Atla

Veraset Ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır


Veraset Ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır

Veraset Ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır

Veraset Ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır

Vefat eden veya bağışta (ivazsız) bulunan kişinin mal ve haklarının varislerin veya bağışlanan kişinin üzerine geçmesi için yapılması gereken işlemlerin tümünü kapsar. Veraset intikal işleminin nasıl yapılır konusu vefat edenin mal varlığının tespiti, beyanı ve intikalini kapsar.

 

veraset intikal vergisi nerede yapılır

Veraset ve intikal işlemleri üç aşamada yapılır;

a) Veraset ilamı veya mirasçılık belgesinin alınması

b) Vergi ilişiğinin kesilmesi

c) İlgili kurumlardan malların varislerin üzerine geçirilmesi bu işlemlerin sırasıyla yapılması gerekiyor.Vefat eden veya bağışta bulunan kişinin mal ve haklarının zamanında vergi dairesine bildirilmesi zorunludur (vefatta 4 ay, bağışlamada 1 ay içerisinde).

Veraset ilamı veya mirasçılık belgesini almak yeterli midir?  

Veraset intikal işlemine konu olan vefat veya bağışlayanın gayrimenkulü, devre mülk hissesi, banka hesabı ve kiralık kasası, şahsi veya ticari aracı, şirket veya hissesi, kooperatif hissesi, silah ve tabancası, intifa hakkı gibi şahsın sahip olduğu bütün hak, alacak ve borçların ilgili vergi dairesine zamanında bildirilmeli.

Veraset Ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır için Veraset ve İntikal beyannamesi nasıl doldurulur?

Vefat eden veya bağışta bulunan kişinin mal ve haklarıyla ilgili evrakın (emlak rayiç bedeli, tapu örneği, banka hesap dökümü, kiralık kasa bilgileri, araç ruhsat ve kasko değeri bilgileri, ticari plaka piyasa değerinin tespiti, kooperatif üyelik bilgileri, devre mülk bilgileri, şirket veya şahıs işletme gelir gider tablosu- bilançosu- ilgili döneme ait kurumlar veya gelir vergi beyannamesi, silah ve tabanca ruhsatı örneği, intifa hakkında yaş hesaplanması) kurumlardan alınarak ilgili vergi dairesine (2008 öncesi vefat ve bağışlamalarda hak ve alacakların bulunduğu vergi dairesi, 2008 sonrası vefat eden veya bağışlamada bulunanın ikametgahının bağlı bulunduğu vergi dairesi yetkilidir)

Veraset İlamı

 

Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesi doldurularak imzalanarak verilir. Veraset ve İntikal Beyannamesi bireysel olarak veya bütün varisler tarafından imzalanarak da verilir. Veraset ve İntikal beyannamesi verildikten sonra çıkan vergi ödenir ve ilgili mal ve haklar için vergi borcu yoktur (vergi ilişiği kesme yazısı) alınır. Hakların ve malların ilgili kurumdan intikal işlemi gerçekleştirilir.

 

Veraset intikal işlemleri gerçekleştirilirken bazı istisnai durumlar ortaya çıkar;

1-)vefat eden engelli araca (engelli otomobili) sahipse ve beş yıl kullanmadıysa Özel Tüketim Vergisini (ÖTV'yi) varislerin ödememesi için bazı özel işlemler yapmaları gerekir. 

2-) Eşlerden birinin vefatıyla aile birliğinin sürdürülen ikametgahının yarısının diğer eşe ait olduğu halde tescil edilmemiş ise ölüm sonrası  tescil edilmesi için bazı özel işlemlerin yapılması.

3-)İntifa hakkı bulunan gayrimenkulün çıplak mülkiyet (kuru mülkiyet) sahibinin vefat etmesi durumunda, gayrimenkulün ne kadarının beyan edileceği .

4-)Gayrimenkule sahip olmak kişiye kullanma, yararlandırma ve tasarruf hakkı verir. Bu hakların bir kaçını devretme hakkını kanun malike verir. İntifa hakkı bu haklardandır. İntifa Hakkı sahibi vefat ederse çıplak (kuru mülkiyet) mülkiyet sahibi veraset işlemlerini yürütmek zorundadır.

Vergi kanunları intifa hakkı sahibinin vefatıyla bu hakkları kazanana bir bağışlama olarak kabul eder ve kuru mülkiyet sahibinin intifa hakkı yaş hesaplaması ile ortaya çıkan vergiyi beyan edip ödemesi gerekir.

5-)Hangi borçların gider olarak beyan edileceği 

Bu saydığımız işlemler vasiyetname olmadığı ve kanunun paylaşımına göre yapılması gereken işlemler. Eğer vasiyetname var ise onun için ilk önce vasiyetname açılması, itiraz süresini beklenilmesi ve kesinleşmesi işlemlerinin yapılması gerekiyor.

Veraset intikal işlemleri vergi dairesi işlemleri tamamlandıktan sonra vergi ilişiği yoktur yazısı veya vergi borcu yoktur yazısı veya ilişik yoktur yazısıyla ilgili tapu müdürlüğüne, ilgili bankaya, ilgili trafik tescil müdürlüğüne, ilgili ticaret sicil müdürlüğüne, vefat eden kişinin mal varlığının cinsine göre ilgili kurumlardan intikal işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

İnsan ömrü boyunca Veraset intikal işlemleriyle bir iki defa karşılaştığı için işlemlerin doğru şekilde yapılması için bu konularda profesyonel olan meslek olarak icra eden avukat yardım çok önemlidir. Mirasçılık belgesi sonrası miras paylaşımı, yada ortaklığın giderilmesi veya tapu iptal davalarının söz konusu olabilecek hukuki sorunların devamıdır. Bu nedenle miras konusunun sorunsuz ve yasal bir şekilde çözülmesi tamamen hukuki bilgiler ışığında avukat desteği ile mümkündür.

Yukarda yapılan açıklamalar ışığında veraset belgesinin alınması tek başına geçerli bir durum deildir. Bu nedenle veraset yani mirasçılık belgesinin iptali ve gerçersizliği her zaman ileri sürülebilir. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Murislere ait veraset ilamları dosyaya getirtilmeli, davalı bayii eşinin ölüm tarihleri itibariye hangi murisin kalıtçısı bulunduğu göz önüne alınmalı, artık mahallinde, ihtiyar, tarafsız ve yöreyi iyi bilen kişilerarasından seçilecek üç kişilik mahalli eksper heyeti, doğrultu tanıkları veyöntem eksper vasıtasıyla yine bulgu yapılarak davalı her bir parsel içersinde davacıların iddiaları, davalıların savunmaları belirleme edilerek mahalli eksper ve tanıklardan her bir taşınmazın evvel kime ilişkinbulunduğu, murislerden gelip gelmediği, murislerden intikal ise hangi muristen geldiği, kimden kime ne şekilde intikal ettiği, mirasçılar arasında usulünce taksim edilip edilmediği, edilmiş ise kimin payına düştüğü, satış, bağış veyahut farklı bir yolla taraflardan birine geçip geçmediğine ait hususlar ayrı ayrı ve olaylara dayalı olarak sorulup saptanmalı; eksper ve şahit sözleri arasında doğabilecek çelişkiler, gerektiğinde yüzleştirme yapılarak yöntemince giderilmeye çalışılmalı,artık toplanan ve toplanacak bütün kanıtlar beraber değerlendirilerek ulaşılacak neticeye göre bir hüküm verilmelidir.

Her doğrultu keşifte alınan beyanlar arasında fark olduğu halde beyanlar arasındaki ikilem giderilmemiş, çekişmeli taşınmazın tümünün muristen kalıp kalmadığı net olarak belirlenmemiştir. 

Hal bu tür olunca doğru neticeye varılabilmesi için; mahallinde ihtiyar, tarafsız, yöreyi iyi bilen, davada faydası bulunmayan kişiler arasından seçilecek mahalli bilirkişiler ve doğrultu tanıkları huzuruyla yine bulguyapılmalıdır.

Davalı iptal edilen veraset ilamında dörtte üç hisse sahibi kalıtçı olarak gösterilmiştir. Dava hususu bağımsız kısım ise dava dışı kalıtçı olan davalı ile başkakalıtçısı olan eşi beraber hareketle tapu sicil müdürlüğünde tertip edenresmi senet ile bu taşınmazı dava dışı kişiye satmıştır. 

Buna göre davalı resmi senette satış bedelinin yarısının dörtte üçüoranında zenginleşmiştir. Mahkemesinin veraset ilamından davacının yirmi dörtte beş hisse sahibibulunduğu anlaşıldığından, davalının mesul bulunduğu oran satış bedelinin murise ilişkin yarısının, davalının murisin iptal edilen veraset ilamındaki payı olan dörtte üçünün, davacının muriseilişkin yeni veraset ilamındaki payı olan yirmi dörtte beşi kadarbulunduğu gözetilerek bu değer üstünden hüküm verilmesi lazım olur.

Mahkemece, verilen dahili dava dilekçesi ardından ayrı olarak davaya dahil edilecek olan mirasçıların adreslerinin de bildirilmesi içersindeverilen net müddet içinde adreslerin bildirilmediği gerekçesiyle, davanın usulden reddine hüküm verilmiş ise de, mirasçıların veraset ilamına asaldosyada sahip olunan nüfus kayıt bilgilerinden ilk olarak malum nihai adreslerine, bunun bilinmemesi durumunda ise belirleme edilecek mernis adreslerine tebligat çıkarılarak dahili dava dilekçesinin tebliği gerekirken, yazılı şekilde davanın usulden reddine hüküm verilmesi doğru görülmeyip, bozmayı gerektirmiştir. 

Kabule göre de HMK’nın fıkralarının uygulanması durumunda de davanın açılmamış sayılmasına hüküm verilmesi adına davanın usulden reddine hüküm verilmesi de yerinde görülmemiştir.

Eldeki davada doğrultu teşkilinin sağlanıp sağlanmadığı ile ilgiliduraksama mevcuttur. Dava edilen kişilerin, kayıt malikinin bütün mirasçıları çoğu olmadıklarıile ilgili tereddüt bulunduğundan; Mahkemece, ilk olarak, kayıt malikineilişkin hasımlı veraset belgelerinin alınması içersinde davacı tarafamüddet ve olanak tanınması, alınacak veraset belgelerine göre doğrultuteşkilinin sağlanması, ondan ardından toplanmış ve toplanacak bütünkanıtlar beraber değerlendirilerek hasıl kalitede neticeye göre bir hükümverilmesi gerekirken doğrultu teşkili ile ilgili duraksama yaratacak biçimde yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru olmamıştır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak