Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? Savcılığa suç duyurusunda bulunmak için ne gerekir?

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? Savcılığa suç duyurusunda bulunmak için ne gerekir?
Savcılığa Suç duyurusu, bireylerin ve toplumun adalet arayışının bir parçasıdır. Bu süreç, suçların soruşturulması ve suçluların adalete teslim edilmesi için kritik öneme sahiptir.

Suç duyurusu, bir suçun işlendiği şüphesi altında, adaletin yerini bulması ve suçluların cezalandırılması amacıyla yetkili makamlara yapılan resmi bir bildiridir. Bu süreç, intikam yerine adaletin sağlanmasının gerektiğinin bir yansımasıdır ve devletin şiddet tekelini kullanma yetkisini vurgular. Suç duyuruları, toplumsal düzenin korunmasında önemli bir rol oynar ve kişiler arası ilişkilerde adaletin sağlanmasına yardımcı olur.

Suç Duyurusu Nereye Yapılır?

Suç duyurusu, doğrudan savcılığa, polis veya jandarma karakollarına yapılabilmektedir. Kolluk kuvvetlerine yapılan suç duyuruları, ilgili savcılığa iletilecek ve soruşturma süreci başlayacaktır. Soruşturma ve sonrasındaki yasal işlemler, Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülür, ancak bazı istisnai durumlarda sulh ceza hakimlerinin de soruşturma yetkisi olabilir.

Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Suç duyurusu, hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilmektedir. Yazılı bir dilekçe ile yapılan duyurular, suça dair elde edilen delillerle desteklenmelidir. Sözlü olarak yapılan suç duyuruları sonrasında da soruşturma dosyasına eklemeler yapılabilir. Yazılı suç duyurusu, işlemin belgelenmesi açısından tavsiye edilir.

Kime Karşı Suç Duyurusunda Bulunulabilir?

Suç duyurusunda bulunulan kişi, olayın faili olmalıdır. Failin tanınmaması durumunda dahi, şüpheli olayın bildirilmesi için suç duyurusunda bulunulabilir. Suç duyurusunun, şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yardımcı olacak bilgilerle desteklenmesi önemlidir.

Suç Duyurusunda Bulunma Süresi Ne Kadardır?

Takibi şikayete bağlı suçlar için suç duyurusunda bulunma süresi, mağdurun suç ve faili öğrenmesinden itibaren altı aydır. Bu süre, her halükarda dava zamanaşımı süresinin dolmasıyla sona erer.

Suç Duyurusunda Bulunma Masrafı Var Mı?

Suç duyurusunda bulunmak için herhangi bir ücret talep edilmez. Ancak, bir avukat aracılığıyla suç duyurusunda bulunulması durumunda avukatlık ücreti ödenmesi gerekebilir.

Suç Duyurusunun Sonuçları Nelerdir?

Suç duyurusu sonrasında, Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma süreci başlatılır. Soruşturma, suçun niteliğine ve mevcut delillere bağlı olarak farklı yollar izleyebilir. Soruşturma sonucunda, suç duyurusunun yeterli delile dayanmadığına karar verilirse, soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilebilir.

Suç duyurusu, bir suçun işlendiğine dair şüphe üzerine ilgili yargı makamlarına yapılan resmi bir başvurudur. Bu başvuru, mağdurların veya tanıkların adalet arayışının bir parçası olarak, suç faaliyetlerinin resmi olarak kayda alınması ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla gerçekleştirilir. Türkiye gibi hukukun üstünlüğünün esas alındığı ülkelerde, suç duyuruları, şüpheli eylemlerin adil bir şekilde değerlendirilmesi ve gerektiğinde cezalandırılması için kritik öneme sahiptir.

Suç Duyurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Suç duyurusunda bulunmak için, ilk adım olarak olayın gerçekleştiği yerdeki Cumhuriyet Savcılığı'na veya en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurulur. Bu başvuru sözlü ya da yazılı olarak yapılabilir, ancak yazılı bir dilekçe ile yapılması ve bu dilekçenin hazırlık numarası ile takip edilmesi önerilir. Hazırlık numarası, suç duyurusunun hangi aşamada olduğunun takip edilebilmesi için önemlidir.

Suç Duyurusu Neden Yapılır?

Suç duyurusu, bireylerin karşılaştıkları veya tanık oldukları suç eylemlerini yetkili makamlara bildirmelerinin yasal yoludur. Bu bildirim, suç faaliyetlerinin adil bir şekilde soruşturulması ve gerekli hukuki sürecin işletilmesi için temel teşkil eder. Ayrıca, suçtan mağdur olan bireylerin adalet arayışında önemli bir adımdır.

Suç Duyurusu Dilekçesi Nasıl Yazılmalı?

Suç duyurusu dilekçesinin, suçtan zarar gören şikayetçinin ve suçu işleyen kişinin kimlik bilgilerini içermesi gerekir. Suçun işlendiği tarih, olayın ayrıntılı bir şekilde açıklanması, varsa tanıkların ve delillerin belirtilmesi önemlidir. Dilekçede, kamu davası açılması talebi net bir şekilde ifade edilmelidir.

Suç Duyurusunda Avukat Gerekir mi?

Suç duyurusunda bulunmak için avukat tutma zorunluluğu yoktur; ancak avukat desteği, sürecin daha etkili yönetilmesine yardımcı olabilir. Özellikle dilekçenin hazırlanması, delillerin sunulması ve hukuki süreçlerin takibi konusunda avukatların uzmanlık ve deneyimleri önemlidir.

Yargı Aşamasında Suç Duyurusu Sahipleri Bulunur mu?

Suç duyurusunda bulunan kişiler, kamu davasının bir parçası olarak yargı sürecinde yer alabilir. Mağdurun veya şikayetçinin, davanın seyrini etkileyebilecek bilgi ve belgeleri sunması, adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle, suç duyurusunda bulunan kişilerin mahkeme sürecinde aktif bir şekilde yer alması teşvik edilir.

Dilekçe Örneği - Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN :

VEKİLİ : Av. İlkay UYAR KABA

ŞÜPHELİ :

SUÇ : Hakaret.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz …, ............................ yapmaktadır.

2-) Müvekkilimiz …/…/… ...........................................................ifadeler kullanmak suretiyle müvekkilimize hakaretlerde bulunmuştur.

3-) Müvekkilime hakaret eden …’dan şikayetçiyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 125 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Program kayıtları, tanık beyanları ve diğer delililer.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin müvekkilimize karşı sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Yakınan Vekili Av. İlkay Uyar KABA

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? | Sıkça Sorulan Sorular

6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU - KOVUŞTURMA KONUSU SUÇUN UZLAŞMA KAPSAMINDA OLDUĞU - SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANIP İNFAZ OLUNACAĞI - DOSYANIN UZLAŞTIRMA BÜROSUNA TEVDİİ EDİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Sanığın tekerrüre esas alınan tehdit suçuna ilişkin mahkumiyetinin hükümden önce …tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddesi ile değişik 5271 sayılı kanunun maddesi uyarınca uzlaşma kapsamına alınması ve aynı Kanunun ilgili maddesi ile değişik 5271 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca, "Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde kovuşturma dosyası uzlaştırma işlemlerinin ilgili maddede belirtilen esas ve usule göre, yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir" şeklindeki düzenleme ile 5237 sayılı kanunun ilgili maddesindeki "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur." hükmü uyarınca tekerrür uygulamasına konu Ç.. Asliye Ceza Mahkemesinin … gün ve …sayılı kararı hakkında uzlaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için dosyanın uzlaştırma bürosuna tevdii ile işlemlerin tamamlanmasından sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, Yargılamaya devamla hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması ve gerekçeli kararda uzlaştırma işlemlerinin neden yerine getirilmediğinin tartışılmaması nedeniyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU – SUÇUN UZLAŞMA KAPSAMINA ALINDIĞI - UZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN DOSYANIN UZLAŞTIRMA BÜROSUNA TEVDİİ EDİLMESİ GEREĞİ - UZLAŞTIRMA İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINDAN SONRA SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ HUSUSUNUN GÖZETİLMEMESİ

ÖZET: Suç tarihinde …Bankası …Şubesi ATM cihazından kendi hesabına para yatırmak isteyen müştekinin, tesadüfen orada bulunan sanıktan yardım istediği, sanığın müştekinin verdiği banka kartı ve … TL'yi aldığı, makinaya müştekinin banka kartı yerine kendi banka kartını yerleştirip müştekinin verdiği parayı kendi hesabına yatırdığının iddia ve kabul olunması karşısında; Yüklenen eylemin 5237 sayılı Kanununun ilgili maddesinde düzenlenen hırsızlık suçu kapsamında olduğu gözetilmeden ve hüküm tarihinden önce yürürlüğe giren 6763 sayılı kanun ile değişik 5271 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca istinaf incelemesine konu basit hırsızlık suçunun uzlaşma kapsamına alınması ve aynı Kanun ile değişik 5271 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca, "Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde kovuşturma dosyası uzlaştırma işlemlerinin ilgili maddede belirtilen esas ve usule göre, yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir" şeklindeki düzenleme uyarınca, Uzlaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için dosyanın uzlaştırma bürosuna tevdii ile işlemlerin tamamlanmasından sonra sonucuna göre bir karar verilmesi hususunun gözetilmemesi nedeniyle hükmün bozulmasına dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU - HIRSIZLIK SUÇUYLA BİRLİKTE İŞLENEN İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU YÖNÜNDEN ŞİKAYET ŞARTI ARANMAYACAĞI - ŞİKAYET YOKLUĞUNDAN BAHİSLE DÜŞME KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU

ÖZET: 5237 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca hırsızlık suçuyla birlikte işlenen işyeri dokunulmazlığını ihlal suçu yönünden şikayet şartı aranmayacağı gözetilmeden şikayet yokluğundan bahisle düşme kararı verilmesi nedeniyle hükmün bozulmasına dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

TEHDİT SUÇU - OLAYIN TEK TANIĞI OLAN KİŞİNİN DİNLENİLMEDİĞİ - MAĞDURUN DURUŞMAYA GETİRİLİP BEYANLARININ TESPİT EDİLMEDİĞİ - SANIĞIN SAVUNMA HAKKININ KISITLANDIĞI

ÖZET: Sanık hakkında tehdit suçundan verilen adli para cezası, hapis cezasından çevrilme olup kesin olmadığından, istinaf isteminin reddine ilişkin yerel mahkemenin …tarihli ek kararının kaldırılarak hükmün esasına yönelik olarak incelemede, tanık A. R. K.'ye talimat mahkemesince tebligat yapıldığı, Zorla getirme müzekkeresine adresin kapalı olduğu şeklinde cevap verildiği anlaşılmakla, olayın tek tanığı olan bu kişi dinlenmeden ve kendisine tebligat yapılan ve delil kaynağı olan mağdur N.'nin duruşmaya getirilip beyanları tespit edilmeden hüküm kurulması suretiyle, Sanığın savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle hükmün bozulmasına, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA DAİR İHBAR OLDUĞU - YAPILAN YARGILAMA SONUCU HÜKMÜN AÇIKLANMASININ UNUTULDUĞU - SANIĞA TEBLİGAT YAPILARAK KARAR VERİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU

ÖZET: Sanıklara ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair ihbarların alınması üzerine yapılan yargılama sonucu verilen …tarih ve …esas …karar sayılı kararda, sanık R.. A…ilişkin hükmün açıklanmasının unutulması üzerine, Yeniden duruşma açılıp, tebligat yapılarak karar verilmesi gerekirken aynı gün dosya üzerinden inceleme yapılarak ek karar verilmesi suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması isabetsiz olması nedeniyle hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Boşanma konularında dava sürecinin başarılı devam ettirilmesi ve sonuca olumlu ulaşmak adına avukatlık ve danışmanlık önemli bir faktördür. Bu konuda daha fazla bilgi için

Bu haber toplam 1222 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara