Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma

Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma

Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma

Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma   

Trafik Kazalarında Destekden Yoksun Kalma tazminat davasında Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.

Trafik Kazalarında Destekden Yoksun Kalma tazminat davasında Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

Trafik Kazalarında Destekden Yoksun Kalma tazminat davasında Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, bu Kanundaki hükümlere tabidir.

Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Meydana gelen ölümlü trafik kazalarında trafik tazminatı şeklinde talebi gerçekleştirilebilecek tazminat mevcuttur.

Bu tazminat vefat etmiş olan kişinin geride kalan hak sahiplerinin maddi yönden destekten yoksun kalmaları neticesinde destekten yoksun kalma tazminatı, vefat eden kişinin defin ve cenaze masraflarının karşılanması amacı ile maddi tazminat veya vefat eden kişinin hayatını kaybetmesinden önce hastanede gördüğü tedavilerin masraflarının karşılanması amacı ile maddi tazminat gibi tazminat türleri bulunuyor.

Bunun yanı sıra manevi açıdan karşı karşıya kalınan keder ve üzüntünün karşılanması amacı ile de manevi trafik kazası tazminatı talebi gerçekleştirilebiliyor.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat

Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin geride kalan hak sahipleri, söz konusu destekten yoksun kalma durumunun yaratacağı maddi zararların karşılanabilmesinin sağlanması amacı ile uygulanan bir tazminat türüdür.

Bu noktada destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabilecek kişiler, trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin eşi, annesi, babası, çocukları ve kardeşleri olabilmektedir.

Bunun dışında destekten yoksun kalma tazminatı üçüncü kişilerin, vefat edenin sağlığında kendisine maddi destekte bulunduğunu kanıtlayarak talepte bulunabiliyor.

 DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI NASIL GÖRÜLÜR

Trafik Kazalarında Destekden Yoksun Kalma tazminatı, Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

Cenaze giderleri.

Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır.

Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez.

Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz.

Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır.

Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.

Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma | Sıkça Sorulan Sorular

TRAFİK KAZASI - DESTEKTEN YOKSUN KALMA - SİGORTA SORUMLULUK

Somut olayda; davacının desteği sürücü …’in sevk ve idaresindeki …plaka sayılı araç ile 23/04/2016 tarihinde yapmış olduğu trafik kazasında öldüğü, trafik kazası tespit tutanağı ve davacı tarafın kabulünde olduğu üzere,

Kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı Güvence Hesabının sorumluluğu 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre belirlenecektir.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.3 maddesine ve A.5 maddesinin (ç) bendine göre; ancak üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla meydana gelen destek zararları, destekten yoksun kalma teminatı kapsamındadır. Sigortacının destek zararlarından sorumlu olması için motorlu aracın işletilmesi sırasında, mutlaka ölen kişinin üçüncü kişi olması gerekir.

Bundan ayrı yine genel şartların A.6 maddesi (d) bendinde; destekten yoksun kalan hak sahibinin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsın kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri, teminat dışı tutulduğundan; tam kusuru ile kendi ölümüne neden olan sürücü …’in kusuruna isabet eden destek tazminatı sigorta teminatı kapsamında değildir.

Kaza tarihinde yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanununda da sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsın kusuruna denk gelen destek tazminatı taleplerinin sigorta teminatı kapsamında olduğuna ilişkin bir düzenleme olmadığı ve kapsama giren teminat türleri arasında sayılmadığına göre; davacının destek tazminatı talep etme hakları olmadığı.

“Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 29/05/2017 gün 2016/14573-2017/6035 sayılı kararı” gerekçesiyle …’in başvurusunun reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun bulunmakta olup; davacı vekilinin istinaf talebinin reddine karar verilmesi gerekmiştir

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor