Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir.

Tahliye Talepli İcra Takibinde İİK.nun 269/b-4 maddesi hükmü gereğince borçluya gönderilen ihtarlı ödeme emri TBK.nun 315.maddesinde yazılı ihtar yerine geçer. Türk Borçlar Kanunun 315. maddesinde konut ve çatılı işyeri kiralarında temerrüt ihtarında verilecek süre 30 gün olarak öngörülmüştür. Kiralananın tahliyesi için açılan icra takibinde 30 günlük sürenin ödeme emrinde yazılı olması şartı bulunmaktadır.

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2015/6730 Karar: 2015/9759 Karar Tarihi: 11.11.2015

KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ – YASAL OTUZ GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNİN ÖDEME EMRİNDE AÇIKÇA YAZILMASININ ZORUNLU OLDUĞU – YASAL KOŞULLARI İÇERMEYEN ÖDEME EMRİ HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI – İSTEMİN REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, kesinleşen icra takibi nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Yasal otuz günlük ödeme süresinin ödeme emrinde açıkça yazılması zorunlu olup, dipnotta yazılı olması ödeme emrinin yasaya uygun şekilde düzenlendiği anlamına gelmez. Yasal koşulları içermeyen ödeme emri hukuki sonuç doğurmayacağından bu ödeme emrine bağlı olarak tahliye kararı verilemez. Bu nedenle istemin reddine karar vermek gerekirken, tahliyeye karar verilmesi doğru değildir.

İİK.nun 269/b-4 maddesi hükmü gereğince borçluya gönderilen ihtarlı ödeme emri TBK.nun 315.maddesinde yazılı ihtar yerine geçer. Türk Borçlar Kanunun 315. maddesinde konut ve çatılı işyeri kiralarında temerrüt ihtarında verilecek süre 30 gün olarak öngörülmüştür. Davaya dayanak takip dosyasında, davalı borçluya gönderilen örnek 13 ödeme emrinde 30/7 günlük ödeme ve itiraz sürelerinin metin kısmında yazılmadığı, matbu olarak düzenlenen ödeme emrinde A ve B harfli dipnotta yazılı olduğu görülmüştür. İİK nun 269/1. maddesi yollaması ile uygulanması gereken Türk Borçlar Kanununun 315. maddesinde yer alan yasal otuz günlük ödeme süresinin ödeme emrinde açıkça yazılması zorunlu olup, dipnotta yazılı olması ödeme emrinin yasaya uygun şekilde düzenlendiği anlamına gelmez. Yasal koşulları içermeyen ödeme emri hukuki sonuç doğurmayacağından bu ödeme emrine bağlı olarak tahliye kararı verilemez. Bu nedenle istemin reddine karar vermek gerekirken, tahliyeye karar verilmesi doğru değildir. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA,

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır konu ile ilgili diğer konu başlıkları, Tahliye Talepli İcra Takibi , tahliye talepli icra takibi örnek no, tahliye talepli icra takibi dilekçe örneği, tahliye talepli icra takibi şartları, tahliye talepli icra takibi nasıl yapılır, tahliye taahhütnamesi, Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır başvuru, Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır İcra Takibi, tahliye talepli icra takibi damga vergisi, tahliye talepli icra takibi vekalet ücreti, tahliye talepli icra takibi örnek Ankara avukat