Atla

Doktor Hatası Tazminat


Doktor Hatası Tazminat

Doktor Hatası Tazminat

Doktor Hatası Tazminat

Doktor Hatası Tazminat konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Tıbbi tedavinin hatalı olması , doktorun, muayene ve tedavi neticesinde ortaya çıkan zarar verici sonuçlardan doğan sorumluluğudur. Doktor Hatası Tazminat veya kusur nedeniyle açılan tazminat davalarında, Adli Tıp Kurumundan alınan rapor doğrultusunda kusur oranı nedeniyle tazminat talep edilir.

Fakat burada  Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken ya dagörevlerini yapar iken şahıslara zarar vermesi, alakalı kamumüessesesinin görev kusurunu oluşturur. 

Bu halde mesul, kamu görevlisinin buyruğunda çalışmakta bulunduğukamu müessesesi çoğu dava o müessese aleyhine açılmalıdır. Bu hususta yasal tertip etmeler, buyurucu hükümler barındırmaktadır. 

Diğer yandan mesuliyet hukukunun esas ilkeleri yönünden bakıldığında da bu yolla düzenlemenin mevzuatta yer almış olması zarar görenin zararının karşılanması istikametinde ehemmiyetli bir teminattır.

Tıbbi tedavinin hatalı olduğundan söz edebilmek için aşağıdaki unsurların mevcudiyeti gereklidir.

 1. Hastaya kasıtlı olarak zarar verilmiş olması
 2. Doktorun meslek ve Sanatta acemiliği
 3. Hasta ve Doktor arasındaki sözleşmeye aykırı hareket edilmesi
 4. Yanlış veya tehlikeli muayene neticesinde hastanın zarar görmüş olması
 5. Tedavi veya muayenede tıbbi aletlerin yanlış, tehlikeli kullanımı neticesi hastanın zarar görmesi.

Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davalarının en önemli noktalarından birisini de hastanın uğramış olduğu zararı kimden ve nasıl karşılayacağı konusu olmaktadır.

Bu noktada da bu tip malpraktis tazminat davalarında en önemli belirleyici unsur olarak hastane türü belirleyici etki teşkil etmektedir. Çünkü devlet hastanesi ile özel hastanenin davalı olacağı bu tip davalarda her iki hastane kurumu arasında süreç açısından önemli farklılıklar mevcuttur.

Eğer söz konusu iddia edilen yanlış tedavi durumunun söz konusu olduğu hastanenin devlet hastanesi olması durumunda yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açılışında karşı taraf olarak memur ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanmaları esnasında işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları için sadece hastanenin bağlı bulunduğu idare yani devlet olur. İdare, kamu görevlisi sıfatında olan hekimlerin hizmet kusuru dolayısı ile meydana gelmiş olan zararların tanzim edilmesi yükümlülüğünü taşımaktadır. 

Doktor Hatası Tazminat Yargıtay Kararı

DANIŞTAY 15. Daire ESAS: 2013/6205 KARAR: 2013/3357 HASTANEDE ENFEKSİYON KAPARAK ÖLEN PREMATÜRE BEBEK, HİZMET KUSURU NEDENİYLE İDARE ALEYHİNE TAZMİNAT İstemin

Özeti : ...Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde prematüre olarak doğan, davacıların müşterek çocuğu …'ın, hizmetin kusurlu işletilmesi sonucunda hastane enfeksiyonu nedeniyle ölümü sonucu uğranıldığı ileri sürülen toplam 100.000 TL maddi, 400.000 TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, ...İdare Mahkemesince; 6.240,25-TL maddi, 20.000-TL manevi olmak üzere toplam 26.240,25-TL tazminatın, davanın açıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi, kalan kısımlar yönünden davanın reddi yolunda verilen kararın,

Danıştay Onuncu Dairesince; manevi tazminat isteminin kısmen reddine ilişkin kısmı ile hükmedilen tazminat miktarlarına dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine ilişkin kısmının bozulduğu, diğer kısımlarının onandığı, anılan Mahkemece bozma kararına uyularak, manevi tazminatın, mal varlığında meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı değil, tatmin aracı olduğu,

Olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçladığı, takdir edilecek miktarın aynı zamanda idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak düzeyde olması gerektiği, bu kapsamda, davacıların çocuğunun, davalı idarenin hizmet kusuru sebebiyle ölümü nedeniyle, ölüm olayı nedeniyle duydukları acı ve ızdırabı kısmen de olsa karşılayabilmek amacıyla davalı idarenin hizmet kusurunu da ortaya koyacak ve davacılar bakımından sebepsiz zenginleşmeye yol açmayacak şekilde anne … için 50.000,00 TL, baba … için 50.000,00 TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminat ile anne için kabul edilip

Danıştay Onuncu Dairesi'nin temyiz incelemesi sonucunda onanıp kesinleşen 6.240,250 TL maddi tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi, fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddi yolunda verilen kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülüp temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Dava; davacının 06.08.2010 tarihinde ... Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan hatalı enjeksiyon nedeniyle maruz kaldığını ileri sürdüğü zarara karşılık 20.000-TL maddi tazminat, 20.000-TL manevi tazminat olmak üzere toplam 40.000-TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

Her ne kadar, hükme esas alınan Adli Tıp Raporunda, davacıda oluşan arazın enjeksiyon uygulamalarının beklenebilir bir komplikasyonu olduğu belirtilerek, uygulanan tıbbi işlemlerin tıp kurallarına uygun olduğu yönünde görüş bildirilse de, doktor tarafından düzenlenen enjeksiyon (IM) uygulamasının yetkili bir sağlık personelince veya onun gözetimi ve denetimi altında yapılması gerekirken,

Bu uygulamanın denetim ve gözetim altında olmaksızın stajyer öğrenci tarafından yapılması ve yine uygulamayı yapan kişinin tespit edilememiş olması, sunulan sağlık hizmetinin özensiz ve denetimsiz biçimde kusurlu olarak işletildiğini göstermekte ve oluşan zararın idarece tazmin edilmesini gerektiğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

ÖZET: Dava; davacıların çocuğuna yapılan iğnenin yanlış yere yapıldığından bahisle çocukta uzuv kaybı oluşmasına neden olunduğu belirtilerek …-TL maddi, ….-TL manevi olmak üzere toplamda ….-TL tazminatın yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. Islah olanağı bulunmaması nedeniyle tazminat istemi yüksek tutulmak zorunda kalınan, gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için de zor ve karmaşık olan böylesi bir dava sonucunda, reddedilen maddi tazminat miktarı üzerinden 3.550-TL tutarında nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi,

Hak arama özgürlüğünü ve mahkemeye erişim hakkını kullanan davacının, kullandığı hak nedeniyle olağan dışı ağırlıkta bir mali yük altına girmesi sonucunu doğurmuştur. Böyle bir sonucun, hak arama özgürlüğüne ve mahkemeye erişim hakkına, olağan dışı bir kısıtlama getirdiği ortadadır.

Bu durumda, İdare Mahkemesi'nce reddedilen maddi tazminat miktarı için davalı idare lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, nispi vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Doktor Hatası Tazminat - Yorum
  YAREN SONCUL -
  13 Ağustos 2016

  Doktor Hatası Tazminat Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
 • Doktor Hatası Tazminat - Yorum
  GÜNEŞ KAŞIKCI -
  17 Ağustos 2016

  İyi günler sayın yetkili ......... üniversitesine yeni tarihli verdiğim evrak kayıta girmemiş olan dilekçe ektedir. Sizden ricam size gönderdiğim yazının dikkatlice okumanız ve bu konuda hukuki hakkım olup olmadığını varsa neler olduğu ? (tazminat çıkar mı çıkarsa miktarı ortalama ne olur, daha ne kadar sürer? , düzeltme ameiyatı yapılır mı? dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
 • Doktor Hatası Tazminat - Yorum
  Tunç -
  21 Şubat 2017

  SAFRA KESESİ AMELİYATIN DA GAZLI SARGI UNUTULMUŞ 20 AY İÇİM DE TAŞIMIŞ VE ŞİDDETLİ AĞRILAR ÇEKTİM. AYRICA KARACİĞERİM DE DEV HEMANJİOM VAR.ONA YAPIŞMIŞ VE MİDEME 10 CM DIŞARDAN BASI YAPMIŞ.DOKTOR HATASINDAN DOLAYI DAVA AÇMAK İSTİYPORUM

  Cevapla
Yorum Bırak