Atla

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır


Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır

Dolandırıcılık Suç Duyurusunda, Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Dolandırıcılık Suç Duyurusu, Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak da yapılabilir.

Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur.

Dolandırıcılık davalarında yargıtay kararına göre, Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. Yine aynı yargıtay kararına göre, 

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Genel anlamda Dolandırıcılık suçlarında,

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır.

Dolandırıcılık Suçu Yasalarda Nasıl Tanımlanmıştır?

Dolandırıcılık olaydan mağdur olan kişinin hileli davranışlar sonrasında aldatılması, zarara uğraması ya da başka bir kişiye yarar sağlanması amacıyla kullanılması şeklinde gerçekleşmektedir. Suçun dolandırıcılık niteliğinde değerlendirilebilmesi için mutlaka haksız bir çıkarın ya da menfaatin söz konusu olması gerekmektedir.

Eğer dolandırıcılık gerçekleşmemiş ve sadece plan aşamasında kalmışsa bu durumda da suça hazırlık için yapılması gereken her aşamanın kat edildiği bilgisinden hareketle gerekli dolandırıcılık suçu şartları yerine getirilmiş sayılmaktadır. Hukuk sistemi için Türk Ceza Kanunu'nda bu suçla ilgili olarak kurallar açıkça ifade edilmiştir. Eğer nitelikli dolandırıcılık suçları söz konusu ise bu durumda ceza miktarlarının farklılığına göre kişilerin çeşitli şekillerde değerlendirilmesi söz konusu oluyor.

Dolandırıcılık Suçunun Şartları Nelerdir?

Bir suçun dolandırıcılık olarak değerlendirilmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Bu noktada suça sebep olan etkenlerin seçimlik hareket şeklinde meydana gelmesi ilk dikkat edilmesi gereken noktadır.

Öncelikle dolandırıcılık suçunun söz konusu olduğu ana eylemin mutlaka suçun faili tarafından gerçekleştirilmiş olması ya da belirli bir oranda kişinin katkısının bulunması gerekmektedir. Buna ek olarak failin hareketinin başka bir kişiyi ya da olaydan mağdur olan kişiyi doğrudan aldatıcı özelliğe sahip olması da gerekiyor.

Bir diğer şart da olaydan mağdur olan kişilerin yararının engellenmesi, zarara uğramaları veya başka üçüncü kişilerin yararını kazanmak adına kişilerin zarara uğramış olduklarına dikkat edilmelidir. Bunlara ek olarak davranışlar yolu ile de suçun tespiti sağlanabiliyor.

Bunun için dolandırıcılık suçunda fail olarak değerlendirilen kişinin mutlaka hileli hareketler sergilemesi gerekmektedir. Bu hareketlerin kişilerin bilinçli ya da istemeden yapıyor olması hareketin kişiye yüklediği suç yükümlülüklerinden kurtulması açısından engel taşımaz. Ortaya çıkan zarar ile kişilerin arasında mutlaka bir bağ bulunması gerekmektedir. Dolandırılmış olan kişilerin yoğun şekilde aldatılmış tanımına uyacak olan hareketlerle de karşılaşması gerekmektedir.

Herkesin başına gelebilecek olan dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak kişiler bu durumlarla karşılaştıklarında mutlaka bulundukları yerde görevli olan cumhuriyet savcılığına ya da kolluk birimlerine durumu bildirmelidirler. Bu süreçte izlenmesi gereken adımlarda herhangi bir hata yapılmaması ve sürecin en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla kişilerin avukatlar ya da hukuk büroları yardımıyla süreci yönetmeleri gerekmektedir.

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır

Dolandırıcılık Suçu Davalarında Şikayet Süreleri

Türk Ceza Kanunu içerisinde bazı suçlar şikayete bağlı olmadan değerlendirilen suçlar olmaktadır. Dolandırıcılık da bu suçlar kapsamında değerlendirildiğinden cezanın üzerinde kararlar verilirken mutlaka soruşturmalar üzerine dikkatli çalışmalar yapılması gerekiyor. Eğer dolandırıcılık suçu bir alacağın kişilere teslim edilmesi şeklinde sona erdirilecekse bu durumda kovuşturmalar şikayete bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyet savcılıkları ise kendilerine yapılan şikayetlerin ardından suçu öğrendikten sonra kamu davası niteliğinde davaları açarak kuvvetli şüphelerin araştırılması konusunda önemli adımlar atarlar.

Eğer bu kovuşturma süreçleri sırasında davaya söz konusu olan suçun şikayete bağlı olarak gerçekleştiği anlaşılırsa bu durumda dolandırıcılık olayından mağdur olan kişi şikayetini geri çekmezse bu durumda yargılama süreçlerinin devam etmesine karar verilir.

Bu da konusunda herhangi bir özel zamanaşımı süresi bulunmadığı için genel hükümler gereği karar verilmesi söz konusu olduğunda mutlaka 8 yıllık süre içinde kişilerin şikayet hakkını kullanması gerekiyor.

Dolandırıcılık Suçlarında Ceza Süreleri ve Yaptırımlar

Türk Ceza Kanunu içerisinde dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak kesin şekilde 1 yıldan 5 yıla kadar çıkabilen hapis cezalarının ve adli para cezalarının verileceği belirtilmiştir.

Adli para cezasının hesaplanmasında ise beş günden başlayarak yirmi veya yüz TL arasında değişen bedeller üzerinden bir hesaplama yapılarak para cezasının miktarı açıkça belirtilebiliyor.

157. maddede yer verilen bu bilgilerin yanı sıra 158. maddede dolandırıcılığın nitelikli olarak gerçekleşmesi söz konusu olduğunda 2 yıldan 7 yıla kadar çıkan hapis cezalarına ve beş bin güne kadar çıkabilen adli para cezalarına hüküm verilebilmektedir.

Nitelikli suçların daha az ceza gerektirmesi halinde şikayetler değerlendirilerek 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezalarına karar verilebilir. Dolandırıcılık suçlarının ilgilendiği davalarda görevli mahkemeler asliye ceza mahkemeleridir. Eğer nitelikli suçlar söz konusu ise bu durumda görevli mahkemeler ağır ceza mahkemeleri olmaktadır

Dolandırıcılık Suçu Şikayet Cezası
Hangi Suçlar Nitelikli Dolandırıcılık Olarak Değerlendirilir?

Türk Ceza Kanunu içerisinde 158. maddede belirtilen kurallara göre nitelikli dolandırıcılık suçunun kapsamı açıkça ifade edilmiştir. Buna göre dini duyguların ve inançların kötüye kullanılması, kişilerin mağduriyetlerinden yararlanılması, kişilerin fiziksel zayıflıkları üzerinden dolandırıcılıkların yapılması nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Buna ek olarak kamu kurum ve kuruluşları içinde gerçekleştirilmiş olan ve kurumun zararına sonuçlar doğuran suçlar da nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendiriliyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan internet üzerindeki bankacılık sistemlerinde gerçekleştirilen dolandırıcılıklarda da nitelikli dolandırıcılık suçu dikkate alınmaktadır.

Suçun gerçekleşmesindeki bazı detaylar da suçu nitelikli hale getirmektedir. Bunlar medya aracılığı ile suçun işlenmesini kolaylaştırmak, alım satım sırasında suçu işlemek ve güven duyulan mesleklerin kötüye kullanılması şeklinde gerçekleşebilmektedir.

Kanun Maddesi - Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır

Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler MADDE 90 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde , herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir:  

YARGITAY KARARI  ( WEB SİTESİ ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK)

T.C. YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas:  2011/23905 Karar: 2013/8224 Karar Tarihi: 03.05.2013 DOLANDIRICILIK SUÇU - SANIĞIN DİĞER SANIKLARLA BİRLİKTE SUÇ İŞLEME KARARI İLE FİİL ÜZERİNDE MÜŞTEREK HAKİMİYET KURDUĞUNUN ANLAŞILMASI - ERTELENEN SANIĞIN KENDİ ALTSOYU ÜZERİNDEKİ VELAYET VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİ AÇISINDAN HAK YOKSUNLUĞU.

ÖZET: Sanığın, diğer sanıklarla birlikte suç işleme kararı ile fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurduğunun anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin kanun maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, aynı yasanın maddesindeki yardım eden olarak kabulü ile eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Kanun maddesi uyarınca mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen sanığın velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından hak yoksunluğu hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.  

dolandırıcılık davası nasıl açılır

Makalemizde Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

DOLANDIRICILIK SUÇU - SANIĞIN KATILANIN KİMLİĞİNİ KULLANARAK CEP TELEFONU HATTI ABONELİK İŞLEMLERİ TESİS ETTİĞİ İDDİASI - DEĞERLENDİRME YETKİ VE GÖREVİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ

Sanığın katılana ait kimlik fotokopisini kullanarak, katılan adına cep telefonu hattı abonelik işlemleri tesis ettiği şeklinde iddia olunan eylemin, kamu kurum ve kuruluşlarından nüfus müdürlüğünün maddi varlığı olan belgenin kullanılmış olması nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunun oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdiri ve değerlendirme yetki ve görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerektiği zorunluluğu bozmayı gerektirir.

ÖZET: 02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 14. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK.nın 158. maddesine eklenen son fıkrası kapsamında "Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır." şeklinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hükmün bozma sebebidir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır - Yorum
  AYKUT TÜRKKAN -
  7 Ağustos 2016

  Bilgisayar takımı satıyoruz diye aras kargo ile birlikte çalışan bir dolandırıcılık çetesince dolandırıldım. telefon numarası aktif. yalnız karşı aramaya kapalı. kapıda ödeme yaptım .paketi açtırmadılar. ne yapabilirim.

  Cevapla
 • Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır - Yorum
  İBRAHİM ALTIKULAÇ -
  24 Eylül 2016

  İnternetten tanistigim birisi 4300 tlmi dolandirdi ne yapmam gerekiyor..Cevap verirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Oraloğlu -
  5 Mart 2017

  çekle araç sattım araç kaydını vermiş bulundum araç 1 ay içerisinde bilinçi olarak 4-5 el değiştirilip aracı geri alınması imkansız hale getirildi.Çekim tabiki karşılıksız çıktı savcılığa yalvar yakar ederek aracıma satılamaz şeri konuldu trafik sicil kaydı iptali için dilekçe hazırlayıp savcılığa başvuracam aracımı geri almam için bundan sonra nasıl yol izlemem lazım aracımı geri almam umudu varmı kanunda benden aracı alan kışı daha öncede böyle suçlara karışmış dolandırıldım.

  Cevapla
 • Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Ecenur -
  6 Mart 2017

  Arkadaşıma 20.000 tl bankaya yolu ile borç para yolladım. Dekontun açıklama kısmınada borç olarak belirttim. Şimdi arkadaşım bu parayı ödememektedir. Bu durum dolandırıcılık suçunu oluşturur mu?

  Cevapla
 • Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır - Yorum
  -
  12 Temmuz 2017

  ben 19 nisan 2017 tarihinden 35000 tl dolandırlıdım bana yardımcı olursanız memnun olurum

  Cevapla
 • Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Dolandırıldım - ISTANBUL
  21 Şubat 2018

  Kidem tazminatimi kazandim fakat Karsi tarafta odemiyor Iflas erteleme olmadi Icra yoluyla sirket bosalttilar Mal varligini baskalarinin uzerinde Kendilerinin ustunde hicbirsey yok Dolandiricilik davasi acabilirmiyim

  Cevapla
 • Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Sevgi YILDIRIM - BATMAN
  26 Mayıs 2018

  Merhabalar İnternete tanıştığım biri evlenme vaadiyle görüştüm bir miras davasının olduğunu cok zor durumda kaldığını söyledi bende yaklaşık 50 bin TL kredi çekmemi istedi nasılsa evlenicez öderim dedi. Ben de inandım çektim krediyi ama sonra öğrendim ki ismi yalan söylediği her şey yalanmış tek amacı kandırıp para almamış ve parayı bir bayanın banka hesabına yolladı bulundum ile gelerek parayı elden aldı. Telefonuna ulaşılamıyor parayı alarak kayboldu Ne olur yardım edin bana çok zor durumdayım.

  Cevapla
Yorum Bırak