Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı

Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı

Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı Nedir? Boşanma sonrasında tazminat hakkı ve nafaka talebi, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen hususa göre olumlu ya da olumsuz sonuçlanır. İki tür tazminat talebi vardır;

 • Maddi tazminat,
 • Manevi tazminat

Maddi tazminat kişinin maddi olgular olarak adlandırılan kayıpları nedeniyle istenebilir. Bu olgular;

 • Kişinin boşanma sonrası gelecek ekonomik hayatının bozulması,
 • Evlilik birliğinden doğan hayat standartının yitirilmesi

Şeklinde örneklendirilir.

Manevi tazminat, kişinin boşanma sonrasında toplum nazarında küçük düşmesi, ruhsal sağlığının bozulmuş olması, depresyon gibi psikolojik problemlere kişinin boşanma neticesinde maruz kalması manevi tazminat talebinde bulunulması için gereklidir. Boşanmada tazminat ve nafaka hakkı, aynı zamanda tarafların kusur durumu ile de ilgilidir.

Boşanmada Maddi Tazminat Şartları Nelerdir?

Maddi tazminata başvurmak için gerekli olan şartlar şu şekildedir;

 • Evlilik mahkeme kararı ile sona ermelidir.
 • Maddi tazminat talebinde bulunacak olan taraf, diğer tarafa göre daha az kusurlu ya da kusursuz olmalıdır.
 • Talep edilen tazminat miktarını, karşı tarafın ödeme gücü olmalıdır.

Boşanmada maddi tazminat zaman aşımı süresi, boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında 1 yıl olarak belirlenmiştir.

Boşanmada Manevi Tazminat Şartları Nelerdir?

Boşanmada manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, maddi tazminat koşulları ile neredeyse aynı koşullar yer alır. Boşanmada manevi tazminat şartları;

 • Manevi tazminat ödeyecek olan kişi, kusurlu olan taraf olmak durumundadır.
 • Boşanma işlemi gerçekleştirilmiş olmalıdır.
 • Manevi tazminat gerekçeleri, boşanma işlemi gerçekleştikten sonra ortaya çıkmış olmalıdır.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Nafaka, talep edilmesi ya da kimi durumda talebe gerek olmadan hakim tarafından, ekonomik durumu evlilik birliğinin bozulması sebebiyle verilen düzenli paradır. Artırılması, azaltılması, durdurulması durumları mümkündür. Nafaka türleri;

 • Tedbir nafakası;

Boşanma davasının çok uzun yıllar çekişmeli olarak devam etmesi sebebiyle, mahkeme dava sürerken nafaka verilmesi talebinde bulunur.

 • Yoksulluk nafakası;

Bireyin, evlilik sona erdiğinden yoksullaştığı durumu mevcutsa, yoksulluk nafakası verilmesi gerekir.

 • İştirak nafakası;

Bu nafaka türü, çocukların velayetlerini almış olan tarafa, velayeti almamış taraftan, çocukların eğitimi, hayat kalitesi, diğer ihtiyaçları giderlerine destek olunması amacıyla verilir. İştirak nafakasını, kişi, herhangi bir gelir kaynağı olmadığı halde, ev kirası ödemediğinden ve gideri olmadığından, çocukların velayeti kendisinde de olmadığından, hakim kararıyla cüzi bir miktarda nafaka ödemek durumunda kalmıştır.

Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı, Boşanma davası nedeniyle tazminat ve nafakaya hükmedilmesi çekişmeli ve boşanma davalarında oldukça sık rastlanan bir durumdur.

Evlilik birlikteliklerini sonlandırmaya karar veren eşler aralarında boşanmadan doğacak nafaka veya tazminat gibi durumların tamamı üzerinde anlaşma sağlamışlarsa anlaşmalı boşanma davası açarak evliliklerini sonlandırmakta eşler çekişmeli olarak boşanmak istiyorlar ve hukuki sonuçlara hakimin karar vermesini talep ediyorlarsa davada mahkemeden nafaka ve tazminat talebinde bulunabilmektedirler.

Boşanmada tazminat ve nafaka hakkı hakim tarafından eşlerin maddi durumlarına bakılarak hakkaniyet ölçülerinde değerlendirilmektedir. Tazminat davası boşanmadan sonra ileri sürülebileceği gibi boşanma sırasında da diğer eş aleyhine açılabilmektedir.

Tazminat ve nafaka miktarına ekonomik durumlarla birlikte velayet altında bulunan çocukların bakımı, evliliğin sonlanmasında kişilerin kusur oranları gibi hususlarda dikkate alınmaktadır. Tazminat talebinde bulunan eş daha fazla kusurlu ise evliliği bitirmekten dolayı tazminat alamayacaktır.

Boşanmada Tazminat İsteme Şartları

Boşanma sırasında eşlerden birinin kusurunun daha ağır basması ve diğer eşin bu sebeple zarara uğraması nedeniyle hem şimdiki zararların hem de gelecekte evliliği sonlandırmaktan dolayı ortaya çıkacak zararların tazmin edilmesi için boşanmayla birlikte veya boşanmadan sonra tazminat davası açılabilmektedir.

Örneğin aldatma nedeniyle boşanmaya sebebiyet verilmesi halinde uğranılan manevi acıların hafifletilmesi amacıyla manevi tazminat talebinde bulunulabileceği gibi diğer eşin kusuru nedeniyle maddi olarak ileride zarara uğrayacağını mahkemede ispatlayacak olan eş boşanmayla birlikte maddi tazminat davası da açabilecektir.

Boşanmada maddi tazminat şartları davalının kusur oranına göre belirlenmekte ve davalı boşanmada daha ağır kusurluysa tazminat hakkı doğmaktadır. Boşanacak olan eşin tazminat talebinde bulunurken uğradığı veya uğrayacağı maddi ya da manevi zararları delilleriyle ispatlamasında fayda vardır.

Tazminat davası boşanmayla birlikte talep edilmesi halinde nispi harca tabi olmadığından boşanmada daha az kusurlu olan eş boşanmayla birlikte tazminat talep etmesi daha tercih edilebilir bir yöntemdir. Tazminat davası boşanmadan sonra açılırsa nispi harca tabidir.

Boşanmada Nafakaya Karar Verilmesi

Boşanmada nafaka bağlanması için iki farklı şartın varlığı aranmaktadır. İlk olarak eşlerden birinin yoksullaşması ihtimali evliliğin sonlanmasıyla öngörülüyorsa eşe nafaka bağlanmaktadır.

Eşlerin ekonomik durumlarına bakılarak belirlenecek yoksulluk nafakası hakim tarafından belirlenmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda ise nafaka miktarının belirlenmesinde eşler serbesttir.

Diğer bir nafaka türü ise çocukların bakımını üstlenen eşe verilecek olan iştirak nafakasıdır. Velayeti bulunduran eşe karşı çocukların bakımı, okul masrafları gibi ücretlerin karşılanması amacıyla nafakaya hükmedilebilir. Nafaka talepleri boşanma boyunca tedbir nafakası olarak talep edilebileceği gibi boşanmadan sonra sürekli olmak üzere de talep edilebilmektedir.

Boşanmada tazminat ve nafaka miktarı kişilerin boşanmadaki kusurlulukları ve ihtiyaçları oranında hakimin takdir yetkisine göre hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu hususta eşlerin haklarının korunması önemli bir konu olduğundan nafaka ve tazminat konularında uzman avukatlık bürolarından yardım almak isabetli olacaktır.

Boşanan eşler birbirlerine Boşanma Davası Tazminat isteme hakları bulunmaktadır. Boşanma Davası Tazminat Miktarı belirlendikten sonra tazminat davası açılabilir.

Tazminat davası boşanma davasıyla birlikte görülebileceği gibi boşanmadan hemen sonrada açılabilir.

Ancak boşanmadan 1 yıl geçtikten sonra Boşanma Maddi Tazminat davası açılamaz. Yani boşanma mahkemeniz tamamlandıktan hemen sonra tazminat davası açmanız yasal haklarınızın zamanaşımı nedeniyle son bulması nedeniyle mağdur olmamanıza fayda sağlayacaktır.

Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden diğer isterse Boşanma Davası Temyiz yapabilir. Bu davayı diğer davanız sonuçlandıktan sonra 15 gün içerinde açmanız gerekir.

Aksi takdirde hakkınız zaman aşımına uğrayacaktır. Dava sonuçlandıktan bir gün sonra 15 günlük süreniz başlatılmış olacaktır. Yine bu konuda hakkında daha detaylı bilgiyi avukatınızdan alabilirsiniz. Sizde tüm bunlar ve daha fazlası için bizimle irtibata geçmelisiniz. Uzman ekimiz ile size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı Avukat ve Danışmanlık

Türk Hukuk Sistemi avukat tutma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte ilgili davanın ilgili kanunları, prosedürü ve usulleri açısından başvuru aşamasından tüm işleyiş sırasında uygunluk göstermesi gereklidir. Usuller bakımından uygun olmayan başvuru, dilekçe yazımı gibi hatalar, davaların reddedilmesine enden olabileceği gibi, hukuki sürecin uzamasına ve çeşitli hak kayıplarına da neden olabilir.

Örneğin bir boşanma davasının sadece usullere uygun olarak yazılmayan bir dilekçe nedeniyle reddedilmesi, aynı konuda 3 yıl boyunca yeniden dava açılamayacağı için, boşanmanın 4-5 yıllık bir sürece yayılmasına neden olabilir. Böylesi sorunlarla karşılaşmamak için en iyi davranış, bu alanda uzmanlaşmış bir avukatın hukuki yardımına başvurulmasıdır.

Bir avukatın hukuki desteği ile başlatılan boşanma davası, doğru nedene dayalı olarak başlar ve boşanma davalarının tümünü doğrudan etkileyen dilekçenin usullere uygun olarak yazılmasından kaynaklı olarak, hakimlerde ilk kanaatin doğru bir şekilde oluşmasına sebep olur.

Bu aşamada hakimler davayı doğru ve istenilen yöne doğru yönlendirirler ve işleyiş hızlanarak, davanın hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlarlar. Ayrıca boşanma davasının nedenine göre kazanılacak tazminat, nafaka, velayet gibi haklar, avukatların zamanında yaptığı müdahaleler sonucunda üst düzeyde korunur.

Tüm bu sebepler bir anlamda boşanma davaları gibi karmaşık hukuki süreçlere sahip davalarda, boşanma avukatı tutulması zorunlu kılar. Benzer şekilde pek çok dava türünde de uzmanlaşmış avukatların hukuki desteği, davaların istenilen süre ve sonuçlarla başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı Yargıtay Kararları

BOŞANMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. TARAFLARIN KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRLERİNE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADIKLARI. EŞLERİ BİRLİKTE YAŞAMAYA ZORLAMANIN ARTIK KANUNEN MÜMKÜN GÖRÜLMEDİĞİ – DİRENME KARARININ BOZULMASI

ÖZET: Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların karşılıklı olarak birbirlerine fiziksel şiddet uyguladıkları A… 6.Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/2229 esas, 2012/1721 karar sayılı dosyasıyla sabit olduğu, dosyada tarafların bu olaydan sonra barıştıklarını ve bir araya geldiklerini gösteren, kabul edilebilir yeterli düzeyde delil bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Yargıtay Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı

BOŞANMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATLA NAFAKA DAVASI. KOCA İŞTEN AYRILMAMIŞ OLSA DA TARAFLARIN GERÇEKLEŞEN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARINA GÖRE KADIN YARARINA TAKDİR EDİLEN YOKSULLUK NAFAKASININ ÇOK OLDUĞU

ÖZET: Davacı/karşı davalı (koca) işten ayrılmamış olsa da tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre kadın yararına takdir edilen yoksulluk nafakası çok olup, mahkemece Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekmektedir.

Makalede Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

17 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri