Fazla Mesai Alacağı Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Fazla Mesai Alacağı Davası

Fazla Mesai Alacağı Davası

Fazla Mesai Alacağı Davası

Fazla Mesai Alacağı Davası

A. Fazla Mesai Alacağı, B. Fazla Mesai Ücret Alacağı Hesaplama

YARGITAY KARARI: FAZLA MESAİ ALACAĞI DAVASI

  •  9.Hukuk Dairesi Esas:  2009/1550 Karar: 2011/1492 Karar Tarihi: 31.01.2011
  • ÖZET: Davacının, fazla çalışma ve hafta tatili ücretleri ödenmediği için eylemli olarak işe gelmeyerek iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Böyle olunca, haklı nedenle iş akdini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazandığının kabulü isabetli ise de, iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatına hak kazanamayacağından, ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekir. Davacı, davalıyı ihtarname ile temerrüde düşürmüştür.
  • Kıdem tazminatı dışındaki hüküm kurulan alacaklara, dava dilekçesinde istenen miktarlar için, dava tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizini geçmemek üzere yasal faize, ıslah dilekçesi ile arttırılan miktarlara ise, temerrüt tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizini geçmemek üzere yasal faize hükmedilmesi gerekir.

YARGITAY KARARI: FAZLA MESAİ ALACAĞI DAVASI T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2013/31223 Karar: 2015/4626 Karar Tarihi: 12.02.2015 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE UBGT ÜCRETİ İSTEMİ – BU ÇALIŞMALARA AİT ÜCRETLERİN ÖDENDİĞİ HUSUSU YASAL YAZILI DELİLLERLE DAVALI TARAFÇA KANITLANAMADIĞI – DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ÖZET: Davada fazla çalışma ücreti ve UBGT ücreti talep edilmiştir. İş yerinde fazla çalışma ve UBGT çalışması yapıldığı olgusu davacı tarafça ispat edilmiş, bu çalışmalara ait ücretlerin ödendiği hususu yasal yazılı delillerle davalı tarafça kanıtlanamamıştır. Bilirkişi ek hesap raporu hükme esas alınmıştır. (1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 17, 21, 57) YARGITAY KARARI: FAZLA MESAİ ALACAĞI DAVASI 9.Hukuk Dairesi Esas:  2014/20916 Karar: 2015/2312 Karar Tarihi: 27.01.2015 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YAPIP YAPMADIĞI – FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI – PUANTAJ KAYDI İBRAZ EDİLEN DÖNEM İÇİN PUANTAJ KAYITLARINA GÖRE EDİLMEYEN DÖNEM İÇİN İSE TANIK BEYANLARINA GÖRE HESAPLAMA YAPILMASI – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Somut olayda tanık beyanlarına göre davacının hatada 52 saat çalıştığı, işyerindeki haftalık çalışma süresi 40 saat olduğundan haftada 5 saat fazla sürelerle çalışma, 7 saatte fazla çalışma yaptığı sabittir. Davacı tanıkları işyerinde kartlı giriş sisteminin uygulandığı belirtmiştir. Davalı işveren tarafından 06.07.2009-10.08.2012 dönemine ilişkin puantaj kayıtları ibraz edilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu puantaj kayıtlarına değer verilmemesi hatalıdır. Mahkemece gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davacının fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma alacakları puantaj kaydı ibraz edilen dönem için puantaj kayıtlarına göre, kayıt ibraz edilmeyen dönem için ise tanık beyanlarına göre hesaplatılarak davalı lehine oluşan usulü kazanılmış haklarda dikkate alınarak yeniden bir karar verilmelidir. (4857 S. K. m. 32, 41, 69) (9. HD. 23.06.2009 T. 2007/40862 E. 2009/17766 K.)

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor