Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz

ile ilgili diğer konu başlıkları, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı dilekçesi, çek hesabı açma yasağının kaldırılması, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına itiraz nasıl yapılır, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına itiraz dilekçesi, karşılıksız çek idari para cezası

ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞINA İTİRAZ

Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz verilen cezaya karşı yapılan itirazdır. Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağ üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra hükmüne göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tabi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi hâlinde de verilir.

Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi halinde, bu çekten dolayı hukuki sorumluluk ile idari yaptırım sorumluluğu çek hesabı sahibine aittir.   Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece ilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terk edilmiş olması halinde de, tebligat yapılmış sayılır.  Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz.

ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞINA İTİRAZ NASIL YAPILIR

Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz; Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste halinde vermekle yükümlüdür.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.

KARŞILIKSIZ ÇEK İDARİ PARA CEZASI VE İTİRAZ

İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.

Başvuru, bizzat kanuni temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir. Başvuru dilekçesinde, idari yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.  İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.

Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir. Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir. İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür.

T.C. YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas: 2012/11338 Karar: 2012/40863 Karar Tarihi: 11.07.2012

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU – BERAAT KARARININ HANGİ HALLERDE VERİLECEĞİ – SUÇ KARŞILIĞI UYGULANAN YAPTIRIMIN İDARİ YAPTIRIMA DÖNÜŞMESİ – BERAAT KARARI HUKUKSAL DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI – İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLMESİNE YER OLMADIĞI

ÖZET: Beraat kararının hangi hallerde verileceği yasada düzenlenmiştir. Beraat kararı, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilir.

 

03.02.2012 tarih ve 28193 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.01.2012 tarih ve 6273 Sayılı Çek Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 3.maddesi ile 5941 Sayılı Kanunun 5.maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan <hukuki ve cezai sorumluluk> ibaresi <hukuki sorumluluk ile idari yaptırım> şeklinde değiştirilmiş, 6.maddesine eklenen geçici madde 3’ün 7.fıkrasıyla da <Bu kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idari yaptırıma dönüştüren fiiller nedeniyle, b) kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece, idari yaptırım kararı verilir> hükmü getirilmiştir.

İdari yaptırım kararı verilemeyecek ise mahkemece idari yaptırım kararı verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerekmekte olup, uygulamada bu doğrultudadır.

Beraat kararının hangi hallerde verileceği 5271 Sayılı CMK’nun 223.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Beraat kararı; yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilir.

Sonuç: Suç olmaktan çıkarılmış ve idari yaptırıma tabi bir fiilden dolayı Beraat kararı verilemez. Mahkemece 30.03.2012 tarihinde verilen Beraat kararı hukuksal dayanaktan yoksun ve yok hükmündedir. Bu nedenle, idari yaptırım kararı verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi yerine, beraat kararı verilmiş olması ve yasa yolunda hata yapılması hükmü, temyiz incelemesine tabi kılmayacağından, kararın yasa yolu incelemesinin itiraz makamınca yapılması gerektiği anlaşılmakla, 6273 Sayılı Kanunun 6. maddesinde düzenlenen geçici 3.maddesinin 7. fıkrası gereğince, dosyanın itiraz merciince incelenmek üzere hükmü veren Mahkemeye GÖNDERİLMESİ için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 11.07.2012 tarihinde karar verildi.  Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz

Ankara avukat