Tapu Tescil Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler

Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davası

ÖZET: Dava, tapu iptali ve tescil, terditli olarak alacak istemine ilişkin olup; Uyuşmazlık ihtiyati tedbir kararına itirazdan kaynaklanmaktadır. Davacı tarafın iddiası, buna dayanak gösterdiği deliller, uyuşmazlığın niteliği, tapu kaydı ve tedavülleri yanında dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgelere göre talep yönünden yaklaşık ispat koşulunun sağlandığı anlaşıldığından ihtiyati tedbir kararı verilmesi doğru olsa da;

Yaklaşık ispat durumunda Hakim, iddianın ağırlıklı ihtimal olarak doğru olduğunu kabul etmekle birlikte zayıf bir ihtimal de olsa aksinin mümkün olduğu ihtimalini göz ardı edemeyeceğinden talepte bulunandan; davalının olası zararlarının karşılanması amacı ile uygun bir miktarda teminat da alınarak ihtiyati tedbire karar verilmesi gerektiği halde.

Somut olayda, bağımsız bölümlerin dava değerleri tespit edilmediğinden ihtiyati tedbire konu …. ve …. nolu bağımsız bölümlerin tespit edilecek değerleri üzerinden takdir edilen ….oranında teminat karşılığında ihtiyati tedbirin devamı uygun bulunduğundan başvuran davalı vekilinin istinaf talebinin kısmen kabulü ile düzeltilerek karar verilmiştir.

Tapu Tescil Davası İstinaf Mahkemesi Kararı

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – İSTİNAF BAŞVURUSUNU İNCELEME GÖREVİNİN BAŞKA DAİRENİN GÖREV ALANINA GİRDİĞİ – DOSYANIN BAŞVURUYU İNCELEMEKLE GÖREVLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ

ÖZET: Dava; muris muvazası nedeniyle tapu iptali ve tesciltapu iptali ve tescilin mümkün olmaması halinde tenkis talebine ilişkindir. Hakimler ve Savcılar Kurulu .. Dairesinin ….tarih ve …. sayılı iş bölümü kararı gereğince, ….tarih, …sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar” hakkındaki istinaf başvurusunu inceleme görevi ilgili Hukuk Daireleri’ne ait olduğundan dosyanın görevli daireye gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu ilgili Dairesinin ….tarih ve ….sayılı iş bölümü kararı gereğince, istinaf başvurusunu inceleme görevi dairemizin görev alanına girmediğinden dairenin görevsizliğine, dosyanın başvuruyu incelemekle görevli …Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Hukuk Dairelerinden birine gönderilmesine karar verilmiştir.

Tapu Tescil Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI - DAVACIYA ÖNALIM HAKKINI KULLANIP KULLANMAYACAĞININ SORULMASI GEREKTİĞİ - DAVACILARA UYGUN BİR SÜRE TANINARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemece, davacıya resmi senette gösterilen taşınmaz pay bedelleri ile davalı tarafından yapılan tapu harç ve masrafları toplamı üzerinden Önalım hakkının kullanıp kullanmayacağı sorularak depo edilmesi için davacılara uygun bir süre tanınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken belirtilen husus gözetilmeden yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir. (4721 S. K. m. 705, 706, 732), Tapu Tescil Davası

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - TAPU KAYDI TEDAVÜL KAYITLAR TAPULAMA TUTANAĞINDAKİ AÇIKLAMALAR VE KÖY SENEDİ İÇERİĞİNE GÖRE KAYIT MALİKLERİ TANINAN VE BİLİNEN KİŞİLER OLUP MADDEDE YAZILI KOŞULLARIN GERÇEKLEŞTİĞİ - DAVANIN REDDİ

ÖZET: Tapu kaydı, tedavül kayıtlar, tapulama tutanağındaki açıklamalar ve köy senedi içeriğine göre kayıt malikleri tanınan ve bilinen kişiler olup, maddede yazılı koşulların gerçekleştiğini kabule olanak bulunmamaktadır. Mahkemece, bu hususlar dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonunda yasal ve yerinde olmayan gerekçelerle kayıt maliklerinin bilinmeyen kişiler olduklarından hareketle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor