. Gönderilen ihtarnamenin kayıtlı ve yazılı  posta ile yapılması her zaman faydalıdır.
 • Kat malikleri ve kiracilar, apartmanin ortak giderlerine katilmak zorundadir (KMK.m.20).

        F.  İCRA TAKİBİNDEKİ BORCA  İTİRAZ VE  İTİRAZIN KALDIRILMASI

 • İcra Takibine koyulan aidat borçların ilamsız icra takibi olması nedeniyle, itiraz edilmesi durumunda takip duracaktır.
 • İcra Takibinin devam etmesi için İtirazın Kaldırılması Davası açılması gerekmektedir.
 • Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık

      G-  KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ

 • VIII – Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti:
 • Madde 25 – Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler.

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

AVM Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Avukatlık Ve Danışmanlık konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Avukata Soru Sor Danışmanlık konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Ankara avukat konulu makaleyi okuyabilirsiniz.