Tapu İptal Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Tapu İptal Davaları

Tapu İptal Davaları

Tapu İptal Davaları

Tapu İptal Davaları Bir mülkün kimin olduğunu gösteren “Resmi Belge “ye “Tapu” denilir. Tapu’ya ve Tapu Senedi ‘ne esas teşkil eden gayrimenkul üzerindeki hakların hallerini gösteren “Resmi Sicili” denir.

Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan, Bir tescil veya Tescilin tadili veya Terkini ile bir aynı hakkın zedelenmiş olması gerekir.

Bu durumda; aynı hakkı zedelenen kimse, Tapu Sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.

Tapu İptal Davaları Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Tapu’da adına tescil yapılmış kişiye yöneltilir. Ancak, Tapu iptaliyle birlikte “Tescil” de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine’ye, Köy muhtarlığına, Belediye Başkanlığı’na da husumetin yöneltilmesi gerekir. | Tapu İptal Davaları

Tapu İptal Davaları Yargıtay Kararları

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – MURİS MUVAZAASI – MİRAS BIRAKANIN ASIL İRADE VE AMACININ DURAKSAMAYA YER BIRAKMAYACAK BİÇİMDE ORTAYA ÇIKARILMASI – MURİSİN PAYLAŞTIRMA KASTININ BULUNUP BULUNMADIĞI – NOKSAN SORUŞTURMA.

ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Mirasbırakan S. P. tüm mirasçılarına intikal eden taşınır taşınmaz mallar ve haklar araştırılmalı, tapu kayıtları ve varsa öteki delil ve belgeler mercilerinden getirtilmeli, özellikle davalı tarafın delil listesinde ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tedavüllü çap kayıtları getirtilerek iddia ve savunma doğrultusunda değerlendirilmesi,

Diğer mirasçılara devredilen taşınmaz varsa her bir mirasçıya nakledilen malların ve hakların nitelikleri ve değerleri hakkında uzman bilirkişiden rapor alınması murisin paylaştırma kastının bulunup-bulunmadığı hususu açıklığa kavuşturularak varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken noksan soruşturma ile yetinilerek karar verilmesi doğru değildir. | Tapu İptal Davaları

Tapu İptal Ve Tescil Davaları Yargıtay Kararları

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – MURİS MUVAZAASI – MİRAS PAYI ÜZERİNDEN KABUL KARARI VERİLDİĞİ – PAYA KARŞILIK GELEN DEĞERİN VEKALET ÜCRETİNİN TAYİNİNDE NAZARA ALINMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Davada miras payı üzerinden kabul kararı verildiğine göre, bu paya karşılık gelen değerin vekâlet ücretinin tayininde nazara alınması gerektiği ve yargılama sırasında keşfen belirlenen değer üzerinden harç ikmal edilmemiş olduğu gözetilmeden vekalet ücretine hükmedilmiş olması da isabetsizdir. | Tapu İptal Davaları

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor