Tapu Tescil Davası | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davası Nasıl Nerede Açılır? Tapu iptali ve tescil iptali davaları kanuna aykırı bir şekilde usulsüz olarak düzenlenen tapu kayıtlarının düzeltilmesi veya eski haline getirilmesi için açılan davalardır.

Mülkiyet hakkının korunmasına yönelik davalardan olan tapu tescil davaları mahkeme hükmünün kesinleşmesiyle hukuki sonuç doğurmakta ve mülkiyet hakkının korunması amacıyla malik sıfatına hakim olma imkanına sahip kimseler tapu tescil davası açarak haklarını aramaktadır.

Tapu tescil davası çekişmeli olarak ele alınan ve davalı tarafın tapu tescilini elinde bulunduran kimse aleyhine açıldığı davalardandır. Miras yoluyla tapu tescili iptaline konu olan taşınmaz davası açılıyorsa bu durumda mirastan pay alan mirasçılar dava edilebilmektedir.

Bazı durumlarda da hazine aleyhine ya da ipotek hakkı, ön alım hakkı gibi hususlarda üçüncü kişiler aleyhine de dava açılması mümkündür.

Tapu Tescil Davasının Açılma Nedenleri

Tapu iptali ve tescil iptali davaları diğer hukuk mahkemesi davalarından farklı olarak birçok sebebe dayanılarak açılabilmektedir. Tapu iptal davasının açılma nedenleri şunlardır:

 • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyedi uzun süre elinde bulundurma sebebiyle tapu tescil davası; belli bir süre taşınmaz bir mali zilyedinde bulunduran kimse tapu tescil davası açarak o malın maliki olmaya hak kazanır. Örneğin köy tüzel kişiliğine ait bir taşınmazı aralıksız olarak 20 yıl malik gibi elinde bulunduran bir kimse hazineye karşı tapu iptali ve tecil davası dilekçesi ile dava açarak elinde bulundurduğu malın sahibi olabilmektedir.
 • Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal davası; miras bırakan kişi mirasçılarının tamamını veya bir kısmını mirastan yoksun bırakmak ve üçüncü kişileri aldatarak aslında hileli bir satış işlemi yapması halinde bu işlem ispat edilerek tapu iptali davası açılmaktadır.
 • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu tescil iptali davası; tapu devri yapan mal sahibinin tapu devri sırasında ayırt etme gücüne sahip olmadığı veya temyiz kudretinin elinden alınarak zorla satış yaptırıldığı gibi gerekçeler ileri sürülerek dava açılmaktadır.
 • İmar kaydı sırasında yaşanan sorunlar sebebiyle tapu iptal davası; imar kaydı sırasında tapu kadastro kayıtlarına kayıtların yanlış işlenmesi sebebiyle tapu iptali davası açılabilir.
 • Aile konutunun satılması nedeniyle tapu tescili davaları; aile konutu şerhi bulunan konutun satılması, ipotek edilmesi gibi durumlarda diğer eşten rıza alınmaması halinde tapu tescil iptali davası açılabilmektedir.
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu tescil davaları; ölünceye kadar taşınmaz sahibini bakacak olan kimsenin bu sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde tapu iptali mahkemeden talep edilebilmektedir.
 • Vekalet sözleşmesinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu tescil davaları; asıl mal sahibinin rızası olmadan ve asıl mal sahibinin zarara uğratılması şeklinde vekalet görevinin hukuka aykırı olarak kullanılması halinde tapu tescili davası açılarak işlemin iptali mahkemeden istenmektedir.

Tapu Tescil Davası Dilekçesinin Hazırlanması

Tapu iptali ve tescil iptali davaları taşınmaz üzerinde pay sahibi bulunan kimseler ve vekilleri tarafından hazine aleyhine ya da taşınmazı elinde bulunduran gerçek kişiler aleyhinde tapu tescil davası dilekçe örneği ile mahkemeye başvurmak suretiyle açılmaktadır. Dava dilekçesinde;

 • Davalı, davacı kimlik bilgileri ve adresleri, varsa avukata ait bilgiler,
 • Dava açılacak mahkeme,
 • Davanın konusu,
 • Davaya konu olaylar ve hukuki dayanaklar,
 • Netice ve talep

Bölümlerinin eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir. tapu iptal davalarında ispat yükümlülüğü davacıya bırakıldığından dava açılmasına sebep olayların kanuna uygun delillerle mahkeme huzurunda ispat edilmesi gerekmektedir.

Tapu İptali ve Tescil Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Tapu iptali davaları hukuki olarak yukarıda sayılan nedenlere bağlı olarak açılabilmektedir. Tapu iptal davalarında görevli kılınan genel mahkemeler asliye hukuk mahkemeleridir. Tapu iptali ve tescil iptali davalarının yer yönünden nerede görüleceğine ise taşınmazın bağlı bulunduğu yerleşim yerine göre karar verilmektedir.

ÖZET: Dava, tapu iptali ve tescil, terditli olarak alacak istemine ilişkin olup; Uyuşmazlık ihtiyati tedbir kararına itirazdan kaynaklanmaktadır. Davacı tarafın iddiası, buna dayanak gösterdiği deliller, uyuşmazlığın niteliği, tapu kaydı ve tedavülleri yanında dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgelere göre talep yönünden yaklaşık ispat koşulunun sağlandığı anlaşıldığından ihtiyati tedbir kararı verilmesi doğru olsa da;

Yaklaşık ispat durumunda Hakim, iddianın ağırlıklı ihtimal olarak doğru olduğunu kabul etmekle birlikte zayıf bir ihtimal de olsa aksinin mümkün olduğu ihtimalini göz ardı edemeyeceğinden talepte bulunandan; davalının olası zararlarının karşılanması amacı ile uygun bir miktarda teminat da alınarak ihtiyati tedbire karar verilmesi gerektiği halde.

Somut olayda, bağımsız bölümlerin dava değerleri tespit edilmediğinden ihtiyati tedbire konu …. ve …. nolu bağımsız bölümlerin tespit edilecek değerleri üzerinden takdir edilen ….oranında teminat karşılığında ihtiyati tedbirin devamı uygun bulunduğundan başvuran davalı vekilinin istinaf talebinin kısmen kabulü ile düzeltilerek karar verilmiştir.

Tapu Tescil Davası İstinaf Mahkemesi Kararı

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – İSTİNAF BAŞVURUSUNU İNCELEME GÖREVİNİN BAŞKA DAİRENİN GÖREV ALANINA GİRDİĞİ – DOSYANIN BAŞVURUYU İNCELEMEKLE GÖREVLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ

ÖZET: Dava; muris muvazası nedeniyle tapu iptali ve tesciltapu iptali ve tescilin mümkün olmaması halinde tenkis talebine ilişkindir. Hakimler ve Savcılar Kurulu .. Dairesinin ….tarih ve …. sayılı iş bölümü kararı gereğince, ….tarih, …sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar” hakkındaki istinaf başvurusunu inceleme görevi ilgili Hukuk Daireleri’ne ait olduğundan dosyanın görevli daireye gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu ilgili Dairesinin ….tarih ve ….sayılı iş bölümü kararı gereğince, istinaf başvurusunu inceleme görevi dairemizin görev alanına girmediğinden dairenin görevsizliğine, dosyanın başvuruyu incelemekle görevli …Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Hukuk Dairelerinden birine gönderilmesine karar verilmiştir.

Makalemizde Tapu Tescil Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Tapu Tescil Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI – DAVACIYA ÖNALIM HAKKINI KULLANIP KULLANMAYACAĞININ SORULMASI GEREKTİĞİ – DAVACILARA UYGUN BİR SÜRE TANINARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Mahkemece, davacıya resmi senette gösterilen taşınmaz pay bedelleri ile davalı tarafından yapılan tapu harç ve masrafları toplamı üzerinden Önalım hakkının kullanıp kullanmayacağı sorularak depo edilmesi için davacılara uygun bir süre tanınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken belirtilen husus gözetilmeden yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – TAPU KAYDI TEDAVÜL KAYITLAR TAPULAMA TUTANAĞINDAKİ AÇIKLAMALAR VE KÖY SENEDİ İÇERİĞİNE GÖRE KAYIT MALİKLERİ TANINAN VE BİLİNEN KİŞİLER OLUP MADDEDE YAZILI KOŞULLARIN GERÇEKLEŞTİĞİ.

ÖZET: Tapu kaydı, tedavül kayıtlar, tapulama tutanağındaki açıklamalar ve köy senedi içeriğine göre kayıt malikleri tanınan ve bilinen kişiler olup, maddede yazılı koşulların gerçekleştiğini kabule olanak bulunmamaktadır. Mahkemece, bu hususlar dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonunda yasal ve yerinde olmayan gerekçelerle kayıt maliklerinin bilinmeyen kişiler olduklarından hareketle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

46 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri