Boşanma Davası Ön İnceleme Tensip Zaptı | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Davası Ön İnceleme Tensip Zaptı

Boşanma Davası Ön İnceleme Tensip Zaptı

Boşanma Davası Ön İnceleme Tensip Zaptı Nedir? Boşanma davasında ön inceleme tensip zaptı, mahkeme tarafından tutulan tutanaktır. Tutanakta;

  • Hakimin yapabilecekleri,
  • Taraflardan istenilenler,
  • Hakimin halihazırda yapmış olduğu incelemeler

Yer alır. Boşanma davası da bir hukuk davası olduğu için, hukuk davalarında tensip zaptının işlevi, verilmiş olan dilekçe sonrasında gerçekleştirilen tebliğ işlemi, duruşmanın günü ve saati hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla kullanılır.

Boşanma davalarında, ilk olarak Aile Mahkemesi’ne boşanma davaları ile ilgilenen yazı işleri müdürüne dilekçe verildikten ve mahkeme harcı ödendikten sonra, hakime ulaşan dilekçe sonrası, hakim bu konu ile alakalı nasıl bir yol izleneceğini tensip zaptına yazar.

Boşanma davası ön inceleme tensip zaptı tam olarak bu görevi görür. Dava günü ne zaman belli olur? Sorusunun cevabı ise, ön duruşmada öğrenilecektir.

Boşanma Davasında Ön İnceleme Neden Gereklidir?

Ön inceleme aşaması gerçekleşmeden, tahkikat aşamasına geçilemeyecektir. Bu durum 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Buna göre ön inceleme duruşmalarında yapılanlar şöyle izah edilir;

  • Dava ile alakalı olan uyuşmazlık taraflardan dinlenir.
  • İlk tanıklar dinlenir, kanıtlar incelenir, itirazlar edilir.
  • Uyuşmazlık konusunun, bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceği, uyuşmazlığın giderilme ihtimali olup olmadığı anlaşılır.

Hakim, boşanma davalarında tarafları dinledikten sonra, tarafların anlaşmaya varıp varamayacaklarını kendilerine sorar. Alınan olumsuz cevap neticesinde, tahkikat duruşmasına geçilir.

Ön İnceleme Duruşmasında Taraflar Bulunmak Zorunda mıdır?

Tarafların ön inceleme duruşmasına olan çağrısı, dilekçe gönderme ve cevaplama işlemleri sona erdikten sonra davetiye ile yapılır. Taraflar o esnada mahkemede bulunmak zorundadır.

Eğer bir taraf gelmemişse, yokluğunda alınan kararlar geçerli olacaktır. Bu noktada mahkemede bulunan taraf avantajlıdır. Gelmeyen taraf alınan kararlara itiraz edemez. Gelen taraf aynı zamanda, karşı tarafın yokluğunda savunmasını değiştirebilir.

Ön İncelemede Sunulan Deliller – Boşanma Davası Ön İnceleme Tensip Zaptı

Deliller daha önceden dilekçede belirtilmiş olmalıdır. Delilin var olduğuna dair olan belge, dilekçede ibraz edilmemişse, ön duruşmada sunulabilir. Gelecek olan belge, farklı bir yerden geliyorsa ve zaman gerekiyorsa, kişiye belgeyi temin etmesi için verilen süre 1 haftadır.

Akabinde, belge ibraz edilmezse, kişinin bu delili kullanmaktan vazgeçtiği düşünülür. Ön duruşmalar tek seferde sonuçlanır. Bazı istisna durumlarında, yeni bir duruşma günü de belirlenebilir.

Boşanma dava dilekçesi kabul edilerek, dava şartlarında ve şekil şartlarında bir eksiklik olup olmadığı iyice araştırılmalıdır. Boşanma davası dilekçesiyle birlikte kesinlikle duruşma günü verilmez. Çünkü ön inceleme için duruşma günü ancak dilekçelerin tamamlanması ve ikmal ettikten sonra verilecektir.

Boşanma davasında eşler karşılıklı dilekçesini verildikten sonra hâkim, tüm dilekçeleri okur, temel iddia, savunma ve anlaşmazlık noktalarını önceden tespit edip not eder. Boşanma dilekçelerinin somutlaştırma uygunluğuna, dilekçede kanıtlara bağlantı kurulup kurulmamasına öncelikle dikkat edilmelidir.

Tensip Zaptı Nedir? veya Tensip Tutanağı Nedir?

Hukuk muhakemeleri kanununda tensip tutanağı konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Tensip tutanağı hazırlamak bir kanunî mecburiyet olmasa da, gerek hukuksal alışkanlıklarımız gerekse boşanma davalarının rotasını belirlemek açısından çok yararlı bir uygulamadır. Hukuk muhakemeleri kanunu yürürlüğe girdiğinde eskisi hukuk usulü muhakeme kanunu kadar ayrıntılı olmayan daha basit bir tensip tutanağı hazırlanacaktır.

Tensip tutanağı haricinde, ayrıca ön inceleme duruşması aşamasının sonunda bir ön inceleme tutanağı düzenlenir. Bu ön inceleme tutanağı bir tensip tutanağı hükmün değildir; ayrı bir zaptıdır.

Her iki tutanaklarda yer alması gereken konular önce, boşanma davası yargılamanın aşama aşama yapılması yer alır.

Bu arada boşanma dilekçelerinde eksiksiz olup olmadığı, yazılı belgelerin tam olarak mahkemeye sunulduğu, başka yerden temin edilecek belgelere ilişkin gerekli açıklamaların yapıldığı hâkim tarafından kontrol edilir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ön İnceleme – Boşanma Davası Ön İnceleme Tensip Zaptı

Eğer dosya üzerinden dava şartları ve ilk itirazlarla ilgili karar verilmesi mümkünse, dosya üzerinden ön inceleme duruşması tamamlanıp gerekli kararları hâkim verir.

Dosya üzerinden hâkimin karar verilmesi mümkün değilse, ön inceleme duruşması günü verir, zorunlu inceleme yapar. Ön inceleme duruşma gününün tüm dilekçe kademeleri tamamlandıktan sonra verilmesi zorunludur.

Ön incelemede duruşmasında davanın devam edilmesi yönünde bir sonuç çıkarsa, davaya devam edileceğinden tahkikat için hâkim duruşma günü verir. Tahkikat için duruşma günü ön inceleme tutanağına yazılabileceği gibi, hâkim bu husustaki gün belirleme daha sonraya da bırakılıp ayrıca tebliğ edilebilir.

Tahkikat duruşmalarında kaide olarak yazılı deliller toplanmaz bunun nedeni yazılı belgelerin daha önce temin edilmiş olmalı, gereksiz işlemler yapılmaz, şahit, bilirkişi, pedagog, keşif işlemleri diğer tahkikat işlemleri gerçekleştirilir. Yeni düzenlemelerle tahkikatta kesinlikle gereksiz duruşma yapılmaz, bir bilginin, belgenin beklenmesine matuf duruşma açılmaz.

Tahkikat aşaması tamamlanınca eşlere ve boşanma avukatı son diyecekleri sorulup hüküm aşamasına geçilir.

Tensip Zaptı veya Tensip Tutanağında Yer Alması Gereken Konular

Boşanma davası açıldığında davanın yol haritası tensip tutanağında sırasıyla şu konular yer verilmelidir:

Boşanma davasının kabulü ile dava dilekçesinin eksiksiz olup olmadığı belirtilmeli, dilekçe tam değilse hâkim davacıya süre verir, boşanma dava dilekçesinin tebliği ile eşlerin dilekçelerinin karşılıklı verilmesine ilişkin açıklamaya yer alır.

Boşanma davasının ne tür bir boşanma davası olduğu belirtilmelidir. Boşanma davasının yargılama usulüne tâbi olduğu belirtilir.

Eşler kanıt olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden temin edilecek belgelere ilişkin gerekli açıklamalara yer vermeleri, davacı eşin kanıtlar için gider avansının kullanılacağı, davalı eşin gerekiyorsa tespit edilecek kanıt avansını da yatırması, eşler bunları yapmadıkları takdirde ancak gereğince ön incelemede duruşmasında bu husustaki eksiklikleri tamamlayacakları, aksi durumda bu kanıtlardan vazgeçmiş sayılacakları belirtilir.

Boşanma bütün dilekçelerinin tamamlanmasından sonra, ön incelemenin duruşmalı olup olmayacağına karar verileceği; ön inceleme duruşması yapılmasına karar verilmesi durumunda duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlandıktan sonra belirlenip ve avanstan hesaptan karşılanacağı belirtir.

Ön inceleme duruşmasında yargılamaya devam edilmesi yönünde karar verilmesi durumunda, ön inceleme duruşmasının sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceği belirtilir.

Tahkikat duruşmasının başında varsa esasa ilişkin hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri hakkında hâkim karar verir.

Yukarıdaki belirtilen konular tek tek sırası ile tensip tutanağı veya tensip zaptında belirtilir, boşanma davasının yol haritasını belirler.

Tensip Zaptı veya Tensip Tutanağı Geldi Ne Yapmalıyım?

Boşanma davası açıldığında mahkeme; davacı eş ve davalı eş birer tensip tutanağı veya tensip zaptı gönderir. Boşanma duruşmasına hazırlık tutanağı olarak da bilinen bu tutanakta, eşlere ve varsa üçüncü şahısların, tanıkların yapması gereken görevleri ve süreleri belirtir.

Tensip tutanağında mahkeme, tutanağın muhatabı olan davacı eş ve davalı eşe bazı sorumluluklar verir. Mahkeme, tensip zaptı gönderildiği davalı eşten varsa kanıtı ve şahitlere ilişkin bilgileri boşanma dava dosyasına gönderilmesi, bununla beraber ilgili dava hakkında başka kanıt ya da belge varsa bunları da mahkemeye bildirmesini isteyebilir. Mahkemenin tensip tutanağıyla muhatap aldığı eşlerin verilen görevleri belirlenen sürede yerine getirmelidir.

Makalemizde Boşanma Davası Ön İnceleme Tensip Zaptı konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası Ön İnceleme Tensip Zaptı | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI ÖN İNCELEME – MAHKEMECE YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEPLİ DAVA DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLİP DİLEKÇELERİN TEATİSİ VE ÖN İNCELEME AŞAMALARI TAMAMLANMADAN KARAR VERİLMESİ VE KADIN VEKİLİNİN MAZERET DİLEKÇESİNİN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Mahkemece yargılamanın yenilenmesi talepli dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edilip dilekçelerin teatisi ve ön inceleme aşamaları tamamlanmadan karar verilmesi, yine mahkemece geçerli bir sebep gösterilmeksizin kadın vekilinin mazeret dilekçesinin reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay Kararları – Boşanma Davası Ön İnceleme Tensip Zaptı

 Boşanma Davası Ön İnceleme Tensip Zaptı

BOŞANMA DAVASI ÖN İNCELEME TENSİP ZAPTI- DAYANILMAYAN DELİLİN BİLDİRİLMESİ İÇİN ÖN İNCELEME AŞAMASINDA VERİLEN SÜRENİN SONUÇ DOĞRUMAYACAĞI – DAVACININ SÜRESİNDE BİLDİRMEDİĞİ TANIKLARININ BEYANLARININ KUSUR BELİRLEMESİNDE DİKKATE ALINAMAYACAĞI – DAVANIN REDDİ GEREĞİ.

TAŞINMAZIN MAL KAÇIRMA KASTIYLA YAPILMIŞ OLAN SATIŞLARININ İPTALİ İSTEMİ – DAVANIN DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, dilekçeler teatisi aşaması tamamlandıktan sonra

ön inceleme yapılıp, duruşma açılarak tarafların gösterecekleri delillerin toplanması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken,

tüm bu hususlar dikkate alınmadan davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Ön İnceleme Duruşması

Boşanma Davası Ön inceleme duruşmasında, hakim tarafları barışma ve anlaşma olup olmadığını tespit eder, anlaşma olmaması durumu ayrıca tutanakla tespit edilir.

Duruşma ön inceleme tutanağı taraflarca imzalanır. Boşanma davasında ön inceleme bir duruşma ile yapılır. Ön incelemenin tamamlanmaması durumunda son kez bir duruşma daha verilir.

Boşanma Davası Ön İnceleme Tensip Zaptı ile ilgili yazımızda yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Boşanma davalarında genel kural olarak Ön inceleme yapılarak karar verilmesi

Boşanma davalarında genel kural olarak Ön inceleme yapılarak, gereken kararlar alınarak tahkikat ve duruşma günü verilir.

Aile Mahkemesi,  öncelikle davanın şartı oluşup oluşmadığı, yapılan itirazlar, ilk olarak değerlendirilir karara bağlanır, yada bu konular ön inceleme duruşmasında tarafları dinleyerek karar verir.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

3.929 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri