Atla

Vasi Atanması


Vasi Atanması

Vasi Atanması

Vasi Atanması

Vasi Atanması Davası Nasıl Açılır?

 • Vasi atanması davaları hasımsız açılmaktadır.

Bu dava vesayet altına alınacak kişilerin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine açılır.

 • Vesayet organları ise vesayet daireleri ve vasi ile kayyımlar olmaktadır.
 • Kamu vesayetinde ise vesayet makamı sulh Hukuk Mahkemesi, denetim makamı ise Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır.
 • Özel vesayet, vesayet altında olan kişinin fiil ehliyetine sahip iki yakın hışmının veya bir hışmın ile eşinin istemi üzerine denetim makamı tarafından kurulmaktadır.

Vesayeti Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Kişinin yaşının küçük olması

Akıl hastalığını veya akıl zayıflığının olması

Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı ile kötü yaşam tarzı ve kötü yönetim davranışı olması

Özgürlüğü bağlayıcı bir ceza alması

Vesayet altına alınacak kişinin bu konuda kendi isteğinin olması

Vasi Atanması Şartları

 • Bir kişi dinlenmeden; savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim davranışı veya kendi isteği ile kısıtlanması mümkün değildir.
 • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeni ile kısıtlama ise ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerinden yapılabilmektedir. Hakim kurul raporunu inceleyerek ve göz önüne alarak kısıtlanması istenen kişiyi de dinleyerek bir karar verecektir.
 • Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet daireleri ait olmaktadır.
 • Vesayet makamının izni olmadan vesayet altında olan kişi yerleşim yerini değiştirememektedir. Yerleşim yerinin değişmesi durumunda yetki, yeni vesayet dairelerine geçmektedir. Kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilan edilmektedir.
 • Vesayet makamı vasilik görevini yapabilecek yetenekte olan bir ergin kişiyi vasi olarak atamaktadır.

Haklı sebepler engel olmadığı sürece vesayet makamı vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini veya yakınlarından birisini vasilik koşullarında uyması durumunda atanmaktadır.

 • Vesayet altına alınan kişinin yerleşim yerinde oturanlardan vasiliğe atananlar, vasilik görevini kabul etmekle yükümlü olmaktadırlar. Aile meclisince atama yapılması durumunda vasiliği kabul yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Vasilik konusunda görülecek davaların ve hukuki sürecin sorunsuz yönetilmesi için avukat ile konuda oldukça hızlı bir sonuca ulaşmasını sağlayacaktır.

Vasiliği Kabul Edilmeyecek Olan Kişiler

 • Altmış yaşını doldurmuş olanlar
 • Bedensel özürleri veya sürekli hastalığı nedeni ile bu görevi yapmakta güçlük çekecek kişiler
 • Dörtten fazla çocuğu olan kişiler
 • Üzerinde başka bir vasilik görevi olan kişiler
 • Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile hakimlik ve savcılık mesleğini icra eden kişiler

Vasi Olamayacak Kişiler Kimlerdir?

 • Kısıtlı olanlar
 • Kamu hizmetinden yasaklı olanlar veya haysiyetsiz hayat sürenler
 • Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar
 • İlgili vesayet daireleri hakimleri

Vasi Atanması Nasıl Olmaktadır?

 • Vesayet makamı gecikmeden vasi atanması yapmakla yükümlü olmaktadır.

Vasi atanması konusunda vasi olacak kişiye hemen tebliğ edilmektedir. Karar kısıtlının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan edilmektedir.

 • Vasi atanması olan kişi bu kararın kendisine tebliğ edilmesi tarihinden itibaren on gün içerisinde vasilikten kaçınma hakkını kullanması mümkündür. Ayrıca ilgili olan herkesin vasinin atandığını öğrenmesinden itibaren on gün içerisinde yapılan atamanın kanuna aykırı olduğu nedeni ile itiraz edebilmektedir. Vesayet makamı vasilikten kaçınma veya itiraz nedenini uygun görmesi durumunda yeni bir vasi ataması yapmaktadır. İtirazları yerinde görmediği durumunda bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vererek durumu denetim makamına iletmektedir.

Vasiliğe atanan kişi vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz etmiş olsa bile yerine bir başkası atanmadıkça vasiye ait görevleri yerine getirmekte yükümlü olmaktadır.

 • Vasiliğe atanan kişi vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz edilmiş olması durumunda bile yerine bir başka vasi atanıncaya kadar vasiye ait görevleri yerine getirmekle yükümlü olmaktadır.
 • Vasiliğe atananın görevden alınması durumunda vesayet makamı hemen yeni bir vasi atamaktadır.

 

  vasi tayini

  Vasinin Görevleri Nelerdir?

  • Vasi defterinin tutulması
  • Değerli şeylerin saklanması
  • Taşınırların satılması
  • Paraların yatırılması
  • Ticari ve sınai işletmelerin işletilmesi
  • Taşınmazların satılması

  Bunlar yanında vesayet altında olan kişi adına kefil olmak vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak yasak olmaktadır.

  Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler Neler Olmaktadır?

  • Vasinin rızası olması durumunda ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altında olan kişi vasinin açık veya örtülü izni veya sonraki onaması ile yükümlülük altına girebilir veya bir haktan vazgeçebilir.

  Yapılan işlem diğer tarafın belirlediği veya başvurusu üzerine hakimin belirleyeceği uygun bir süre içinde onanmaması durumunda diğer taraf bununla bağlı olmaktan kurtulur.

  • Onanmanın sonucu olarak vasinin onamadığı işlemlerde tarafların her biri için verdiğini geri istemesi mümkündür. Ancak vesayet altında olan kişi sadece kendi menfaatine harcanmış olanın veya geri isteme zamanında malvarlığında mevcut olan zenginleşme tutarı ile veya iyi niyetli olmaksızın elden çıkartmış olduğu miktardan sorumlu olmaktadır.
  • Vesayet altında olan kişi fiil ehliyetine sahip olduğu konusunda diğer tarafı yanıltmış olması durumunda onun bu nedenle uğradığı zararından sorumlu olmaktadır.

  Vasinin Yükümlülükleri Nelerdir?

  • Vesayet altında olan kişiye vesayet makamı tarafından bir meslek veya sanatın yürütülmesi konusunda izin verilmesi durumunda bu kişi bununla alakalı olarak her türlü olağan işlemleri yapmaya yetkili olmaktadır. Bu tür işlemlerden dolayı bütün malvarlığı ile sorumlu olmaktadır.

  Vasi kural olarak iki yıl için atanmaktadır. Vesayet makamı bu iki yıllık süreyi her seferinde iki yıl olarak uzatmaktadır. Dört yıl boyunca vasi olan kişinin vasilikten kaçınma hakkını kullanması mümkündür.

  • Vasi vesayet altında olan kişinin malvarlığından, buna olanak bulunmadığı durumda hazineden karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilmektedir. Ödenecek bu ücret yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önüne alınarak her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenmektedir.
  • Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi ve her ilgili, vasinin eylem ve işlemlerine karşı vesayet makamına şikayette bulunabilmektedir. Vesayet makamının kararlarına karşı tebliğ gününden başlayarak on gün içerisinde denetim makamına itiraz edilmesi mümkündür.

  Vasinin Vesayet Makamının İznini gerektiren Haller

  • Taşınmazların alımı, satımı, rehin yapılması ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması

  Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ile değerlerin alımı (araç) , satımı, devri ve rehin edilmesi

  • Olağan yönetim sınırlarını aşmakta olan yapı işleri
  • Ödünç verme ve alma konuları
  • Kambiyo taahhüdü altına girme
  • Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl ile daha uzun süreli taşınmaz kırası sözleşmeleri yapılması
  • Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması
  • Acele durumlarda vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı olması şartı ile dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması

  Mal rejimi konusunda sözleşmeleri yapılması, miras paylaşımlarının ve payının devri sözleşmelerinin yapılması

  • Borç ödemeden aciz beyanı yapılması
  • Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması
  • Çıraklık sözleşmesinin yapılması
  vasi atanması şartları, şekli, nasıl olur

  Vesayet Makamının İzninden Sonra Denetim Makamının İznini Gerektiren Durumlar

  • Vesayet altında olan kişinin evlat edinmesi veya evlat edinilmesi
  • Vesayet altında olan kişinin bir vatandaşlığa girmesi veya vatandaşlıktan çıkması

  Bir işletmenin devralınması veya tasfiye edilmesi ile bir şirkete ortak olunması

  Ömür boyu aylık, bir gelir bağlama ile ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin yapılması

  Mirasın kabulü, mirasın reddi veya miras konusunda bir sözleşmenin yapılması

  • Küçük yaştaki vesayet altında olan kişinin ergin kılınması
  • Vesayet altında olan kişi ile vasi arasında herhangi bir sözleşmenin yapılması
  • Kanunen gerekli olan hallerde vasinin yetkili vesayet dairelerinin iznini almadan yapmış olduğu işlemler, vesayet altında olan kişinin vasisinin izni olmadan yaptığı işlem hükmünde olmaktadır.

  Vasi görevini yerine getirirken kusurlu bir davranışta bulunması ile vesayet altındaki kişiye verdiği zarardan sorumlu olmaktadır.

  • Vesayet dairelerinde görevli olan kişilerin kanuna aykırı olarak neden oldukları zararlardan doğrudan doğruya sorumlu olmaktadır. Bunun yanında vasi, kayyım ve yasal danışmanlara tazmin ettirilmeyen zararlardan da sorumlu olmaktadırlar. Zararı tazmin eden devler, zararın meydana gelmesinde kusurlu olanlara rücu edebilmektedir. Zararın doğmasında kusurları olanlar rücu hakkını kullanan devlere karşı müteselsilen sorumlu olmaktadır.
  • Devletin vesayet dairesinde görevli olan kişilere karşı rücu davasına bakmaya vesayet dairelerinin bulunduğu yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir. Vesayet ile ilgili tazminat ve diğer rücu davaları vesayet dairelerinin bulunduğu yerde olan Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir.

  Vasi olan kişi vasiliğine engel olan bir sebebin ortaya çıkması durumunda görevinden çekilmek zorundadır. Vasi olan kişi bir kaçınma nedeni ile ortaya çıktığı durumda sürenin bitiminden öncede görevinden alınmasını isteyebilmektedir.

  Vesayet Nasıl Sona Erer?

  • Yapılan vasilik görevi, vasi olan kişinin fiil ehliyetini kaybetmesi veya ölmesi ile son bulmaktadır.
  • Vasilik görevi, uzatılmadığı durumda sürenin dolması ile sona ermektedir.
  • Yaşı küçük olanlarda; küçük üzerindeki vesayet onun ergin olması ile kendiliğinden sona ermektedir. Erginliğe mahkeme karar vermiş ise mahkeme aynı zamanda küçük için erginlik tarihi belirlemiş ve bunu ilan etmiş olacaktır.
  • Vesayet altındaki kişi için özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkum olması nedeni ile kısıtlı olan kişinin üzerinde olan vesayet hapis halinin sona ermesi ile kalkacaktır.
  • Diğer nedenler ile olan kısıtlamalarda yetkili olan vesayet makamının kararı ile sona erebilmektedir. Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona ermesine karar verebilmektedir. Kısıtlı ve ilgililerden her biri vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilmektedir.

  SIKÇA SORULAN SORULAR

  BİZE YAZIN

  Av. İlkay Uyar Kaba
  Av. İlkay Uyar Kaba

  2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

  İLGİLİ KONULAR
  YORUMLAR
  • Vasi Atanması - Yorum
   UMMUHAN BURUŞ -
   5 Ağustos 2016

   Kardeşim denetim li serbestliği bozmadan şu an içerde daha önce içerde. İken beni vasi olarak atamış bunun iki tane aracı vardı kendisi dışarda iken araçları satılık ve parasını da aldı yalnız hükümlü olduğundan satışı noterden yapamadı şu an ben vasi olarak kısıtlama kararı oldugundan bende satış yapamadım hangi yolu izleyerek satış yapabilirsiniz

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   HİMMET KAYMAS -
   5 Ağustos 2016

   Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   G İPEK -
   5 Ağustos 2016

   Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   CANAN BACAKSIZLAR -
   6 Ağustos 2016

   Bir büyük ulusun içinde sessiz bir insan işkence altında inlerse, o ulusun kendisi hüküm giymiş demektir (Emile Zola. 14.12.1897-Gençliğe Mektup).

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   MAHDİ KOÇAKOĞLU -
   7 Ağustos 2016

   Vasi vesayet sahibinin haberi olmadan vesayet sahibinin varisli taşınmaz mallarını satabilirdi?

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   TOYGUN DIŞBUDAK -
   7 Ağustos 2016

   Doğru olan, haklı olandır.

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   İBRAHİM ALTIKULAÇ -
   7 Ağustos 2016

   Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz. (Napoleon)

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   TUĞRA ÜNLÜ -
   9 Ağustos 2016

   Vasi Atanması Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   MUSTAFA BAYLAN -
   11 Ağustos 2016

   Vasi Atanması Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   ZEKİ KAÇAR -
   12 Ağustos 2016

   vasılık davası ne kadar suruyor biz 3 kardesız bıtanesı yurt dısında yasıyor babam %90 ozurlu raporu var ve durum acıl

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   SAKİNE ŞENCAN -
   13 Ağustos 2016

   Vasi Atanması Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   YAPRAK UZUNLU -
   17 Ağustos 2016

   Vasi Atanması Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   BAŞAR ÇALIK -
   7 Ekim 2016

   Vasi Atanması Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

   Cevapla
  • Vasi Atanması - Yorum
   Belin -
   1 Aralık 2016

   Vasi Atanması Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

   Cevapla
  Yorum Bırak