Güveni Kötüye Kullanma Suç Duyurusu | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Güveni Kötüye Kullanma Suç Duyurusu

Güveni Kötüye Kullanma Suç Duyurusu

[vc_row triangle_shape=”no”][vc_column][vc_column_text]

Güveni Kötüye Kullanma Suç Duyurusu, Görevi kötüye kullanma suçundan söz edilebilmesi için ilk olarak devredilen malın bir hizmet ilişkisi çerçevesinde devredilmiş olması ve kişiler arasında kurulmuş olan hizmet ilişkisinin sürekli bir hizmet ilişkisi olması şarttır.

Bundan dolayı görevi kötüye kullanma suçunu oluşturan davranışın yukarıdaki açıklamada bahsedilen çerçevede gerçekleşmesi durumunda nitelikli güveni kötüye kullanma suçu gerçekleşmiş olur. Bu durumda mağdur 15 yıl içinde şikayette bulunabilir. Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu şikayete bağlı mı sorusunun cevabından sonra  görevi kötüye kullanma ile güveni kötüye kullanma aynı anlama mı geliyor sorusuna cevap verilmelidir.

Mülga 765 sayılı TCK’nın 508. maddesinde düzenlenen “Emniyeti Suiistimal” suçu ile 510. maddesinde düzenlenen “Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suiistimal” suçu, 5237 sayılı TCK’da “Güveni Kötüye Kullanma” başlığı altında 155. maddede birleştirilerek düzenlenmiştir.

Konun somutlaştırmak adına verilen yargıtay kararında, Sanığın muhasebeci ile birlikte çalıştığı sırada, mükellefe ait vergi borcunu ödemiş olduğu halde, bu vergi borcuna ilişkin ödemenin katılan banka çalışanı tarafından iptal edilmiş olması sonrasında yapmış olduğu müracaatların bankaca uygun görülmemesi neticesinde şikayeti üzerine açılan kamu davası uyarınca, katılan bankanın gişe görevlisi hakkında hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyetine karar verilmiş olması şeklinde gelişen olayların akabinde sanık tarafından facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde yazılanların kendi mağduriyetini ifade amacı dışında, 5411 sayılı Kanun’un 74. maddesinde tanımlanan özel kastı taşımadığı anlaşılmakla, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yanlış olduğunu belirtilmiştir. (Güveni Kötüye Kullanma Suç Duyurusu)

Güveni kötüye kullanma suçunun düzenlendiği 155. madde;

Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” şeklindedir.

Maddenin birinci fıkrasında güveni kötüye kullanma suçunun temel şekli, ikinci fıkrasında ise nitelikli hali düzenlenmiştir. (Güveni Kötüye Kullanma Suç Duyurusu)

Görevi Kötüye Kullanma ile Güveni Kötüye Kullanma Aynı Anlama Mı Gelir?

Güveni kötüye kullanmayla görevi kötüye kullanma aynı anlama gelmez. Görevi kötüye kullanma, nitelikli güveni kötüye kullanma suçlarından biridir. İkisi arasındaki en belirgin fark görevi kötüye kullanma durumunda devredilen malın devamlı bir hizmet ilişkisi nedeniyle devredilmiş olmasıdır. Görevi kötüye kullanma nitelikli güveni kötüye kullanma olduğu için basit güveni kötüye kullanma durumlarından daha ağır bir cezaya alır. (Güveni Kötüye Kullanma Suç Duyurusu)

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Emniyeti Suiistimal Suçu TCK Açısından Aynı Suçlar Mıdır?

Emniyeti suistimal suçu ile güveni kötüye kullanma suçu TCK tarafından aynı suç olarak kabul edilir. Bu durum Türk Ceza Kanunu’nda 155. maddesinde açıkça belirtilmiştir. (Güveni Kötüye Kullanma Suç Duyurusu)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape=”no” css=”.vc_custom_1544089562048{padding-top: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Güveni Kötüye Kullanma Suç Duyurusu | Sıkça Sorulan Sorular

[/vc_column_text][mkd_accordion style=”accordion”][mkd_accordion_tab title=”GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU – SANIĞIN ŞİRKETTE SATIŞ ELEMANI OLARAK ÇALIŞMASI – SANIĞIN KENDİSİNE SATMASI İÇİN TESLİM EDİLEN EŞYALARI SATMIŞ GİBİ GÖSTEREREK UHDESİNE GEÇİRDİĞİ “][vc_column_text]ÖZET: Şikayetçi Ü…a ait … Dayanıklı Tüketim Malları ve Ev Gereçleri Ticaret Pazarlama Şirketi’nde satış elemanı olarak çalışan sanığın, aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında, değişik tarihlerde, kendisine satması için teslim edilen bazı eşyaları satmadığı halde,

sahte satış sözleşmeleri ve senetler düzenlemek suretiyle satmış gibi göstererek uhdesine geçirdiği anlaşıldığından, sanığın eyleminin zincirleme şekilde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna yönelik kabul ve uygulamada bir isabetsizlik görülmemiştir.[/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][mkd_accordion_tab title=”​​​​​​​GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU – SANIĞIN MÜŞTEKİYE AİT LOKANTADA AHÇI OLARAK ÇALIŞTIĞI – SANIĞIN BANKAMATİK KARTI İLE ÇEKMİŞ OLDUĞU PARAYI VE İŞ YERİNE AİT MOTORSİKLETİ ALARAK KAÇTIĞI”][vc_column_text]ÖZET: Somut olayda; sanığın, müştekiye ait lokantada ahçı olarak çalıştığı, müştekinin, mal aldığı kasaba ödeme yapması için bankamatik kartını sanığa teslim ettiği, sanığın bankamatik kartı ile çekmiş olduğu ….. TL parayı ve iş yerine ait motorsikleti alarak kaçtığı anlaşılmakla, atılı suçun sübut bulduğuna yönelik kabul ve uygulamada bir isabetsizlik görülmemiştir.[/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][mkd_accordion_tab title=”​​​​​​​GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU – ZAMANAŞIM SÜRESİ NEDİR – YARGI KARARI”][vc_column_text]Ceza kanunda 155 kısımın 2. maddesi incelendiğinde, thizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin dava zamanaşımı süreleri,

aynı Ceza Kanunun 66 kısmının  1-d maddesi gereğince, 15 yıl olduğu belirtilve bu sürenin henüz dolmadığı nazara alınarak esas hakkında bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu kamu davasının düşmesine karar verilmesi,[/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][mkd_accordion_tab title=”İş Hukukunda Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ve Fesih”][vc_column_text]Somut uyuşmazlıkta, her ne kadar mahkemece davacının iş akdinin feshinin davacının işverene ait malları üçüncü bir şahsa satarak işverenin güvenini kötüye kullandığı ve bu nedenle feshin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de

davacı hakkında güveni kötüye kullanma ve hırsızlık suçu isnatlarıyla ceza davası açıldığı ve davanın halen derdest olduğu, ceza davasında ifadesine başvurulan hurdacı …. isimli şahsın tanık olarak alınan beyanında ve kendisine yaptırılan usulüne uygun teşhis sırasında,

temyiz incelemesi dairemizce yapılan 2017/26742 esas sayılı dosyanın davacısı olan ve aynı nedenle işten çıkartılan işçi ….ı teşhis etmesine rağmen davacıyı teşhis edemediği, bu durum dikkate alındığında devam eden ceza davasının sonucunun beklenmesi gerekir. Mahkemece bekletici mesele yapılmaması hatalıdır.[/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][mkd_accordion_tab title=”Güveni kötüye kullanma hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı”][vc_column_text]Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.” şeklindeki düzenleme ile son zamanlarda yapılan kanun değişiklikleri ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına hukukî sonuç bağlandığı gibi, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilerek 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutularak özgürlüğünün kısıtlanması,

yaptırımlara tabi tutulması da İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesi’nin (AİHS) 6. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkı başlığındaki düzenlemeye aykırı olması, keza ortada açıklanmış bir hüküm olmamasına rağmen bu hükme dayanılarak sanık hakkında tazminat davası açılarak manevi tazminata konu edilebildiği veya diğer müştekiler tarafından açılan davalarda emsal gösterildiğinin anlaşılması karşısında, kararın aslında hukuki sonuç doğurduğu,[/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][/mkd_accordion][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri