Atla

Tapu İptal Davaları


Tapu İptal Davaları

Tapu İptal Davaları

Tapu İptal Davaları

TAPU İPTALİ DAVALARI NASIL GÖRÜLÜR Bir mülkün kimin olduğunu gösteren "Resmi Belge "ye "Tapu" denilir. Tapu'ya ve Tapu Senedi 'ne esas teşkil eden gayrimenkul üzerindeki hakların hallerini gösteren "Resmi Sicili" denir. Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan, Bir tescil veya Tescilin tadili veya Terkini ile bir aynı hakkın zedelenmiş olması gerekir. 

Bu durumda; aynı hakkı zedelenen kimse, Tapu Sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.

Tapu İptal Davaları Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır. 

Tapu'da adına tescil yapılmış kişiye yöneltilir. Ancak, Tapu iptaliyle birlikte "Tescil" de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine'ye, Köy muhtarlığına, Belediye Başkanlığı'na da husumetin yöneltilmesi gerekir.

YARGITAY KARARI: TAPU İPTAL DAVALARI

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas:  2014/20888 Karar: 2014/19395 Karar Tarihi: 11.12.2014

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - MURİS MUVAZAASI - MİRAS BIRAKANIN ASIL İRADE VE AMACININ DURAKSAMAYA YER BIRAKMAYACAK BİÇİMDE ORTAYA ÇIKARILMASI - MURİSİN PAYLAŞTIRMA KASTININ BULUNUP BULUNMADIĞI - NOKSAN SORUŞTURMA - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mirasbırakan S. P. tüm mirasçılarına intikal eden taşınır taşınmaz mallar ve haklar araştırılmalı, tapu kayıtları ve varsa öteki delil ve belgeler mercilerinden getirtilmeli, özellikle davalı tarafın delil listesinde ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tedavüllü çap kayıtları getirtilerek iddia ve savunma doğrultusunda değerlendirilmesi, diğer mirasçılara devredilen taşınmaz varsa her bir mirasçıya nakledilen malların ve hakların nitelikleri ve değerleri hakkında uzman bilirkişiden rapor alınması murisin paylaştırma kastının bulunup-bulunmadığı hususu açıklığa kavuşturularak varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken noksan soruşturma ile yetinilerek karar verilmesi doğru değildir. (4721 S. K. m. 706) (6098 S. K. m. 237) (818 S. K. m. 213) (2644 S. K. m. 26) (YİBK 01.04.1974 T. 1974/1 E. 1974/2 K.)

YARGITAY KARARI: TAPU İPTAL DAVALARI

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas:  2014/15507 Karar: 2014/19371 Karar Tarihi: 11.12.2014

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - MURİS MUVAZAASI - MİRAS PAYI ÜZERİNDEN KABUL KARARI VERİLDİĞİ - PAYA KARŞILIK GELEN DEĞERİN VEKALET ÜCRETİNİN TAYİNİNDE NAZARA ALINMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Davada miras payı üzerinden kabul kararı verildiğine göre, bu paya karşılık gelen değerin vekâlet ücretinin tayininde nazara alınması gerektiği ve yargılama sırasında keşfen belirlenen değer üzerinden harç ikmal edilmemiş olduğu gözetilmeden vekalet ücretine hükmedilmiş olması da isabetsizdir. (818 S. K. m. 18) (6098 S. K. m. 19)  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak