Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar Nedir? Komşuya gürültüsü hangi mahkeme?

Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar Nedir? Komşuya gürültüsü hangi mahkeme?
Komşuluk hukuku, komşular arasında saygı, yardımlaşma ve rahatsızlık vermemek gibi genel ilkeleri içerir. Komşuluk hakkı, kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde uyulması gereken etik ve hukuki yükümlülükleri ifade eder.

Komşuluk hukuku, taşınmaz maliklerinin birbirlerine karşı sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, özellikle Türk Medeni Kanunu'nda detaylı bir şekilde ele alınmıştır ve komşular arasındaki ilişkileri uyumlu hale getirmeyi amaçlar. İşte komşuluk hukukundan doğan kısıtlamalar, kanuni düzenlemeler ve komşuların birbirleri üzerindeki haklarına dair detaylar:

Komşuluk hukukundan doğan kısıtlamalar nelerdir?

Komşuluk hukuku, taşınmazın kullanımı sırasında komşular arasında rahatsızlık yaratabilecek duman, buğu, kurum, toz, koku, gürültü ve sarsıntı gibi unsurların olumsuz etkilerini sınırlar. Kanun, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adetlere göre, bu tür rahatsızlıkların hoş görülebilecek seviyenin üzerine çıkmasını yasaklar.

Komşuluk hukuku hangi kanuni düzenlemenin içinde yer alır?

Türk Medeni Kanunu'nun 737. maddesi, komşuluk hukukunun temelini oluşturur. Bu maddeye göre, taşınmaz malikleri, mülkiyet haklarını kullanırken ve işletme faaliyetlerini yürütürken, komşularını olumsuz etkileyebilecek her türlü taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.

Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılar hakkında ne uygulanır?

Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılarla ilgili olarak Türk Medeni Kanunu'nun 740. maddesi devreye girer. Bu maddeye göre, bir komşunun arazisine zarar veren dal ve kökler, uygun bir süre içinde kaldırılmazsa, zarar gören komşu bu dal ve kökleri kesip kendi mülkiyetine geçirebilir.

Komşuluk Hukuku Nedir?

Komşuluk hukuku, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, birbirine komşu olan taşınmaz maliklerinin birbirine karşı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu hukuk dalı, hem özel hukuk hem de kamu hukuku unsurlarını içerir ve komşular arasındaki ilişkilerin adil ve uyumlu bir şekilde sürdürülmesini amaçlar.

Komşuların birbirleri üzerindeki hakları nelerdir?

Komşuluk hukuku, komşular arasında saygı, yardımlaşma ve rahatsızlık vermemek gibi genel ilkeleri içerir. Komşuluk hakkı, kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde uyulması gereken etik ve hukuki yükümlülükleri ifade eder. Ayrıca, komşuların birbirlerine karşı sahip oldukları haklar, kul hakkı kapsamında değerlendirilir ve bu hakların ihlali, sosyal ve hukuki sonuçlar doğurabilir.

Gürültü Yapan Komşuya Dava Açma

Eğer komşunuzun gürültü yapması nedeniyle yaşadığınız rahatsızlık polis veya zabıta müdahalesiyle giderilemiyorsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi gereğince Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açma hakkınız bulunmaktadır. Bu dava, gürültü yaparak komşuların huzurunu bozan kişilerin bu davranışlarının önlenmesi ve gerektiğinde tazminat talep edilmesi amacıyla açılabilir.

Komşuluk hukuku dava çeşitleri nelerdir?

Türk Medeni Yasası maddelerine göre belirlenmiştir. Vatandaşların taşınmaz mülkiyetlerindeki yetkilerini kullanırken komşularını olumsuz etkileyecek ya da rahatsız edecek davranışlardan kaçınmaları gerekmektedir.

Komşuluk hukukundan kaynaklanan davalar günümüzde oldukça yoğun şekilde açılmaktadır. Komşuların gürültü, sarsıntı ya da koku gibi sebeplerle rahatsızlık vermeleri yasaktır. Madde 738’e göre:

 • Maliklerin kazı ya da yapı yaparken komşu taşınmazlara rahatsızlık vermesi, onların topraklarını sarsması ya da tehlikeye düşürmesi yasaktır.
 • Komşunun arazisine taşacak şekilde zarar veren dallar ve kökler uygun şekilde kaldırılmalıdır. Aksi halde bu dal ve köklerin kesilmesi söz konusu olabilir.
 • Komşuluk kapsamında diğer yaşayanları rahatsız edecek ya da yaşanan sınırlara müdahale edecek tüm davranışlar için dava açılabilir.

Komşuluk Hukuku İle İlgili Davalar Nasıl Açılır?

Komşuluk hukuku dava açma koşulları aşağıda verilmiştir. Bu davalar için yetkili mahkeme ise rahatsız edici eylemlerin yapıldığı yer mahkemesi yetkili mahkeme olarak belirlenmiştir. Bu dava için gerekli koşullar ise:

 • Davalı, davacıya olumsuz şekilde taşkınlık yapmış olmalıdır.
 • Davalı özellikle davacıya zararlı taşkınlıklarda bulunmalıdır.
 • Davalı olan kişi davacıya hoş görülebilecek oranı aşan oranlarda duman, kurum, toz ya da koku çıkartarak zarar vermelidir.
 • Davalı olan kişi davacıya karşı gürültü ya da sarsıntı vermek gibi rahatsız edici eylemlerde bulunmalıdır.
 • Davalı olan kişi taşınmazda kazı ya da yapı yaparken, komşusunun topraklarına ya da yaşam alanına müdahale etmelidir.

Bu noktada davanın türüne göre mahkeme tarafından gerekli tüm incelemeler ve araştırmalar yapılmaktadır. Komşuluk hukuku kapsamında deliller oldukça önemlidir. (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar)

Komşuluk Hukuku Dava Türleri Nelerdir?

Komşuluk hukuku dava çeşitleri mahkeme açısından oldukça önemlidir. Dava türleri ise:

 • Komşuları olumsuz şekilde etkileyecek olan taşkınlıklar sebebiyle meydana gelen sorunlar,
 • Aşırı duman, buğu ya da koku gibi rahatsız edici eylemlere ait davalar,
 • Aşırı gürültü ve sarsıntı sebebiyle açılan davalar,
 • Kazı ya da yapılar sebebiyle açılan davalar,
 • Bitki ve köklerin yaşam alanlarına müdahale etmesi ya da sınırları aşması gibi davalar,
 • Doğal akan su ve fazla suyun akıtılmasıyla ilgili olan tüm davalar mahkemeye taşınabilir.

Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar, Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu 59 ada 9 parsel sayılı taşınmazda kat mülkiyeti tesis edilmiş olup, davacının tüm bağımsız bölümlerde dava dışı kişiyle birlikte kayden paydaş olduğu; çekişmeli bu taşınmaza komşu 59 ada 6 sayılı parselin ...Vakfı ile dava dışı Hazine adlarına paylı mülkiyet üzere kayıtlı bulunduğu,

Yine komşu 59 ada 15 sayılı parselin davalı ...Ş. adına kayıtlı iken adı geçen şirket tarafından bina inşaasına başlandığı ve taşınmazın dava tarihinden önce 14.09.2004 tarihinde dava dışı ... ... satış suretiyle devredildiği ve ... tarafından da 10.08.2012 tarihinde dahili davalı ... İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne satış suretiyle temlik edildiği, eldeki davanın ise 20.08.2010 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.

Hemen belirtilmelidir ki, davacının binasında meydana gelen zarar nedeniyle onarım bedeli ve taşınmazını kiraya verememekten kaynaklanan yoksun kalınan kâr nedeniyle maddi tazminat isteklerinde bulunduğu ve komşu parseldeki inşaatı yapan şirketin zarar verdiğini ileri sürerek husumeti inşaat sahibine yönelttiği açık olup, Maddi tazminat isteği bakımından kayıt malikinin davada yeralması zorunluluğu bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle; tazminat talebi yönünden, zarar verdiği ileri sürülen davalı şirket ile kayıt maliği arasında 6100 sayılı HMK.nun 59. maddesinde düzenlendiği üzere zorunlu dava arkadaşlığı yoktur. Bu durumda; sayın çoğunluğun "mahkemece yapılan keşifler sonucunda düzenlenen bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi, davacının zarar görüp görmediği, zararın oluşumunda tarafların kusur oranları, zararın giderimine ilişkin önlem yada önlemlerin belirlenmesi" gerektiğinde bozulmuştur. (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar)

Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Tazminat Davaları

Komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davalarında talebin olması gerekmektedir. Tazminat talebi varsa, dava dosyanın tazminattan önce zararın bilirkişinin tespitine göre belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra hakim bu belirlenen zararın miktar oranında takdir yetkisini kullanarak Tazminat ödenmesine karar verebilir.

Tazminat miktarı kural gereği zarardan miktar olarak daha fazla olamaz.

Komşuluk Hukukundan Sınırlar Nedeniyle Davalar

Davacı, dava dilekçesi ile davalının komşuluk hukukuna aykırı olarak bitişik gayrimenkulün bahçe bölümünü birleştiren alanı pvc doğrama ile kapattığını, söz konusu yapı neticesinde kendi manzaralarının kapandığını, hava sirkülasyonunun engellendiğini, ayrıca yapının site yönetim planına ve genel görünüme de aykırı olduğunu, bu nedenle söz konusu yapının yıkılarak eski haline getirilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Davacının talebi kat mülkiyetine tabi taşınmazda ortak alana yapılan yapının projesine uygun hale getirilmesine ilişkin olup mahkemece eksik ve yetersiz bilirkişi incelemesine dayalı olarak davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Mahkemece taşınmazın kat mülkiyetine esas olan tapu kaydı, yönetim planı ve mimari projesi ilgili yerlerden getirtilerek mahallinde uygulanıp varsa ortak alana müdahalenin önlenmesi ve ortak alana projeye aykırı yapılan imalatların eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, anılan gerekçe ile davanın reddedilmesi bozmayı gerektirmiştir. (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar) Makalede Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 993 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara