Tehdit Suçu Tazminat | Ankara Avukat | Tazminat Hukuku

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Tehdit Suçu Tazminat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Tehdit Suçu Tazminat

Tehdit Suçu Tazminat

Tehdit Suçu Tazminat

Tehdit Eden Kişiden Tazminat Talep Etmek

Tehdit Suçu Tazminat, Kişiler genel olarak kendilerine uygun bir yaşam tarzı istemekte, kendilerinden olmayan kişileri yok etme ya da tehditlerle yıldırma politikası izleyerek sindirmeye çalışmaktadırlar. Tehdit ya da şantaj her konuda olabilir. Öğrenilmesini istemediğiniz bir sırrınızı bir başkasına söylemekle size şantaj yapan kişi beğenmediğiniz bir fotoğrafı ifşa etmekle de şantaj yapmış olacaktır.

Aynı şekilde ruhsal anlamda sizi etkileyecek şekilde canınızla ya da malınızla ilgili tehditlere maruz kalmak da tehdit için bir dava unsuru olabilir.

Tehdit ve şantaj davası açmak için her davada olduğu gibi elinizde deliller olmak zorundadır. Örneğin kişi sizi ölümle tehdit ederken aramışsa ve bunu telefonda söylüyorsa sesini kaydedebilirsiniz, mesaj atıyorsa mesajları delil olarak sunabilirsiniz.

En önemlisi de bir kamera önünde sesler duyulacak şekilde tehdit alıyor ya da şantaj ediliyorsanız bütün bu delillerle bir tazminat davası açma hakkınız doğacaktır. (Tehdit Suçu Tazminat)

Tehdit ve Şantaj Tazminatını Diğer Tazminatlardan Ayırılması

Araba değer kaybı tazminatı, işten haksız yere çıkarılma durumunda kıdem tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat türlerinde dava direkt olarak tazminat talebiyle açılacaktır.

Ama tehdit ve şantaj davalarında durum çok farklıdır. Şantaj insan onurunu küçük düşüren ruh haline zarar veren aşağılık bir eylemdir. Aynı şekilde tehditte de kişinin kişisel haklarına zarar verme sonucu yattığından bir cezadır.

Bu nedenle tehdit edilme ve şantaja maruz kalma durumlarında önce ceza mahkemelerine ceza davası açılmalıdır. Çünkü tehdit ve şantaj tazminatla son bulacak mağduriyetler değildir. İlk olarak size zarar vermek için sizi tehdit eden kişinin ceza alması gerekir.

Ceza davası devam ederken dilediğiniz tazminat miktarını karşı tarafında ödeme gücünü göz önüne alarak avukatınızla belirleyerek mahkemeye sunmanız yeterlidir.

Mahkemenin son celsesinde ceza kararıyla birlikte hakimin sizin tazminat talebinizi haklı görmesi halinde tazminat tutarı da karar yansıtılacaktır. Bazı tehdit ve şantaj davalarında ceza alan kişi tehditte bulunduğu kişiye yaklaşmama ya da aynı mahalleye girememe gibi cezalar alacaktır. Alınan cezalar toplum hizmeti şeklinde bile olsa tazminat hakkınız her zaman bulunur. (Tehdit Suçu Tazminat)

Tehdit Suçu Tazminat | Sıkça Sorulan Sorular

TEHDİT SUÇU - DOSYA KAPSAMI İLE BAĞDAŞMAYAN ANLATIM

ÖZET: Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkumiyet hükmü tesis edilirken sanığın aynı hakaret eylemi ile birden fazla kamu görevlisi mağdura karşı aynı suçu işlemesi nedeni ile,

TCK’nın 43/2. maddesinin uygulanması gerekirken dosya kapsamı ile bağdaşmayan anlatım ile sanığın değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçu işlediğinden bahisle ceza artırımı yapılması suretiyle,

Anayasamızın 141 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 34 ve 230. maddelerine muhalefet edildiği anlaşılmakla; bu nedenlerle Anayasa’nın 141 ve CMK’nın 34 ve 230. maddelerine muhalefetle tesis edilen mahkeme hükmünün,

CMK’nın 280/1-b, 289/1-g maddeleri dikkate alınarak mutlak hukuka aykırılık hali nedeni ile sair yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmiştir.

TEHDİT SUÇU - SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN İLE SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNLARIN HÜKÜMLERİ FARKLI İSE FAİLİN LEHİNE OLAN KANUN UYGULANIR VE İNFAZ OLUNUR HÜKMÜ

02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. Maddesi ile değişik CMK’nun 253/1 maddesi uyarınca istinaf incelemesine konu ve TCK’nun maddesinde tanımı yapılan tehdit suçunun uzlaşma kapsamına alınması karşısında;

TCK’nun maddesindeki “suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” hükmü gözetilerek,

Anılan kanunun 35. Maddesi ile değişik CMK’nun Maddesi gereğince sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu bozmayı gerektirmiştir.

TEHDİT SUÇU - TANIĞIN SORUŞTURMA EVRESİNDE VE DURUŞMA SIRASINDA VERDİĞİ BEYANLARININ ÇELİŞMESİ - TANIĞIN ANLATIMLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLEMEDİĞİ TAKDİRDE YÖNTEMİNCE İRDELENİP HANGİ ANLATIMIN HANGİ NEDENLE ÜSTÜN TUTULDUĞUNUN AÇIKLANMASI GEREĞİ

ÖZET: Tanığın soruşturma evresinde ve duruşma sırasında verdiği beyanlarının çelişmesi karşısında tanığın anlatımları arasındaki çelişkinin giderilmesi, giderilemediği takdirde yöntemince irdelenip hangi anlatımın hangi nedenle üstün tutulduğu açıklanarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

Soruşturma evresinde alınan ifadesinde, müşteki sanık …….’nun, müşteki sanık …’’ya yönelik “dışarıya çık yoksa seni öldüreceğim sana iki dakika mühlet veriyorum çık git evimden.” şeklinde sözler söylediğini belirten ve müşteki sanık … …’nun “mutfaktan eline ekmek bıçağı aldı elinde bıçağı gördüm” diyen …’nin, mahkemedeki anlatımında önceki ifadesiyle çelişir biçimde tehdit içerikli sözlerden bahsetmeyişi ve tehdit olayına ilişkin “bir şey görmediğini” beyan etmesi karşısında,

Adı geçen tanığın anlatımları arasındaki çelişkinin giderilmesi, giderilemediği takdirde yöntemince irdelenip hangi anlatımın hangi nedenle üstün tutulduğu açıklanarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme sonucu yetersiz gerekçe ile karar verilmesi,

TAZMİNAT DAVASI - DAVACI YARARINA HÜKÜMDE BELİRTİLEN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ YERİNDE OLDUĞU - DAVALININ İSMİNİN MÜKERRER OLARAK SEHVEN İKİ KEZ YAZILMIŞ OLMASININ MAHALLİNDE GİDERİLEBİLECEK MADDİ HATA NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU

ÖZET: Dosya kapsamı, belgeler, beyanlar, dosya içerisinde bulunan ceza dosyası içeriği, olay tarihi, olayın gelişim şekli, tarafların sosyal ve ekonomik dikkate alındığında, davacı yararına hükümde belirtilen miktarda manevi tazminata hükmedilmesi yerindedir. Yerel mahkemece, gerekçeli karar başlığında davalının isminin mükerrer olarak sehven iki kez yazılmış olmasının, mahallinde giderilebilecek maddi hata niteliğinde bulunduğu görülmüştür.

Bu itibarla, dosyadaki belgelere, duruşma sürecini yansıtan tutanaklara, ceza dosyası içeriğine ve gerekçe içeriğine göre, ilk derece mahkemesi kararında davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin toplandığı, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, ihtilafın doğru olarak tanımlandığı, bu nedenle inceleme konusu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, davalının yerinde bulunmayan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. (Tehdit Suçu Tazminat)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor