Vasiyetnamenin Tenfizi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku  > Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin Tenfizi

  • Medeni Kanuna göre 15 yaşını bitiren ve temyiz kudretine malik olan herkes, kanunun kabul ettiği şekil şartlarına riayet ederek ölümünden sonra geçerli olmak üzere vasiyette bulunabilir. (M.K. md. 449)
  • Vasiyet yapma hakkının şahsen ve bizzat kullanılması şarttır. Ölüme bağlı, tasarruf yapmak hakkı münhasıran şahsa bağlı haklardır. Bir kimse vasiyetname yapmak ehliyetine sahip değilse,kanuni temsilcisi de onun adına bu muameleyi yapamaz. Ölümüne bağlı, tasarrufların bizzat ve şahsen vasiyetçi tarafından yapılması şarttır.
  • Vasiyetçi, vasiyetinin kalan kısmını sonradan tamamlaması için başkasına bırakamaz.
  • Medeni Kanuna göre; hiçbir kimsenin vasiyet yapmak mecburiyeti yoktur, böyle bir taahhüt altına girmişse de hükümsüzdür. Vasiyette bulunacak kişinin temyiz kudretine sahip olması lazımdır.
  • Temyiz kudretinden mahrum bulunan şahsın yaptığı vasiyet geçersizdir. Bu konuda şahit de dinlenebilir. Vasiyetçinin vasiyetnameyi yaptığı anda temyiz kudretine sahip olup olmadığının tespiti, her şeyden önce bir ihtisas meselesidir. Bilirkişi veya mütehassıs hekimlerin fikirleri bu hususta daha fazla önem taşır.
  • Bazı istisnai haller dışında, akıl hastalığı ve akıl zayıflığı sebebiyle tesir altına alınmış olanlar, esas îtibâriyle vasiyet ehliyetinden mahrumdurlar.
  • Evli kadının, gerek kocası gerekse başkası lehine vasiyetname veya miras mukavelesiyle ölüme bağlı, tasarruf yapması mümkün ve geçerlidir. M.K. md.449’da, vasiyette bulunma ehliyeti için 15 yaşın bitirilmesi şartını koymuştur. Buradaki yaş, kanunun kabul etmiş olduğu rüşd yaşı olan 18 yaşına girme şartının altındadır. Bunun sebebi kişinin ölüm anındaki arzularının mümkün olduğu kadar yerine getirilmesini gerçekleştirmektir.

Yargıtay Kararı: Vasiyetnamenin Tenfizi

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2012/17083 Karar: 2012/22213 Karar Tarihi: 30.10.2012

VASİYETNAMENİN TENFİZİ İSTEMİ – MİRASÇILAR ARASINDA PAY DEVRİ YAPILDIĞININ TAPU KAYITLARINDAN ANLAŞILMASI – KAYITLI HİSSELERİN NE ORANDA İPTAL VE DAVACILAR ADINA TESCİL EDİLECEĞİ HUSUSUNDA AÇIKLIK BULUNMAMASI – KARARIN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda vasiyetnameye ve davaya konu taşınmazların… tarihinde mirasçılarına intikalinin gerçekleştiği ve mirasçılar arasında pay devri yapıldığı tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. Tenfize ilişkin bu dava tarihinde vasiyetçi adına kayıtlı bir taşınmaz bulunmamaktadır. Mahkemece kurulan hükümde mevcut tapu kayıtlarındaki davalılar adına kayıtlı hisselerin nasıl ve ne oranda iptal ve davacılar adına tescil edileceği hususunda bir açıklık da bulunmamaktadır. Mahkemece, bu hususlar gözetilmeksizin hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. | Vasiyetnamenin Tenfizi

[Toplam:3    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor