Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet

A. HAKARET SUÇU DAVASI, B. HAKARET SUÇU İSPATI , C. HAKARET SUÇU DAVASI ŞİKAYETİ, D. HAKARET SUÇU DAVASI MANEVİ TAZMİNAT

Hakaret suçu ile ilgili olarak, Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Hakaret suçunun; Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya alışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Hakaret suçu Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir .

Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. Bu haklar, suçun mağdurları ile şikayetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır. Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler

Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır

Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır

Yargıtay Kararı – Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet

YARGITAY: HAKARET SUÇU, AĞIR ELEŞTİRİ SINIRI, SEÇENEKLİ YAPTIRIM.

 • T.C YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2011 / 27797 Karar: 2013 / 13386 Karar Tarihi: 27.05.2013
 • HAKARET SUÇU – İLGİLİ HAKKIN KOŞULLU SALIVERME TARİHİNE KADAR UYGULANABİLECEĞİ – SANIĞIN SÜRE BELİRTİLMEKSİZİN İLGİLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – KARARIN BOZULMASI GEREĞİ.
 • ÖZET: Sanık hakkında 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uygulanırken, ilgili bendinde belirtilen kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait hizmette bulunmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin aynı madde uyarınca koşullu salıverme tarihine kadar uygulanabileceği, diğer haklar yönünden ise hapis cezasının infazının tamamlanmasına kadar yoksun bırakılacağı gözetilmeden, sanığın herhangi bir süre belirtilmeksizin ilgili maddedeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: HAKARET SUÇUNDA ELEŞTİRİ SINIRI, ŞEREF ONUR VE SAYGINLIK.

 • T.C YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 14443 Karar: 2013 / 18370 Karar Tarihi: 03.07.2013
 • HAKARET SUÇU – SÖZLERİN İÇERİĞİNİN KATILANIN ŞEREF ONUR VE SAYGINLIĞINI İNCİTTİĞİ – SÖZLERİN ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN NİTELİKTE OLDUĞUNUN GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLMASI
 • ÖZET: Sanık F…’nın… Tarihinde başlıklı köşe yazısında kaleme aldığı <…ve passata biner, iki koyunu güdemeyecek kentimin eğitimci müdürü, Bakan torpillisi geçinen…> şeklindeki sözleri bir bütün olarak incelendiğinde sözlerin içeriğinin katılanın şeref onur ve saygınlığını inciten, küçük düşüren, eleştiri sınırlarını aşan nitelikte olduğu gözetilmeksizin, çözümü uzmanlığı ve teknik bilgiyi gerektirmeyen üç kişilik bilirkişi raporuna bağlı kalınarak mahkûmiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

 YARGITAY: HAKARET SUÇUNDA ELEŞTİRİ SINIRLARININ AŞILMASI.

 • T.C YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2011 / 27176 Karar: 2013 / 8327 Karar Tarihi: 17.04.2013
 • HAKARET SUÇU – SANIĞIN MÜŞTEKİLERE HİTABEN SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN ELEŞTİRİ SINIRINI AŞMASI – SÖZLERİN KÜÇÜLTÜCÜ NİTELİK TAŞIDIĞI GÖZETİLMEDEN BERAAT KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – KARARIN BOZULMASI GEREĞİ.
 • ÖZET: Sanığın müştekilere hitaben söylediği şeklindeki sözlerin, eleştiri sınırını aşarak incitici, küçültücü nitelik taşıdığı gözetilmeden, mahkûmiyeti yerine beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: BASIN VE YAYIN YOLUYLA HAKARET, KOVUŞTURMANIN ERTELENMESİ.

 • T.C YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 32290 Karar: 2013 / 31925 Karar Tarihi: 12.12.2013
 • HAKARET SUÇU – YAZILARIN ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞIP KATILANIN ONURUNU RENCİDE ETTİĞİ – BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR BAKIMINDAN KOVUŞTURMANIN ERTELENMESİ KURUMUNUN GETİRİLMESİ – SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ
 • ÖZET: Yazıların eleştiri sınırlarını aşıp, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek mahiyette olduğunun anlaşılması karşısında, hükümden sonra… Tarihinde yürürlüğe giren 6352 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenen suçlar bakımından kurumunun getirilmesi karşısında, anılan internet gazetesinin yayın yönetmeni olan sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu bozmayı gerektirmiştir.