Atla

Vasi Davası Nasıl Açılır


Vasi Davası Nasıl Açılır

Vasi Davası Nasıl Açılır

Vasi Davası Nasıl Açılır

Vasi davası açılması durumunda haklı bir sebepler bulunmadıkça, vesayet makamı, vesayet altına alınmasına karar verilecek şahsın ilk olarak eşini veya yakın akrabalarından, vasilik şartlarına haiz olması durumunda görev verilir. Vasi atanmasında oturdukları yerlerinin yakınlığı ve aralarındaki kişisel ilişkiler göz önünde bulundurulur. 

Vasilik davası ile vasi atanması durumunda vasi iki yıl olarak görevlendirilir. Vesayet makamı, sürenin dolması ile  ikişer yıl uzatabilir.

Vasi 4 yıl sonunda vasilikten çekilebilir. Vasilik Davası hasımsız olarak Sulh hukuk mahkemesine açılır.  Vasilik Davası görülürken, nüfus kayıtları talep edilir, Vesayet altına alınacak kişi ve şahitler dinlenir.

Vasi altına alınacak kişi için sağlık raporu alınır. Dava sonunda kişinin kısıtlanmasına ve kendisine vasi atanmasına karar verilir. Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur.

Vasilik Nedir?

Vasinin ne demek olduğunu açıklamak gerekirse, bir kişinin küçük olması durumunda, akıl zayıflığına sahip olması durumunda, alkol veya uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarının olması durumunda, bakmakla yükümlü olduğu kişiler varken savurganlık davranışları varsa, kişi özgürlüğünü bağlayıcı bir ceza almış ise veya kendi isteği üzerine vasi tayini için talepte bulunabilmektedir.

Vasi tayin eden kişi demans olmuştur, kendi kararlarını veremeyecek durumdadır. Yakınları tarafından talep edilmesi durumunda böyle hastalara vasi tayini işlemleri yapılabilmektedir. Bu konuda öncelikle mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. 

Vasilik bir görevdir ve kısıtlı işlemlerini yapabilmek için atanan kişiye vasi denmektedir.

Vasi Davası Nasıl Açılır

Kısıtlılık Kararı Nasıl Verilir?

Vasilik veya kısıtlılık konusunda Sulh Hukuk Mahkemelerine dava açılabilmektedir. Mahkeme öncelikle kişinin akıl yeterliliğinin yerinde olup olmadığı konusunda tespitini yapmak istemektedir. Ancak başvuru öncesinde kişinin yakını tam teşekküllü bir hastaneden bu durumu belgeleyen bir rapor alması durumunda, mahkeme buna da itiraz edebilmektedir.

Şüpheli durumlar veya farklı gerekçeler ile mahkeme buna itibar etmez ise kendi belirlediği bir tam teşekküllü hastaneye göndererek raporun alınmasını isteyebilmektedir. Hastanenin göndereceği rapora göre de kısıtlama konusunda bir karar verebilmektedir. Başvuru konusunda dilekçenin verilmesinden sonra mahkeme eğer varsa içerisinde kısıtlamaya ait sağlık raporunu inceler.

Bu raporu yeterli görmesi durumunda rapora dayanarak kısıtlama konusunda kararını verir. Kısıtlama kararının verilmesinden sonra kişinin yapmış olduğu her işlem artık geçersiz olmaktadır.

İhtiyaç durulması durumunda vasi atanması konusunda birden fazla vasinin atanması mümkündür. Malların yönetimi gibi bir durum olması durumunda kayyım atanabilmektedir. Bu durumda o şirketler tedbir aşamasına girmektedir. Şirketin yönetimini yapabilecek bilgi ve donanıma sahip olan kişilerin kayyım olarak atanması gerekmektedir.

Mal varlığı ile alakalı olarak teknik noktalarda kayyum atanması daha doğru olmaktadır. Şirket yönetimi ve mal yönetiminde farklı prosedürler izlenebilmektedir.

Vasi Olarak Atanacak Kişinin Özellikleri Ne Olmalıdır?

Vasi olarak atanacak kişiler ergin olmalıdır. Hakim bu konuda yeterli vakit ayırabileceği kanaati oluşturacak özelliklere sahip kişiler olması gerekmektedir. Bu konuda mümkünse üzerinde başka vasilik görevlerinin olmaması fayda sağlamaktadır. Kişinin özürlü ve engelli olmaması gerekmektedir. Belirli makul şartların yerine getirilmesi durumunda önce akrabaları ve yakınları vasi olarak değerlendirilmektedir. Bu kişiler hasta ile daha fazla temas içinde olabilmektedir.

Ancak uyuşmazlık olması durumunda ve menfaat ihlalleri söz konusu olması durumunda bu konu ile alakalı olarak vasi için mahkeme barodan vasilik görevini yapabilecek avukatların isimlerini talep edebilmektedir. Vasilik konusunda yürütülecek yasal sürecin takibi, yürütülmesi sonuca ulaşmanın daha hızlı ve sorunsuz olmasını sağlamak amacıyla avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Vasi Davası Nasıl Açılır

Vasi Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Vasi konusunda kimin daha fazla vakit ayırarak ilgilenebilecek olması tercih konusunda önemlidir. Vasilik için belirli bir yerden sonra fedakarlık gerekmekte olduğu için bu durum çok önemlidir. Vasilik konusunda bir süre sonra kişinin kendisini birine vakfetmesi anne veya babası bile olsa zor gelebilmektedir. Bu sebeple de mahkeme bu durumu gözetmektedir.

Kim daha fazla vakit ayırabilecek ve kim daha iyi bakacak ise bu kişi için karar verilir. Vasilik konusunda mahkeme tarafsız olmaktadır.

Ayrıca barodan vasilik yapabilecek olan avukatların isimlerini de talep edebilmektedir. Kardeşlerinden birisinin vasi olması için kardeşler arasında fikir birliğinin olması gerekmektedir. 

Vasinin Görevleri Nelerdir?

Vasilik aslen bir görev olmaktadır. Ayrıca oldukça ağır olan bir görevdir. Bu görevin bir avukat tarafından yapılması ağırlığını daha da arttırmaktadır. Avukatın yapacağı bir hata nedeni ile ağır bir ceza alması mümkün olabilmektedir.

Vasi öncelikle kısıtlı olan kişinin mal varlıklarını ortaya çıkartacaktır. Gelirler, giderler masraflar ortaya çıkartılacaktır. Defter 3 denilen kısıtlının mal varlığı anlamında biyografisini çıkartan defteri mahkemeye sunulmalıdır.

vasi davası nasıl açılır

Defteri Tutulması ve Yazılması

Bu defter vasi tarafından hazırlanmaktadır. Kısıtlıya ait olan gayrimenkuller, maaşlar ve kiralar için raporlar hazırlanmakta ve mahkemeye sunulmaktadır. Banka kayıtları, tapu kayıtları ve evde varsa ziynetlerinin bildirimi de buna eklenmektedir.

Belirli bir şablon olarak bunlar mahkemede bulunmaktadır. Defterin hazırlanması ile mahkemeye sunulması ardından vasinin tüm malvarlığı belirlenmiş olmaktadır. Sonrasında kişinin ödemeleri ve masrafları belirlenmektedir. Kişiye mahkeme tarafından bir vesayet hesabı açılmaktadır. Tüm gelirleri bu hesapta toplanmaktadır.

Vasi kısıtlının bütün korumakla yükümlü olmaktadır. Onu zarara uğratmaması gerekmektedir. Vasinin izin alması ile ve mahkemeye bildirmesi ile yapabileceği iki tür işlem bulunmaktadır. Belli basit harcamalarını bildirerek yapılabilmektedir ancak

Mal varlığı ile alakalı riskli kararlarda mahkeme izni olması gerekmektedir. Örnek olarak kısıtlının bir evi var ve bu evin kiraya verilmesi  veya satmak istemesi, veya yeni bir araç alma gerekmesi durumunda mahkemeye başvuru yapılarak mahkeme hakiminin onayı ile bu işlemleri yapabilmektedir.

Bu eve bir harcama yapılması gerektiği durumlarda bunu bildirebilmektedirler. Ancak kısıtlının borca girecek bir taahhüt içinde olması için mutlaka izin alınması gerekmektedir. 

Kısıtlıya Harcanan Miktarın Geri Ödenmesi

Vasi ekonomik durumunun olmadığı ancak annesi ile babasına vasi olarak atanması durumunda aylık giderleri ve ihtiyaçlarını belirleyen bir liste ile mahkemeye başvurabilmektedir.

Bu durumda vasi tarafıma şu kadar bir para kullanma hakkı verilmesini isteyebilmektedir. Bu durumda kullanılan paranın faturalandırılarak her ay mahkemeye sunulması istenebilmektedir.

vasi davası nerede açılır

Bunun için bir gider defteri tutulabilmektedir. Bu harcamalar konusunda iki tür ödeme biçimi bulunmaktadır. Birincisi harcamaları vasinin yapması ve ay sonunda mahkemeye sunması. İkincisi ile her ay mahkemeye uğramadan belirlenen miktarın çekilmesi olmaktadır.

Vasi Atanmasını Gerektiren Haller 

Vasi Atanması İstenen Küçük ise, Vasi Atanması İstenen kişi akıl zayıflığı ve hastalığı varsa, Vasi Atanması İstenen kişi alkol ve uyuşturucu bağımlısı olması, savurgan olması, Vasi Atanması İstenen kişi mahkemelerce ceza ve hüküm almış ise, Vasi Atanması İstenen şahsın kendi talep etmesi durumlarında vasiliğe karar verilir.

Vasiliğe İtiraz Nasıl Yapılır

Vasiliğe istenmeden atanması durumunda, vasiliğe atandığı mahkemece kendisine tebliğ itibaren 10 gün içinde itiraz edebilir.

Vesayet makamı, bu durum karşısında yeni bir vasi atar yada görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere durumu denetim makamına bildirir. Makalemizde vasi davası nasıl açılır  hakkında bilgilere yer verilmiştir. Diğer makalemiz olan  ile Anlaşmalı Boşanma ile ilgili konumuzu okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Vasinin geçici olarak işten el çektirilmesi kararını inceleyen denetim makamı kararı kesin olup istinaf ve temyiz yolu kapalıdır. temyiz kabiliyeti bulunmayan bir kararın temyiz edilmesi halinde, kararı temyiz edilen mahkemece temyiz isteminin reddine karar verilmeden dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi durumunda, bu konuda bir karar verilmek üzere dosyanın mahalline geri çevrilmeden Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden bölge adliye mahkemesinin istinaf isteminin reddine yönelik vasinin Temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekir.

Somut uyuşmazlıkta ise, vasinin geçici olarak işten el çektirilmesi kararını inceleyen denetim makamı kararı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 488. maddesi gereği kesin olup istinaf ve temyiz yolu kapalıdır.

HMK'nın 366. maddesinin yollaması ile istinafa dair 346 ve devamı maddeleri temyiz konusunda da kıyasen uygulanacağından; kesin olan bir kararın temyiz edilmesi halinde, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi temyiz dilekçesinin reddine karar verir ve ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder.

Bu ret kararına karşı, tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili temyiz yoluna başvurulabilir. Özetle bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin istinaf başvurusunu esastan red kararının temyiz edilmesi halinde iş bu temyiz istemini ilk dereceli mahkeme değil, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin değerlendirmesi gerektiğinden ilk dereceli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 21.11.2016 gün ve 2016/142 D.iş sayılı Ek kararın kaldırılmasına,

Vasinin geçici olarak işten el çektirilmesi kararını inceleyen denetim makamı kararı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 488. maddesi gereği kesin olup istinaf ve temyiz yolu kapalıdır.

ÖZET: Dava vasinin sorumluluğuna ilişkindir. Mahkemece; özgüleme davasının sonucu da gözetilerek tarafların hukuki durumu belirlenip karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Bu nedenle temyiz edilen hükmün bozulması gerekir.

ÖZET: Dosyanın incelenmesinden, kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesine ilişkin vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesince usulünce verilmiş bir izin kararı olmadığından vasinin talebi ile ilgili karar vermekte vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesinin yetkili olduğunun gözetilmesi gerekir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  CEYLAN ÖZİBA -
  5 Ağustos 2016

  ankarada ikamet etmekteyim yaklaşık 1 yıl önce 87 yaşındaki annemi köyde kimsesi kalmadığı için ankaraya yanıma getirdim köyde oturduğu ahşap evi var o evi satmak istiyoruz notere gittim vekalet için rgünluk rapor için hastaneye gönderdi piskolok anketten geçirdi annemin okuma yazması yok( cahil) anketten geçemedi ne yapmam gerektiğini sordum bana adliyeye gidin vasi tayin etsinler seni dedi bende gittim müracat ettim ama annem yaş itibariyle 87 ama durumu iyi yatalak falan deyil vasi tayin ederlermi teşekkür ederim

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  DİCLE HACIÖMEROĞLU -
  5 Ağustos 2016

  eşim geçirdiği bir ameliyat sonrası bana ve aileme şiddet uygulayarak evimizi terk etti. hiç bir maddi yardımda bulunmuyor. çocuklarıma bakmakta zorlanıyorum. çalışıyorum. sahip olduğumuz herşey eşimin üzerine. maddi manevi tazminat ya da tedbir nafakası.. bu konularda bilgim fazla değil. ne yapabilirim nasıl bir yol izlemeliyim. avukat tutacak ya da ücretli danışma için yeterli gelirim yok. teşekkürler

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Doktorlarca cezai ehliyetinin olmadığı yönünde bir rapor bulunması durumunda boşanmak için öncelikle eşinize vasi atanması gerekmektedir vasi atandıktan sonra akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz, eşiniz adına kayıtlı mal varlığı için ise evlilik birliği içerisinde edinilen ve miras yolu ile intikal etmeyen mal varlığı ile ilgi mal rejiminin tasfiyesi davası açabilirsiniz.

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  HAKAN YEŞİLDAĞ -
  5 Ağustos 2016

  Merhabalar Annemin Bana Açmış Olduğu Vasi Tayini Davası Dilekçe Vermek Sureti İle Kapanmamıştır .Babamın Vefatı Sebebi İle Açtığını Düşünüyorum Bu Adıma Açılmış Olan Muhtemel Dava İçin Gereğinin Yapılmasını Arz Ederim Saygılar Dilerim

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  HALİL ÖZDEN -
  5 Ağustos 2016

  18 yaşından küçük yüzde 91 engelli kardeşime vasi olmak istiyorum. Annem yüzde 39 engelli raporlu. Babam emekli 57 yaşında. Sizce vasilik için başvursam kabul edilme ihtimali var mı

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  3 Kasım 2016

  Vasilik başvurunuz vasiliğe engel bir durum bulunmaması halinde anlattığınız koşullar çerçevesinde kabul edilecektir.

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  OKAY ÜSTÜN -
  7 Ağustos 2016

  vasi tayini davası ne kadar sürer, vasi tayini davası yetkili mahkeme hangisidir. makalelniz çok aydınlatıcı..

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  NİHAL KALE -
  9 Ağustos 2016

  Araştırma yaparken yazınızı okudum.Ciddi sağlık sorunları olan anneme bakması için birisiyle anlaştım.Engelli raporu ile birlikte geçen hafta bu kişi Sulh Hukuk Mahkemesine vasi kararı alması için yolladım.Mahkeme anneme ait iki fotoğraf isteyip 15 gün süre vermiş. Süreç nasıl işler.

  Cevapla
   - Yorum
  -
  12 Ağustos 2016

  Vasi karar mahkemeden kac gun icinde sonuçlanır bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  ALEYNA ASILLIOĞLU -
  10 Ağustos 2016

  Meraba Babam ayzeymir hastasi mahkeme karariyla annem vasi atandi 2013 yilinda biz Bu vasiyi yenilememiz gerekiyormu birds annem Kiredi cekmek istiyor bunum icinde mahkemeden izinmi almamiz gerekiyor Babam imza atmakta zorlandigi icin banana vasiliğini cikarttira bilirmiyiz Bu konular hakkinda yardimci olurmusunuz

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  NURTEN COŞKUNER -
  13 Ağustos 2016

  Merhaba annem kardeşine bakmatadır vasısı olması için işlemlerine baş vurduk,bu süreçte annemler 6 kardeştir diyer kardeşlerin imzasına veya bilğisine gerek duyulurmu.Teyzem ,özürlü ve okuma yazması olmayan biridir,kardeşinin adına tüm yasal işlemlerine karar verebilirim.bu ara teyzem %84 özürlüdür,şimdiden teşekkür ederim bilğinize ihtiyacım var.iyi çalişmalar

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  SELAHADDİN ALHAS -
  17 Ağustos 2016

  Vasi Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  8 Kasım 2016

  Vasilik davası için vasi tanacak kişinin durumu gösterir bir sağlık raporu varsa dilekçeyle birlikte Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaparak davanızı açabilirsiniz.

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  OLCAY MURATHAN -
  25 Ağustos 2016

  Abim 5-6 bankadan eşinin haberi olmadan ihtiyaç kredisi çekmiş. Toplam miktar 50.000 TL. Nereye harcadığına dair hiçbir bilgi vermemektedir. Şimdi eşi vasi olmak istiyor nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Hangi belgeler gerekiyor. Eşten habersiz bu işlem gercekleşirmi? Avukatlık maliyeti nedir? Lütfen bize yardımcı olun.

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  GÜVEN ŞANVERDİ -
  4 Eylül 2016

  Vasi Davası Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  MERT GÜNYOL -
  31 Ekim 2016

  Vasi Davası Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  1 Kasım 2016

  Vasi davaları mahkemelerin yoğunluğuna göre kesin olmamak kaydıyla 1 ay ile 6 ay içerisinde karara bağlanmaktadır.

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  -
  10 Mayıs 2017

  Hakkımda vasi davası acılmış nasıl ıptal ettırırım.

  Cevapla
 • Vasi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Vasilik - MANİSA SALİHLİ
  20 Kasım 2017

  Ben 25 yaşında bir bayanım, Benim annem 5 yıl önce vefat etti o zaman yeni evlenmistim. Ben annemin ilk esindenim ve annemin 2 ci eşinden olma bir kız kardeşim vardı kardeşimin babası da daha önceden vefat ettiği için yanlız kaldı ve ben kaynanamlarla oturdugum için yanıma alamamstim, o zamanda kardeşim üvey başka bı ablasının yanında kalmak zorunda kaldı orayı istedi, şimdi de kardeşim iyi anlaşamadıkları mı ve ablasının ona şiddet uyguladığını anlattı bana onlarla yaşamak istemiyorum dedi, benimde su anda durumum iyi olduğu için bende yanima gelsin istiyorum bu durumda vasilik davası için başvurdum bana verilir mi kardeşim ve bu işlem ne kadar sürer mahkemeler falan dahil. Ve üvey ablasının kardeşimi vermeme gibi bı durumu olabilir mi

  Cevapla
Yorum Bırak