İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Tapuya ipotek nasıl konur, bedeli ne kadar?

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Tapuya ipotek nasıl konur, bedeli ne kadar?
İpotek işlemleri, alacaklılar için bir güvence, borçlular için ise bir yükümlülük oluşturur. Bu süreç, hem alacaklının hem de borçlunun haklarının korunması için önemli adımlar ve şartlar içerir.

Tapuya ipotek koyma, alacakların teminat altına alınması için kullanılan önemli bir hukuki işlemdir. Bu işlem, alacaklıların haklarını koruma altına alırken, borçluların da belirli bir mal varlığını teminat göstermesiyle gerçekleşir. İpotek, gayrimenkulün alacak karşılığında teminat olarak gösterilmesi anlamına gelir ve bu süreç, tapu dairelerinde resmi işlemlerle tamamlanır.

İpotek koyma işlemi, masrafları, başvuru süreci, gerekli belgeler ve şartlar olmak üzere birkaç temel adımdan oluşur. Bu yazıda, tapuya ipotek koyma işlemine dair detayları ele alacağız.

1. Tapuya İpotek Koyma İşlemi Nasıl Yapılır?

Bir gayrimenkul üzerine ipotek koyma işlemi, gayrimenkul sahibi (malik) ile alacaklı arasında bir anlaşma yapılmasını gerektirir. Bu anlaşma, malikin gayrimenkulünü bir alacağın teminatı olarak gösterme taahhüdünü içerir. İpotek akdi, Tapu Sicil Müdürlüğü'nde, Tapu Sicil Müdürü huzurunda resmi senet olarak düzenlenir. Bu süreç, ipoteğin resmiyet kazanmasını ve tapu kayıtlarına işlenmesini sağlar.

2. İpotek Bedeli Ne Kadar?

İpotek işlemleri sırasında alınan masraflar, ipotek meblağının bir yüzdesi olarak hesaplanır. İpotek bedeli üzerinden binde 4,55 oranında tapu harcı ve binde 9,48 oranında damga vergisi alınır. Bu oranlar, ipotek miktarına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, işlem sırasında döner sermaye ücreti gibi ek masrafların da ödenmesi gerekebilir.

3. İpotek Başvurusunu Kim Yapar?

İpotek işlemleri için başvuruyu taşınmazın sahibi veya onun resmi vekili yapabilir. İşlem, taşınmaz mal sahibi, alacaklı ve gerekirse avukat veya diğer yetkili personelin tapu müdürlüğünde hazır bulunmasıyla gerçekleşir. Kredi kullanarak ipotek koyduracak kişiler farklıysa, kredi müşterisinin tapu dairesine gelmesine gerek yoktur.

4. Tapuya İpotek Koymak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İpotek işlemi için gerekli belgeler şunlardır:

İpoteğin konulacağı taşınmazın tapu senedi.

Alacaklı ve borçlunun fotoğraflı kimlik belgeleri.

Alacaklı ve borçlu tarafından son altı ay içinde çekilmiş ikişer adet vesikalık fotoğraf.

İşlemin vekil aracılığıyla yapılması durumunda, vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli örneği, vekilin kimlik belgesi ve vesikalık fotoğrafı.

5. İpotek Şartları Nelerdir?

İpotek tesis edilebilmesi için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır:

İpoteğe konu olan taşınmazın, tapuda kayıtlı olması gerekir.

Taşınmaz mal sahibi ve ipotek alacaklısının, işlemi gerçekleştirmek üzere Tapu Sicil Müdürlüğü'ne başvurması şarttır.

İpotek, yalnızca Tapu Sicil Müdürlüğü'nde resmi olarak tesis edilebilir.

Taşınmaz malın, ipotek işlemi için açık ve net bir şekilde belirlenebilir olması gerekmektedir.

Alacak miktarının da belirlenebilir ve somut bir değere sahip olması zorunludur.

İpotek Nedir? İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

İpotek dendiğinde bir borç için veya ileride oluşacak bir borç için bir taşınmazın teminat olarak gösterilmesi akıllara gelmektedir. İpotek bu anlamı ile bir taşınmazın bir borç karşılında teminat ve rehin alınabilmesi anlamına gelmektedir.

Bir banka veya farklı kurum ve kuruluşlardan alınacak olan kredi için bir taşınmazın teminat gösterilmesi istene bilmektedir. Bu durumlarda taşınmaza alacaklı tarafından ipotek sözleşmesiyle işlemi yapılabilmektedir. Aynı şekilde bir ticari faaliyet nedeni ile de bir taşınmazın ipotek edilmesi mümkün olabilmektedir.

Aynı durumda alacaklının ödenmeyen bir borç ile alakalı olarak da borçlunun bir taşınmazına ipotek koydur bilmektedir. Bu işlemin yapılması için bir borç ve alacak durumunun olması gerekmektedir. Ortada bir borç, borçlu ve alacaklı olduğu zamanlarda ipotek işlemi yapılabilmektedir. İpotek işleminin yapılması tapu kayıtlarında meydana gelmektedir.

Bir ipoteğin yapılması için ortada bir kazanım bedelinin olması, tarafların anlaşmış olması ve tapu memurunun resmi sözleşme yapması gerekmektedir. Bu konuda bir tescil işleminin yapılması bir karine teşkil etmesi anlamına gelmektedir. Alacağın sona ermesi ile birlikte ipotek sözleşmesi de ortadan kalkacaktır. Ortada bir alacağın olmaması durumunda ipoteğin yasal olarak bir anlamı kalmayacaktır. Ancak kayıtlardan çıkartılması konusunda bir başvuru yapılması gerekmektedir.

Alacaklının borcunu tahsil ettikten sonra ipoteği kaldırması gerekmektedir. Bu işlemin yapılmaması durumunda borçlu borcunu ödediğini göstererek ipoteğin kaldırılması talep edebilmektedir. Bunun için tapu müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Bu şekilde taşınmazı üzerinde bulunan ipotek kaldırılmaktadır. Yapılacak başvuru ile taşınmaz üzerinde konulan ipoteğin gerektirdiği borcun ödendiği ispat edilerek bu konuda İpotek Sözleşmesindeki ipoteğin kaldırılması sağlanmaktadır. | İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Borçlunun ve alacaklının birer adet vesikalık fotoğrafları
  • Borçlunun, alacaklının ve bunlar hakkında yetkili olan kişilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları
  • İpotek sözleşmesi işlemi uygulanacak olan taşınmaza ait tapu senedi
  • Borçlu veya alacaklı taraflardan birisinin tüzel kişi olması durumunda; ticaret sicil memurluğundan alınmış olan imza sirküleri, vergi levhası, yetki belgesi ve kaşe ile yetkililerin nüfus cüzdanları.
  • Yapılacak akitte taraflardan birisi veya ikisi için vekille temsil edilmişlerse, ayrıca temsil için gerekli belge.

İpotek Sözleşmesi Nasıl Kaldırılır?

İpotek işleminin yapılması sırasında damga vergisi ve tapu harcı bedelleri alınmaktadır. Bu bedeller Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda belirlenen şekilde yapılmaktadır. İpotekle temin edilecek borç miktarı üzerinde binde 3,6 tapu harcı ve Damga Vergisi Kanuna göre binde 7,5 oranında damga vergisi bedeli ödenecektir.

Kredi ile alınacak evlerde banka kredi tutarının ve borçların ödenmesi süresinde eve ipotek koyacaktır. Bu ipoteğin kaldırılması için borcun tam olarak bitirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanmasından sonra tapudan bu ipoteğin kaldırılması işlemi sadece kredi veren banka tarafından yapılabilecektir.

Tapudan bu ipoteğin kaldırılması için bankadan borçların bittiğini ve ipoteğin kaldırılabileceğini gösteren ipotek fek yazısı alınabilmektedir. Alınacak bu yazı ile tapu müdürlüğüne gidilerek ipotek kaldırılabilmektedir. İpoteğin kaldırılması için alınacak olan ipotek sözleşmesi fek yazısı için bankalar farklı ücretler talep edebilmektedir.

Kredi ile alınan evin borcunun bitmesi durumunda ipoteğinin kaldırılması için ipotek fek yazısı yeterli olmaktadır. Bazı bankalar bu yazıyı direkt tapu müdürlüklerine gönderebilmektedir. Bazı bankalar ise tüketiciye bu yazıyı elden teslim edebilmektedirler. İcra hukuku ve icra avukatı Ankara ile ilgili makale için ziyaret edebilirsiniz.

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Diğer yazılarımıza Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır? İşte Sıkça Sorulan Sorular

MENFİ TESPİT DAVASI - İPOTEĞİN TERKİNİ TALEBİNİN AYNİ HAK KULLANIMINA İLİŞKİN BULUNDUĞU - AYNİ HAKLARLA İLGİLİ DAVALAR YÖNÜNDEN KESİN YETKİNİN SÖZ KONUSU OLDUĞU - İSTİNAF KONUSU KARARDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI GÖZETİLEREK İSTİNAF İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ

Davalı vekili yetkisizlik kararına karşı istinaf isteminde bulunmuş ise de, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 21.03.2017 tarih ve 2016/9510 Esas, 2017/2268 Karar sayılı kararında Finansal Kiralama Sözleşmesine göre kira konusu gayrimenkulün beyanlar hanesine konulan şerhin kaldırılması talepli davanın, gayrimenkulün aynına ilişkin olduğu ve HMK'nun 12.maddesi gereği kesin yetkinin söz konusu olduğu.

Somut olayda da ipoteğin terkini talebinin, ayni hak kullanımına ilişkin bulunduğu, ayni haklarla ilgili davalar yönünden HMK 12.maddesi gereği kesin yetkinin söz konusu olduğu, dolayısıyla istinaf konusu kararda hukuka aykırılık bulunmadığı gözetilerek, istinaf isteminin reddi gerekmiştir. 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince davalı vekilinin yerinde görülmeyen istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 884 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara