Atla

Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet


Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet

Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet

Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet

Bir kişiye onur ve şerefini, saygınlığını yitirebilecek, rencide edebilecek şekilde bir fiil isnat etmek ya da sövmek sureti ile ona saldırmak durumu söz konusu olduğunda açma yoluna gidilen dava çeşididir. Derecesine ve niteliğine göre cezası para cezası ya da hapis olabilmektedir.

Eğer böyle bir suç herhangi bir kamu görevlisine karşı işlenmiş ise o zaman en az bir yıldan başlayan bir hapis istemine gidilir. Tabii buradaki kamu görevlisinden kasıt görevi dolayısı ile hakaret edilmiş ise geçerlidir. Hakaret davasında eğer suç alenen işlenmiş ise, bu duruma çok sayıda kişi şahit olmuş ise o zaman ceza daha da artırılacaktır. Buradaki artıştan kasıt 1/6 oranında bir ilavedir.

Hakaret davasında eğer kasıt söz konusu olan bir fiil var ve mevzu bahis olan suç bu fiile karşı işlenmiş ise diğer hükümler geçerli olmamakla birlikte ceza verilmesi durumu da söz konusu olmayacaktır.

Bunun dışında haksız bir fiile tepki olarak gerçekleşen suçlarda da cezanın üçte birine kadar düşmesi mümkün olabiliyor. Eğer karşılıklı hakaret söz konusu ise ya üçte birlik orana kadar düşüş gerçekleşerek bir taraf ceza alır ya da iki taraflı bir durum söz konusu olduğundan dolayı iki tarafa da ceza verilmeyebilir.

Hakaret davaları ile ilgili olarak sorumlu mahkeme Sulh Ceza Mahkemeleridir. Ancak suçun niteliği de burada belirleyici bir nokta olarak başvurulacak olan mahkemede değişiklik gerektirebilir.

Basılmış eserler aracılığı ile işlenen bir suç var ise bu durumda Asliye Ceza Mahkemeleri görevli olacaktır. Radyo ve televizyon aracılığı ile işlenen suçlarda ise görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemesidir.

Hakaret davasında suçun ne şekilde, ne yolu ile işlenmiş olduğu cezayı da etkileyen bir faktör. Radyo ve televizyon yolu ile işlenen suçlarda yayın tarihinden itibaren iki aylık bir süreç vardır.

Yayından sonra 60 gün içerisinde herhangi bir dava açılmamış ise bu süreden sonra açılacak davalar dikkate alınmayacaktır. Buradaki belirli süre zaman aşımı süresi değildir. 2 aylık bu süreç hak düşürücü süredir.

Bir diğer hakaret suçu işleme yolu ise elektronik posta. Bu duruma maruz kalan kişi de kişilik haklarına bir saldırı yapıldığı gerekçesi ile manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Burada yetkili olan mahkeme ise talep edilen tazminat değerine göre değişecektir. 7.230 TL altındaki tazminat içerikli davalar Sulh, daha fazla tazminat talebi edilmiş olan davalar ise Asliye Hukuk Mahkemelerine açılır. Manevi tazminat talebinde hakaretten sonraki süreç için yasal faiz de talep edilebilir.

Bir diğer çok karşılaşılan dava ise eşlerin birbirlerine karşı olarak açtığı davalar oluyor. Evlilik birliği içerisinde iken eşler karşılıklı olarak birbirlerine hakaret ediyorlarsa kusur durumu belirleyici noktadır.

Karşılıklı hakaret söz konusu ise iki taraf da kusurlu durumda olacağından dolayı karşılıklı manevi tazminat talebinde bulunamazlar. Eğer davalı olan eş hem hakaret ediyor, hem de şiddet uyguluyor ise durum değişiyor.

Bu duruma ilaveten eğer evden kovma, alkol alarak eve geç gelme gibi sorunlar da var ise davalı eş ağır kusurlu sayılmaktadır. Bu şekilde olan bir hakaret davasında davacı eş manevi tazminat talebinde bulunmaya hak sahibidir.

İstinaf dilekçesi hükmü veren mahkemeye verildikten sonra, mahkeme ilk inceleme sonucunda istemi ya kabul ederek belli işlemleri yaptıktan sonra dosyayı Bölge Adliye Mahkemesine gönderir ya da reddeder.

Hükmü veren mahkeme 3 halde istinaf istemini reddeder:

İstemin, kanuni sürenin geçmesinden sonra yapılması, Aleyhine istinaf yoluna başvurulamayacak bir hükme karşı yapılması, İstinaf yoluna başvuranın buna hakkının bulunmaması. İstinaf dilekçesi bir sureti diğer tarafa tebliğ edilir.

Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir. Kanuni temsilcinin, eşin veya tutuklu sanığın Kanun yoluna başvurmasına ilişkin hükümler burada da geçerlidir.

Dava dosyası, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına geldiğinde incelenerek, varsa tebligat eksikliklerinin giderilmesi sağlandıktan sonra, yazılı düşünceyi içeren bir tebligat name ile birlikte bölge adliye mahkemesi ceza dairesine verilir. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebligat name ilgililere de tebliğ olunur.

Yargıtay Kararı - Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet

HAKARET SUÇU - İLGİLİ HAKKIN KOŞULLU SALIVERME TARİHİNE KADAR UYGULANABİLECEĞİ - SANIĞIN SÜRE BELİRTİLMEKSİZİN İLGİLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - KARARIN BOZULMASI GEREĞİ.

ÖZET: Sanık hakkında 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uygulanırken, ilgili bendinde belirtilen kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait hizmette bulunmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin aynı madde uyarınca koşullu salıverme tarihine kadar uygulanabileceği, diğer haklar yönünden ise hapis cezasının infazının tamamlanmasına kadar yoksun bırakılacağı gözetilmeden, sanığın herhangi bir süre belirtilmeksizin ilgili maddedeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

HAKARET SUÇU - SÖZLERİN İÇERİĞİNİN KATILANIN ŞEREF ONUR VE SAYGINLIĞINI İNCİTTİĞİ.

SÖZLERİN ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN NİTELİKTE OLDUĞUNUN GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLMASI

ÖZET: Sanık F...'nın... Tarihinde başlıklı köşe yazısında kaleme aldığı <...ve passata biner, iki koyunu güdemeyecek kentimin eğitimci müdürü, Bakan torpillisi geçinen...> şeklindeki sözleri bir bütün olarak incelendiğinde sözlerin içeriğinin katılanın şeref onur ve saygınlığını inciten,

Küçük düşüren, eleştiri sınırlarını aşan nitelikte olduğu gözetilmeksizin, çözümü uzmanlığı ve teknik bilgiyi gerektirmeyen üç kişilik bilirkişi raporuna bağlı kalınarak mahkûmiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

hakaret suçu nasıl ispatlanır

HAKARET SUÇU - SANIĞIN MÜŞTEKİLERE HİTABEN SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN ELEŞTİRİ SINIRINI AŞMASI - SÖZLERİN KÜÇÜLTÜCÜ NİTELİK TAŞIDIĞI GÖZETİLMEDEN BERAAT KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - KARARIN BOZULMASI GEREĞİ.

ÖZET: Sanığın müştekilere hitaben söylediği şeklindeki sözlerin, eleştiri sınırını aşarak incitici, küçültücü nitelik taşıdığı gözetilmeden, mahkûmiyeti yerine beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

HAKARET SUÇU - YAZILARIN ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞIP KATILANIN ONURUNU RENCİDE ETTİĞİ.

BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR BAKIMINDAN KOVUŞTURMANIN ERTELENMESİ KURUMUNUN GETİRİLMESİ - SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Yazıların eleştiri sınırlarını aşıp, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek mahiyette olduğunun anlaşılması karşısında, hükümden sonra... Tarihinde yürürlüğe giren 6352 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenen suçlar bakımından kurumunun getirilmesi karşısında, anılan internet gazetesinin yayın yönetmeni olan sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu bozmayı gerektirmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Dava, hakaret suçuna ilişkindir. İlgili kanun maddesinde yer alan "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir.

Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." Şeklindeki düzenleme karşısında S… 3. Ağır Ceza Mahkemesinin değişik iş sayılı kararından sonra verilen yetkisizlik kararlarının hukuken geçersiz ve yok hükmünde olduğu gözetilerek yetki uyuşmazlığı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, soruşturma işlemlerine devam etmek üzere dosyanın B… Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, uyuşmazlığın esastan incelenerek incelenmesi isabetli değildir.

ÖZET: Dava, hakaret suçuna ilişkindir. İlgili kanun maddesinde yer alan "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir.

Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." Şeklindeki düzenleme karşısında S… 3. Ağır Ceza Mahkemesinin değişik iş sayılı kararından sonra verilen yetkisizlik kararlarının hukuken geçersiz ve yok hükmünde olduğu gözetilerek yetki uyuşmazlığı hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

Soruşturma işlemlerine devam etmek üzere dosyanın B… Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, uyuşmazlığın esastan incelenerek incelenmesi isabetli değildir.

ÖZET: Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde "sağlam (tekin) ayakkabı değilsin" deyiminin "bir kimsenin güvenilmez olduğunu belirten söz" olarak tanımlandığı, somut olayda odasının kirli olmasından dolayı değiştirilmesini isteyen sanığa önce olumsuz cevap verip,

Sanık odasına döndükten sonra tanık Fatih ile haber göndererek odasını değiştireceğini söyleyen katılana karşı sarf ettiği "güvenilir biri olmadığı" şeklindeki değer yargısının somut olgulara dayandığından ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı anlaşılmakla,

Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğundan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

ÖZET: Sanık M. G.'ün olay tarihinde "şerefsiz köpeksin sen, şerefsiz köpeksiniz, siz göreceksiniz, size göstereceğim" şeklinde sözler söyleyerek katılan ve kamu görevlisi sayılan aile ve toplum sağlığı merkezi doktoru A. S. D.'a karşı hakaret ve basit tehdit suçlarını işlemiş olduğu hususunda dairemizde vicdani kanaat hasıl olmakla,

Katılan A. S. D. vekilinin istinaf talebinin kabulü ile Asliye Ceza Mahkemesinin 12/12/2017 tarih 2016/672 Esas ve 2017/914 karar sayılı kararın kaldırılmasına, sanık M. G.'ün sübut bulan üzerine atılı kamu görevlisine karşı hakaret suçundan eylemine uyan TCK 125/1-3-a, 62 ve 52/2 maddesi gereğince neticeden 6080 TL APC ile cezalandırılmasına,

Sanık M. G.'ün sübut bulan üzerine atılı katılan A. S. D.'a karşı basit tehdit suçundan eylemine uyan TCK 106/1-2.cümle, 62/1 ve 52/2 maddesi gereğince neticeden 500 TL APC ile cezalandırılmasına, sanığın daha önceden HAGB kararı yönünden sabıkası bulunduğu anlaşılmakla, sanık hakkında CMK 231/5 maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet - Yorum
  NURETTİN ARBAĞ -
  16 Ağustos 2016

  Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
 • Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet - Yorum
  ZEKİ KAÇAR -
  6 Kasım 2016

  Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
Yorum Bırak