Atla

Vasiyetin İptali Davası


Vasiyetin İptali Davası

Vasiyetin İptali Davası

Vasiyetin İptali Davası

Vasiyetname Ne Anlama Gelir?

Mal sahibi olan kişinin ölmeden önceki bir vakitte, kendisinin hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkacak olan mal paylaşımı hakkında kendine ait kararları açık bir şekilde belirttiği metinler olarak değerlendirilen vasiyetname kişilerin malları üzerinde çeşitli şekillerde tasarrufta bulunma hakkını korumaktadır.

Vasiyetnamenin yazılması sırasında kişilerin karar vermiş olduğu çeşitli tasarruflar üzerinde vasiyetnamenin son halini almasının ardından da çeşitli düzenlemeler yapılabiliyor. Bu durumda son olarak ortaya konan vasiyetnameler geçerli olmaktadır. Miras paylaşımında mirasçıların saklı paylarının korunmasına dikkat ederek bir paylaşım gerçekleştirmek için mutlaka avukat yardımı ile vasiyetnamelerin yazılması gerekmektedir. Konuyla bağlantılı olan Vasiyet Nasıl Hazırlanır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Vasiyetnamenin İptali Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Vasiyetnamenin iptali için mirasçılar tarafından davalar açılabilmektedir. Ancak bu davaların açılması kesinlikle haklı bir gerekçeye dayandırıldığı takdirde mümkün olmaktadır. Öncelikle kişilerin vasiyetnameleri zorlamalar ve baskılar altında yazması söz konusu ise metnin kişinin rızasını yansıtmadığı gerekçesi ile vasiyetnamenin iptali söz konusu olabiliyor. Kişiler bu durumu fark etmelerinin ardından geçen bir yıllık süre içinde mutlaka vasiyetnamenin iptali için başvuru yapmış olmalılardır. Diğer bir iptal gerekçesi ise kişilerin ayırt etme gücünden yoksun kalmaları durumunda vasiyetnamenin hazırlanması durumu oluyor.

Ayırt etme gücünün tespiti için kişilerin yaşlarının yasal sınırlar üzerinde olduğuna, sarhoşluk içinde olunmadığına ve akıl sağlığının yerinde olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde hukuki işlemler için süreç başlatılmayacaktır. Hukuka ve ahlaka aykırı kuralların yerine getirilmemesi sonucunda vasiyetnameler hazırlanmışsa bu durumda da vasiyetnamenin geçersizliği söz konusu olabiliyor. Son olarak fiziki açıdan da vasiyetnamenin istenilen özelliklere sahip olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Buna göre el yazısı ya da resmi kurallar gereği metne aktarılması gereken vasiyetnameleri teknik açıdan doğru biçimde olduklarına da dikkat edilmelidir.

Vasiyetnameler düzenlenirken kişilerin yanında iki tanığın bulunması ve bu tanıkların vasiyetnamede belirtilen şeylerin yapılacağına dair şahitlik etmesi de vasiyetnameyi geçerli kılıyor. Eğer bu konularda da problemler ortaya çıkarsa mirasta hak sahibi olan kişiler vasiyetnamenin iptalini talep edebilirler.

Vasiyetnamenin İptali Davasında Davalı Kimdir?

Miras sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından miras üzerindeki kendi hakları ve menfaatleri zarar görmüş olan kişiler dava açma yoluna giderek haklarını talep edebilirler. Bu davalarda davalı makamı ise kişilerin aleyhine sonuç doğuran mirasın aktarıldığı kişiler olmaktadır. Bu davaların açılması için ayrıca miras bırakan kişinin ölmüş olması da gerekmektedir.

Vasiyetin İptali Davasında Süre Bilgileri

Vasiyetnamenin iptali davalarında mirastan hak alacak olan kişinin kendi çıkarlarını ve menfaatlerini elde edemeyecek olmasını öğrenmesinin ardından bir yıl içinde mutlaka dava açmış olması gerekmektedir. İyi niyetli davalar söz konusu olduğunda bu süre 10 yıla, iyi niyet barındırmayan davalar söz konusu olduğunda ise 20 yıla kadar uzayabiliyor.

Vasiyetnamenin iptali davalarında sıklıkla karıştırılan bir husus saklı payların ihlal edilmesi ile vasiyetnamenin iptali davasının açılmasını istemektir. Ancak böyle durumlar ortaya çıktığı zaman kişilerin vasiyetnamenin iptaline ek olarak asıl dava olarak tenkis davası açması gerekiyor. Böylece kişiler saklı paylarını elde edebilirler.

Vasiyetnamenin İptali Davalarında Yetkili Mahkeme Vasiyetnamenin iptalinin söz konusu olduğu davalarda yetkili mahkemeler Asliye Hukuk mahkemeleridir. Mahkemenin yerinin belirlenmesinde ise mirasa konu olan malların ait olduğu yerler ya da miras bırakan kişinin ölmeden önce ikamet etmiş olduğu adres dikkate alınarak belirlemeler yapılıyor. Miras hukukunun kendi içindeki dinamikleri ve kurallarına sıkı sıkıya uyum sağlamak adına kişilerin mutlaka süreci bir hukuk bürosu ya da avukatla birlikte yürütmesi gerekmektedir.

Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır

Vasiyetname kişinin ölümünden önce hazırlatmış olduğu bir tasarruftur. Yani açılacak olan dava kesinlikle geçmişe yönelik olacaktır. Hakim karar verirken üzerinden zaman geçmiş davalarda uygulanan prosedüre bağlı kalarak kanunun hükmettiği sınırlar içerisinde vesayet altında bulunan malların iptalini talep edebilir. Geçmişe yönelik iptal davalarında geçerlilik şartlarına çoğu zaman riayet edilmeyecek ve iptal davasının kazanılması halinde vasiyet yeniden dağıtım usulüne girecektir.

Vasiyetname yazıldığında vasiyetin sahibinin bazı niteliklerden yoksun olması ya da haksız bir şekilde kazanılmış malın dağıtımı için vasiyet hazırlaması vasiyet iptal davası için bir neden olabilir. Önemli olan nokta vasiyet yazılırken davaya konu olacak bir nedenin buluşudur. Eğer dava nedeni belli ise kişi yaşarken bu vasiyet açıklanmayacağı için kişinin ölümü üzerine bir dava açılacaktır. Bu noktada ise vasiyetin kaç sene önce yazılmış olduğunun önemi yoktur. Mahkeme kararı verirken geçmişteki tasarrufunu kullanarak bozma kararına gidecektir.

Kişi vefat ettikten sonra açığa çıkan vasiyetnameye itiraz edilirse vasiyetçilerin bu mallar üzerinde mahkeme sonuçlanana kadar herhangi bir işlem yapma hakkı bulunmayacak vasiyet dava bitimine kadar askıda kalacaktır. Davayı açan kişilerin olumlu sonuçlanan davadan sonra vasiyet üzerinde hak iddia edecekleri göz önüne alınmalı, olumsuz sonuçlanması durumunda da mağdur olan tarafların davacı tarafa maddi manevi tazminat davası açma hakkı saklı bulunmaktadır. Bu noktada destekten yoksun kalan bir kişi ya da kurum varsa o da dava ile vasiyetten hakkına düşeni almak için başvuruda bulunabilir.

Yazılmış Vasiyetin İptali İçin Nedenler

Vasiyetnamenin iptal edilmesi için dava açmak bazı nedenler olduğunda mümkündür. Dava için gerekli nedenler genel olarak:

 • Sınırlı ya da sınırsız ehliyetsiz olmak (akıl hastalığı, yaş küçük olması, hastalık, madde bağımlılığı ya da madde etkisinde bulunma)
 • Baskı Altında Karar verme ( aldatma, kandırılma, baskı ile yazdırma, korku ile güç sağlama vb.'dir. Bu nedenle açılan davalarda neden kanıtlanırsa iptal işlemi çok kısa bir sürede gerçekleşir. Dava sonrası tazminat hakkı da doğacaktır.)
 • Hukuk kurallarına ya da ahlaki yaşantıya aykırı durumlar
 • Şekle aykırı hazırlanan vasiyetnameler ( kanuni şekiller etrafında hazırlanmayan her vasiyet bu kurala girer. Vasiyetin hazırlandığı anda kanuni şekil neyse mahkeme onu göz önüne alarak karar verir.)

Yukarıdaki nedenlerden biri ya da birkaçının etkisinde vasiyetin  hazırlanmışsa iptali için dava açılabilir. Dava süresi devam ettiği sürece verasetli mal üzerinde yapılan işlem geçersizdir.

YARGITAY KARARI: VASİYETİN İPTALİ DAVASI

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2013/15148 Karar: 2013/16683 Karar Tarihi: 26.11.2013 VASİYETNAMENİN VE ISKAT HÜKÜMLERİNİN İPTALİ DAVASI - DAVACININ MURİSE KARŞI AĞIR SUÇ İŞLEDİĞİ YOLUNDA YETERLİ DELİL OLMAMASI - ISKAT DIŞINDA KALAN VASİYET HÜKÜMLERİNİN LÜZUM İFADE ETMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - KARARIN BOZULMASI

YARGITAY KARARI: VASİYETİN İPTALİ DAVASI

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2012/11007 Karar: 2012/16666 Karar Tarihi: 03.07.2012 VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI. VASİYETNAMENİN MİRAS BIRAKANIN EL YAZISI İLE TANZİM EDİLDİĞİNE DAİR DAVALI BEYANINDAN BAŞKA GÖRGÜYE DAYALI BİR TANIK BEYANI BULUNMADIĞI. VASİYETNAMENİN EL ÜRÜNÜ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, vasiyetnamenin miras bırakanın el yazısı ile tanzim edildiğine dair davalı beyanından başka görgüye dayalı bir tanık beyanı bulunmamaktadır. Buna karşın davacı vasiyetnamenin miras bırakanın eli ürünü olmadığını beyan etmesi karşısında davaya konu … tarihli el yazısı vasiyetnamenin Adli Tıp Kurumundan alınacak raporla dava dışı E. M.'in eli ürünü olup olmadığı belirlendikten sonra sonucu dairesinde hüküm kurulması gerekirken davanın reddi doğru görülmemiştir.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Vasiyetin İptali Davası - Yorum
  DİLA ALGÖK -
  11 Ağustos 2016

  Vasiyetin İptali Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • Vasiyetin İptali Davası - Yorum
  MİRAÇ KAYAOĞLU ÖZGÜN ŞENLİK -
  13 Ağustos 2016

  Vasiyetin İptali Davası açmak istiyorum. Ben bu davayı nerede açabilirim, ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  8 Kasım 2016

  Türk Medeni Kanunu'nun 411. maddesi gereğince vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir. Bu yetki kesindir ve mahkemece doğrudan gözetilir. Aynı Yasanın 412. maddesi uyarınca ise; vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi, yerleşim yerini değiştiremez. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 7/g maddesine göre; kişilerin yerleşim yeri adreslerinin nüfus aile kütüklerinde bulunması zorunludur. Bu kanuna dayanılarak çıkartılan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 131. maddesine göre, yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişinin yazılı beyanı esas alınır. Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

  Cevapla
 • Vasiyetin İptali Davası - Yorum
  ISITAN ÖMEROĞLU -
  6 Kasım 2016

  Vasiyetin İptali Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
Yorum Bırak