Tedbir Nafakası İştirak Nafakası İcra Takibi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > Tedbir Nafakası İştirak Nafakası İcra Takibi

Tedbir Nafakası İştirak Nafakası İcra Takibi

Tedbir Nafakası İştirak Nafakası İcra Takibi

Tedbir Nafakası İştirak Nafakası İcra Takibi

Nafaka Boşanma öncesi, boşanma davası devam ederken, yada boşanma sonrası talep edile bilinir. Aile mahkemesince eşe ve çocuğa bağlanan nafaka tedbir, istirak ve yoksulluk nafakası olarak ortaya çıkmaktadır.

Nafakanın mahkemece verilmesine karar verildikten sonra kaldırılması,azaltılması yada artırılması için yine aile mahkemesine dava Açıla bilinir

Bu aşamalardan sonra en öenmli konusu ise nafakanın ödenip ödenmemesidir. Ödenmemesi halinde nafakanın nasıl alınacağı hangi hukuksal yola başvurlacağı ise cevap aranan sorulardır. Nafakanın ödenmemesi konusu karşımıza hukuksal yaptırım olarak, icra takibi ve ceza hukuku olarak karşımıza çıkar.

Nafakanın ödenmemesi durumunda eğer eş ödemiyorsa ödenmeyen birikmiş nafaka ve devam edecek nafakaların yatırılması için icra takibi başlatılır. Daha detaylı bilgi için avukat ve danışmanlık ile bilgi alabilirsiniz.

Tedbir Nafakası İştirak Nafakası İstinaf Mahkemesi Kararı

İlk derece mahkemesince; davanın kısmen kabulü ile, Isparta Aile Mahkemesinin 2013/257 Esas, 2013/492 Karar sayılı ilamı ile tarafların ortak çocukları K. ve İ. Ü. lehine aylık 250,00’şer TL olarak hükmolunan (yıllık ÜFE artışları ile 2017 yılı için 2. İcra Müdürlüğü tarafından aylık toplam 765,43 TL olarak hesaplanan) iştirak nafakalarının dava tarihi olan 23/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 200’er TL arttırılarak her bir çocuk yönünden aylık 450,00’şer TL’ye yükseltilmesine, hükmolunan iştirak nafakalarının gelecek yıllarda TUIK tarafından açıklanan yıllık ÜFE artış oranında artırılmasına karar verilmiştir.

İŞTİRAK NAFAKASININ ARTTIRIMI DAVASI – ORTAK ÇOCUKLARIN YAŞI VE İHTİYAÇLARI İLE TARAFLARIN TESPİT OLUNAN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI GÖZETİLDİĞİ – İŞTİRAK NAFAKASININ HAKKANİYETE UYGUN OLDUĞU

ÖZET: Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir.

Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun giderleri de gözönünde bulundurulur. 4721 sayılı kanunun ilgili maddesine göre; durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler.

Somut olayda; …doğumlu ortak çocukların yaşı ve ihtiyaçları ile tarafların tespit olunan sosyal ve ekonomik durumları gözetilerek belirlenen iştirak nafakasının hakkaniyete uygun olduğu kanaatine varılarak davacının istinaf başvurusunun esastan reddine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Tedbir Nafakası İştirak Nafakası İcra Takibi Yargıtay Kararı

NAFAKA DAVASI – YASAL DÜZENLEMELER KARŞISINDA YARDIM NAFAKASI İLAMININ KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULABİLECEĞİ – DİĞER ŞİKAYET NEDENLERİNİN İNCELENEREK OLUŞACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – TAKİBİN İPTALİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mahkemece, yasal düzenlemeler karşısında yardım nafakası ilamının kesinleşmeden takibe konulabileceği nazara alınarak, diğer şikayet nedenlerinin incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili, takip konusu nafakaya ilişkin ilamın kesinleşmeden icraya konulduğunu ve icra emriyle birlikte ilamın tebliğ edilmediğini belirterek icra emri tebligatının ve takibin iptalini istemiş, Mahkemece, ilamın aile hukukuna ilişkin olduğu ve HMK’nun 350/2. maddesi gereğince kesinleşmeden takibe konulamayacağı gerekçesiyle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak