İcra Mal Beyanı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra Mal Beyanı

İcra Mal Beyanı

İcra Mal Beyanı

İcra Mal Beyanı

Alacaklı kişiler, alacaklarının tahsilini borçlulardan yapmak amacıyla icra dairesine başvururlar. Alacaklı kişi takip talebi düzenlemeli ve bu düzenlemeyi usule uygun şekilde yapmalıdır. Bu talebin icra müdürlüğünce kabul görmesiyle birlikte icra takibi başlamış olur. Sonrasında da borçluya icra müdürlüğü tarafından ödeme emri tebliğ edilir.

Mal Beyanı Nedir?

İcra takibinin başlamasıyla, alacaklı ve borçlu arasında yapılan icrai işlemdir. Mal beyanı ile ilgili hüküm İcra ve İflas Kanunu 74. madde de düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre mal beyanı; borçlunun kendisinde ve üçüncü şahıslarda bulunan mal ve alacak hakkının borcu için yetecek miktarının, her türlü kazanç ve gelirinin, borcunu ne şekilde ödeyeceğinin yazılı olarak ya da şifahen icra dairesine bildirilmesidir. Özetle, borçlunun malvarlığı hakkında borcuna yetecek kadarının bilgisini vermesidir.

Mal Beyanında Bulunmanın Süresi Nedir?

Değişmektedir. Borçlu kişinin itiraz süresince borca itirazda bulunup bulunmadığına göre değişir.

Borçlu Borca İtiraz Etmemişse

Alacaklı, borçluya icra müdürlüğü aracılığı ile ödeme emri yollanmasını sağlayarak borcun ödenmesini talep eder. İİK 60. maddeye göre; borçluya yapılmış olan ödeme emrinde, 7 günlük itiraz zamanı içinde mal beyanında bulunması, eğer bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı bildirilir, ihtar edilir. Yani borçlu kişi, borca itiraz etmediği takdirde, ödeme emrinin eline ulaştığı andan itibaren 7 günlük süre zarfında mal beyanında bulunmak zorundadır.

Borçlu Borca İtiraz Etmişse

Eğer borçlu kişi, 7 günlük itiraz süresinde borca itiraz ederse, icra takibi durur. Bu durumda alacaklı takip işlemini devam ettirmek için, itiraz tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde mahkemeye başvurur ve alacağının varlığını ispatlamak üzere itirazın iptalini dava eder. (İİK mad. 67) Alacaklının, alacağını ispat etmesi halinde itiraz iptaline karar verilir ve icra takibi devam eder. Bu hal söz konusu olduğunda, İİK 75. maddeye göre, borçlu itirazın iptal kararını tebliğ aldıktan sonra üç gün içinde mal beyanında bulunmalıdır.

Mal Beyanında Bulunmamanın Cezası Nedir?

İİK 76. madde de düzenlemesi yapılmıştır. İlgili düzenlemeye göre; borçlu mal beyanında bulunmazsa, alacaklının talebiyle beyanda bulunana dek icra mahkemesi hâkimince bir defaya mahsus olarak hapisle tazyik olur. Ancak hapis süresi, üç ayı geçemez. Eğer borçlu gerekli olan süreler içinde beyanda bulunmazsa, üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılır. Konu olan hapis cezasını veren hâkim Ceza Mahkemesi hâkimi değildir.

Bu cezayı İcra Mahkemesi hâkimi verir. Tazyik hapsi, borçlu mal beyanında bulununca sona ermektedir. İcra Mahkemesi tarafından verilen bu ceza sebebi mal beyanında bulunulmamasıdır. Borçlu kişi, tazyik hapsine girerek borçtan kurtulacağını düşünmemelidir. Çünkü borçtan kurtulmuş olmaz.

Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmanın Cezası

Günümüzde pek çok borçlu kişinin, borcu ödememek maksadıyla yanlış mal beyanında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum İİK 338. maddeyle hüküm altına alınmıştır. İlgili maddeye göre; borçlu gerçeğe aykırı olacak şekilde mal beyanında bulunursa, alacaklının şikâyetiyle üç ay ile bir yıl arası hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir.

Sonradan Kazanılan Malların Beyan Edilmesi

Borçlunun sorumluluğu, icra dairsine mal beyanında bulunmasıyla bitmez. Borçlu kişi, daha sonra kazandığı mal varsa yahut kazancında artış olmuşsa bu durumları yedi gün içinde icra müdürlüğüne bildirmelidir.

Mal Beyanında Nasıl Bulunulur

Mal beyanında bulunurken, beyan edilen malların ne şekilde elde edilmiş olduğu önem taşımamaktadır. Önemli olan, ilgili değerlerin malvarlığında yer alıp almadığıdır.

Mesela kişiye miras kalmışsa, o değer de mal beyanında bulunmalıdır. Konuyla ilgili olarak İİK 74. madde gerekli düzenlemeyi yapmıştır. Buna göre mal beyanı, borçlunun kendisinde ya da üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak hakları, her türlü kazanç ve geliri, yaşayış biçimine göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne şekilde ödeyeceğini yazıyla ya da şifahen icra dairesine bildirmesidir.

Burada tüm malvarlığı söz konusu olup, boruna yetecek miktarı önemlidir. Bildirimi yapılması gereken aktiflerin içinde taşınmazlar, para, kıymetli evrak ve hisse senedi, tahviller, altın ve mücevherler, kara-deniz-hava taşıtları, makineler ve hayvanlar, taşınır diğer mallar, alacaklar ve gelirler yer almaktadır.

Mal beyanında bulunması gereken kişi üzerinde hiçbir şey(menkul, gayrimenkul, mal ya da gelir, üçüncü şahıs alacakları ve hakları) yoksa bunu belirtmesi yeterli olacaktır. Mal beyanında bulunmanın süresi, tebliğden sonraki 7 gündür. Ayrıca sonradan elde edilmiş mallar da bildirilmelidir.

Eğer mal beyanında gerçeğe aykırılık yapılır veya mal beyanında hiç bulunulmazsa, hapisle tazyik cezası söz konusudur. Bahsi geçen ceza sadece mal beyanında bulununcaya kadar olup, beyanda bulunulduğu zaman ceza düşmektedir.

Mal beyanı Dilekçe Örneği Nedir Nasıl Yazılır

Mal beyanı icra müdürlüğüne hitaben aşağıdaki yazılı başlıklar doldurulur.

     … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
     DOSYA NO                                                 :
     MAL BEYANINDA  BULUNAN (BORÇLU) :
     VEKİLİ                                                        : (Varsa)
     KONU                                                         : Mal Beyanımız Hakkındadır.
     AÇIKLAMALAR :

0 Yorum

Yorum Bırak