Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Çalışan Kişinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Askerlik dönemine yaklaştığı için işten ayrılması söz konusu olan kişiler içinde bulundukları durumları belgeleyerek işverene ispatlamalıdırlar. İspatın yapılması için askere gidecek olan kişinin yanında askerlik sevk belgesini bulundurması yeterli olacaktır. İşveren tarafından bu belgenin doğrulanmaması ya da görülmemesi halinde ise işçinin kıdem tazminatı alma hakkı ortadan kalkabilecektir.

Askerlik görevini yapmak üzere işten ayrılacak olan kişilerin işverene zamanında gerekli bildirimleri yapması adına daha önceden belirli bir ihbar süresi belirlenmiş olmamasına rağmen uygulamada bir süre önce işverenin durumdan haberdar edilmesi gerekecektir. Askerlik için işten ayrılması belirlenmiş olan zamandan 5 ay öncesinde kişiler mutlaka durumların bildirmelidirler.

İşsizlik Sigortası Terhis Olan Asker için Geçerli Midir?

Askerlik görevini tamamlayıp terhis olan kişiler iş bulma konusunda belli sürelerin geçmesinin ardından iş sahibi olabiliyorlar. Bu sürelerde kişilerin işsizlik sigortasından faydalanabilmesi için bazı şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Buna göre kişinin işsizlik sigortası alması 120 günü kesintisiz olacak şekilde işten ayrılmadan önceki dönemde 600 gün ve daha fazla sürede prim ödemesi yapması gerekmektedir. Ayrıca askere gitmek için iş sözleşmesinin feshedildiği tarihin çıkış tarihinden 90 günden daha fazla bir aralıkla meydana gelmemiş olması da gerekmektedir.

İşsizlik maaşı almak isteyen kişiler için zamanaşımı süreleri konusunda da kişiler terhis oldukları tarihi takip eden 30 gün içinde mutlaka gerekli başvurularını yapmalıdırlar. 30 günün aşıldığı durumlar ortaya çıktığı takdirde kişilerin işsizlik maaşına hak kazanacakları sürelerden düşüşlerin yaşanmasına karar verilebilmektedir.

Bedelli Askerlik için İşten Ayrılmada Kıdem Tazminatı Hakkı Var Mıdır?

Daha önce farklı işlese de yeni düzenlemelerle birlikte artık bedelli askerlik askere gitme olarak değerlendirilse de pratikte askere gitme durumu olmadığı için işçilerin işten ayrılması söz konusu olduğunda bu durum geçerli bir sebep sayılmamaktadır. Kişilerin haklı bir gerekçeye sahip olmadan istifasını dile getirmesi durumu ortaya çıktığı için bu halde de kıdem tazminatı alması mümkün olmayacaktır. Kişilerin yasalardaki belirlenmiş bu detaylara hakim olması gerekmektedir.

Askerlik nedeniyle kıdem tazminatı , Muvazzaf askerlik hizmetini  yedek subay veya er olarak yapılması için işçinin hizmet sözleşmesini feshederek işten ayrılması gerekir.

İş kanunun 14. Maddesi gereği muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan işçinin bir tam yıl kıdeme sahip olması halinde işverenden kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. İşçi askere giderken bu tazminatı almayıp asker dönüşü aynı işyerinde çalışması durumunda, işyerinden ayrıldığında askerlik öncesi için kıdem tazminatı alabilir. İşçinin askere gidişi işyerinden ayrılma süresi kısa ve makul bir süre içinde olmalıdır.

Yargıtay uygulaması, kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik sebebiyle ayrılan işçi yönünden borçlanılan askerlik süresinin de kıdem süresine ekleneceği şeklindedir. İşçinin ölümü halinde de mirasçıların talep edebileceği kıdem tazminatı hesabında borçlanılan askerlik süresinin dikkate alınması gerekir.

Uygulama ve öğretide kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin davalar, hakkın doğumundan itibaren, Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur. Keza tazminat niteliğinde olmaları nedeni ile sendikal tazminat, kötüniyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 5. maddesindeki eşit işlem borcuna aykırılık nedeni ile tazminat, 26/2 maddesindeki maddi ve manevi tazminat, 28. maddedeki belgenin zamanında verilmemesinden kaynaklanan tazminat, 31/son maddesi uyarınca askerlik sonrası işe almama nedeni ile öngörülen tazminat istekleri on yıllık zamanaşımına tabidir.

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı Alınır Mı ?

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi ile ilgili olarak İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.

 

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Diğer makaleler için Avukat Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı ve İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.