Atla

Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır


Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır

Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır

Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır

İcra takibi neticesinde borçlu tarafından alacaklıya, alacağının ödenmemiş olan bölümü için İcra Dairesi tarafından verilen bir belge olan aciz vesikasının Vergi Dairesi tarafından düzenlenerek, alacaklı tarafa verilmesinde herhangi bir harç ya da resme tabilik uygulanmaz.

Borçlu kişinin haczi kabul mal varlığının bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı da aciz belgesi hükmüne sahiptir. Fakat bu hususa yönelik olarak borçlu tarafından yalnızca haciz noktasında değil, aynı zamanda da başka noktalarda da haczi kabil bir mal varlığının söz konusu olmaması gerekliliğine dikkat edilmesi gerekliliği bulunur.

Aciz vesikası kapsamında alacaklı tarafa ödenmemiş olan alacağın, faizi ve takip giderleri de bulunmaktadır. Söz konusu aciz vesikasının alacaklı tarafı açısından İcra ve İflas Kanunu’ nun 105. Maddesi çerçevesinde önemli haklar kazandırmaktadır.

Aciz Vesikasını Kim Düzenler?

Aciz vesikası düzenleme yetkisi icra takibi uygulamasını gerçekleştiren İcra Dairesi’ ne aittir.

İstinabe yöntemi ile gerçekleştirilen borca yönelik haciz ve satış işlemleri neticesinde dahi aciz belgesini düzenleme yetkisi yalnızca icra takibinin gerçekleştirilmiş olunduğu İcra Dairesi’ nde bulunur.

Aciz Vesikası Türleri

Alacaklının, borçludan olan alacağının ödenmeyen bölümüne ilişkin olarak, uygulanmakta olunan aciz vesikasının iki türü bulunur. Bunlar geçici aciz vesikası ve kesin aciz vesikası şeklindedir.

Geçici Aciz Vesikası Nedir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ nun 15. Maddesi 2.fıkrasında değerlendirilir. İcra Dairesi tarafından alacaklı tarafın alacağına ilişkin uygulanan haciz işlemi esnasında borçlu kişinin haczi kabil malları olmadığı ve bunların takdir edilmiş kıymetlerinin, takip konusu alacağı karşılamasının söz konusu olmadığı tespit edilir ise, bu hali niteleyen haciz tutanağı için geçici aciz vesikası niteliği kazandırılır.

Bu aşamada haciz işlemi uygulanması esnasında verilmekte olunan aciz vesikası, kesin nitelik taşımamaktadır. Bunun nedeni ise borcu karşılayıp, karşılamayacağına ilişkin olarak sadece satış ardından tespiti mümkün olabileceğidir.

Geçici aciz vesikası verilmesinin en önemli noktasını ise iptal davası açılabilmesi hakkını oluşturuyor olmasıdır.

Kesin Aciz Vesikası Nedir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ nun 105. Maddesi 1.fıkrası kapsamında değerlendirilmektedir. Aciz vesikasının iki türünden birisi olan kesin aciz vesikası da iki tipten oluşur. Buna göre;

Haczi uygulanan malların satışı gerçekleştirilir ve alacaklı/alacaklılara satış ardından elde edilen bedel pay edilir ve bu işlemin ardından alacağın tamamının alınmamış olan alacaklı için aciz vesikası düzenlenmektedir.

*Haciz işlemi ardından borçlunun haczi kabil açısından herhangi mal varlığı tespit edilmez ise, bu durumun tespitini gerçekleştiren haciz tutanağı 143. Madde çerçevesinde kesin         aciz vesikası hükmüne girer. Böyle bir durum ardından borcunun tamamını temin edemeyen alacaklı için ayrıca bir aciz vesikası düzenlemesi gerçekleştirilmez.

Kesin aciz vesikasının hükümleri de 2 tipten oluşur. Bu tipler ise takip hukuku bakımından ve maddi hukuk bakımından şeklindedir.

ACİZ VESİKASI NEDİR NASIL ALINIR, ACİZ VESİKASI NEDİR, ACİZ VESİKASI NASIL ALINIR, ACİZ VESİKASI TALEBİ

davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının itiraz etmemesi üzerine takibin kesinleştiğini, davalının mevcut mal varlığının müvekkilinin alacağını karşılamaya yetmediğini, davalı borçlunun mal kaçırma saikı ile hareket ederek adına kayıtlı taşınmazları muvazaalı olarak yakın akrabası olan davalı B. E.'e devrettiğim öğrendiklerini, davalı E. K. tarafından yapılan bu devirlerin yapılış tarihleri incelendiğinde alacaklılardan mal kaçırma kastıyla ve müvekkilini zarara uğratmak amacıyla yapıldığının anlaşılacağını belirtmiş.

Dava konusu taşınmazlar üzerine İİK.nun 281/2 maddesi gereğince ihtiyati hacız ile 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için de ihtiyatı tedbir konulması talep eder.
Öte yandan, ihtiyati haciz asıl olarak İİK'nun 257 - 268. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Örneğin İİK'nın 259. Maddesine göre ihtiyati hacizlerde teminat yatırılması mecburidir. Oysa ki İİK'nın 281/2 madde ve fıkrasında böyle bir koşul aranmaksızın teminat alınmadan da ihtiyatı haciz kararı verilebilecektir.

Yine bununla birlikte, tasarrufun iptali şartlarının oluşmadığı, devir tarihinde davacının doğmuş bir alacağının bulunmadığı, alacağın vadesinin gelmediği, aciz vesikası bulunmadığı şeklindeki sebepler de bizatihi davanın sonuçlandırılması için çözümlenmesi gereken sebeplerdir.

Dolayısıyla bu meselelerin çözümü dava sonucunda gerçekleşeceğinden davanın başlangıcında taraflardan biri yararına geçici hukuki koruma sağlayan tedbirlerin konulmasına engel teşkil etmez.

Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır  - Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2014/19883 Karar: 2015/892 Karar Tarihi: 03.02.2015

ALACAK DAVASI - İCRA TAKİPLERİNİN ACİZ VESİKASINA BAĞLANARAK ZARAR MİKTARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ VE TALEP EDİLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ GEREĞİ - İCRA TAKİPLERİNİN ACİZ VESİKASINA BAĞLANMADIĞININ ANLAŞILMASINA GÖRE DAVANIN REDDİ YERİNE KABULÜNÜN İSABETSİZLİĞİ

Davacı kooperatifin çalışanları olan davalılardan davaya konu edilen, usulsüz kullandırıldığı ileri sürülen kredilerle bunların işlemiş faizlerinden oluşan zararın tazminini talep edebilmesi için icra takiplerinin aciz vesikasına bağlanarak zarar miktarının kesinleştirilmesi ve talep edilebilir hale getirilmesi gerekir.

Hal böyle olunca dosya içerisinde bulunan ve yukarda içerikleri özetlenen icra takiplerinin aciz vesikasına bağlanmadığının anlaşılmasına göre davanın reddi yerine kabulü hatalı olmuştur.  Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır, Ankara Avukat

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Somut olayda, alacaklı vekilince temyiz dilekçesine eklenen ve icra müdürlüğünce düzenlenen borçlu hakkında İİK'nun 143. maddesinde düzenlenen aciz vesikası yerine geçmek üzere İİK'nun 105. maddesine göre düzenlenecek aciz belgesi mahiyetindeki 04/10/2011 tarihli belgenin kesin aciz belgesi niteliğinde olduğu.

İptal edilmediği sürece geçerli olan söz konusu belge karşısında zamanaşımı süresinin İİK'nun 143/6. maddesi uyarınca aciz vesikasının düzenlendiği 04/10/2011 tarihinden itibaren yirmi yıl olduğu, bu sürenin dolmadığı ve takibin zamanaşımına uğramadığı anlaşılmıştır.

O halde, mahkemece, istemin reddi gerekirken kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bozulması gerekmiştir.

ÖZET: Somut olayda, alacaklı vekilince temyiz dilekçesine eklenen ve icra müdürlüğünce düzenlenen borçlu hakkında İİK'nun 143. maddesinde düzenlenen aciz vesikası yerine geçmek üzere İİK'nun 105. maddesine göre düzenlenecek aciz belgesi mahiyetindeki 04/10/2011 tarihli belgenin kesin aciz belgesi niteliğinde olduğu,

İptal edilmediği sürece geçerli olan söz konusu belge karşısında zamanaşımı süresinin İİK'nun 143/6. maddesi uyarınca aciz vesikasının düzenlendiği 04/10/2011 tarihinden itibaren yirmi yıl olduğu, bu sürenin dolmadığı ve takibin zamanaşımına uğramadığı anlaşılmıştır. O halde, mahkemece, istemin reddi gerekirken kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bozulması gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır - Yorum
  İLKER ATALI -
  22 Eylül 2016

  Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır - Yorum
  Tuğba -
  21 Mart 2017

  Merhabalar.Benim özel eğitim kurumuna senetli kayıt sözleşmem bulunuyor yanlız egitieğitim gördüğüm surelerin taksitleri ödendi son 1 ay ki ödenmedi. Kurum yetkilisi ilk aylar düzenli geldiğim için ödeme yaptığım için kaydimi iptal edemeyeceklerini söylediler. Taksidim anlaşmalı düşürüldü isede ödeme yapacak durumumuz yok bu durumda aciz vesikası alırsam bu kayıt iptal Olabilir mi?

  Cevapla
 • Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır - Yorum
  İflas ve alacak - İZMİR
  24 Ocak 2018

  Merhaba, 30 haziran 2016 tarihinde 17 aydır çalışmakta olduğum holding, İçeride kalan 2 maaşım, tazminat ve yıllık izin ücretimi ne yazık ki alamadım. Konuyla ilgili alacaklı olabileceğimiz müşterilere icra takibi başlattık. Fakat 1 yılı aşkın süredir hiçbir sonuç alamadık. Konuyla ilgili ücret garanti fonuna başvurduğumda şirketin ülkeni içinde bulunduğu "O halden" dolayı iflas açıklayamaması sebebiyle herhangi bir destek alamadım. Şirketin kapatıldığına dair ne şekilde bir evrak sunabilirim. Geri dönüşünüzü minnetle rica eder, İyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
Yorum Bırak