Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazalarının Hukuki Yanlarında Merak Edilenler

Trafik kazaları gerçekleştiği anda bu kazaların maddi olarak sonuçları olmasının yanında aynı zamanda kazaya karışan kişilerin yaralanması ya da hayatını kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Kazaların sonrasında kazayı gerçekleştiren taraflar arasındaki tüm anlaşmazlıkların giderilmesi için hukuki açından hangi işlemlerin yapılması gerektiği iyi bir şekilde bilinmelidir.

Trafik Kazası Avukatları

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Nedir

Trafik kazalarının ölümlü kaza şeklinde gerçekleşmesinin sonrasında ölen kişinin yakınları için sahip oldukları hakların korunması adına tazminat talep edilmektedir. Bu tazminatlar ölen kişinin yakınlarına olan maddi desteğin karşılığı olarak hesaplanır. Destekten yoksun kalma adı verilen bu kalemin dışında aynı zamanda tüm cenaze ve defin süreçlerinde karşılanması gereken masraflar da bu tazminata dahil edilir. Buna ek olarak ölen kişinin ardından manevi olarak yıkıma uğrayan kişiler de bu durumu gerekçe göstererek tazminat talep edebilirler.

Trafik Kazası Tazminatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Süreler

Trafik kazalarının sonrasında tazminat talep edenler için bir diğer önemli konu tazminat süreleri olmaktadır. Eğer ceza kanunlarında belirtilen esaslar doğrultusunda var olan zaman aşımı sürelerinden daha uzun bir süre talep edilmişse bu durumda zamanların uzaması mümkün olmaktadır. Ancak genel olarak kazalar yaralanmalı olarak sonlanmışsa 8 yıl, ölümü kazalar söz konusu ise 15 yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

Trafik Kazası Avukatları

Trafik Kazası Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Kanunlara göre her araç sahibinin sigorta yaptırması zorunlu tutulmaktadır. Bu sebeple trafik kazaları sonrasında tazminat alınmasını gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde tazminat miktarları belirlenirken sigorta poliçelerinde yer alan miktarlar dikkate alınır. Ancak kazanın şeklinde ve kazanın sonuçlarına göre farklılık gösterebilecek olan tazminat miktarları konusunda mutlaka bir uzmanın görüşlerinin alınması gerekmektedir.

Trafik Kazasında Kusurlu Olan Kişi Tazminat Alabilir Mi?

Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden kişinin birinci dereceden yakınları daha önceden tazminat alamıyorlardı. Ancak artık hayatını kaybetmiş olan kişilerin kazalarda tam kusurlu oldukları tespit edilse dahi yakınlarının tazminat alabilmesi mümkün oluyor. Bu tazminat miktarlarının belirlenmesinde destekten yoksun kalma tazminatı koşulları değerlendirilerek karar veriliyor.

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı için Neler Yapılır?

Trafik kazalarının bir diğer boyutu olan maddi hasarlar için yine sigorta poliçelerine başvurulur. Maddi hasar almış olan aracın kaza öncesi değerinden daha düşük bir değere sahip olmasının sonucunda karşı taraftan aracın yaşadığı değer kaybı bedelinin talep edilmesi sağlanabiliyor. Burada tazminat miktarları belirlenirken aracın markasına, modeline, üretim yılına ve yaptığı kilometreye bakılarak bir fiyat ortaya çıkarılır.

Trafik Kazası Davaları Nelerdir Nasıl Açılır

Trafik Kazası Tazminatları asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Vücut bütünlüğünün kısmen yada tamamen kaybedilmesi yada kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların giderilmesine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Trafik Kazası sonucu önümüze iki dava ortaya çıkmaktadır. Birinci Trafik Kazası Nedeniyle Ceza Davası, ikincisi  ise Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasıdır. Trafik Kazası sonucu açılacak davaların her ikisininde avukat desteği ile takip edilmesi önemlidir. Öncelikle Trafik Kazası Ceza davaları ile Trafik Kazası sonucu açılacak tazminat davası birbiriyle bağlantılıdır. Ceza davası sonucu kusur oranı, ceza durumun tazminat davasını tamamen etkilemektedir. Bu nedenle Trafik Kazası Ceza ve Tazminat davalarında Trafik kazası avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Avukatın Rolü

Trafik Kazası Avukatları diğer tüm avukatlar gibi davalarda danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır. Özel alanı olarak tazminata yönelen avukat kendi alanının getirdiği sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Müvekkilin zarara uğradığı konuda uygulanması gereken hukuk maddeleri ve içtihatları doğru bir şekilde belirleyerek zarar kalemlerini oldukça titiz bir çalışma ile hazırlamaktır. Bu noktada müvekkilin psikolojik olarak yıpranma durumlarını da dava dosyasına ekleyerek her yönden müvekkilin haklarını göstererek davalarda vekillik görevini yerine getirecektir. Trafik Kazası Avukatlarının sizin uğradığınız haksızlık karşısında adaletin sağlanmasına çalışması ve sizin haklarınızı gözeterek her yönden çıkarınız doğrultusunda bir savunma hazırlaması gerekecektir.

Trafik Kazası Avukatları

Yargıtay Kararları – Trafik Kazası Avukatları

YARGITAY: TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE RÜCU DAVASI

T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas:  2013/1253 Karar: 2013/3980 Karar Tarihi: 05.03.2013 – Trafik Kazası Avukatları

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN PEŞİN DEĞERLİ AYLIĞIN RÜCUAN TAHSİLİ DAVASI – EYLEMİ SAPTANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSUR ORANI NEDENİYLE BİR İNDİRİM YAPILABİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli aylığın rücuan tahsili davası; Kurumun 1479 sayılı Yasanın ilgili maddesinden doğan rücu hakkı halefiyet esasına dayanmayan, kanundan doğan bağımsız rücu hakkı niteliğindedir. ilgili madde de dendiğine göre yasanın buyurucu nitelikte olan bu hükmünün aksine, kural olarak ilk peşin değerin altında bir rücu alacağına hükmolunamaz. Ancak, suç sayılır eylemi saptanan üçüncü kişinin kusur oranı nedeniyle bir indirim yapılabilir. Dava konusu somut olayda; Kurumca hesaplanan ve talep edilen ilk peşin değerli aylığa itibar edilerek hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde peşin değer hesabının yapıldığı hesap raporunun hükme esas alınmak suretiyle, eksik rücu alacağının hüküm altına alınmış olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Makalede Trafik Kazası Avukatları konusu bilgi amaçlı yazılmıştır. Diğer makale konusu olan Sigorta Avukatı sayfasından okuyabilirsiniz.