Tedbir Nafakası İştirak Nafakası İcra Takibi

A. TEDBİR NAFAKASI, B. İŞTİRAK NAFAKASI, C. NAFAKA ALACAĞI, D. NAFAKA ALACAĞI İCRA TAKİBİ, E. NAFAKA ALACAĞI CEZA DAVASI

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2014/3017 Karar: 2015/114 Karar Tarihi: 12.01.2015

NAFAKA DAVASI – YASAL DÜZENLEMELER KARŞISINDA YARDIM NAFAKASI İLAMININ KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULABİLECEĞİ – DİĞER ŞİKAYET NEDENLERİNİN İNCELENEREK OLUŞACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – TAKİBİN İPTALİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mahkemece, yasal düzenlemeler karşısında yardım nafakası ilamının kesinleşmeden takibe konulabileceği nazara alınarak, diğer şikayet nedenlerinin incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir. (6100 S. K. m. 297, 350) (2004 S. K. m. 36, 366)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili, takip konusu nafakaya ilişkin ilamın kesinleşmeden icraya konulduğunu ve icra emriyle birlikte ilamın tebliğ edilmediğini belirterek icra emri tebligatının ve takibin iptalini istemiş, Mahkemece, ilamın aile hukukuna ilişkin olduğu ve HMK’nun 350/2. maddesi gereğince kesinleşmeden takibe konulamayacağı gerekçesiyle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir.

HMK’nun Geçici 3. maddesi gereğince uygulanması gereken HUMK’nun 443/4 (HMK’nun 367/2.) maddesi gereğince, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmeden takip konusu edilemez ise de nafakaya ilişkin ilamların takibe konulabilmesi için kesinleşmeleri gerekmez. Ayrıca nafaka verilmesine ilişkin bir hükmün temyiz edilmesi ilamın icrasını durdurmayacağı gibi Yargıtay, (teminat karşılığında bile) nafaka ilamının icrasının durdurulmasına karar veremez. (İİK. m. 36, IV). (B. Kuru. İcra İflas Hukuku El Kitabı Ocak 2006, İstanbul, sh.791) Aksi durumun kabulü ise nafakanın nevi ve ihdas sebebi ile bağdaşmayacaktır.

Somut olayda borçlu aleyhine yardım nafakasına ilişkin ilam kesinleşmeden takibe başlandığı görülmektedir.

O halde Mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler karşısında yardım nafakası ilamının kesinleşmeden takibe konulabileceği nazara alınarak, diğer şikayet nedenlerinin incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca bozulmasına, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 12.01.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.