Atla

Borca İtiraz Dilekçesi, İtiraz Nasıl Yapılır


Borca İtiraz Dilekçesi, İtiraz Nasıl Yapılır

Borca İtiraz Dilekçesi, İtiraz Nasıl Yapılır

Borca İtiraz Dilekçesi İle Borca İtiraz Nasıl Yapılır?

Borçlu kendisine yapılan ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde (bu durum kambiyo senetlerinde 5 gündür) itiraz edilmemesi  ödeme emri kesinleşmiş olmaktadır. Takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı olan borçlunun mallarının haczedilmesini talep edilmektedir. Borçlunun kendisine yapılan ödeme emrine süresi içerisinde bir tebliğ yapılması  icra takibi durmaktadır. Yapılan takibin alacaklı tarafından devam ettirilmesi istendiğinde öncelikle borçlunun yaptığı bu itirazın kaldırılmasını istemeli ve bunu kaldırmalıdır. Borçlunun borçlu olmadığını, borcunu itfa edildiği, mehil verildiği, alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazı sebepleri ile birlikte beş gün içerisinde icra mahkemesine bir dilekçesi vererek yapılan itirazın kabulü konusunda gerekli mercinin karar vermemesi durumunda icraya devam edileceği ihtarı yapılmaktadır. Yapılan itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmamaktadır. İcra mahkemesi hakimi itiraz nedenleri tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içerisinde durulmaya çağırmaktadır. Hakim durulma sonucunda borcun olmadığının veya itfa ile ihmak edildiğinin veya resmi ile imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder. Bu konuda mahkeme yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese bile gereken kararı verebilmektedir. Borçlunun ibraz ettiği belgenin altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilir ise duruşma hakimi, yaptığı inceleme sonucunda imzanın alacaklıya ist olduğuna karar vermesi durumunda, borçlunun itirazının kabulüne karar verilmekte ve alacaklıyı sözü edilen belgenin içerdiği değer veya miktar üzerinden yüzde onu oranında bir para cezasına çarptırabilmektedir. Alacaklı mahkeme hakimi tarafından çağrıldığı duruşmaya gelmediği durumda hakim alacağın itiraz edilen kısmı için icranın muvakkaten durdurulmasına karar verebilmektedir. Bu durum nedeni ile alacaklı en geç altı ay içerisinde mahkeme önünde duruşma talep ederek makbuz altındaki imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederek, takibin devamına karar verebilmektedir. Mahkeme, imzanın alacaklıya ait olmadığına karar verirse borçluyu sözü edilen belgenin taalluk değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edebilmektedir. Yapılan itirazın kabulü kararı ile başlatılan takip durmaktadır. Alacaklının genel hükümlere göre dava açmak hakkı korunmaktadır. Alacaklı, genel mahkemede dava açması durumunda inkar tazminatı ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunmaktadır. Bu durumda dava kazanılırsa hakkında verilmiş olan inkar tazminatı ve para cezası kalkmaktadır. Borçlunun yaptığı itirazının tektik mahkemesince esasa ilişkin sebepler ile kabul edilmesi durumunda kötü niyeti veya ağır bir kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere takip geçici durdurulmuş ise bu itirazın reddi halinde borçlu, diğer tarafın istediği üzerine takip konusu alacağın yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmektedir. Borçlunun menfi tespit ve istirdat davası açması durumunda veya genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkmaktadır. Borca İtiraz Dilekçesi, İtiraz Nasıl YapılırBorca İtiraz Nasıl Yapılır
 • Yapılan ödeme emrine itirazlar imzaya itiraz, borca itiraz ve yetkiye itiraz şeklinde olmaktadır.
 • Borca yapılan itirazda borçlu çeşitli nedenler öne sürebilmektedir. Borçlu alacağın hiç doğmadığı, ödeme emrinde belirtilen kadar olmadığı veya alacağın vadesinin gelmediğini öne sürebilmektedir.
 • Sözleşmesinin geçerli olmadığını öze sürebilmektedir.
 • Borçlu Borcun son bulunduğunu yani ödendiğini öze sürebilmektedir.
 • Borçlu Borcun zamanaşımına uğradığını ve buna benzer sebepler de öne sürebilmektedir.
 • Borçlunun borca yaptığı itirazlarda haksız bir itiraz yaptığı tespit edilirse mahkeme tarafından haksız itiraz nedeni ile tazminat ödemeye mahkum edilebilmektedir.
 • Bu sebeple sadece zaman kazanabilmek amacı ile itiraz yapmak, keyfi bir şekilde itiraz yapmak ve buna benzer sebepler ile haksız itirazlar yapmak borçlunun durumunu zorlaştıracaktır.
İcra mahkemesi hakimi itiraz sebeplerinin tespit edilmesi için iki tarafında en geç otuz gün içerisinde duruşmaya çağırmaktadır. Hakim yapılan duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa edildiğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul edilebilmektedir. İcra mahkemesinde hakim yetki itirazının incelenmesinde taraflar duruşmaya gelmese de gereken kararı verebilmektedir. İcra mahkemesinin hakimi borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa veya imhal edildiği, senedin metninden zamanaşımına uğradığı, borçlunun bir borcunun olmadığı veya ödeme emrinin yapıldığı icra dairesinin yetkili olmamasına kanaat getirilirse daha önce itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına karar verebilmektedir. Borçlunun icra dairesine ibraz ettiği belge altında bulunan imzanın alacaklı tarafından inkar edilirse, icra hakimi kanunda bulunan 68'inci maddesinin A bendinde belirtildiği gibi usule göre yapacağı inceleme sonucunda imzanın alacaklıya ait olduğuna karar vermesi ve alacaklıyı sözü edilen belgenin ilgili olduğu değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilebilmektedir. Alacaklı birinci fıkra gereğince çağrıldığı duruşmaya gelmediği takdirde icra hakimi alacağın itiraz edilen kısmı için icranın geçici durdurulmasına karar verilmektedir. Bunun üzerine alacaklı en geç altı ay içinde icra mahkemesi önünde duruşma talep ederek makbuz altındaki imzanın kendisine ait olmadığı ispat etmek sureti ile takibin devamına karar alabilmektedir. İcra mahkemesi imzanın alacaklıya ait olmadığına karar vermesi olduğunda borçluyu, sözü edilen belgenin ilgili olduğu değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edebilmektedir. Yapılan itirazın kabulü kararı ile icra takibi durabilmektedir. Alacaklının genel hükümlere göre dava açmak konusunda hakkı korunmaktadır. Alacaklı genel mahkemelerde dava açarsa, inkar tazminatı ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunacaktır. Bu davayı kazanırsa verilmiş olan inkar tazminatı ve para cezası kalkacaktır. Borçlunun itirazının icra mahkemesince esasa ilişkin nedenler ile kabülü halinde kötü niyetli veya ağır bir kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere takip geçici bir şekilde durdurulmuş olması durumunda bu itirazın reddi halinde borçlu diğer tarafın talebi üzerine takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak kaydı ile tazminata mahkum edilebilmektedir. Borçlunun menfi tespit ve istirdat davası açması  veya genel mahkemelerde dava açmasında  hükmedilmiş olan tazminatın tahsili dava sonunda kadar tehir olunmaktadır. Davanın lehine sonuçlanması durumunda daha önceden hükmedilmiş olan tazminat kararları kalkacaktır. Yapılan itirazın reddi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması, hiçbir icra muamelesini durdurmaz. Bu konuda ancak kanunun 33'üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre teminat göstermesi halinde icra durabilmektedir.Borca İmzaya İtiraz Nasıl Yapılır?Borçlu kanunun 168'inci maddenin dört numaralı bendine göre kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçesi ile icra mahkemesine bildirmektedir. Borca itiraz dilekçesi ile itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz İcra mahkemesi durulmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kararlara göre itirazı ciddi görmesi halinde alacaklıya bir tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak doldurulmasına evrak üzerine karar verilebilmektedir. İcra mahkemesi yasanın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrasına uygun şekilde yapılacak olan inceleme sonunda, inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirmesi durumunda itirazın kabulüne karar vermektedir. Yapılan itirazın kabulü kararı ile takipte durmaktadır. Bu durumda alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakkı saklı tutulmaktadır. Yapılan itirazda inkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa itiraz ile birlikte takip ikinci fıkrada belirtildiği şekilde borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağını yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere inkar tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilmektedir.Ödeme Emri Borca Gecikmiş İtiraz Nasıl Yapılabilmektedir?Gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine sunulmalıdır. İtiraz borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilene kadar engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç gün içerisinde yapılmalıdır. İtirazda hem gecikmeye neden olan halin belgeleri hem de itiraz nedenleri açıkça belirtilmelidir. Gecikmiş itirazlarda takip kendiliğinden durmamaktadır. Borçlunun itiraz üzerine takibin durdurulması veya durdurulmaması durumu hakim tarafından öncelikli olarak karara bağlanacak bir durumdur. Takibin durdurulmasına karar verilmemiş olması  itiraz kararının kabulü ile takip durmuş olacaktır. Borçlunun daha önceki mallarının haczedilmiş olması halinde bile mazeretin kabulü kararının tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde alacaklı tarafından itirazın kaldırılması veya iptali ile haciz kalkacaktır.

Borca İtiraz Dilekçesi İle Borca İtiraz Nasıl Yapılır Yazılır

İcra mahkemesi hakimi borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa veya ihmal edildiği veya senedin metninden zamanaşımına uğradığı ile borçlunun borçlu olmadığı ve icra dairesinin yetkili olmadığı kanaatine varılması  daha önce itirazın esası hakkında verilen karara kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmektedir. Makalede Borca İtiraz Dilekçesi İle Borca İtiraz Nasıl Yapılır konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Borca İtiraz Dilekçesi İle Borca İtiraz Nasıl Yapılır konusunda daha geniş bilgi öğrenmek için avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ATIL POTUK -
  26 Ekim 2016

  Borca İtiraz Dilekçesi, İtiraz Nasıl Yapılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

  Cevapla
Yorum Bırak