Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır?

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır?

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır?

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır

Müvekkilinin davalıya ait işyerinde 23/04/2011 tarihinde çalışmaya başladığını, çalışmasına devam etmekte isen iş akdini, fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin ödenmemesi, yıllık izin haklarının kullandırılmaması ve bana bağlı olarak herhangi bir ödemenin de yapılmaması sebeplerine bağlı olarak haklı ve geçerli sebeple feshettiğini, müvekkilin davalı işyerinde rampa işçisi olarak asgari ücret karşılığı çalıştığını, yemek yol ve bayram yardımı sosyal haklarından faydalandığını,

Müvekkilini davalı işyerinde ulusal bayram ve genel tatil günleri de dahil olmak üzere yaz dönemi denilen Mayıs başı ve Ekim sonu arasındaki sürede haftanın 5 günü 08:00-19:00-20:00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 08:00-15:00-16:00 saatleri arasında diğer zamanlarda ise haftanın 5 günü 08:00-17:00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 3. ve 4.günleri de dahil olacak şekilde çalışmasına rağmen kendisine hiçbir fazla mesai ücretinin ödenmediği gibi hiçbir ulusal bayram genel tatil ücretlerinin de ödenmediğini,

Müvekkilinin 4 günlük yıllık izin hakkını kullandırmadığı gibi ücretini de ödemediğini, müvekkilin iş akdini haklı ve geçerli sebeple feshettikten sonra davalı işverenden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesine rağmen aradan geçen zaman içinde herhangi bir ödeme yapılmadığını beyanla 850,00 TL kıdem tazminatı, 50,00 TL fazla mesai ücreti, 50,00 TL ubgt ve 50,00 TL yıllık izin ücreti alacağının davalıdan tahsilini dava ve talep etmiştir.

ALACAK DAVASI – DAVA TARİHİNDEN SONRA DAVACI HESABINA YATIRILAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ MAHSUP EDEREK VE ZAMANAŞIMI DEFİ NAZARA ALINARAK VE HESAPLANAN MİKTARDAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILDIĞI – İLK DERECE MAHKEMESİNİN OLAY VE HUKUKİ DEĞERLENDİRİLMESİNDE USUL VE ESAS YÖNÜNDEN YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI

ÖZET: Davacının haftalık 1,5 saat fazla çalışmasının olduğu anlaşılmaktadır. Yerel mahkeme dava tarihinden sonra davacı hesabına yatırılan fazla çalışma ücreti mahsup ederek ve zamanaşımı defi nazara alınarak ve hesaplanan miktardan %30 hakkaniyet indirimi yaparak karar vermiştir.

Açıklanan nedenlerle tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, yerel mahkemenin objektif, rasyonel ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki delillerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre HMK 355. maddesi uyarınca,

Kamu düzenine aykırılık halleri dışında istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucu ilk derece mahkemesinin olay ve hukuki değerlendirilmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı – Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – 3 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMANIN DA FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNE EKLENEREK HESAP YAPILMASI GEREKİRKEN HAZIRLANAN RAPORA GÖRE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının günlük 3 saat fazla çalışma yaparak haftanın 6 gününde toplam 18 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek fazla çalışma ücreti hesap edilmiş ise de,

Davacının haftada 7 gün çalıştığı tespit edildiğine göre hafta tatili olan 7.gün çalışmasında yapılan 3 saatlik fazla çalışmanın da fazla çalışma sürelerine eklenerek hesap yapılması gerekirken yazılı şekilde hazırlanan rapora göre karar verilmesi hatalı olmuştur.

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - FAZLA MESAİ TALEP EDEN KİŞİNİN İDDİASINI İSPATLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DAVACININ ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN TANIK İFADELERİ MEVCUT OLDUĞU - DAVALI TARAFINDAN İSE İŞ YERİ GİRİŞ ÇIKIŞ KAYITLARI TUTULMADIĞI BU DURUM KARŞISINDA TANIK BEYANLARINA İTİBAR EDİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Fazla mesai talep eden kişinin iddiasını ispatla yükümlü olduğu, davacının çalışma saatlerine ilişkin tanık ifadeleri mevcut olduğu, davalı tarafından ise iş yeri giriş çıkış kayıtları tutulmadığı bu durum karşısında tanık beyanlarına itibar edilmesi gerektiği,

Tanık anlatımlarına göre davacının haftalık 60.5 saat çalıştığı, 45 saati aşan 15,5 saatlik mesai yaptığı, davacı yanın fazla çalışmasını ispat ettiği, davalı yanın da davacıya fazla çalışma ücretinin ödendiğini ise ispat edemediği, bu durumda davacı yanın fazla çalışma ücreti talebinin yerinde olduğu ve hakkaniyet indirimi de yapıldığı anlaşılmakla buna ilişkin davalının istinaf talebi yerinde değildir.

UBGT ve hafta tatili talep eden kişinin iddiasını ispatla yükümlü olduğu, davacının ulusal bayram genel tatillerde ve hafta tatillerinde çalıştığına ilişkin tanık ifadeleri mevcut olduğu, davalı tarafından ise iş yeri giriş çıkış kayıtları tutulmadığı bu durum karşısında tanık beyanlarına itibar edilmesi gerektiği, tanık anlatımlarına göre davacı yanın UBGT ve hafta tatili alacağını ispat ettiği, davalı yanın da davacıya UBGT ve hafta tatili alacağı ücretinin ödendiğini ise ispat edemediği, bu durumda davacı yanın UBGT ve hafta tatili ücreti talebinin yerinde olduğu ve hakkaniyet indirimi de yapıldığı anlaşılmakla buna ilişkin davalının istinaf talebi yerinde değildir.

Açıklanan nedenlerle tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, yerel mahkemenin objektif, rasyonel ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki delillerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre HMK 355. maddesi uyarınca kamu düzenine aykırılık halleri dışında istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucu ilk derece mahkemesinin olay ve hukuki değerlendirilmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak