Borca İtiraz Dilekçesi İtiraz Nasıl Yapılır | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Borca İtiraz Dilekçesi – İtiraz Nasıl Yapılır?

Borca İtiraz Dilekçesi - İtiraz Nasıl Yapılır?

Borca İtiraz Dilekçesi İtiraz Nasıl Yapılır? Borca itiraz etmek için dilekçe hazırlanması için ilk kısımda İcra Müdürlüğü’ne hitap edilmelidir. Sağ üst köşede dosya no bilgisi bulunmalıdır.

Kağıda itiraz eden yani borçlı kişinin adı soyadı bilgisi ile başlanmalıdır. Alacaklı vekili adı soyadı da eklendikten sonra alacak tutarı TL cinsinden ifade edilmelidir.

Tutarın altına konu başlığı açılmalı, bu başlık altında konu açık ve net bir dille ifade edilmelidir. Konu “Aleyhime X tarihinde ilamsız takibi ile birlikte doğan ödeme emrine yasal olarak itiraz” şeklinde özetlenebilir.

Borca İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Borca itiraz dilekçesi yazarken itiraz nedenleri muhakkak belirtilmelidir. Alacaklının icra takibine konu ettiği faturada yer alan imzanın söz konusu kişiye ait olmaması sık karşılaşılan itiraz nedenleri arasında yer alır.

Böyle bir durumda borca itiraz dilekçesinin konu kısmında “imza inkarında bulunuyorum” yazısı eklenmelidir. İtiraz nedenleri kısmında şahsın böyle bir borcu bulunmadığı ve borca itiraz edildiği açıkça belirtilmedir.

Borca İtiraz Dilekçesinin Geçerli Olması için Bunlara Dikkat Edin

Nedenler tek tek sıralandıktan sonra sonuç ve istem kısmına geçilir. Bu kısımda açıklanan sebeplerden dolayı icra takibinin durdurulması istenir. Takip nedeni ile oluşan giderler ve vekalet için de ücretler alacaklı kısma yükletilmelidir.

Borca itiraz dilekçesine cevap alınması için arz ve talep ederim ifadeleri ile sonlandırılması gerekir. İtiraz eden borçlunun imzası kağıdın sağ alt kısmında bulunmalıdır.

Borçlu, Tebligattan Sonra 7 Gün İçinde Ödeme Emrine İtiraz Edebilir

Borca itiraz dilekçesinin tebliğ edilmemesi durumunda borçlu kişi sorumlu tutulmaz. Çünkü tebligat gerçekleşememiştir. Fakat, borçlu ödeme emrinin tebliğinin kendisine ulaşması ile birlikte,  7 gün içinde itiraz etmesi gerekir. Eğer itiraz gerçekleşmezse bu durumda ödeme emri kesinleşmiş olur. T

akibin kesinleşmesi ile birlikte alacaklı olan kişi borcun haciz edilmesi için gerekli adımları atmak isteyebilir. İcra takibinin durdurulması ve mallara haciz gelmemesi için ödeme emrinin belirtilen süre içinde durdurulma zorunluluğu bulunmaktadır. Ödeme emrine itiraz; yetkiye, borca ya da imzaya itiraz olarak farklı şekillerde yapılabilmektedir.

Borca İtiraz Dilekçesi – İtiraz Nasıl Yapılır? Borçlu kendisine yapılan ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde (bu durum kambiyo senetlerinde 5 gündür) itiraz edilmemesi  ödeme emri kesinleşmiş olmaktadır. Takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı olan borçlunun mallarının haczedilmesini talep edilmektedir.

Borçlunun kendisine yapılan ödeme emrine süresi içerisinde bir tebliğ yapılması  icra takibi durmaktadır. Yapılan takibin alacaklı tarafından devam ettirilmesi istendiğinde öncelikle borçlunun yaptığı bu itirazın kaldırılmasını istemeli ve bunu kaldırmalıdır.

Borçlunun borçlu olmadığını, borcunu itfa edildiği, mehil verildiği, alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazı sebepleri ile birlikte beş gün içerisinde icra mahkemesine bir dilekçesi vererek yapılan itirazın kabulü konusunda gerekli mercinin karar vermemesi durumunda icraya devam edileceği ihtarı yapılmaktadır. Yapılan itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmamaktadır. İcra mahkemesi hakimi itiraz nedenleri tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içerisinde durulmaya çağırmaktadır.

Hakim durulma sonucunda borcun olmadığının veya itfa ile ihmak edildiğinin veya resmi ile imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder. Bu konuda mahkeme yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese bile gereken kararı verebilmektedir.

Borçlunun ibraz ettiği belgenin altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilir ise duruşma hakimi, yaptığı inceleme sonucunda imzanın alacaklıya ist olduğuna karar vermesi durumunda, borçlunun itirazının kabulüne karar verilmekte ve alacaklıyı sözü edilen belgenin içerdiği değer veya miktar üzerinden yüzde onu oranında bir para cezasına çarptırabilmektedir.

Alacaklı mahkeme hakimi tarafından çağrıldığı duruşmaya gelmediği durumda hakim alacağın itiraz edilen kısmı için icranın muvakkaten durdurulmasına karar verebilmektedir.

Bu durum nedeni ile alacaklı en geç altı ay içerisinde mahkeme önünde duruşma talep ederek makbuz altındaki imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederek, takibin devamına karar verebilmektedir. Mahkeme, imzanın alacaklıya ait olmadığına karar verirse borçluyu sözü edilen belgenin taalluk değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edebilmektedir.

Yapılan itirazın kabulü kararı ile başlatılan takip durmaktadır. Alacaklının genel hükümlere göre dava açmak hakkı korunmaktadır. Alacaklı, genel mahkemede dava açması durumunda inkar tazminatı ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunmaktadır. Bu durumda dava kazanılırsa hakkında verilmiş olan inkar tazminatı ve para cezası kalkmaktadır.

Borçlunun yaptığı itirazının tektik mahkemesince esasa ilişkin sebepler ile kabul edilmesi durumunda kötü niyeti veya ağır bir kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere takip geçici durdurulmuş ise bu itirazın reddi halinde borçlu, diğer tarafın istediği üzerine takip konusu alacağın yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmektedir.

Borçlunun menfi tespit ve istirdat davası açması durumunda veya genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkmaktadır. (Borca İtiraz Dilekçesi – İtiraz Nasıl Yapılır?)

Borca İtiraz Nasıl Yapılır?

  • Yapılan ödeme emrine itirazlar imzaya itiraz, borca itiraz ve yetkiye itiraz şeklinde olmaktadır.
  • Borca yapılan itirazda borçlu çeşitli nedenler öne sürebilmektedir. Borçlu alacağın hiç doğmadığı, ödeme emrinde belirtilen kadar olmadığı veya alacağın vadesinin gelmediğini öne sürebilmektedir.
  • Sözleşmesinin geçerli olmadığını öze sürebilmektedir.
  • Borçlu Borcun son bulunduğunu yani ödendiğini öze sürebilmektedir.
  • Borçlu Borcun zamanaşımına uğradığını ve buna benzer sebepler de öne sürebilmektedir.
  • Borçlunun borca yaptığı itirazlarda haksız bir itiraz yaptığı tespit edilirse mahkeme tarafından haksız itiraz nedeni ile tazminat ödemeye mahkum edilebilmektedir.
  • Bu sebeple sadece zaman kazanabilmek amacı ile itiraz yapmak, keyfi bir şekilde itiraz yapmak ve buna benzer sebepler ile haksız itirazlar yapmak borçlunun durumunu zorlaştıracaktır.

İcra mahkemesi hakimi itiraz sebeplerinin tespit edilmesi için iki tarafında en geç otuz gün içerisinde duruşmaya çağırmaktadır. Hakim yapılan duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa edildiğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul edilebilmektedir.

İcra mahkemesinde hakim yetki itirazının incelenmesinde taraflar duruşmaya gelmese de gereken kararı verebilmektedir.

İcra mahkemesinin hakimi borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa veya imhal edildiği, senedin metninden zamanaşımına uğradığı, borçlunun bir borcunun olmadığı veya ödeme emrinin yapıldığı icra dairesinin yetkili olmamasına kanaat getirilirse daha önce itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına karar verebilmektedir.

Alacaklı genel mahkemelerde dava açarsa, inkar tazminatı ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunacaktır. Bu davayı kazanırsa verilmiş olan inkar tazminatı ve para cezası kalkacaktır.

Borçlunun itirazının icra mahkemesince esasa ilişkin nedenler ile kabulü halinde kötü niyetli veya ağır bir kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere takip geçici bir şekilde durdurulmuş olması durumunda bu itirazın reddi halinde borçlu diğer tarafın talebi üzerine takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak kaydı ile tazminata mahkum edilebilmektedir.

Borçlunun menfi tespit ve istirdat davası açması  veya genel mahkemelerde dava açmasında  hükmedilmiş olan tazminatın tahsili dava sonunda kadar tehir olunmaktadır. Davanın lehine sonuçlanması durumunda daha önceden hükmedilmiş olan tazminat kararları kalkacaktır. Yapılan itirazın reddi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması, hiçbir icra muamelesini durdurmaz. Bu konuda ancak kanunun 33’üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre teminat göstermesi halinde icra durabilmektedir. (Borca İtiraz Dilekçesi – İtiraz Nasıl Yapılır?)

Borca İmzaya İtiraz Nasıl Yapılır?

Borçlu kanunun 168’inci maddenin dört numaralı bendine göre kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçesi ile icra mahkemesine bildirmektedir. Borca itiraz dilekçesi ile itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.

İcra mahkemesi durulmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kararlara göre itirazı ciddi görmesi halinde alacaklıya bir tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak doldurulmasına evrak üzerine karar verilebilmektedir.

İcra mahkemesi yasanın 68’inci maddesinin dördüncü fıkrasına uygun şekilde yapılacak olan inceleme sonunda, inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirmesi durumunda itirazın kabulüne karar vermektedir. Yapılan itirazın kabulü kararı ile takipte durmaktadır. Bu durumda alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakkı saklı tutulmaktadır.

Yapılan itirazda inkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa itiraz ile birlikte takip ikinci fıkrada belirtildiği şekilde borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağını yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere inkar tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilmektedir.

Ödeme Emri Borca Gecikmiş İtiraz Nasıl Yapılabilmektedir?

Gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine sunulmalıdır. İtiraz borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilene kadar engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç gün içerisinde yapılmalıdır. İtirazda hem gecikmeye neden olan halin belgeleri hem de itiraz nedenleri açıkça belirtilmelidir.

Gecikmiş itirazlarda takip kendiliğinden durmamaktadır. Borçlunun itiraz üzerine takibin durdurulması veya durdurulmaması durumu hakim tarafından öncelikli olarak karara bağlanacak bir durumdur. Takibin durdurulmasına karar verilmemiş olması  itiraz kararının kabulü ile takip durmuş olacaktır.

Borçlunun daha önceki mallarının haczedilmiş olması halinde bile mazeretin kabulü kararının tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde alacaklı tarafından itirazın kaldırılması veya iptali ile haciz kalkacaktır. (Borca İtiraz Dilekçesi – İtiraz Nasıl Yapılır?)

Makalemizde Borca İtiraz Dilekçesi – İtiraz Nasıl Yapılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Borca İtiraz Dilekçesi – İtiraz Nasıl Yapılır? | Sıkça Sorulan Sorular

BORCA KISMİ İTİRAZ – DAVACININ YAZILI DELİL OLARAK SUNDUĞU BELGELERİN TAKİBE KONU BONOYA ATIF İÇERMESİ VE DAVALININ İMZASINI TAŞIMASI GEREĞİ – SUNULAN YAZILI BELGELERİN BU İKİ UNSURU BİRLİKTE İÇERMEDİĞİNDEN DAVALI ALEYHİNE DELİL OLUŞTURMADIĞI.

ÖZET: Davacının yazılı delil olarak sunduğu belgelerin takibe konu bonoya atıf içermesi ve davalının imzasını taşıması gerekir. Sunulan yazılı belgeler bu iki unsuru birlikte içermediğinden İcra ve İflas Yasasının 169/a-l maddesine göre davalı aleyhine delil oluşturmaz.

Davalı alacaklı bu belgeleri ve davacının iddia ettiği karşılıklı edim ilişkisini kabul etmemiştir. Dolayısıyla bu belgelerle ödeme iddiası ispatlanmamıştır ve İİK 169/a-l maddesine göre tanık dinlenmemesi ve isticvap yoluna başvurulmaması ve itirazın reddedilmesi hukuka uygundur. Bu nedenlerle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

244 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri