Atla

Tazminat Nasıl Alınır


Tazminat Nasıl Alınır

Tazminat Nasıl Alınır

Tazminat Nasıl Alınır

Tazminat Nasıl Alınır, konusuna giriş yaparken Kişilerin sahip oldukları hakların korunması ve uğradıkları zararların karşılanması adına haklarının savunulmasında en önemli organ sayılan hukuk sistemi bunu tazminat yoluyla da gerçekleştirmektedir.

Zararların telafi edilmesi ya da karşılığının verilmesini ilgilendiren tüm dava konularının hukuk içerisinde tazminat hukuku dalı altında incelenmesi söz konusu oluyor.

Tazminat hukuku sayesinde yasal olarak uyulması gereken kurallara uymayan kişilerin davranışlarından kaynaklanan olaylar sonucunda mağdur olmuş herkes için haklarını tekrar geri alabilmek söz konusu olmaktadır.

Bir dava konusunun tazminat hukukuna dahil olabilmesi için kişilerin yaşamış olduğu maddi ya da manevi zararların doğrudan kişi ya da kurumlardan veya devlet kurumları tarafından ortaya çıkması gerekmektedir.

Tazminat hakkını talep etmek amacıyla dava açabilecek olan tarafın da birey olması gerekmemekte aynı zamanda kurumların da bu tür davaları açabilmesi hakları olmaktadır.

Tazminat hukuku alanında bir davanın değerlendirilmesi için zararı ortaya çıkaran olayın mutlaka yasalara aykırı olması gerekiyor.

Örneğin; devlet tarafından bir evin satın alınması ve kamuya ait edilmesi gerçekleştirilmişse yasalara uygun hareket edildiği için bu durumda tazminat talep edilmesi mümkün değildir.

Ayrıca tazminat hukuku alanındaki davalarda kişilerin tazminat talep etmesini gerektiren tüm durumların doğrudan olaylarla arasında bir bağ bulunmalıdır. İlliyet bağı olarak ifade edilen bu bağ, olay içindeki sebep sonuç ilişkisinin kesin olarak tanımlanmış olmasını gerektirmektedir.

Tazminat hukuku alanındaki davaların daha iyi bir şekilde yargılanma süreçlerine dahil edilmesi amacıyla davaların farklı çeşitlere ayrılması söz konusu olmuştur. Buna göre maddi, manevi ve cezalandırıcı tazminat olmak üzere üç farklı temel tazminat davası türü bulunmaktadır.

Maddi tazminat kişilerin doğrudan kendi maddi durumlarını olumsuz yönde etkileyen mal varlığındaki sorunlar gibi olaylardan ortaya çıkarken manevi tazminat davalarında kişilerin yaşamış olduğu acı ve keder dikkate alınarak ortaya çıkan tahribatın önüne geçilmesi hedeflenir.

Cezalandırıcı tazminatta ise davaya konu olan durum sonrasında ortaya çıkan tüm zararın karşılanmasına yönelik bir karar verilir.

Maddi ya da manevi açıdan zarara uğrayan veya mağdur olan kişilerin haklarını talep etmek adına yapması gereken şey mahkemeye giderek tazminat davası açmak oluyor.

Tazminat davaları açılırken eğer maddi açıdan bir mağduriyet söz konusu olmuşsa bu durumda maddi tazminat davaları, para ile ölçülemeyecek olan manevi zararlar söz konusu ise manevi tazminat davaları açılmalıdır. Buna ek olarak kişiler iki türden de bir zararla karşılaşmışlar ise bu durumda aynı anda hem maddi hem de manevi tazminat davası açabiliyorlar.

Kişilerin temel olarak haklarını korumak adına mağduriyetlerinin giderilmesi için açıldığından tazminat davaları farklı hukuk alanları içinde kişilerin sıklıkla başvurduğu alanlardan olmaktadır.

Medeni hukuktan iş hukukuna kadar çok farklı alanlarda tazminat davaları açılabiliyor. En sık açılan tazminat davaları boşanma sonrası açılan maddi ve manevi tazminat davaları, iş hukukundaki kıdem tazminatı ve iş kazası tazminatı davaları, trafik kazası davaları gibi davalar oluyor.

İş Kazalarında Tazminat Nasıl Alınır

Türkiye iş sahası alanlarında geniş çaplı önlemler alınmayan ve bu konuda hassas tavır almamış olmayan bir ülke olmasının sonucunda yaptığı uygulamalarla her geçen gün pek çok işçinin çalışma alanlarında kazayla karşılaştığı yerlerden biri olmaktadır.

İş kazaları sonrasında kişilerin tazminat talep edebileceğini biliyor olması da bu nedenle özellikle ülkemizde ayrıca bir önem kazanmaktadır.

İş kazası meydana geldiği zaman gerekli başvuruların ardından Cumhuriyet savcısı ceza davası açarken işçilerin bağlı olduğu kurum olarak bilinen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da rücu davası açması mümkün olabiliyor.

Ayrıca işçilerin kendilerinin ya da vefat durumu söz konusu ise yakınlarının da tazminat davası açarak haklarını alması söz konusu olmaktadır. Kişiler tazminat davası açmak istediklerinde bu davaları Borçlar Kanunu içindeki haksız fiil hükümleri gerekçelerine dayandırarak açarlar.

İş kazası sonrası kişilerin yaşamış olduğu zorlu süreç içindeki tüm hastane ve sonrasındaki tedavi giderlerinin, çalışılmayan süre içinde yaşanan kazanç kayıplarının, gelecekte kaybedildiği düşünülen olası ekonomik zararların ve eğer ölüm söz konusu ise cenaze masrafları ile yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatlarının alınabilmesi mümkün oluyor.

Manevi tazminat talepleri için ise kaza sonrası kişilerin kendisinin ya da yakınlarının yaşamış olduğu maddi tahribatın boyutuna bakılarak mahkeme tarafından bir karar verilerek taraflara ödenmesine hüküm verilebilir.

Trafik Kazalarında Tazminat Nasıl Alınır

Dikkatsiz araç kullanımı, trafik içindeki etmenlerin kontrollerinin düzenli olarak yapılmaması ve ihmaller gibi pek çok nedenle birlikte Türkiye'de her geçen gün çok sayıda trafik kazası yaşanmaktadır.

Kazaların sonrasında maddi hasarlı olarak atlatılabilen çok sayıda kaza bulunuyor olsa da ölümlü ve yaralamalı kazaların sayısı da az değildir. Trafik kazasının ardından kişilerin yaşamış oldukları maddi ve manevi zararların tazminat davaları yolu ile temin edilebilmesi de mümkün olabiliyor.

Tazminat davaları için genel olarak incelenen durum olayların ne olduğuna bakılmaksızın aynı işlediğinden iş kazalarındaki etmenler trafik kazalarında da söz konusu olmaktadır. Ancak trafik kazalarında tazminat davalarının davalı sıfatını alacak kişilerini belirlemede bazı farklılıklar ortaya çıkacaktır. Bu kişiler kaza sırasında aracı kullanan kişiler, aracın bağlı olduğu kurumlar ya da aracın sahibi olan kişiler olabiliyor.

Trafik kazalarının çok farklı biçimlerde meydana geldiği ve kazaya karışan unsurların oldukça karmaşık bir yapı içinde bulunduğu hesaba katılırsa her olayın ayrı bir şekilde özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple hukuki sürece hukuk büroları ya da avukatlarla birlikte hazırlanmak gerekmektedir.

İş Hukuku İşçi Tazminatı Nasıl Alınır

İşçi ile işveren arasında kişilerin iki taraflı olarak da haklarının korunmasında en önemli belge olan iş sözleşmelerinin sona ermesinin ardından işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

Bu tazminat hakkından yararlanmak için işçinin bir yıldan fazla bir süredir aynı işveren ya da işverene bağlı başka bir alt kuruluşta çalışıyor olması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem tazminatı hesaplanırken kişilerin aylık olarak aldıkları ücretler üzerinden her yıl için ayrı hesaplama yapılarak bir kıdem tazminatı belirlenir ve bu miktarın ödenmesi sağlanır. 

İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.
 

kıdem tazminatı nasıl alınır avukat

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

İşçilerin sahip olduğu en temel haklardan birinin korunması adına önemi oldukça üst düzeyde bulunan tazminatlardan biri de ihbar tazminatıdır.

İş sözleşmesinin haksız nedenlerle ya da görünen nedenlerin dışında kalan farklı bir nedenle işveren tarafından feshedilmesinin ardından kişiler yaşadıkları mağduriyetlerin ihbar tazminatı ile giderilmesini isteyebilirler.

İşçilerin bu konuda taleplerini hukuki alana dahil etmesi için tek gereken şart ise işçilerin fiili olarak iş yerinde çalışmış olduklarını belgelemelidir. Bu nedenle ihbar tazminatı için iş sözleşmesinin bulunup bulunmaması önemli olmamaktadır.

İşe Başlatmama Tazminatı Nedir?

Haksız bir nedenle ya da görünenden farklı bir sebeple işten çıkarılması sonucu işe iade davasını açan ve bu davayı kazanan kişilerin mahkeme tarafından tekrar işe dönmelerinin sağlanması adına bir karar veriliyor.

Ancak bu süreçte işveren yasal süreler içinde işçiyi işe kabul etmezse işçinin bu durumda işe başlatmama tazminatı alma hakkı da doğmaktadır.

Yasal sınır olan dava sonucunun çıkmasının ardından 1 aylık sürede işçinin işe iadesi sağlanmazsa bu durumda işçiye 4 aydan 8 aya kadar kişiye kazancı ölçüsünde tazminat verilmesi mümkün olmaktadır.

İşçinin bu davaları açması için geçmesi gereken bir aşama da işe iade kararının çıkmasının ardından mutlaka işverene işe dönüşü ile bilgilendirmelerini yapmasıdır.

Hem hukuk sisteminde hem de genel olarak kullanımlarda işe başlatmama tazminatı olarak bilinen bu tazminat türü aynı zaman iş güvencesi tazminatı olarak da adlandırılmaktadır.

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Alınır

Evlilik birliği içinde olan kişilerin ayrılmalarının ardından tarafların kendisine ait hakların tekrar teslim edilmesi adına tazminat davası açabilmesi mümkün oluyor. Ancak bu tazminat taleplerinin iletilmesi için kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Boşanma davası sırasında ortaya çıkan bu tazminat taleplerinde mutlaka tazminat talep eden tarafın boşanma gerekçesi olarak sunulan neden içindeki kusurunun daha az olması ya da hiç olmaması gerekmektedir.

Bununla birlikte davalı olarak davaya katılan kişinin de mutlaka kusurlu olması gerekiyor.

Eğer boşanma gerekçesi olarak ortaya konan problem tazminat talep eden kişiden kaynaklanmış ise bu durumda kişinin tazminat talebi de doğrudan değerlendirmeye alınmamaktadır.

tazminat nasıl alınır 2017

Bu şartlar yerine gelmediği takdirde tazminat talebinde bulunması mümkün değildir.

Boşanma davalarında tarafların yaşamış oldukları manevi zorlukların karşılanması adına da tazminat talep edilmesi mümkün olabiliyor.

Kişilik haklarının zedelendiğini gerekçe göstererek kişilerin boşanma davaları sırasında gerekli hallerde tazminat taleplerini eklemesi gerekmektedir.

Makalede Tazminat Nasıl Alınır konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Tazminat Nasıl Alınır konusunda daha geniş bilgiye sahip olmak için avukat desteği alınmasını öneriyoruz.

Tazminat Hesaplama Araçları

İş Kazası ve Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

ÖZET: Mahkemece işveren tarafından sunulan kısmen imzalı bordrolara karşı davacının diyeceklerinin sorularak, davacının banka hesabına asgari geçim indirimi alacaklarının ödenip ödenmediğinin araştırılmaması hatalıdır.  

 

ÖZET: Mahkemece; davacının araç alım-satım işiyle uğraştığı bu nedenle daha dikkatli ve özenli olması gerekirken olaydaki dikkatsizlik ve özensizliğinin bölüşük kusur oluşturması nedeniyle,

Toplam zarar miktarından uygun bir indirim yapıldıktan sonra kalan miktardan davalı noterlerin sorumlu tutulması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davacının bölüşük kusuru olduğu göz ardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

ÖZET: Mahkemece davacının hak kazandığı kıdem tazminatı ve işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacakları bilirkişi aracılığıyla veya res'en hesaplanıp ödeme savunması ile birlikte değerlendirilerek davacın hak kazandığı bakiye kıdem tazminatı,

İşe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının olup olmadığının belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.

ÖZET: Dosya içeriğine göre davacının davalı iş yerinde çalıştığı, brüt ücret miktarında uyuşmazlık bulunduğu, fazla mesai ücreti, hafta tatili ve genel tatil ücret alacağının işveren elindeki kayıtlarla hesaplanması gerektiği, bu nedenle alacakların başlangıçta belirsiz olduğu açıktır. 

Açıkça belirli olmayan ve tartışmalı alacaklar ise kısmi eda külli tespit davası konusu yapılabileceğinden, mahkemece sürede verilmeden hukuki yarar şartı yokluğu nedeni ile davanın usulden reddine karar verilmesi hatalıdır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Tazminat Nasıl Alınır - Yorum
    Müzehher -
    27 Aralık 2016

    Tazminat Nasıl Alınır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

    Cevapla
Yorum Bırak