Trafik Kazası Avukatları

A. TRAFİK KAZASI CEZA DAVASI, B. ÖLÜMLÜ YARALAMALI TRAFİK KAZASI CEZA DAVASI, C. TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

Trafik Kazalarının Hukuki Yanlarında Merak Edilenler

Trafik kazaları gerçekleştiği anda bu kazaların maddi olarak sonuçları olmasının yanında aynı zamanda kazaya karışan kişilerin yaralanması ya da hayatını kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Kazaların sonrasında kazayı gerçekleştiren taraflar arasındaki tüm anlaşmazlıkların giderilmesi için hukuki açından hangi işlemlerin yapılması gerektiği iyi bir şekilde bilinmelidir.

Maddi ve Manevi Tazminat Nedir

Trafik kazalarının ölümlü kaza şeklinde gerçekleşmesinin sonrasında ölen kişinin yakınları için sahip oldukları hakların korunması adına tazminat talep edilmektedir. Bu tazminatlar ölen kişinin yakınlarına olan maddi desteğin karşılığı olarak hesaplanır. Destekten yoksun kalma adı verilen bu kalemin dışında aynı zamanda tüm cenaze ve defin süreçlerinde karşılanması gereken masraflar da bu tazminata dahil edilir. Buna ek olarak ölen kişinin ardından manevi olarak yıkıma uğrayan kişiler de bu durumu gerekçe göstererek tazminat talep edebilirler.

Tazminatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Süreler

Trafik kazalarının sonrasında tazminat talep edenler için bir diğer önemli konu tazminat süreleri olmaktadır. Eğer ceza kanunlarında belirtilen esaslar doğrultusunda var olan zaman aşımı sürelerinden daha uzun bir süre talep edilmişse bu durumda zamanların uzaması mümkün olmaktadır. Ancak genel olarak kazalar yaralanmalı olarak sonlanmışsa 8 yıl, ölümü kazalar söz konusu ise 15 yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Kanunlara göre her araç sahibinin sigorta yaptırması zorunlu tutulmaktadır. Bu sebeple trafik kazaları sonrasında tazminat alınmasını gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde tazminat miktarları belirlenirken sigorta poliçelerinde yer alan miktarlar dikkate alınır. Ancak kazanın şeklinde ve kazanın sonuçlarına göre farklılık gösterebilecek olan tazminat miktarları konusunda mutlaka bir uzmanın görüşlerinin alınması gerekmektedir.

Kazada Kusurlu Olan Kişi Tazminat Alabilir Mi?

Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden kişinin birinci dereceden yakınları daha önceden tazminat alamıyorlardı. Ancak artık hayatını kaybetmiş olan kişilerin kazalarda tam kusurlu oldukları tespit edilse dahi yakınlarının tazminat alabilmesi mümkün oluyor. Bu tazminat miktarlarının belirlenmesinde destekten yoksun kalma tazminatı koşulları değerlendirilerek karar veriliyor.

Araç Değer Kaybı için Neler Yapılır?

Trafik kazalarının bir diğer boyutu olan maddi hasarlar için yine sigorta poliçelerine başvurulur. Maddi hasar almış olan aracın kaza öncesi değerinden daha düşük bir değere sahip olmasının sonucunda karşı taraftan aracın yaşadığı değer kaybı bedelinin talep edilmesi sağlanabiliyor. Burada tazminat miktarları belirlenirken aracın markasına, modeline, üretim yılına ve yaptığı kilometreye bakılarak bir fiyat ortaya çıkarılır.

Trafik Kazası Davaları

Trafik Kazası Tazminatlarında dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Trafik Kazası sonucu önümüze iki dava ortaya çıkmaktadır. Birinci Trafik Kazası Nedeniyle Ceza Davası, ikincisi  ise Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasıdır. Trafik Kazası sonucu açılacak davaların her ikisininde avukat desteği ile takip edilmesi önemlidir. Öncelikle Trafik Kazası Ceza davaları ile Trafik Kazası sonucu açılacak tazminat davası birbiriyle bağlantılıdır. Ceza davası sonucu kusur oranı, ceza durumun tazminat davasını tamamen etkilemektedir. Bu nedenle Trafik Kazası Ceza ve Tazminat davalarında Trafik kazası avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Trafik Kazası Avukatları Ne Yapar

Trafik Kazası Avukatları diğer tüm avukatlar gibi davalarda danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır. Özel alanı olarak tazminata yönelen avukat kendi alanının getirdiği sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Müvekkilin zarara uğradığı konuda uygulanması gereken hukuk maddeleri ve içtihatları doğru bir şekilde belirleyerek zarar kalemlerini oldukça titiz bir çalışma ile hazırlamaktır. Bu noktada müvekkilin psikolojik olarak yıpranma durumlarını da dava dosyasına ekleyerek her yönden müvekkilin haklarını göstererek davalarda vekillik görevini yerine getirecektir. Trafik Kazası Avukatlarının sizin uğradığınız haksızlık karşısında adaletin sağlanmasına çalışması ve sizin haklarınızı gözeterek her yönden çıkarınız doğrultusunda bir savunma hazırlaması gerekecektir.

Yargıtay Kararları – Trafik Kazası Avukatları

YARGITAY: TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE RÜCU DAVASI

T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas:  2013/1253 Karar: 2013/3980 Karar Tarihi: 05.03.2013 – Trafik Kazası Avukatları

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN PEŞİN DEĞERLİ AYLIĞIN RÜCUAN TAHSİLİ DAVASI – EYLEMİ SAPTANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSUR ORANI NEDENİYLE BİR İNDİRİM YAPILABİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli aylığın rücuan tahsili davası; Kurumun 1479 sayılı Yasanın ilgili maddesinden doğan rücu hakkı halefiyet esasına dayanmayan, kanundan doğan bağımsız rücu hakkı niteliğindedir. ilgili madde de dendiğine göre yasanın buyurucu nitelikte olan bu hükmünün aksine, kural olarak ilk peşin değerin altında bir rücu alacağına hükmolunamaz. Ancak, suç sayılır eylemi saptanan üçüncü kişinin kusur oranı nedeniyle bir indirim yapılabilir. Dava konusu somut olayda; Kurumca hesaplanan ve talep edilen ilk peşin değerli aylığa itibar edilerek hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde peşin değer hesabının yapıldığı hesap raporunun hükme esas alınmak suretiyle, eksik rücu alacağının hüküm altına alınmış olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, davacı Trafik Kazasında Avukatı yararına takdir edilen 990,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıya yükletilmesine ve davalı Avukatı yararına takdir edilen 990,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıya yükletilmesine, 05.03.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY : TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2012/17-1491 Karar: 2013/74 Karar Tarihi: 16.01.2013 – Trafik Kazası Avukatları

TAZMİNAT DAVASI – TAM KUSURLU ARAÇ ŞOFÖRÜ VE ONUN EYLEMLERİNDEN SORUMLU OLAN İŞLETENİN KUSURUNUN DESTEKTEN YOKSUN KALAN DAVACILARI ETKİLEMEYECEĞİ – TAZMİNAT MİKTARINA YÖNELİK TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMESİ İÇİN DOSYANI ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLMESİ

ÖZET: Dava, destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı; dolayısıyla tam kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işletenin kusurunun, işletenin ve sürücünün desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin ve dolayısıyla sürücünün üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğuna göre, davalı sigorta şirketi zararın tamamından sorumlu olacağından, davacılar davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebileceklerdir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer yandan; aynı Kanun’un 92. maddesinde, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının kapsamı dışında kalan hususlar sıralanmış olup, 92/a maddesinde, 92/b maddesinde ise, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı dışında kaldığı belirtilmiştir. Keza, bu maddeye paralel olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Genel Şartları’nın A-3 maddesinde de, ZMSS kapsamı dışında kalan hususlar açıklamıştır.

Bu yasal düzenlemelere göre, destek zararı; ölenin değil üçüncü kişilerin üzerinde doğan dolaylı ve yansıma yolu ile meydana gelen zarardır. İşletenin yakınlarının uğradıkları destek zararlarının trafik sigortacısının sorumluluğu kapsamı dışında kaldığı açıkça Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenmediği gibi, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında da, bu yolda bir sınırlamaya yer verilmemiştir.

Hal böyle olunca; işletenin ve sürücünün ölümü nedeniyle onun desteğinden mahrum kalanların, trafik sigortacısından destek tazminatı talebinde bulunabilecekleri ilke olarak benimsenmelidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, işletenin ve sürücünün kendi kusurundan yararlanmaması gerektiğidir. Yansıma yolu ile zarar görmüş olan destek tazminatı isteyenlerin, kendilerine destek sağlayan kişinin sahip olduğu haktan fazlasına sahip olabilmeleri hukuken mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda, destek tazminatı talebinde bulunulması halinde, davalı zarar sorumlusunun ölenin de birlikte kusuru olduğunu ileri sürerek BK.’nun 44/1 maddesi gereğince tazminatın kusur oranında indirilmesini talep etmesi mümkündür. Zira destekten yoksun kalma zararının giderilmesi isteminde bulunulması halinde birlikte kusurun varlığı esas itibariyle istemde bulunanın değil, ölenin davranışına göre belirlenir. Dairenin son uygulamaları da bu yöndedir.

Dava konusu olayda; davacıların desteği olan işleten B. ile sürücü İ. tek taraflı kaza sonucu vefat etmiş, sürücünün tam kusurlu olduğu belirlenmiştir. O halde, yukarda açıklanan ilkeler ışığında; işleten ve sürücünün, dolayısıyla destek tazminatında bulunanların kendi kusurlarından yararlanmaları mümkün olamayacağından, davacıların talep ettikleri destekten yoksun kalma tazminatını üstlenmiş olan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısının, davacılar S. ve M. için İ. ve B. yönünden sorumluluğuna karar verilemez.  AAÜT hükümlerine uygun olarak …….TL’ye hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde ……. TL avukatlık ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Makalede Trafik Kazası Avukatları konusu bilgi amaçlı yazılmıştır. Diğer makale konusu olan Sigorta Avukatı sayfasından okuyabilirsiniz.