İstinaf Başvuru Dilekçesi

İstinaf Başvuru Dilekçesi
İstinaf Başvuru Dilekçesi Hukuk Davalarında yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlarına karşı bölge adliye mahkemeleri dediğimiz İstinaf mahkemelerine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Ankara Bölge Mahkemeleri Söğütözü Çankaya adresinde olup 27 hukuk dairesi ile faaliyet göstermektedir. Hukuk davalarında İstinaf başvuru dilekçesi, hazırlanırken aşağıdaki örneğe...
İstinaf Başvuru Dilekçesi Nasıl Hazırlanır ve Nereye Verilir? İstinaf kanun yoluna başvurulması ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı itiraz yoluna başvurulmasıdır. Ülkemizde gerek ceza yargılamalarında gerekse de hukuki uyuşmazlık davalarında verilen kararlara itiraz edilmesi mümkündür. İstinaf başvuru dilekçesinin verilmesi hem kararın kesinleşmesini engellemekte hem de verilen kararın hukuka aykırı gerekçelerinin üst mahkeme tarafından denetlenmesi sağlanarak oluşan hak kayıplarını önlemektedir. İstinaf başvuru dilekçesi hazırlanırken karara itiraz edilmesi hukuki dayanaklar ve mahkemenin usul veya esasa yönelik vermiş olduğu hatalı kararlara karşı olmalıdır. Örneğin ceza davasında yargılamaya etki edecek tanığın mahkemede dinlenmeden karar verilmesi karara doğrudan etki edeceğinden istinaf dilekçesinde bu hususun aykırılık oluşturacağı dile getirilerek verilen kararın bozulması istenebilir.

Ceza Davası İstinaf Başvuru Dilekçesi Hazırlama

Ceza davası istinaf başvuru dilekçesi itirazı değerlendirilecek bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere kararı veren mahkemeye ceza istinaf başvuru dilekçesi örneği ile başvurmak suretiyle gerçekleşmektedir. Dava dilekçesinde;
 • Karar tarihi, dosya numarası,
 • İtiraz eden sanık ya da katılana ait bilgiler,
 • Varsa avukata ait bilgiler,
 • Karar verilen suç,
 • Hukuki dayanaklar,
 • Netice ve talep
Gibi bölümlerin hazırlanması ve dilekçesinin imzalanmasıyla gerçekleşmektedir. İstinafa herhangi bir gerekçe sunulmadan başvurulabileceği gibi ceza avukatlarından destek alınarak hukuka aykırılık nedenleri hakkında da detaylı dilekçe hazırlanması mümkündür.

Ceza Davasında İstinaf Süresi Zamanaşımı

Ceza davası yargılamalarına asliye ve ağır ceza mahkemeleri ilk derece mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır. Ceza davasına katılan, müşteki, sanık gibi farklı taraflar bulunmakta ve bu kişilerle birlikte cumhuriyet savcının mahkeme kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Ceza davasında istinafa başvuru süresi karar tarafların yüzüne okunduysa kararın verildiği tarihten itibaren 7 gündür. Ancak karar tarafların yokluğunda verilmişse kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün içinde istinafa başvurulması gerekir. İstinafa başvurulmaması halinde ilk derece mahkemesi kararı kesinleşmektedir.

Hukuk Mahkemeleri Davalarında İstinaf Başvuru Dilekçesi Hazırlama

Hukuk mahkemesi kararlarına karşı itiraz edilmesi istinaf başvuru dilekçesinin hazırlanmasıyla mümkün olmaktadır. İlk derece mahkemesi sıfatıyla görev alan asliye hukuk mahkemesi, tüketici mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi, aile mahkemesi, iş mahkemesi gibi birçok hukuk mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı istinaf kanun yoluna itiraz edilerek kararın bozulması ya da değiştirilmesinin talep edilmesi mümkündür. Hukuk mahkemesi kararlarına karşı süresi içinde istinaf başvuru dilekçesi hazırlanmalıdır. İstinaf kanun yolu başvuru dilekçesi hazırlarken davaya bakacak olan bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere kararı veren mahkemeye hitaben;
 • Dosya tarihi, dosya esas ve karar numarası,
 • Davalı, davacı ve varsa avukat bilgileriyle istinaf talebinde bulunan,
 • İstinaf dilekçesinin konusu,
 • İstinafa başvuru yapılması nedenleri ve açıklamalar,
 • Netice ve talepler
Bölümlerinin doldurulması ve hukuki dayanakların belirtilmesi gerekmektedir. İstinaf başvurusunun deneyimli avukatlık bürolarına yaptırılması etkili sonuçlar almanıza destek olacaktır.

Hukuk Mahkemeleri Davalarında İstinaf Süresi Zamanaşımı

Hukuk mahkemesi sıfatıyla görev yapan birçok mahkemenin vermiş olduğu kararlara karşı itiraz yolu açıktır. Bu mahkemelerin kararlarına karşı süresi içinde başvurmak zorunludur. Süresi içinde ilk derece mahkemesi kararına itiraz edilmemesi kararın kesinleşmesi anlamına gelecektir. Hukuk mahkemelerinde;
 • Boşanma davasına aile mahkemesi istinaf dilekçesi örneği ile başvurulması 15 gün içinde gerçekleştirilmelidir.
 • İş mahkemesinde itiraz süresi kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gündür.
 • Sulh hukuk mahkemelerine itiraz süresi kararın ilgilinin yüzüne okunması ya da tebliğinden itibaren 15 gündür.
 • İcra mahkemesinde istinafa itiraz süresi 15 gün olarak belirlenmiştir.
İstinafta süre zamanaşımı başlangıcında dava tarafların huzurunda karara bağlanmışsa karar tarihi, dava tarafların yokluğunda karara bağlanmışsa tebliğ tarihi esas alınmaktadır. Ayrıca vekil avukata yapılan tebliğlerde süre zamanaşımın başlamasına doğrudan etki etmektedir.

İstinaf Başvuru Dilekçesi

Hukuk Davalarında yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlarına karşı bölge adliye mahkemeleri dediğimiz İstinaf mahkemelerine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Ankara Bölge Mahkemeleri Söğütözü Çankaya adresinde olup 27 hukuk dairesi ile faaliyet göstermektedir. Hukuk davalarında İstinaf başvuru dilekçesi, hazırlanırken aşağıdaki örneğe göre hazırlanabilirDilekçede önemli olan istinafa müracaat edenin kimlik bilgileri ve dilekçenin imzalanması, ile yerel mahkemeye gönderilmek üzere verilir. Hukuk davalarında İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf  başvurusu ile birlikte gerekli harç ve masraflar ödenmesi gerekmektedir. Harç ve masrafların eksik ödenmesi durumunda yerel mahkeme başvuru yapana eksik miktar ve kesin süre belirtilerek müzekkere yollar, bu süre içerisinde eksik harç ve masraflar yatmadığından dolayı istinafa başvuru hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verir. Yada verilen sürede eksik masrafların yatırdığınız durumda mahkeme istinafa yani böle adliye mahkemesine başvurunun yapılmış sayılır. Başvurunun tamamlanmasında sonra yerel mahkeme İstinaf dilekçesini karşı tarafa tebliğ eder. Karşı taraf, dilekçenin tebliğ edilmesi ile birlikte iki haftalık sürede cevap dilekçesi ile  kararı veren mahkemeye veya başka yerde ise mahkemeye gönderilmek üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi mahkeme ile havale edebilir. İstinaf yoluna başvurmada icra hukuk mahkemesi kararlarında icra takibini durdurmaz. Diğer hukuk mahkemelerinin kararları da farklılık gösterebilir. Ayrıca Nafakanın ödenmesinin geri bırakılmasına karar verilemez. Hukuk İstinaf başvurusunun kötü niyetle yapılması halinde bölge adliye mahkemesi kanun 329 maddesi uygulanır.

İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği - İstinaf Başvuru Dilekçesi

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİİLGİLİ HUKUK DAİRESİ'NE Sunulmak Üzere …..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE,   İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI/DAVACILAR;   ADI VE SOYADI                                           :   TC KİMLİK NUMARASI                               :   ADRES                                                         :   VEKİLİ                                                         : Av.İlkay UYAR KABA DAVALI/DAVALILAR;   ADI VE SOYADI                                           :   KİMLİK NUMARASI : ADRESİ                                                        :  VEKİLİ                                                        : TALEBİN KONUSU                                     :(…)..............Hukuk Mahkemesi'nin …/…/….   Gün ve …/… E.  .../… K.   sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.   KARARIN TEBLİĞ TARİHİ                   :    …/…/… KARARIN ÖZETİ                                     :(…)............ Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; "..........................................isteminin tümden reddi" ne şeklinde bir hükümle müvekkillerimiz ...................tazminat isteminin reddine ilişkin karar. BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ;   DAVANIN ÖZETİ:  Müvekkilimiz; ..............................................r. Müvekkilimiz ............................... sabittir. Müvekkilimiz, ................................................... maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur. İlk derece mahkemesi olan (…)......................... Hukuk Mahkemesi tarafından; "...................................... manevi tazminat isteği reddedilmelidir." şeklinde bir gerekçe (EK-3)ile tazminat istemimiz reddedilmiştir.
 1. A) USUL YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİMİZ : Müvekkillerimiz...........................................................Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 253. maddesine aykırı olarak hüküm kurulması hatalıdır.
B)ESAS YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİMİZ              : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. ...................................................................... hükmü hukuka aykırıdır.  TALEP SONUCU                                       :Müvekkillerimiz ................................................................. tazminata hükmedilmesini, vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesini talep ederiz. EKLER                                                        :          
 • Tanık .....................
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • (…)..............Hukuk Mahkemesi'nin …/…/…. Gün ve …/… E. .../… K.   sayılı kararı
(İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN) DAVACI/DAVACILAR VEKİLİ Av.İlkay UYAR KABA Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 635 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara