Atla

Trafik Kazası Ceza Davası


Trafik Kazası Ceza Davası

Trafik Kazası Ceza Davası

Trafik Kazası Ceza Davası

Trafik cezaları günümüzde en çok karşılaştığımız olaylardır. Trafik kazalarının meydana gelmesinde birbirinden farklı etkenler rol oynasa da en büyük etkenlerden biri insandır. Yapılan araştırmalar insan faktörünün %90'a kadar trafik kazalarında insan faktörünün olduğunu göstermektedir.

Trafik kazaları gerek Borçlar Hukuku gerek Ceza Hukuku açısından birtakım sonuçlar meydana getirmektedir. Bu makalede Ceza Hukuku açısından trafik kazaları incelenecektir.

Trafik Kazası Taksirli Bir Suç Mudur?

Ceza hukukunda suçlar kasten ve taksirle işlenebilen suçlar olmak üzere 2'ye ayrılmaktadır. Taksirle işlenebilen suçlar kanunun öngördüğü hallerde işlenebilir. TCK 22. Maddesinde taksir kavramı açıklanmıştır.

Taksir nedir? Taksir TCK 22. Maddenin 2. Fıkrasında tanımlandığı üzere dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

Trafik kazalarına TCK ‘nın 22. Maddesinde tanımlanan taksir kavramı altında incelediğimizde kanun koyucu trafik kazalarının taksirle işlenebilen suçlar olduğunu kabul ederek faili ona göre cezalandırmaktadır.

Trafik Kazası Cezai Sorumluluk

Kanun koyucu toplumun düzen içerisinde hareket etmesini ve karmaşaya engel olmak için birtakım kurallar getirmiştir. Bu kurallardan biri de trafikteki düzeni sağlamak amacı ile getirilen Karayolları Trafik Kanunu'na ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'dir. Herhangi bir kişi bu kanuna ya da yönetmeliğe aykırı olacak davranışlar gerçekleştirdiğinde kişiye idari para cezası kesilmektedir.

İdari para cezası bir müeyyide olsa da Türk Ceza Kanunu altında incelenen bir husus olmayıp kişinin adli siciline işleyerek hayatında birtakım hususları değiştirebilecek nitelikte değildir. Bu cezalar genelde U dönüşünün yasaklandığı yerden U dönüşü yapan, radara yakalanan, kırmızı ışıkta geçen kişilere kesilir. Bunlar sadece birer örnektir.

Türk ceza kanunun devreye girdiği mesele genelde yaralamanın meydana geldiği ya da bir kişinin ya da daha fazla kişinin ölümünün ortaya çıktığı trafik kazalarıdır. Bu kazalar Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerince ele alınarak yargıda çözümlenmektedir.

Trafik Kazası Taksirle Yaralama Suçu

Trafik kazalarının kanun koyucu tarafından taksirle işlenen suçlar olarak kabul edildiğini yukarıda bahsetmiştik bir trafik kazasında bir kişi ya da daha fazla kişi yaralanmışsa burada taksirle yaralama suçu da meydana gelmektedir. Bu da Suç ve Ceza Hukukunu ilgilendiren bir husustur.

Türk Ceza Kanununun 89. Maddesinde ele alınan taksirle yaralama kanunda şu şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(5) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

Taksirle yaralama suçlarını ele alan bu hükme göre taksirin 2'ye ayrıldığını görmekteyiz. Evet, taksir bilinçli ve bilinçsiz taksir olmak üzere 2'ye ayrılmaktadır.

Bilinçli taksir: TCK' nın 22. Maddesinin 3. Fıkrasında hüküm altına alınmıştır kanun hükmüne göre kişi sonucu öngörebildiği halde o sonucun oluşmasını istememekte fakat sonucu oluşturabilecek davranışları da sergilemeye devam etmekte ise o zaman orada bilinçli taksir bulunmaktadır. Buna örnek verdiğimizde sokak arasında 70 ile giden bir kişinin birini yaralamamak istememesi fakat her an her yerden insan çıkacağını öngördüğü halde daha yavaş gitmemesidir.

Bilinçsiz taksir: TCK' da tanımlanmadığı halde kanun koyucunun bilinçsiz taksiri de kabul ettiğini görmekteyiz. Bilinçsiz taksirde fail gerçekleştirdiği davranışların bir suçun oluşturabileceğini bilmemesine, öngörmemesine ve istememesine karşın o suçun meydana gelmesidir.

Kanun koyucu TCK 89'da da taksirle yaralamaya mahal veren failin eğer taksiri bilinçli ise şikâyet aranmaksızın resen soruşturma ve kovuşturma başlayacağını ifade etmektedir.

Trafik kazaları hususunda baktığımızda eğer sürücü bilinçli taksiri oluşturan davranışlar sonucu trafik kazası işlemiş ise burada mağdurun şikâyeti aranmaksızın soruşturma başlayacaktır.

Trafik Kazalarında Taksirle Adam Öldürme Suçu

Burada bazı durumlarda şahsi cezasızlık sebeplerinden yararlanan kişi çoğu durumda taksirle adam öldürmekten dolayı sorumlu tutulabilmektedir.

TCK' nın 85. Maddesinde kanun koyucu hüküm altına taksirle öldürme suçunu hüküm altına almıştır. Kanun maddesine göre taksirle öldürme:

(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Taksirle öldürme suçunda fail eğer sürücü ise yani ortada bir trafik kazası mevcut ve sürücü bir kişiyi öldürmüşse duruma göre taksirle öldürme suçunun unsurları aranacaktır. Günümüzde kişiler trafik kazası süsü vererek kişinin ölümüne sebebiyet verdiğinde ortada kasten adam öldürme suçu meydana gelecektir. Bu nedenle gerçekleşen vakıa detaylı bir şekilde Cumhuriyet başsavcılığı tarafından incelenmelidir.

Trafik Kazası Ceza Davasında Cezanın Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar:

Kişinin ceza alması için öncelikle taksirinin ya da kastının mevcut olması gerekir. Y ve ayrıca nedensellik bağının olması gerekir. Bu hususlar olmadığı takdirde kişiye suç isnat edilemez bu nedenle kişi ceza almaz.

Kişiye suç isnat edildiği takdirde de failin taksirindeki ağırlığı dikkate alınmaktadır.

Trafik Kazası Ceza Davası Görevli Mahkemeler

Fail eğer sadece bir kişinin ölümüne neden olmuşsa bu dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülmektedir.

Eğer fail birden fazla kişinin ölümüne neden olmuş ya da bir kişinin ölümüne neden olmakla beraber bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuşsa bu dava Ağır Ceza Mahkemesinde görülür.

Taksirle yaralamaya mahal verdiğinde de eğer suçun temel hali meydana gelmişse o zaman da dava Sulh Ceza Mahkemesinde görülür.

Eğer taksirli yaralamanın nitelikli hali meydana gelmişse o zaman bu dava da Asliye Ceza Mahkemesinde görülür.

Trafik Kazası Ceza Davaları Ankara

Günümüzde sıklıkla karşılaştığımız trafik kazalarında meydana gelecek suçlar kural olarak taksirle işlenen suçlar olarak gözükmektedir. Yaralama ya da öldürmeye sebebiyet veren trafik kazalarında sürücüye suç isnat edildiğinde kişinin kusurunun ağırlığı dikkate alınarak ceza verilmektedir. Ayrıca yaralamanın meydana geldiği davalarda sürücünün bilinçli taksiri mevcut ise burada şikâyet aranmadan suç resen kovuşturulmaktadır. Duruma göre Asliye Ceza, Sulh Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde davalar görülmektedir. Ayrıca tazminat davası olarak da ele alınabilecek olan trafik kazalarının ceza hukuk açısından sonuçlarını da yukarıda bahsettik.

Ankara Avukat sayfa ziyareti ile son güncel makaleleri okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sanığın yargılamaya konu suçları denetim süresi içinde işlediği kabul edilerek sırf bu nedenle CMK'nun 231/8 maddesi uyarınca hükmün açıklanasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiş ise de; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Bergama 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/613 Esas, 2016/180 Karar sayılı hükmünün suçun işlendiği 17/01/2016 tarihinden sonra 16/05/2016 tarihinde kesinleşmiş olması nedeniyle denetim süresi başlamamış olduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel olmayacağı, sanık hakkında belirlenen hapis cezasının olumlu kanaatle paraya çevrilmiş, hakaret suçu yönünden adli para cezası tercih edilmiş ve diğer lehe hükümlerin uygulanmasına karar verilip, sanık hakkında adli para cezasına karar verildiğinden bahisle cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilip, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumsuz herhangi bir kanaate yer verilmemiş olması karşısında; sanığın mahkumiyetine dair hükümlerin açıklanmasının geri bırakılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

 


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Trafik Kazası Ceza Davası - Yorum
    Ebru -
    13 Aralık 2016

    Trafik Kazası Ceza Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

    Cevapla
Yorum Bırak