Vasiyet Nasıl Hazırlanır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku  > Vasiyet Nasıl Hazırlanır?

Vasiyet Nasıl Hazırlanır?

Vasiyet Nasıl Hazırlanır?

Vasiyet Nasıl Hazırlanır

Vasiyetname Ne İşe Yarar?

VASİYET NEDİR: Gerçek kişinin ölümünden sonra malları üzerinde iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı ve ölüme bağlı bir tasarruftur. 15 yaşını dolduran ve ayırt etme gücüne sahip herkes, Kanun’un belirlediği sınır ve şekiller dahilinde, vasiyet yoluyla mallarından tasarruf edebilir.

Mal varlığına sahip olan kişiler kendi ölümlerinin ardından mirasçıları arasındaki mal paylaşımlarının gerçekleşmesi ve buna ek olarak paylaşımları dilediğinde yapabilmesi için vasiyetname yolu ile kendi iradesini ortaya koyabilmektedir. Miras sahibi olan kişinin ölmesi ile birlikte geçerlilik kazanacak olan bu belgeler kişilerin tek başlarına resmi olarak kayıt altına alabilecekleri belgeler olmaktadır.

Vasiyetname Kim Tarafından Hazırlanır?

Vasiyetname her bir kişinin sahip olduğu mal varlığının kendisinin ölümünden sonra mirasçılarına bırakılmasını içerdiği için kişilerin kendileri tarafından hazırlanmalıdır. Ancak 15 yaşını doldurmamış olan kişiler akıl seviyesi açısından yeterli olmadıkları ve ayırt etme gücüne sahip olmadıkları gerekçe gösterilerek vasiyetname hazırlamalarının önüne geçilmektedir. Ayırt etme gücü hukuk sistemi içinde hukuki süreçleri anlayabilme ve bu kurallara uygun şekilde hareket etmeyi içermektedir.

El Yazısı İle Vasiyet: Vasiyet çinin, başından sonuna kadar kendi el yazısıyla yazdığı vasiyetnameye, “El yazısı ile vasiyetname” denir.

Sözlü Vasiyet : Miras bırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşım kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazısı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir

Vasiyetname El Yazısı ile Nasıl Hazırlanır?

Türk hukuk sistemi içerisinde kişiler üç farklı yolla vasiyetname hazırlayarak iradelerini ortaya koyabilirler. Bunlardan ilki en çok bilinen vasiyetname türü olan el yazısı ile kişilerin kendilerinin hazırlamış olduğu vasiyetnameler olmaktadır. Miras sahibi olan kişi tamamen kendi kararları doğrultusunda her bir malı üzerinde verdiği kararları açık bir şekilde vasiyetnameye dahil edebilmektedir.

Vasiyetnamenin geçerlilik kazanması ise kişinin tamamen kendi el yazısı ile metni tamamlaması ve bunun yanı sıra akıl sağlığının yerinde olduğunun ispat edilmesi gereklidir. Vasiyetnamede miraslar hakkındaki paylaşım ve miktarlar konusunda kesin olarak hesaplamalar yapılmış şekilde detaylar belirtilmelidir. Son olarak vasiyetnamenin geçerlilik kazanmasını sağlayan kişinin imzası, vasiyetnamenin hazırlandığı ya da düzeltmelerinin yapıldığı son tarih belgeye eklenmelidir. Kişi kendisi vasiyetnameyi teslim etmek istediğinde bunu bir notere ya da sulh hakimine giderek gerçekleştirebilir. Ancak vasiyetname başka biri tarafından bulunmuşsa ilk aşamada sulh hakimine teslim edilmesi gerekiyor.

Resmi Vasiyetname Nasıl Olur?

Vasiyetnamelerin doğrudan geçerlik kazanmasını sağlayan yöntem resmi vasiyetname yöntemidir. Vasiyetnamelerin düzenlemesi konusunda yetkili kişiler ya da makamlar olan noter, sulh hakimleri ya da bu iş için görevlendirilmiş olan memurlar eşliğinde hazırlanan belgeler doğrudan kanıt niteliği taşımaktadır. Bunun yanı sıra kişiler el yazısı ile vasiyetnamelerini hazırlayıp direkt olarak tasdik işlemini de gerçekleştirebilir.

Ancak bu şekilde kişilerin şahitlere ihtiyacı vardır. Ayırt etme gücünden yoksun olanlar, okur yazar olmayanlar ve kişinin kendi akrabaları dışındaki herkes şahit olarak görev alabilir. Eğer miras bırakanın herhangi bir şekilde engel durumu bulunuyorsa sesli ya da görüntülü olarak belgenin son halinin okunması ve onaylanması sağlanır.

Sözlü Vasiyet Nasıl Yapılır?

Eğer kişiler resmi ya da yazılı olarak vasiyetname hazırlayacak durumda değillerse ya da savaş, ölüm tehlikesi, hastalık gibi olağanüstü koşullar söz konusu ise bu durumda sözlü vasiyete başvurulabilmektedir. Miras bırakacak olan kişin 2 şahit önünde sözlü olarak beyanını yapmasının ardından tanıkların bu beyanları yazıya geçirmesi gerekmektedir. Belgenin hazırlanmış olduğu günün tarihi ve yerin bilgisi de eklenerek belgeye son halinin verilmesi mümkün oluyor. Belgeler tanıkların imzasının alınmasının ardından sulh ya da asliye hukuk mahkemelerine teslim edilmelidir.

Eğer kişilerin bir aylık gelecekteki süre içinde ölmeleri olası gözüküyorsa düzenlenen sözlü vasiyetnameler yazılı olarak ilgili kurumlara sunulabileceği gibi tanıkların sözlü beyanları ile de aktarılabilir. Ancak miras bırakan kişinin söylediği her türlü detayın atlanmadan takibini sağlamak amacıyla yazılı bir şekilde hazırlık yapılması avantajlı olacaktır.

Vasiyetname Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Vasiyetnamelerin güvenilir kaynaklar olarak başvurulabilecek belgeler olmasında ilk temel koşul miras bırakan kişinin iradesinin doğrudan metin üzerinde yansımalarının bulunması olmaktadır. Örneğin, vasiyetnamenin başka bir kişi tarafından hazırlanması, kanunun belirtmiş olduğu kurallara uyulmadan açıklanması gibi sebepler vasiyetnameleri irade yokluğundan dolayı geçersiz kılabiliyor. Mantık çerçevesinde ise metnin yalın bir şekilde anlaşılabilir bir dille yazılmış olması ve istenilen miras taleplerinin gerçekleştirilebilecek düzeyde olması gerekmektedir.

Eğer kanunlara ve genel ahlaka aykırı vasiyetler söz konusu ise bu durumda vasiyetnamenin geçersiz olmasına sebep olmaktadır. Eğer hazırlanan bir vasiyetnameden sonra tekrar yeni bir vasiyetname hazırlanmış ise bu durumda önceki vasiyetname de geçersiz olmaktadır. Vasiyetnamede kendine yer ayrılmış olan mirasçının hayatını kaybetmesi durumunda haklarını da kaybetmesi ya da bulunuyorsa alt soylarına aktarması söz konusu olabiliyor. Vasiyetnamelerin geçerliliğini korumak için mutlaka uzman avukatlardan ya da hukuk bürolarından destek alınmalıdır.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır Genel Bilgi

Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okuryazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.

Resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunamaz.

Miras bırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler. Resmi vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü / vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.

Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklar­dan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte zaman geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini ‘ onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine, anlattığım hakime beyan ederler.

Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek miras bırakanın son arzularım bir tutanağa geçirtebilirler. Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hiz­metinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; saf­lık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hakim yerine geçer.

Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyet­name yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden 1 ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer. Ölüme bağlı tasarrufta kişinin veya şeyin belirtilmesinde açık yanılma halinde miras bırakanın gerçek arzusu kesin olarak tespit edilebilirse, tasarruf bu arzuya göre düzeltilir.

Miras bırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı ölüme bağlı tasarruf geçersizdir. Ancak, miras bırakan yanıldığını veya aldatıldığını öğrendiği ya da korkutma veya zorlamanın etkisinden kurtulduğu günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde tasarruf geçerli sayılır.

0 Yorum

Yorum Bırak