Atla

Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları


Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları

Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları

Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları

İnsanlar yaşlarını küçültmek veya büyütmek için dava açabilmektedirler. Yaşın büyütülmesi veya yaşın küçültülmesi konularında da genel olarak aynı kurallara göre ve prosedürlere göre davalar yürütülmektedir.

Bu sebeple  yaş büyütme ve düzeltme davaları olarak ele almak çok daha mantıklı olacaktır. Yaş büyütme konu olunca Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları akıldaki cevap aranan soru olarak karşımıza çıkar.

Birçok kişi yaşının anne ve babasının geç veya erken olarak nüfusa kaydedilmesi nedeni ile zorluklar yaşayabilmektedir.

Birçok zaman yaşıtlarına oranla hak kayıplarına uğramak ve hukuki anlamda zorluklar yaşamak zorunda kalabilmektedirler.

Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları

Bu gibi sebeplere birçok örnek verilebilmektedir. Özellikle askerlik konularında bu alanda ciddi sorunlar yaşanabilmektedir.

Bu gibi hak kayıplarının olmaması için gerçek yaş büyütme veya yaşın nüfus kayıtlarından da düzeltilmesi talep edilebilmektedir.

 

Yaş Büyütme Davası Nedir Nasıl Açılır Şartları

Yaş Düzeltme Davaları Nasıl Açılır?

Bu gibi davaların prosedürleri farklı olduğu ve önemli olduğu için konusunda uzman olan bir avukat ile davanın yürütülmesi gerekmektedir. Ankara şehrinde bu konuda bir avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Yaş büyütme davasının açılmasının nedenleri kişiler arasında farklı olabilmektedir. Bu farklı sebepler herkesin bu davaları açmasına olanak sağlamamaktadır. Yaş büyütme davaların açılması konusunda gerekli bazı şartlar bulunmaktadır

Yaş Düzeltme Davasını Kimler Açabilir?

Nüfus ve Yaş davaları Türkiye'de nüfus kaydı olan herkes tarafından açabilmektedir. Reşit yaşta olmayanlar için velisi ve vasisi bu davayı açabilmektedir.

Bir suç nedeni ile sanık veya mağdurun yaş düzeltmesi veya yaş büyütme davası son soruşturmayı yapan mahkeme tarafından yapılmaktadır.

Bu davada nüfus müdürlüğü davalı olarak gösterilmektedir.

Yaş Düzeltme Davasının Görülme Usulü Nasıldır?

Mahkeme nüfus müdürlüğünden davacının kaydını getirmektedir. Aynı yaşta olan ikiz kardeşi olup olmadığı ve varsa davacının kendisinden önce ve sonraki kardeşlerinin yaşı anne ve babasının evlenme tarihi araştırılmaktadır. Bu durumlarda davacının doğum belgeleri istenmektedir.

yaş büyütme davası nasıl açılır

Kişinin bir hastanede doğmuş olması durumunda ve doğum belgesinin olması durumunda mahkeme davayı reddedecektir.

Aynı şekilde okul kayıtları ve erkek ise askerlik konusundaki tüm belgeleri istenecektir. Davacının beyanın tespit edilmesi için fiziksel görünümü hakim tarafından incelenecek ve davacının iddiasını yalanlayıp yalanlamadığını belirterek tutanaklara geçirecektir.

Ayrıca adli tıp kurumunda ve sağlık kuruluşlarından gerekli film ve grafiklerin çekilerek rapor alınması istenecektir.

Ayrıca mahkeme kemik yaşının tespit edilmesini de isteyebilmektedir. Ayrıca tanıkların dinlenmesi de yapılarak mahkeme bir karara varacaktır.  

Bu Konulara da Bakabilirsiniz.

Diğer Makaleler için Ankara Avukat konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yaş büyütme Davasında taraf olananın 20 yaş üzerinde olması sebebiyle tıbben yaşının ortaya çıkarılması mümkün olmadığı, tarafın doğum tarihi ile dava tanıkları dinlenmiş, beyan ettiği tarihler faklılık göstermekte, tanık beyanlarında yanılma olasılığıkabul edilse dahi,

Dinlenen iki davacı tanıklarına bakıldığında, ilk tanık doğum tarihini davacının annesinden öğrendiğini söylemiştir, diğer tanık ise, davacıyı evlendikten sonra tanıdığını ifade ettiği tespit edilmiştir.

Dosyaya ibraz edilen radyoloji raporlar incelendiğinde davacının kayden ve iddia ettiği yaş büyütmek istediği doğum tarihi itibariyle iddiasını ispat eder şekilde yaş tespitinin ve görünüşünün olmadığına kanaat getirilmiştir.

Nüfus kayıt düzeltme ve yaş büyütme davaları kamu düzenine ilişkindir. Davacının iddiasını somutlaştıramamış iddalarını dosyada ispata yarar kanıt bulunmaması da gözetildiğinde ilk derece mahkemesinin kararında bir isabetsizlik görülmemiş, kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Davacı vekili, müvekkilinin 27.04.1948 olan doğum tarihinin, 27.04.1949 olarak yaşın büyütülmesini istemiş, Mahkemece, dava reddedilmiştir.

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin "Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir." biçimindeki birinci cümlesi,

Anayasa Mahkemesi'nin 30.03.2012 gün, 2011/34 E. 2012/48 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden Mahkemece, esasa girilerek bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir. 
 

Dosya kapsamından davacının kemik yaşının tespiti için ... Dr..... Devlet Hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunda; davacının kemik yaşının 27 yaş ve üstü ile uyumlu olduğu bildirilmiş, mahkemece davacının çocuklarının yaş büyütme davası, gözlem ve tanık beyanı dikkate alınarak doğum tarihinin 13.11.1972 olarak düzeltilmesine karar verilmiş ise de;

Alınan rapor davacının düzeltilmek istenen doğum tarihini kesin olarak doğrulamadığı, ayrıca 25 yaşından sonra tıbben yaş tespiti mümkün olmadığı gibi kayden 25 yaşın üzerinde olan davacının bu yaşının düzeltilmesi için mevcut bilgi ve belgelerin yeterli sayılamayacağı, ilgilinin doğum tarihi ile tanıkların dinlendiği tarih arasında uzunca bir zaman geçtiğinden beyanlarında yanılgı ihtimali bulunduğu, 

Nüfus Hizmetleri Kanununa göre açılan kayıt düzeltme ve yaş büyütme davaları kamu düzeni ile yakından ilgili bulunduğundan, mahkemelerin tarafların veya tanıkların beyanları ile bağlı kalmaksızın gerçeği araştırıp doğru sicil oluşturmak mecburiyetinde olduğu dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, mücerret iddia ve tanık beyanları esas alınarak resmi kaydın değiştirilmesi,

2-Kabule göre de;

Mahkemece, davacının 13.11.1972 olarak yaş büyütülmek suretiyle düzeltilen doğum tarihine göre 28.06.1967 doğumlu annesi ...... ile arasında 5 yaş bulunmaktadır. Bu yaşta bir kişinin doğum yapması yaşamın olağan akışı ile bağdaşmadığı gibi aradaki yaş farkı da Medeni Kanunun öngördüğü sınırın altındadır. Bu sebeple davacının doğum tarihinin 13.11.1972 olarak düzeltilmesi nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirmektedir.

Hakim nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, kayıtlar arasında çelişki meydana getirmemeye ve hayatın doğal akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermesi gerekirken, bu hususa dikkat edilmeksizin davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Dava, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesi kapsamında nüfus kaydındaki doğum tarihinin düzeltilmesi davasıdır.

Kemik grafileri de çekilmek suretiyle alınan ... Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 14/04/2015 tarihli sağlık kurulu raporunda ...'in kemik yaşının 17 yaş ile uyumlu olduğu bildirildiğine göre,

Adı geçenin nüfus kaydında 01.03.1995 olan doğum tarihinin ay ve günü baki kalmak üzere yılının 1996 olarak (yaş büyütme) düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, sağlık kurulu raporu gözardı edilip tanık beyanları ile de doğrulanmayan davacıların soyut beyanları esas alınarak 01.03.1997 olarak düzeltilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

ÖZET: Saklı nüfus olduklarını iddia edenlerin aile kütüklerine tescil için müracaat makamının illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar olduğu hükme bağlandığından doğum ve ölüm olaylarının nüfus kütüğüne geçirilmesinin Nüfus İdaresine verilmiş idari bir görev olduğu gözetilerek davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekir.

DAVADAKİ OLAY

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Dava dilekçesinde, davacının nüfusa kaydedilmediğini, kendisinden önce doğup nüfusa kaydedilen ve küçük yaşta ölen, ... doğumlu ablası ...'ın nüfus kaydını kullandığını, gerçekte, doğum tarihinin... olduğunu ileri sürerek doğum tarihinin ... olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen davacının, nüfusa kayıt edilmediği, kendisinden önce doğup nüfusa ... tarihi ile...'de tescilinden sonra vefat ettiği halde sağ gözüken kardeşi...'ın kaydını kullandığı anlaşılmaktadır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  ERDAL TOKATLIOĞLU -
  5 Ağustos 2016

  merhaba, 1992 dog umlu bir bireyim bedelli askerlikten ötürü yaşımı 1 yaş büyütmek istiyorum. (bedelli sonuclanmadan işimi garantiye almak için) Benden büyük 89 ve 87 doğumlu kardeslerim var. Daha önceleri abim kimlikte 85 doğumlu idi yaş küçültme davası actıgımızda 87 yas olarak düzeltilmişti. Bedelli askerliği beklemeden acaba yaşımı büyütmemiz mümkün müdür ?

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  NURETTİN İNCESULU -
  5 Ağustos 2016

  Merhabalar. Ben normalde 1991 doğumluyum ama nüfus cüzdanımda geç kayıtlı olduğum için 1992 yazılı. Malum bedelli askerlik için söylentiler ekim ayınca açıklanacağı ve 27 yaş olacağı yönünde. Nüfus müdürlüğüne dava açılması durumunda bedelli askerlikten yararlanabilir miyim? Dava ekim ayına kadar sonlanır mı ? Bu konuda bana avukatlık desteğiniz olursa fiyat ve diğer konular hakkında da bilgi verirseniz sevinirim. Yoğunluktan dolayı mesai saatleri içinde telefonla aramanıza yanıt veremeyebilirim. Şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  ULAŞ SÖNMEZ -
  5 Ağustos 2016

  İyi günler diliyorum Ben yaşı küçültmek istiyorum yaşım 1986 ama simam minyon tipli olduğu için 27 28 yaş gösteriyorum benden küçük birde 1988 kardeşim var ben yaşımı 29 veya 30 düşürmek istiyorum iş hayatımıda başvurularımı olumsuz etkiliyor nasıl bir yol izlemem lazım bu konuda bana yardımcı olurmusunuz lütfen en kısa sürede sizden haber bekliyor olacağım

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  TUNA ÖZEŞER -
  5 Ağustos 2016

  merhabalar; yaş büyütme davası açmak istiyorum. herhangi bir yanlış yazılmadan dolayı değil sadece sosyal hayata adapte açısından. şartlarını ve dava ücretlerini rica edebilirmiyim?

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  DİLAY TAŞKIN -
  5 Ağustos 2016

  ben 1989 doğumluyum yaşımı küçültmek istiyorum türk silahlı kuvvetlerine başvurmak için.25 yada 26 yaşı için.Ben ne yapmam gerekiyor ve ne isteniliyor yardımcı olursanız sevinirim teşekürler.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  HALİD KUDU -
  5 Ağustos 2016

  Merhabalar Yaş küçültme davaları hakkında bilgi ve tecrübelerinizden yararlanmak istiyordum. Müsait olduğunuz bir vakitte telefonlarınızı bekliyorum

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  YAREN BOYSAN -
  5 Ağustos 2016

  Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  ECE EFE -
  5 Ağustos 2016

  Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  FURKAN TÜRKER -
  5 Ağustos 2016

  Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum.. Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Ayrıca bu davanın hazır dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  MERVE DÖĞER -
  5 Ağustos 2016

  Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  MERVE KALELİOĞLU -
  5 Ağustos 2016

  gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir. Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  HALE KOKDAŞ -
  5 Ağustos 2016

  Adalet önce devletten gelir.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  SUZAN TÜMER -
  5 Ağustos 2016

  Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  DENİZ İLGEN -
  5 Ağustos 2016

  Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  SEVCAN KOCABIYIK -
  5 Ağustos 2016

  Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur. (Jefferson)

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  NİLÜFER MUŞ -
  5 Ağustos 2016

  Ülkelerine düzeni getirmek isteyenler önce kendi ailelerini ıslah etmelidirler.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  GÖZDE YAVUZER -
  5 Ağustos 2016

  Mutlak hak mutlak haksızlıktır.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  DURSUN KANGÜLEÇ -
  6 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  NURHAN TUNA -
  6 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme açma Şartları Makalede belirttiğiniz konu ve Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  SARUHAN YENER -
  6 Ağustos 2016

  Yorum:Bn suan 19 yasindayim 01 01 1999 dgumluy 1.5 yas kucuk yazilmisin köyde dgmusum nasil yasimi buyutebilirim

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  CANSUNUR GÖKTAŞ -
  6 Ağustos 2016

  Doğruluk güçlünün işine gelendir. (Eflatun)

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  GÜLCE ATİK -
  6 Ağustos 2016

  Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz. Bud Holiday

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  BESTE EROĞLU -
  6 Ağustos 2016

  Medeniyetin ilk şartı adalettir.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  YÜKSEL ÜŞENMEZ -
  7 Ağustos 2016

  Adalet önce devletten gelir. (Aristo)

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  MAHDİ KOÇAKOĞLU -
  7 Ağustos 2016

  Güzel Söz

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  HAMZA ATAOĞLU -
  7 Ağustos 2016

  Adalet olmadan düzen olmaz. (Albert Camus)

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  KEMAL KARAKURT -
  7 Ağustos 2016

  Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  SANDRA EMERCE -
  7 Ağustos 2016

  Akıllarını ıslah etmek isteyenler bu isteklerinde samimi olmalıdırlar.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  ERDEM ÖZÇOBAN -
  7 Ağustos 2016

  Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  İMREN SARIKAHRAMAN -
  7 Ağustos 2016

  Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  FERİT VARÜRER -
  7 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  HACER HAMOOD -
  7 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  NEBİ USLU -
  7 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  FERHAT KAYHAN -
  8 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  YÜCEL GÜÇLÜ -
  11 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  ELANUR GAZEL -
  13 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim...

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  SEDA TANIŞIK -
  13 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  AYÇA DİNÇEL -
  14 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  BALKİ CEYLAN -
  14 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  SELAHADDİN KÜÇÜKFIRAT -
  15 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  NESLİHAN TUZCU -
  15 Ağustos 2016

  İyi günler 19/12/2017 tarihinde Sezaryan ile 31 haftalık erken doğan ve şu anda yenidoğan yogun bakımda tedavi gören oğlumun yaşını mahkeme ile ocak 2018 yaptırabilirmiyim.normal şartlarda şubatın ilk haftası doğcaktı.şimdiden ilginize teşekkür ederim

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  MİNE TINAZ -
  17 Ağustos 2016

  bi benim annem ve babam ayrı ve maddi durumumuz biraz kötü bunun için çalışmam gerekiyo ama 18 olmama 10 ay daha var bu yüzden iş bulamıyorum bulsam bile ne sigortası oluyo ne de bi şeyi yaş büyütmek hakkında bana yardımcı olabilirmisin diye sorcaktım

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  MHAIDI ÇALIŞIR -
  17 Ağustos 2016

  annem benim yaşımı küçük yazdirmiş okuyodum babam lefat ettiği icin babamin borclari cikti ve okulu birakip calismak zorunda kaldim yasimin 17 olmasi nedeniyle ise almiyolar yasimi buyutmek istiyorum 18 olmasini istiyorum

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  BEKİR TAMER -
  17 Ağustos 2016

  iyi günler kolay gelsin. Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  SEYRAN GÜLCAN -
  20 Ağustos 2016

  İyi günler kolay gelsin. Emeklilik günü dolmuş ve emeklilik yaşı bekleyen babam var. Hakikatte gerçekten 1967 doğumlu ama nüfusa 1969 olarak yazdırılmış. Doğumu evde gerçekleşmiştir yaş büyütüp emekli olabilir mi size sormak istedim. İyi çalışmalar

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  SONGÜL ERÇEN -
  21 Ağustos 2016

  Mesaj: Merhaba 1960 doğumlu annem yillardir 1965 dogumlu 1yasindayken ölmüş kardeşinin kimliğini kullanmış. Bu durumu duzelttirmek istiyoruz. Odememiz gereken tüm ucretleriniz hakkinda bilgi verir misiniz. Tesekkürler.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  DİDAR BİLGİLİ -
  22 Ağustos 2016

  Merhaba avukat bey benim adım rıza 01.10.1999 yılında İstanbul da doğdum ehliyet almak için yaşımı büyütmem gerekiyo yıl olarak yasim 18 ama ay ve gün tutmuyor onun için babamı mahkemeye versem ne kadar ücret odiye bilirim toplam genel olarak

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  MERİÇ PEKCAN -
  22 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  CANSIN EKE -
  22 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  MAZLUM KAPLAN -
  22 Ağustos 2016

  İyi günler ben Erzurumda köyde doğmuşum yaşımı 2 yaş küçük kayıt etmiş zamanın muhtarı ankaraya yerleşince okula kayıt için babam ayle mahkemesine baş vurmuş yaşımı büyüterek okul kayıtımı yapmış fakat nüfusta bu eski yaş olarak kalmış şimdi ise bundan dolayı emekli olamıyorum o dönemde yapılan hatanın telafisi varmı dır iş hayatıma atılmadan olan bir büyütme olduğundan dolayı emekli olma şansım var diye düşünüyorum bu durumu nasıl çözebilirsini çözüm varmıdır varsa bilgi verirseniz sizlerle görüşme yapmak isterim saygılar.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  AKAY BÜYÜKCERAN -
  24 Ağustos 2016

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  GAMZENUR DİŞLİ -
  2 Eylül 2016

  yaşım 16 11.11.1999 doğumluyum abim 18 yaşına girdi ben çoğu kişiden büyük gösteriyorum ve yaşımı büyük gösterdiğim için gerçek yaşıma kimse inanmıyor ayrıca ehliyet – askerlik gibi şeyler erken almak yapmak istiyorum.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  CAN SALMAN -
  3 Eylül 2016

  Mrb ben 1991 dogumluyum yasimi kucultmek istiyorum bu konuda ne yapabiliim dava açsam kesin yas kuculurmu?ismimide degistirmek istiyorum bu konuda ne yapabilirim…tsk

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  NESİBE DAYANIR -
  8 Eylül 2016

  Evde Doğum olmuş ve 2 yaş küçük yazılmışım tek çocuğum annem Vefat etti. Aslında yaşla ilgili bir sorunum yok ama gerçek yaşımın nüdüs cüzdanımda yazılmasını istiyorum. Askerliğimi yaptım. Askerliği etkileyecek birşey olur mu? Ve ne yapmam gerek

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  YASEMİN ÖZDİL -
  15 Eylül 2016

  Ben 14 yaşındayım yılbaşından bir gün önce doğmusum 1 gun için 1yas yemesin diye 14 yazdırmışlar gerçek yasım 15 okulu bıraktım okumuyorum kendi isteğim üzerine çalışmak istiyorum zor durumdayım aileme yardım etmek istiyorum ama yaşımdan dolayı iş bulamıyorum sigortam olamıyo en azından bi 17 yasında olsam ailemin onayıyla biryere girebilirim lütfen bu konuda yardım edin bana 31 aralıkda 15 yasına giricem gerçek yasımla 16 yasına teşekkür ederim saygılar…

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  25 Şubat 2017

  15 yaşınıza girdiğinizde sigortalı olarak çalışmaya başlayabilirsiniz

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  FERHAT KAYHAN -
  18 Eylül 2016

  Ben 1999 doğumluyum. Ama yaşımdan büyük duruyorum ve annemin de desteğiyle yasimi büyütmek istiyorum mümkün müdür?

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  UFUKCAN KARA -
  19 Eylül 2016

  Merhaba kimlikteki dogum tarihim 1997 Ama asıl olan 1996 yasımı büyültmem için ne yapmam gerekiyor.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  HALİM KÖSE -
  20 Eylül 2016

  ben 1999 dogumluyum . annem ve babam ayri . iki senedir annemde yasiyorum . velayetim babamda oldugu icin istedigi zaman beni aliyor ve orda yasadigim sorunlar yuzunden babamin evinde kalmak gercekten istemiyorum . yaş buyultme geldi aklimiza . annemin izni ile yasimi büyütüp reşit olabilir miyim ? kemik yasimin buyuk cikacagini dusunuyorum cunku yasitlarimdan baya buyuk gosteriyorum annemin izni yetmez ise babamin iznini de aldim saysak . yasimi buyutmemde bi problem cikar mi ? hastane kaydim da var .

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  RÜYA DİKER -
  22 Eylül 2016

  Ben 2002 doğumluyum herhangi bi yanlışlık yok ama açıklayamıyacağım nedenlerden dolayı yaşımı 17 yapmak iztiyorum o yaşta bir kardeşim yok ve 17 yaşında gösteriyorum ama hastanede doğdum yaşımı büyültebilirmiyim?

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  NAZLI ŞEN -
  25 Eylül 2016

  Benim yasim 25 ama nufus cuzdanimda yasim 17 evlenicem ama nufustaki yasimdan dolayi evlenemiyorum nisanliyim suan nisanlim 30 yasinda yasimi duzeltip 2-3 yasta buyutmek istiyorum yardimci olurmusunuz acaba

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  EREN TAMİR -
  1 Ekim 2016

  Slm,benim yaşim gercekte 1996 dogumlu ama kimlikte 1997 davayi kendim acabilirmiyim dogum normal evde gercekleşmistir ve bu davaya şahitlik yapmak icin kişi gerekirmi, yaş büyütme için en son olarak toplam kac tl ye mal olur?? Teşekkürler.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Dogukan Ö.. -
  1 Kasım 2016

  Ben 15 yasındayım sigorta icn 18 yas gostermem lazım bu mumkun ola bilirmi Olabilirse.Lutfen Cvp yazrsnız sevinirim Tsk.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Yorum -
  13 Aralık 2016

  Şimdi benim gerçek yaşım 17 Yaşımı 20 e büyütmek istiyorum. Büyütebilir miyim, mahkeme kaç ay sürer?

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Tülay -
  26 Ocak 2017

  Benim hastane kayitlarim var ay olarak. Kucuk yazildim ama 1 yil buyutmek istiyorum yasimi nasil olabilir bir yardimci olun normalde 18 yasindayim ama ay olarak kucuk oldugum icin 17. Yardimci olurmusunuzz lutfen

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Hakan -
  26 Ocak 2017

  Şimdi benim gerçek yaşım 19 ama kimlikte 17 yaşındayım dava nasıl açılır bilmiyorum lütfen yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Ezber -
  3 Mart 2017

  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Girgin -
  3 Mart 2017

  Yaşim küçük oldugundan dolayi buyutmek istiyorum yani asil gercek yasimi kimlikte dogrulatmak istiyorum yardimci olup benimle iletisime girerseniz cok sevinirim :-)

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  sinem -
  15 Mart 2017

  Bn 2000liyim evlenmek istyrm annem imza atvermyr bn yasimi buyutmek istiyorum nasil buyutturebilirim nasil buyuyecek kac gun icinde sonuclanr

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Mümün Özoğlu -
  16 Mart 2017

  Merhaba; Ben Mümün Özoğlu 1989 Bulgaristan göçmeniyim ve çifte vatandaşım. Kızımın vatandaşlık işlemleri için isim denlik belgesi gerekiyor. 17 yaşımda kimliğime fotoğraf takılırken doğum tarihim 09.08.1985 iken 05.08.1985 olarak yanlış yazıldı o zaman pek önemsememiştim ama bugünlerde isim denklik belgesi alırken engel oluyor elimde göçmen kağıdı var orada bütün bilgiler doğru kimliğim deki bir yanlışı düzeltmem için ne yapmam gerekiyor ?

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Servet -
  18 Mart 2017

  Yaş Büyütme Davası açıldığı takdirde masraflar ne kadar tutar. Bu konuda bilg alabilirmiyim.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Belit -
  19 Mart 2017

  Yaş Büyütme Davası açmak istiyorum. Bu tarz dava uzun sürer mi. yanlız hastane kaydım var sorun olur mu.

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Kadi.K. -
  28 Mart 2017

  Kimlikte 2000 tarihinde gerçek ise 14.12.1999 ben yaşımı büyütmek istiyorum evde doğmuşum annem kimlikte 5 yaş küçük yazılmış evlendiğinde 14 15 yaşında gözüküyormuş gerçekte 18 19 yaşındaymış bu yüzden nüfus müdürlüğünde babama ceza gelir diye yaşımı küçültmüşler 9 10 ay kadar yaşımı büyüte bilirlmiyim ve kaç ay sürer birde ücreti ne olur

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Oğuz -
  30 Mart 2017

  Benim doğum belgemde 2000 yazıyo ama nüfus kimliğimde 2001 yazıyo dava etsem red mi edilir yoksa yanlışlık olduğu için düzeltilirmi

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  -
  14 Nisan 2017

  Ben 1999 lu yum nüfüsta 2000 yazıyor dava açsam düzelirmı yaşım

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Isimsiz -
  4 Haziran 2017

  2004 yılında yasimi 2 yaş kucultmustum araştırdım gerçek yaşım değil tekrar 2 yasimi geri alabilirmiyim

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Anonim -
  6 Haziran 2017

  yas büyütme davası açmak için şahit gerekli mi? gerekliyse akraba (amca,hala,)gibi olabilirmi? bana bildirirseniz sevinirim teşekkürler

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  -
  20 Haziran 2017

  10 ocak 2000 doğumlu yazmışlar kimlikte 30 aralık 1999 gerçekte yapabilirim

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Ananonim -
  22 Haziran 2017

  meraba nişanlım hastane kayıtlarına göre 2000 doğumlu ama kimliğinde 2001 yazmışlar davaaçmadan düzeltilebilşr mi

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  23 Haziran 2017

  Evet bu durumu ispat etmeniz durumunda yaş düzeltmesi yapılır

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  -
  23 Haziran 2017

  ben yaşımı dört gün büyütmek istiyorum fakat hastanede doğdum

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  -
  19 Temmuz 2017

  merhaba ben kimlikte 1991 yazılmışım ama gerçek yaşım 1995 bu üniversite ve iş hayatında sıkıntı oluşturuyor dava açıp yaşımı düzeltebilir miyim

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  -
  21 Eylül 2017

  Ben yaşımı büyütmek istiyorum anne ve babaya dava yapilacak mi

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  Yaşım - SAMSUN
  23 Şubat 2018

  Bn suan 19 yasindayim 999 dgumluy 1.5 yas kucuk yazilmisin köyde dgmusum nasil yasimi buyutebilirim

  Cevapla
 • Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları - Yorum
  saygın kız - AYDIN
  25 Temmuz 2018

  Merhaba ben 27 yaşındayım yaşımı 23 yapmak istiyorum. Bu mümkün mü. Lütfen yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
Yorum Bırak